Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MaalokinterviewTamil

MaalokinterviewTamil

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by ராஜா MVS
Senthil Raja MV
Senthil Raja MV

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: ராஜா MVS on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
 
டவ
 
கமன
 
அறக
 
டவ
 
கம
 
ரமண
 
மஹஷய
 
பதனகள
 
பற
 
மக
 
தளவக
 
சய
 
றய
 
எதபட
 
தககளறன
Be as youare -The teachings of Sri Ramana Maharshi
எற
 
தகதகக
 
ந
 
அறய
[
படவ
.
இதக
 
உமயலய
 
மஹஷய
 
பதனகள
 
ககமக
 
ஆன
 
மயக
 
தவ
 
மமற
,
 
ரமண
 
மஹஷய
 
உபதச
 
சரத
 
ஆத
 
வமசனத
 
தகற
.
டவ
,
 
ரமண
,
அவர
 
சடக
,
அவர
 
பதனகள
 
பற
 
ப
 
தகக
 
எத
 
பதப
 
உள
.
பபத
 
லபமக
 

 
கள
,
அத
 
வட
 
கயமக
 
ரசப
 
இ
 
வகய
 
அபதனகள
 
ஊட
 
அனக
 
சபவகள
 
த
 
வ
 
இயபன
 
தறம
 
டவ
 
உள
.
எ
 
அபபரயத
 
அவடய
 
ஒவ
 
தக
 
 
ரமண
 
மஹஷய
 
அகடகரத
 
அமயன
 
பல
 
வகபட
 
தசனத
 
தகற
.
இர
 
வதகள
 
டவ
 
தகக
 
இணயறவ
.
தலவ
,
இதககள
 
ப
 
ப
 
ககபட
 
வஷய
 
சயன
 
தன
 
எ
 
உத
 
ச
 
கள
 
டவ
 
நரப
 
ஆரசக
 
சள
 
எப
 
ந
 
தகற
.
அவ
 
வவரஙள
 
ச
 
பக
 
ஆவணகட
 
ஒப
 
சதக
 
லமக
 
ப
 
யச
 
சள
.
ஆகவ
,
எதயவகள
 
வஷய
 
ஞன
 
சதகதகபபட
.
இரடவதக
 
டவ
 
 
ரமண
 
மஹஷயபற
 
எ
 
எதள
 
மமல
.
அவ
 
 
ரமண
 
உபதசகள
 
ப
 
வ
 
ககற
. (
ப
 
வ
 
உரயடகளல
 
இ
 
ந
 
லப
),
 
ரமண
 
மஹஷய
 
பற
 
எதபடவ
 
சலவற
 
பததன
 
ஏபட
 
மௗன
 
நலய
 
அபவத
 
ப
 
டவ
 1976
இ
 
ரமண
 
ஆரமத
 
ச
 
பக
 
உதபட
.
சற
 
நக
 
இ
 
வ
 
வரலம
 
எணன
.
ஆன
 
தப
 
சலவ
 
இல
,
அநளல
 
 
ரமண
 
வதத
 
தனதயவ
 
ஒ
 
ஊரன
 
தவணமலயலய
 
பப
 
இ
 
ககற
.
வ
 
ப
 
பதய
 
சவ
 
மனபகய
 
வளக
,
 
ரமண
 
பல
 
சடகட
 
வதகற
.
சலபன
,
அவடய
 
பல
 
தககள
 
பதபசய
 
உமகள
(
பண
 
வரக
)
பல
 
மகடய
 
ஆரமகள
 
நர
 
சறடகறன
.
ஆகவ
 
அவடய
 
எகள
 
பயட
 
டவட
 
அபவவமன
 
ஒ
 
தனபட
 
க
 
வளகத
 
தர
 
கற
.
டவ
 
எகடய
 
அத
 
 
பதய
 
ரசன
 
வமன
 
இய
 
அவடய
 
தககள
 
ஒ
 
உமயன
 
பகஷமகறன
.
பபவ
 
எவ
 
ஆமக
 
நடளவர
 
இலய
,
ஒ
 
வதக
!!
ந
 
டவ
 
தககள
 
பக
 
ஆரபதப
,
அவற
 
ஒ
 
இயபன
 
இணப
 
உணத
.
அவர
 
 
ரமண
 
மஹஷய
 
எக
 
வறசயக
,

 
கள
 
கனமக
 
இதக
 
தறன
.
இத
 
உரயடல
 
நடதயத
 
நக
-
ஏறதழ
 
ப
 
ஆக
 
 
ரமண
 
மஹஷய
 
சப
 
நட
 
டவ
 
பற
 
ஒவ
 
ல
 
என
 
மவக
 
 
ரமண
 
பதனகள
 
த
 
கள
 
உதவயக
 
