Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao-trinh-Động-cơ-điện

Giao-trinh-Động-cơ-điện

Ratings: (0)|Views: 2,403 |Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

 
Giáo trình
ð
ng c
ơ
 
ñ
i
n
Ch
ươ
ng I: Khái quát v
 
ñ
ng c
ơ
 
ñ
i
nCh
ươ
ng II: Các thông s
c
ơ
b
n c
a
ñ
ng c
ơ
không
ñ
ng b
rotor l
ng sócCh
ươ
ng III: S
ơ
 
ñ
khai tri
n dây qu
n
ñ
ng c
ơ
 
ñ
i
nCh
ươ
ng IV: Tính toán s
liêu dây qu
nCh
ươ
ng V: K
thu
t cách
ñ
i
n và qu
n dâyCh
ươ
ng VI: Ph
ươ
ng pháp t
m s
y
ñ
ng c
ơ
 
ñ
i
nCh
ươ
ng VII: Tháo l
p và v
n hành
ñ
ng c
ơ
 
ñ
i
nNG.X.T
 
 
ĐỘ
 NG C
Ơ
 
Đ
I
 Nhttp://www.ebook.edu.vn
........... 
trang
1
Ch
ươ 
ng I 
: KHÁI QUÁT V
 
ĐỘ
NG C
Ơ 
 
Đ
I
NBài 1: KHÁI NI
M V
 
ĐỘ
NG C
Ơ 
 
Đ
I
NI/. Khái ni
m
Độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
là lo
i
độ
ng c
ơ 
xoay chi
u làm vi
c theo nguyên lýc
m
ng
đ
i
n t
, có t
c
độ
quay c
a roto n ( t
c
độ
quay c
a máy ) khác v
ớ 
i t
c
độ
quay c
a t
tr 
ườ 
ng n
1.
Độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
có hai day qu
n: Dây qu
n stato ( s
ơ 
c
 p ) n
i v
ớ 
il
ướ 
i
đ
i
n, t
n s
không
đổ
i f; dây qu
n rôto ( th
c
 p )
đượ 
c n
i t
t l
i ho
c khép kínqua
đ
i
n tr 
ở 
; dòng
đ
i
n trong dây qu
n rôto
đượ 
c sinh ra nh
ờ 
s
c
đ
i
n
độ
ng c
m
ngt
n s
không
đổ
i ph
thu
c vào t
c
độ
c
a rôto ( ngh
 ĩ 
a là ph
thu
c vào t
i
ở 
trêntr 
c c
a máy).C
ng nh
ư
các lo
i
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n quay khác,
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
có tínhthu
n ngh
ch, ngh
 ĩ 
a là có th
làm vi
c
ở 
ch
ế
 
độ
 
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n, c
ng nh
ư
 
ở 
ch
ế
 
độ
máy phát
đ
i
n.
Độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
so v
ớ 
i các lo
i
độ
ng c
ơ 
khác có c
u t
o và v
n hànhkhông ph
c t
 p, giá thành r 
, làm vi
c tin c
y nên
đượ 
c s
d
ng nhi
u trong s
n xu
tvà sinh ho
t, d
ướ 
i
đ
ây ta ch
xét
độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
,
độ
ng c
ơ 
có các lo
i:
độ
ng c
ơ 
 ba pha và m
t pha.-
Độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
m
t pha có công su
t nh
không quá vài ba kw tr 
ở 
xu
ng
đượ 
c dùng
ở 
ngu
n
đ
i
n 2 dây. Ví d
nh
ư
b
ơ 
m n
ướ 
c, máy mài hai
đ
á…+
Độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
m
t pha có vòng ng
n m
ch ( công su
t d
ướ 
i 150w ).+
Độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
m
t pha dùng t
 
đ
i
n.-
Độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n không
đồ
ng b
3 pha có công su
t l
ớ 
n
đượ 
c dùng r 
ng rãi trong cácngành công nghi
 p, các nhà máy xí nghi
 p v.v…Ví d
nh
ư
máy kéo, máy phát
đ
i
n cócông su
t l
ớ 
n…Các ki
u
độ
ng c
ơ 
này
đề
u dùng rôto l
ng sóc.
II/. Phân lo
i
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n:
Đ
C M
MÁYB
 NG
Đ
I
 N TR 
 
