Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jag Anna Than Short Stories

Jag Anna Than Short Stories

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by ராஜா MVS
Senthil Raja MV
Senthil Raja MV

More info:

Published by: ராஜா MVS on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
"

 
ம
"(
சகத
 
த
)
க
.
வ
.
ஜகநத
"putu meruku"(a collection of short stories by ki.vA. jekannAtan)In tamil script, Unicode format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing online a scanned imageversion of this literary work.This etext has been prepared via Distributing Proof-reading implementation of PM.We thank the following volunteers for their help in the preparation of the etext:V. Devarajan, S. Karthikeyan, M.K. Saravanan, Nalini Karthikeyan,R. Navaneethakrishnan, Ganesan and V.S. KannanPreparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.© Project Madurai, 1998-2009Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparationof electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.Details of Project Madurai are available at the websitehttp://www.projectmadurai.org/ You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
"

 
ம
"(
சகத
 
த
)
க
.
வ
.
ஜகநத
Source:
: 

 
ம
 
க
.
வ
.
ஜகநத
 
கலமக
 
கயலய
,
சன
-
 
த
 
பத
:
௧௯௪௫
 
இரட
 
பத
:
ஏர
,
௧௯௫௪
Printed at the B.N.Press, Mount Road, Madras
----------------------------
கர
பழய
 
நக
 
தய
 
ம
 
கப
 
வழக
.
நகய
 
மத
 
எப
 
மறம
 
இத
 
அத
 
கணல
 
பப
 
சவ
 
ம
.
இலகயகள
 
உரகள
 
இலமற
 
க
 
பல
 
வளபட
-
யக
 
அய
 
நகசக
 
பல
 
உளன
.
அவற
 
இத
 
கல
 
ஏற
 
தரணய
 
சகதய
 
பல
 
ஆகன
 
வயக
 
இ
 
எற
 
கதன
 
எத
 
வதவ
 
இததயல
 
க
 
வரலக
.
இறய
 
எ
 
ஆசய
 
பரனகய
 
மகமகபதயய
 
டட
 
.
வ
.
சமநதயரவக
 
ப
 
வழ
 
கயகறக
 
எபத
 
தமழ
 
நஅறவக
.
இதள
 
வரலகள
 
அபய
 
சதரமக
 
கள
 
ட
.
சறய
 
உவதல
 
கட
 
லகவ
 
கபன
 
வண
 
க
 
ப
 
பதயவயதல
 
இவ
 

 
சதர
 
அல
;

 
கபன
 
கதக
 
அல
.
அவப
 
கலமகள
 
பற
 
பதககள
 
வளயனவ
 
இவ
.
க
.
வ
.
ஜகநத
----------------------
2
 
 
பளடக
 
பக
 
கர
1.
தகபய
 
வற
12.
க
153.
யம
 
வய
 
ம
314.
யன
 
கத
435.

 
பம
486.
நவண
 
தச
587.
தவ
 

668. '
கலல
 
மல
' 749.
ந
 
வ
8210.
வணக
 

9111.
சபத
 
சகர
9612.
கத
10613.
கர
 
நயக
115 
சல
 
றக
121---
"

 
ம
" :
க
.
வ
.
ஜகநத
1.
தகபய
 
வற
தன
 
அகதய
 
னவ
 
றபட
 
த
 
பகற
 
நல
 
வவத
 
அத
 
ந
 
மழ
 
தய
 
வடம
?
சவபமனடதல
 
தம
 
மழய
 
ககட
.
பகற
 
இடத
 
க
 
மல
 
அதகமக
 
இபத
 
தம
 
ததவக
 
வ
.'

 
தன
'
மக
 
வவத
 
வய
 
சௗகயகள
 
அம
-
கள
 
வ
.
இதகக
 
அவ
'
ககயடத
 
கவயர
,
யமதகனயடத
 
தணமகனயர
,
லதயனடத
 
உலபதரயர
,
வரக
 
ப
 
பதன
 
அரசகள
,
பதன
 
க
 
வளகள
 
அவளர
 
பறர
'
ப
 
றபட
,
ஜமதகனய
 
தவ
 
தணமகன
 
அகதய
 
மணகரன
.
பகற
 
இடத
 
த
 
ப
 
நலத
 
பற
 
மனவய
,
அழ
 
வரவ
 
எப
 
அகதய
 
எணப
.
லதய
 
கனகதன
 
ச
 
கக
 
மணகட
 
அத
 
லப
 
தரய
 
அகய
 
வவ
,"
பற
 
அழககற
"
எ
 
சல
 
வ
 
வட
.
தன
 
வ
 
அளவகள
 
யல
 
வசபத
 
பதய
 
மலய
 
தடய
 
ஆசரமத
 
அழகக
 
அமகட
,
அகதய
.
அத
 
ஆசரமத
 
அமகவத
 
அவ
 
எவளவ
 
சரமபட
.
தன
 
இரவணடய
 
தலமய
 

 
அடஹஸ
 
சவத
 
ரசசகள
 
அடக
 
கடயய
 
அழ
 
நடக
 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nedunchi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->