இம
 
த
.
அவடய
 
பல
 
அவககடய
 
டவ
 
இத
 
உரயடல
 
 
மய
 
ல
 
சவத
 
அட
 
ஒகட
.
டவ
 
மற
 
தடகடய
 
உதவட
 
 
ரமண
 
மஹஷய
 
பதனகள
 
பற
 
நறய
 
வவரகள
 
த
 
வ
 
ச
 
ஒற
 
உவகள
.
அத
,
டவ
 
பதபகத
 
சல
 
வவரக
 (
உதரணமக
,
தவணமலய
 
ஆரப
 
நக
 
எ
 
அ
 
எதயத
 
பக
.
அ
 
மக
 
மயன
 
அத
 
சமய
 
வக
 
மக
 
வஷயகள
 
கள
.)
உரயடக
 
உளன
 
வ
 
ச
 
அவ
 
எதய
 
தககள
 
பய
,
ஒவ
 
தகத
 
பறய
 
ச
 
றட
,
அத
 
வஙவதகன
 
றட
 
ககபடள
.
வ
 
ச
http://www. davidgodman.org
எபத
 
எனபலவ
 
எல
 
இத
 
உரயடல
 
டவ
 
தககள
 
ப
 
மகக
 
எ
 
நகற
.
அதவட
 
கயமக
 
நம
 
சல
 
 
ரமண
 
மஹஷய
- -
எவடய
 
சநதன
,
சவ
 
ம
 
அ
 
தட
 
ககறனவ
--
அவடய
 
பதனகள
 
ப
 
நடபத
 
ஒ
 
ஊகத
 
பவகளன
 
நகற
.
மல
 
பகவ
 
 
ரமண
 
மஹஷய
 
உபதசத
 
கடப
 
ஒக
 
த
 
டவ
 
கமட
 
உரயடக
 
பக
1
 
கவ
:
உக
 
வகய
 
 
ரமண
 
மஹஷ
 
அவக
 
நலயன
 
தகத
 
ஏபதள
.
பகவன
 
பற
 
அற
 
கள
 
வ
 
இலதவககக
 
 
பகவன
 
சதரதல
 
உகள
 
ஆழமக
 
கவத
 
சல
 
கய
 
அசகள
 
பற
 
எகட
 
பக
 
ககள
?
டவ
:
 
ரமண
 
வக
 
வரலற
 
அன
 
உபதசகள
 
கமக
 
ப
 
ஒவ
 
ஆ
 
இத
 
கவய
 
இர
 

 
ற
 
யர
 
எனட
 
கப
.
அப
 
எக
 
தடவ
 
எ
 
தவதல
.
தக
 
ந
 
ற
 
வவ
 
 
ரமண
 
மஹஷ
 
இபத
 
ற
 
இதய
 
ந
 
தறய
 
ஆமக
 
தலவகள
 
மக
 
மதகபட
,
பலர
 
வணகபடவக
 
ஒவ
.
இ
 
மதத
 
ஆமக
 
றய
 
சறதவறகன
 
ஒ
 
உதரணமக
 
எப
 
கதபபவ
 
எ
 
வ
 
யர
 
றபட
 
ய
.
ஒ
 
உமயன
 
மஹ
 
எவ
 
இக
 
வ
 
எபத
 
பரண
 
உதரணமக
 
எலர
 
மதகபபவ
.
இ
 
நகத
 
எப
?
 
ரமண
 
இள
 
பரயதனரக
 
இதப
 
அவ
 
தனயபன
 
வசஷ
 
அபவ
 
ஒ
 
ஏபட
.
அநலய
 
த
 
தனதம
 
இறவ
 
த
 
உமயன
 
வபமன
 
எலவற
 
மலன
 
அபடயன
 
தன
 
ஆமவய
 
எ
 
உணகட
.
அ
 
வயகதக
 
வகய
 
நலயன
 
ஒ
 
வழணசய
 
ஏபதவட
.
ஏனன
 
அத
 
அவ
 
ஆமக
 
வஷயகள
 
ஆவ
 
ஏ
 
இததல
.
சல
 
வரகப
 
யட
 
றகளம
 
த
 
ட
 
வ
 
வலக
 
சனயல
 
தக
120
மக
 
அபள
 
தவகமன
 
மல
 
ணய
 
தலமன
 
அணசலத
 
அவரத
 
தன
 
வநள
 
மதய
 
கழத
.
சல
 
ஆக
 
மமற
 
உலக
 
ற
 
இத
 
ப
 
அவடம
 
ஒ
 
ஆமக
 
ஒள
 
வளபடத
 
கண
 
நத
 
ஒ
 
அமத
 
மகச
 
மபடத
,
பதக
 
அவர
 
ந
 
வதன
.
பன
 
அவ
 
கடத
 
க
 
பரஸத
 
இவ
 
கரணம
.
அவ
 
சகககவ
,
பகககவ
 
பய
 
மஹ
 
எற
 
பய
 
அவ
 
வரவல
;
மறக
 
பலவதமன
 
கவகட
,
சதககட
 
அவர
 
ஆசரம
 
வதவக
 
எதபரத
 
வதமக
 
அவர
 
னலய
 
ஒ
 
அமதய
 
நமதய
,
மகசய
 
உணதமயத
.
அவடம
 
தட
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->