P. 1
Revista Alb Islam 04

Revista Alb Islam 04

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
 
 1
Agjërimi i gjashtë ditëve nga muaji Shevval
...............................................................2
Mbulesa në Gjermani Ndërmjet tolerimit shoqëror dhe kundërshtimit politik
3
Viti i parë i dhunës
.............................................................................................................7
Sinqeriteti
...........................................................................................................................12
Kërkimi i diturisë
..............................................................................................................15
Dhjetë mjete për të vazhduar në veprat e mira pas Ramazanit
............................16
Pas muajit të Ramazanit
.................................................................................................17
Lamtumirë Ramazan
........................................................................................................19
Agjërimi i gjashtë ditëve të Shevvalit dhe dobia e agjërimit të këtyre ditëve
...23
Kuptimi i dëshmisë së besimit
......................................................................................27
Abdullah Ibën Abbas në debat me Havarixhët
..........................................................30
Gruaja - shoqe dhe bashkëshorte
................................................................................39
Porositë e para për fëmiun
.............................................................................................40
Vallëzimi i grave
................................................................................................................41
Kur gruaja sfidon burrin e saj
.......................................................................................44
Abdurr-Rrezzak ibën Afifi ibën Atijje
...........................................................................45
AbdulAziz ibën Abdull-llah Ibën Baz
...........................................................................46
Abdull-llah Ibën Abbas
....................................................................................................49
Tavus ibën Kejsan
............................................................................................................52
Origjinat e shirkut
.............................................................................................................57
4. Sinqeriteti dhe prania e nijetit gjatë kryerjes së veprave
...................................61
 
 
2
Agjërimi i gjashtë ditëve nga muaji Shevval
Prej shenjave të pranimit të veprave është ta shohish muslimanin në gjendje më të mirë sesa ka qenë para kryerjes së asaj vepre të mirë, dhe prej shenjave të agjërimit të pranuarështë shtimi i veprave të mira. Një nga këto vepra është edhe agjërimi i gjashtë ditëve ngamuaji Shevval (muaji i dhjetë sipas kalendarit islamik, muaji pas Ramazanit).Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, preferonte dhe nxiste të agjërohen këto ditë.Ebu Ejub El-Ensariu, radijall-llahu anhu, tregon se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem,ka thënë:"Kush e agjëron muajin Ramazan dhe e pason me agjërim të gjashtë ditëve të Shevvalit, ikonsiderohet sikur të agjëron tërë vitin".Ky agjërim bën pjesë në agjërimet vullnetare dhe është sunnet i argumentuar me këtëhadith. Poashtu nga ky hadith kuptojmë se mund ti agjërojmë këto ditë pandërprerë por edhetë ndara, ngase fjalët e këtij hadithi janë të përgjithshme.Ramadan Ramadaniedicion i botuar / viti i parë / nr: 4botues: ALBISLAMkryeredaktor: Ramadan Ramadaniredaksia: Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idrizredaktor teknik: Azem Zaimiwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 441000 Shkupfax: +389 2 3290 408
 
 
3
 Aktuale
Mbulesa në Gjermani – Ndërmjettolerimit shoqëror dhe kundërshtimit politik
Më se 6 vjet me rradhë i ngjiti mësuesjamuslimane Fereshta Ludin shkallët e hierar-kisë juridike gjermane, për të kërkuar që të japë mësim në shkollat fillore me mbulesë.Me vendimin e datës 24 shtator 2003, Gjy-kata Kushtetuese Federale (GjKF) e Gjerma-nisë i dha asaj të drejtë: në Landin Baden- Wurttemberg – vendin, të cilin zj. Ludin ekonsideron si vendlindjen e saj të zgjedhurvetë – nuk ka asnjë bazë ligjore, e cila uandalon mësueseve të japin mësim dukeqenë të mbuluara. Pavarësisht nga ky ven-dim, e ardhmja e znj. Ludin për sa i përketpunësimit në sektorin shtetëror mbetet ehapur, duke qenë se GjKF me këtë vendimua kaloi çështjen përsëri parlamenteve tëLandeve për të vendosur me ligj se a do ulejohet apo jo mësueseve muslimane të japin mësim të mbuluara. Sidoqoftë GjKFbëri të qartë me këtë vendim, se çdo ligj i ti-llë nuk guxon të prekë vetëm mësueset mu-slimane, por edhe të tëra simbolet dhe ve-shjet fetare, qofshin ato veshjet e murgesha-ve ose të murgjve dhe priftërinjve, qoftë edhevetë mbulesa e kokës e mësuesve çifutë.Për lexuesin shqiptar dhe për çdo njeri,që nuk e njeh sistemin politik gjerman, du-hen sqaruar këtu disa gjëra.Sistemi politik gjerman është sistem fede-ral. Ky fakt ka si rrjedhojë, që Gjermaniandahet në 16 Lande, secili prej tyre me njëqeveri dhe me ministri të veçanta. Politikaarsimore, ajo e brendshme dhe ligjore biennë përgjegjsinë e qeverive të Landeve.Prandaj është krejtësisht e mundshme, qënë një Land mbajtja e mbulesës nga mësue-set në shkollat shtetërore të jetë e lejuar,ndërkohë që në një tjetër e njejta gjë të jetëe ndaluar. Në këtë rast bëhet fjalë vetëmpër mësueset në shkollat shtetërore, të cilatgëzojnë statusin e nëpunëseve të shtetit.Nuk flitet pra për shkollat private. Gjithashtunuk diskutohet as për mbulesën e nxënëse-ve, gjë e cila është krejtësisht e lejuar në tëtërë Gjermaninë. Poashtu GjKF i dha të drej-të një shitëseje muslimane, e cila ishte kthy-er në vendin e punës e mbuluar dhe mekëtë rast u përjashtua nga puna, me arsyeti-min, se mbulesa do të kishte pasoja negati-ve për dyqanin. Me këtë vendim është sqa-ruar, se mbulesa si akt i praktikimit të sëdrejtës së besimit nuk mund të jetë shkakpër pushim nga vendi i punës. Ajo që e bëntë sikletshme çështjen e znj. Ludin ështëfakti, se shteti është i detyruar të mbajëqëndrim neutral në pikpamjet fetare. Modelisekular gjerman ndryshon nga modeli laicistfrancez ose ai turk, pasi neutraliteti i shtetitpraktikohet si një bashkpunim i shtetit mebashkësitë fetare, pra nuk do të thotë për- jashtimin e plotë të besimit nga sfera shtetë-rore dhe kontrollin e këtij të fundit mbi fenë.Nga kjo politikë neutrale e shtetit gjermanmuslimanët përfitojnë më shumë sesa nga

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fabais liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->