Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate

Încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate

Ratings: (0)|Views: 1,208 |Likes:
Published by LEWWIS
Invaliditate
Invaliditate

More info:

Published by: LEWWIS on Jul 13, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

original

 
HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 februarie 2011
pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii demuncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate
EMITENT:
GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011 
Data intrarii in vigoare :31 martie 2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi alart. 70 din Legea nr. 263/2010privind sistemulunitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ART. 1Se aprobă criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii demuncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care faceparte integrantă din prezenta hotărâre.-----*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziţiona de laCentrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.ART. 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogăHotărârea Guvernului nr. 400/2001pentruaprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncăpe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 251 din 16 mai 2001.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 155.ANEXĂINTRODUCEREExpertiza medicală a capacităţii de muncă este o formă de asistenţă medico-socială care evaluează, prinmetode şi tehnici specifice, capacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice şi funcţionale, în vederea prestaţiilor de asigurări sociale (medicina de asigurări sociale).Demersurile specifice acestei activităţi sunt centrate pe profilaxia invalidităţii şi pe recuperarea capacităţii demuncă, cu finalitate în reinserţia socio-profesională a asiguraţilor afectaţi prin boli sau accidente.Particularităţile de ordin medical şi socio-profesional care intervin frecvent în evaluare fac uneori greu deaplicat standarde foarte precis definite. În acest sens, medicului expert al asigurărilor sociale, care realizeazăevaluarea, i se permite o anumită distanţare faţă de baremele stabilite, fără a încălca însă principiile şi spiritul
 
acestora. În aceste situaţii, se impune expunerea cu claritate a motivelor care au condus la abordareaindividualizată a cazului.(1) Diagnosticul funcţional se bazează pe elemente clinice şi pe rezultatele investigaţiilor de laborator.Exprimă severitatea tulburărilor funcţionale şi mecanismele prin care acestea se produc. Permite evaluarearestantului funcţional şi a mecanismelor funcţionale care pot interveni compensator.(2) Deficienţa funcţională este consecinţa unor tulburări morfologice sau funcţionale variate (boli, accidente,anomalii genetice); este cuantificabilă prin evaluări clinice şi funcţionale standard şi se regăseşte în formulareadiagnosticului funcţional. Se corelează cu incapacitatea adaptativă şi cu gradul de invaliditate.(3) Incapacitatea adaptativă este generată de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimă limitelepersoanei în efortul de a se adapta la mediul natural şi social. Se exprimă procentual în cadrul unui sistemcuantificat din capacitatea adaptativă normală.(4) Capacitatea de muncă se defineşte prin posibilitatea desfăşurării unei activităţi organizate, prin carepersoana îşi asigură întreţinerea sa şi a familiei. Capacitatea de muncă se exprimă ca un raport întreposibilităţile biologice individuale (evaluate strict din punct de vedere medical) şi solicitarea profesională (caelement medico-social). Este determinată de abilităţile fizice şi intelectuale, determinate genetic, şi de nivelulde integrare socio-profesională, care ţine de pregătire şi de experienţă.(5) Invaliditatea este o noţiune medico-juridică care exprimă statutul particular al unei persoane asigurate însistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care beneficiază de drepturi conform legii.Invaliditatea este cuantificată în raport cu posibilitatea desfăşurării activităţilor legate de viaţa cotidianăşi/sau profesională, astfel:1. invaliditate de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii deautoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti etc.), necesitând asistenţă permanentă din partea alteipersoane;2. invaliditate de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, dar cu conservareacapacităţii de autoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti etc.);3. invaliditate de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, aceststatut fiind compatibil cu prestarea unei activităţi profesionale cu program redus şi în condiţii adecvate desolicitare.Relaţia "deficienţă funcţională - inacapacitate adaptativă - grad de invaliditate" este reprezentată pe o scalănegativă, care exprimă pierderea funcţională cu repercusiuni asupra îndeplinirii rolului adecvat conform vârstei,gradului de instruire şi factorilor socio-culturali existenţi.
*T*┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Diagnosticul funcţional│Incapacitatea adaptativă │ Gradul de invaliditate ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Fără deficienţă 0-19% │nu determină invaliditate││funcţională ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Deficienţă uşoară 20-49% │nu determină invaliditate│├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Deficienţă medie 50-69% III ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Deficienţă accentuată 70-89% II ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Deficienţă gravă 90-100% I └────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘*ST*
 
* fără deficienţă funcţională (incapacitatea adaptativă 0-19%) - exprimălimitele largi ale normalului:* deficienţă oa(incapacitatea adaptati20-49%) - afecteazănesemnificativ activităţile cotidiene şi profesionale; pot apărea contraindicaţiiprivind activitatea profesională/recomandări privind schimbarea locului de muncă;capacitatea de muncă este păstrată;* deficienţă medie (incapacitatea adaptativă 50-69%) - limitează capacitateaadaptativă la mediul profesional în privinţa programului sau a locului de muncă;capacitatea de muncă este redusă cu cel puţin jumătate faţă de standard;* deficienţă accentuată (incapacitatea adaptativă 70-90%) - împiedicădesfăşurarea unei activiţi profesionale în sistemul organizat de muncă;capacitatea de muncă este pierdută în totalitate;* deficienţă gravă (incapacitatea adaptativă 90-100%) - pierde, pe lângăcapacitatea de muncă, şi pe cea de autoservire.(6) în evaluarea capacităţii de muncă se va avea în vedere tratamentulcomplex (farmacologic activ, chirurgical, recuperator etc.) şi efectele acestuia.(7) Criteriile de diagnostic funcţional, incapacitate adaptativă şi deevaluare a capacităţii de munsunt reactualizate şi îmbunătăţite periodic,pentru a fi aliniate la eventualele precizări şi reglementări în domeniul medicalcare apar pe parcurs.(8) Pentru bolile rare, pentru care nu există criterii specifice de aprecierea deficienţei funcţionale şi a capacităţii de muncă, se vor urmări elementeleclinice, evolia, complicaţiile şi deficienţa funcţională determinată,aplicându-se criteriile existente.1. AFECŢIUNI ALE APARATULUI CARDIOVASCULARCRITERII DE DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL ŞI DE EVALUARE ACAPACITĂŢII DE MUNCĂ ÎN BOALA CARDIACĂ ISCHEMICĂ (BCI)În boala cardiacă ischemică, deficienţa funcţională se stabileşte în funcţiede:1. Simptome: caracterul durerii toracice, frecvenţa crizelor anginoase şinivelul de efort la care apar, răspunsul la tratamentul specific, prezenţa şicomplexitatea aritmiilor, prezenţa semnelor de insuficienţă cardiacă.2. Severitatea ischemiei miocardice/stenozelor coronariene apreciate prin:EKG, TEF, ecografie cardiacă şi coronarografie.3. Severitatea disfuncţiei sistolice a ventriculului stâng: ecografic.Criterii de evaluare a deficienţei funcţionale, IA, a capacităţii de muncă înBCI stabilă*T*┌─────────────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┐│Afecţiunea. │Deficienţa funcţională │Incapacitatea│Capacitatea│Gradul de │Forma clinică│ │adaptativă │de muncă │invaliditate│├─────────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤│Angina │Fără deficienţă 0-19% │Păstrată │Nu se │pectorală │funcţională │încadrează │stabilă │- crizele anginoase

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anocsa Coman liked this
Richard Kolasz liked this
Blite Eugen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->