Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Revista Alb Islam 34

Revista Alb Islam 34

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

 
 
 1
Parapagimi për revistën.....................................................................................................2
 
Rishikim i punës bashkëkohore selefite.............................................................................3
 
Shkaqet e fitores................................................................................................................9
 
Nuk e njohën Allahun ashtu si meriton............................................................................15
 
Në besim është shpëtimi..................................................................................................19
 
Zemërimi është këshillues i keq.......................................................................................20
 
Gjërat që duhet patur parasysh gjatë mësimit të fesë.....................................................22
 
Pendimi dhe zotimi për t’u përmirësuar..........................................................................31
 
 Argumentimi dhe gjykimi..................................................................................................34
 
Shpagimet-Qefaretet........................................................................................................37
 
Si të jesh një baba i suksesshëm.....................................................................................39
 
Martesa dhe pastërtia......................................................................................................42
 
Kujtimi i vdekjes me frikë..................................................................................................44
 
Kontrata e martesës.........................................................................................................45
 
Imam Bekijj ibën Mahled..................................................................................................48
 
Imam Xha’fer Es Sadik.....................................................................................................49
 
Imam Muhammed ef. El Birgivi.........................................................................................51
 
Muaji Rebiul Ahir...............................................................................................................54
 
Pjesa e dytë e shehadetit.................................................................................................56
 
Ndalimi i padrejtësisë.......................................................................................................60
 
 
 
2
Parapagimi për revistën
Parapagimi kushton gjithsej
10
euro (dhjetë) për Europë, (përfshirë edhe Shqipërinë,Kosovën, Turqinë dhe ish republikat Jugosllave),
20
euro për Kanada dhe Amerikëdhe vetëm
310
denarë për parapaguesit nga Maqedonia. Me këtë parapagim brendanjë viti juve ju dërgojmë 12 numra të revistës, prej numrit aktual kur ju parapaguheni.Në këtë çmim janë të përfshiera edhe harxhimet postare për dërgim të thjeshtë.Për parapagim mjafton që të dërgoni pajtimin tuaj me emrin dhe adresën e plotë në:email: albislam@albislam.comsms: +389 70 445 725fax: +389 2 3230 827tel: +389 2 3230 827 (çdo ditë, përveç xhumasë dhe të dielës, prej 9 deri 16)ose me postë në:
rr: 110 nr: 5
1000 Shkup, Maqedoni
viti IV nr: 34redaksia: Ramadan Ramadani (kryeredaktor),Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idriz,Fatmir Zaimi, Ali Shabani, Agim Bekiri,Metush Memedi,
Omer Berisha
 albislam@albislam.comrr: 110 nr: 5Çarshija e vjetër1000 Shkupfax: +389 2 3230827
Del në fillim të muajit, kalendari i hixhretit, takvimi i Türkiye Diyanet Vakfi. Numri i ardhshëm: 28 05 2006
Boton: NUN-R DOOELXhirollogaria: 300000001759616 Komercijalna Banka A.D. - Skopje (denar)Xhirollogaria: 0270100209184 Komercijalna Banka A.D. - Skopje (euro)rr. “Kej Dimitar Vlahov” 4S.W.I.F.T. : KOBSMK2XIBAN MK07300701002091869Numri tatimor: 4030003487017Revista është e regjistruar pranë Agjencisë për Informata të Maqedonisë nr. 02-124/2.Shtypur në: Cetis Print -Shkup Tirazhi: 1500 kopje ISSN: 1409-6250
 
 
3
 Aktuale
Rishikim i punës bashkëkohore selefite
Trendi selefit në këtë kohë ka nxjerrënë dritë një sërë të arritura që nuk janë tëpaqarta për çdonjërin i cili mediton reali-tetin e davetit islam. Kur flasim për veprim-tarinë e selefijve në fakt flasim për njëtrend të ummetit i cili është më i gjerë se tëqenit anëtarësi e disa organizatave. Anëta-rësia e organizatave, qofshin ato shoqataapo institute nuk përfaqësojnë pos vetëmnjë pjesë të këtij trendi.Të flasësh për të arriturat e veprimtari-së selefite është një punë e gjatë dhe nuke nxënë rreshtat e këtij artikulli, andaj do tëmjaftohemi duke sinjalizuar në më të rën-dësishmet prej tyre e që janë:1. Nxjerrja në shesh e një trendi thirrës qëmbështet metodologjinë e grupit të shpëtuar.2. Dhënia rrëndësi dijes së sheriatit dhengjallja e saj.3. Praktikimi i sheriatit, të disiplinuaritsipas normave të tij në nivel të individëvedhe institucioneve.4. Ngjallja e sunnetit dhe vdekja e bidateve.5. Madhërimi i teksteve të sheriatit dhemoskalimi i kufijve të tij.Të arriturat sa do që janë madhore dhetë larta, shpresat e ummetit ndaj kësajveprimtarie do të jenë të mëdha. Kjo ësh-të një kërkesë e ligjshme dhe natyroredhe assesi nuk duhet të na pengojë nëkëtë drejtim mbrojtja dhe kujdesi i tepërt ikësaj metodologjie porse ky kujdes duhettë na bëjë të guximshëm për autokritikëdhe transparencë në vlerësimin e realitetit.Në vijim do të përmendim gjërat më tërëndësishme që priten nga ky trend.Një: guximi për autokritikë dhe vlerësim:Kontributi ynë nuk është më tepër senjë veprimtari njerëzore i cili s'është i pa-gabueshëm. Pagabueshmëria është përmetodologjinë, kurse njerëzit përveç pej-gamberëve nuk janë të pagabueshëm. Qëkëndej del se ne kemi nevojë për rishikimtë ecurisë tonë në veprimtarinë selefite nëmënyrë gjithëpërfshirëse dhe të plotë. Ke-mi nevojë për vlerësim preciz dhe të drej-të i cili mbështetet në guximin për të kriti-kuar, për të rishikuar vetveten me qëllimqë të përmirësojmë gabimet të cilat e lënëmbrapa ecurinë tonë.Ky rishikim për të arritur frytet e tij pa-tjetër duhet të jetë shkencor dhe serioz, jo spontan e as të jetë thjeshtë një vetllo-garitje (muhasebe) për sjelljen personale.Kjo vetllogaritje - edhe pse është e kërku-ar - gjëja që ne dëshirojmë është më gji-thëpërfshirëse dhe më e gjerë se ajo. Nekemi nevojë për vlerësim dhe rishikim qërezulton me pyetjet e sinqerta që do t'iabëjmë vetvetes:- cilat janë qëllimet që nxitojmë t'i reali-zojmë?- Cilat janë planet dhe vizionet tona përrealizimin e këtyre qëllimeve?- Këto qëllime e plane a përshtaten mesfidat që kanë të bëjnë me veprimtarinë edavetit?Guximi për rishikim dhe rivlerësim tëvetveteve tona na bën që t'i kërkojmë ga-bimet tona duke menduar rreth vetes dhedukë dhënë mundësinë për të bërë vlerë-sime brenda rreshtave tonë, si dhe na

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->