Đ
C KI
U
Đ
I
 NDUNG
Đ
C VÒNGCH
P
Đ
C CÓ CU
 NDÂY PH
 
Đ
C ROTO L
 NGSÓC
Đ
C ROTODÂY QU
 N
Đ
C ROTOL
 NG SÓC
Đ
C ROTO DÂYQU
 N
Đ
C DÙNG NCVC
Đ
C KI
UPH
 N
Ứ 
 NG
Đ
C K 
Đ
B 3PHA
Đ
C K 
Đ
B 1PHA
Đ
C KÍCH T
Ừ 
B
 NG NCVC
 
Đ
C KÍCH T
Ừ 
 B
 NG
Đ
I
 N
Đ
C
Đ
1 CHI
U
Đ
C
Đ
B
Đ
C K 
Đ
B
ĐỘ
NG C
Ơ 
 
Đ
I
N (
Đ
C
Đ
)
 
 trang
2
Trong môn h
c này ta ch
 
đ
i sâu vào lo
i
độ
ng c
ơ 
ph
bi
ế
n và thông d
ng nh
thi
n nay
đ
ó là
độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
1 pha và 3 pha rôto l
ng sóc.
Bài 2: C
U T
O VÀ NGUYÊN LÝ HO
T
ĐỘ
NG C
A
ĐỘ
NG C
Ơ 
 KHÔNG
ĐỒ
NG B
RÔTO L
NG SÓCI/. C
u t
o.
C
ơ 
c
u
độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
(
Đ
CK 
Đ
B) tu
theo ki
u lo
i v
b
c kín ho
c h
ở 
, làdo h
th
ng làm mát b
ng cánh qu
t thông gió
đặ
t
ở 
bên trong hay bên ngoài
độ
ng c
ơ 
. Nhìn chung
Đ
CK 
Đ
B có hai ph
n chính là ph
n t
nh và ph
n quay.
1/. Ph
n t
 ĩ 
nh
Ph
n t
 ĩ 
nh hay còn g
i là stato g
m hai b
ph
n chính là lõi thép và dây qu
n
a). Lõi thép:
b
ph
n d
n t
c
a máy có d
ng hình tr 
ng, lõi thép
đượ 
c làm b
ng các láthép k 
thu
t
đ
i
n dày 0,35
đ
én 0,5 mm,
đượ 
c d
 p theo hình vành kh
ă
n, phía trong cóx
nh
để
 
đặ
t dây qu
n và
đượ 
c s
ơ 
n ph
tr 
ướ 
c khi ghép l
i.
b). Dây qu
ấ 
n:
Dây qu
n stato làm b
ng dây
đồ
ng ho
c dây nhôm (lo
i dây email)
đặ
t trong các
nh c
a lõi thép.Hai b
ph
n chính trên còn có các b
ph
n ph
bao b
c lõi thép là v
máy
đượ 
clàm b
ng nhôm ho
c gang dùng
để
gi
ch
t lõi thép phía d
ướ 
i là chân
đế
 
để
b
t ch
tvào b
máy, hai
đầ
u có hai n
 p làm b
ng v
t li
u cùng lo
i v
ớ 
i v
máy, trong n
 p có
 
đở 
(hay còn g
i là b
c) dùng
để
 
đở 
tr 
c quay c
a rôto.
KhungCh
p gióCánh qu
tMóc treoCu
n dâyRotor
 
B
c
đạ
n
L
p
 
H
p
đấ
u n
iVòng ng
n m
ch
123567891011
Tr
c
Hình 1.1:
c
ấ 
u t 
o
độ
ng c
ơ 
không 
đồ
ng b
 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hai Tho liked this
dautroc13 liked this
hoangdanh84 liked this
Tran My liked this
LV Tuan liked this
LV Tuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->