Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geoffrey Hodson - A hét emberi vérmérséklet

Geoffrey Hodson - A hét emberi vérmérséklet

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Bettina Both

More info:

Published by: Bettina Both on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2011

pdf

text

original

 
A hét emberi vérmérséklet (temperamentum).
Írta: Geoffrey Hodson
I. fejezet: A számok jelentősége
Amint nő a tudásunk az emberi természetről, mind nagyobbá válik a benyomásunk azemberi képességek nagy változatosságáról, ami az emberi egyéniségek nagy gazdagságának,az emberi nyek majdnem gtelen ltozatosnak és az emberi természet bonyolultságának következménye. Az emberiség egyesíti magában a rettenthetetlen kutatót ésa szelíd apácát, a harcost és a remet, az üzletembert és -asszonyt, akik kifetevékenykednek a világban, a tudóst és tanítnyát, amint kutatásaikban elmerülnek.Mindezek és más különböző és ellentétes csoportok alkotják az emberiséget.De vajon van-e valami kulcs, amellyel meg lehet érteni az emberi természetet és azembernek ezt a végtelen változatossát és roppant lehetőségeit fel lehet-e fogni, ésrendszerbe foglalni? A teozófia igennel válaszol erre, és azt mondja továbbá, hogy ez a kulcsszámszerű (numerikus), és az uralkodó szám a hét. Így az emberi lényeknek hét fő csoportjavan, mindegyik kiemelketermészetes tulajdonságokkal és képességekkel fölruházva.Mindegyikben megvannak az összes erők és tulajdongok, de a t csoportmindegyikében van egy tulajdonság, amely túlsúlyban van. Ennek a hét csoportnak és amegfelelő jellemzőinek ismerete adja a kulcsot az emberi természet megismeréséhez.Mivel ennek a kulcsnak jellege számszerű, elöljáróban szükséges ismernünk avilágteremtésben való számszerű haladásra vonatkozó teozófiai tanításokat.Számszerűleg, minden életnek és formának tevékeny forrása az Egy számmal, anyugalmi (passzív) forrása a nemléttel (negatív lét), a feltétlen (abszolútum) a zéróval, asemmivel van képviselve. Az okkult teremtéstan szerint a teremtő folyamatban a következőlépés az Egy-ben bennrejlő tevékeny és tétlen (pozitív és negatív; hímnemű és nőnemű)oldalnak, lehetőségeknek felmerülése. Így az Egy Kettő lesz, vagy hím-nő (androgyn). Ez aKetegymásra hat és trehozza a Harmadik személyét a rmas megnyilvánuláLogosznak. Ez a három létesíti idővel, minden lehető összetételében egyesülve a Hetet. Ecsoportokból háromban, a három egyike uralkodó és a hetedikben mind a három egyformánnyilvánul meg. Mivel az isteni öntudat e kiáramsok mindegyikében összpontosul éstevékeny, ezeket véges lényeknek vagy „Személyeknek” lehet fölfogni. A Szentháromsághárom személyéből a Hét keletkezik, akiket a keresztény teremtéstan szerint a Hét TrónállóSzellemnek neveznek, a judaizmusban a hét Sephiroth-nak és a teozófiában a
 Hét Bolygói
(Planetáris)
 Logosz 
-nak. Ez utóbbiak mindegyike egy-egy, hét bolygóláncból álló rendszernek Logosza.Az ember fizikai karját fölhasználhatjuk hasonlatnak a megnyilvánulás eme számszerűalapjára. A kar maga egyetlen végtag és mégis hétszeres. Először is három részből áll: kéz,alsó kar, fölső kar. Bár egy, a kar mégis háromféle. A kéznek pedig öt ujja van, így a fölső ésalsó karral együtt hét részt tesz ki, hasonlóan a hét Sephiroth-hoz, azoknak megfelelőténykedéseivel.A teozófia ezek szerint azt tanítja, hogy minden megnyilvánult Erő, Élet és Öntudat, sígy minden emberi Monád vagy Szellem Egyetlen Forrásból sugárzik ki és a Hármon és aHéten keresztül halad. A Logosz e három kiáramlásának (Erő, Élet, Öntudat) a Hármon és aHéten való áthaladásában, a három „személy” egyikének különös tulajdonsága nyomja rá bélyegét a hét Sephiroth-ra, amelyen áthalad, ráhangolja a rezgésszámát (hangját, akkordját)és megszínezi azt sajátos színével. A színképnek a színe és az isteni tulajdonságok, amelyeket
1
 
a Sephiroth-ok mindegyike képvisel, minden egyes levetített monádi sugárban hangsúlyozott,ennélfogva uralkodó a többi hat fölött.Maga a világegyetem is hétszeres és alaphangjának hét számjegye van, mindegyik  jegy a
legfőbb
megnyilvánulásának egyik módját és egyik igazságát képviseli.A hét jegyet különbözően írják le. Az első és hetedik a kezdete és vége (alfája ésomegája) a megnyilvánult életnek; ez az első és az utolsó, az egésznek a középpontja és akerülete. Az első az elsődleges forrás a pont, a világegyetem tevékeny (pozitív) ereje. ALogoszban ez a mindenhatóság, az emberben az akarat. A hetedik jegy az első, annak legvégső kifejezésében. A viszonylag tétlen (statikus) központ tevékeny körré lett, mégis akettő egy. A világegyetemben belül a hetedik, a fizikai anyag, a nap, a bolygók és mindenezeken belül kifejlődött dolog. A Logoszban ez a világegyetem; az emberben a fizikai test. ASzellemiség a megnyilvánulásban anyagi sokféleség lett. Mivel a sok az egy-nek ismeretéhezvezet, az embert az Egy-nek sokféle kifejezése közé helyezték, hogy ezeknek megismeréserévén megtalálja és megismerje az egyedüli Egy-et. Az Egy-től elválik, és öntudatlanul asokhoz megy. A soktól azután öntudatosan tér vissza az Egy-hez.A második és hatodik jegy az életet és annak kifejezését képviseli kölcsönösen, tehátszintén párosak. Az élet a világegyetemnek mindent átható, mindenütt jelenlevő, egyesítőereje, a Szellemi Nap; kifejezése mint az életerő elv a természetben és a fizikai napban. Avilágegyetemben a második jegy az Élet; a Logoszban a mindenütt jelenlét; az emberben aszeretet, a fejlett, szellemi emberben a bölcsesség és az egyetemes szeretet, amiből azegyüttérzés és az önzetlen szolgálat ered. A hatodik jegy a világegyetemben az alak, aszervezett anyag. A Logoszban az Ő „Teste” a Világegyetem, tűzből való szívével a Nappal,amelynek életadó elve, mint rózsaszínű tűz jelenik meg és a földön a napból eredő életerőatomja (szoláris vitalitás). Az emberben ez az egy pontra irányulás; a fejlett emberben azihletett áhítat, odaadás.A harmadik és ötödik jegy is kiegészítő tulajdonságokat képvisel. A harmadik akölcsönhatás, a szellem és anyag, az élet és forma között. Ezek az életelvek (princípium)kormányozzák a szellemnek és az életnek megnyilnulását az anyagon és formán át,őstípusai minden eredő formának, az igazságnak és a tudás kulcsának; mindezeket jelenti aharmadik.A világegyetemben a harmadik a teremtő erő, amit az egyetemes elme irányít. ALogoszban a tétlen, női alapelv, az anyaméh, amelyben az összes formák megfogannak éskeletkeznek. Az emberben a lelkiismeret és az idealizmus, az erkölcsiség és az igazságérzet; afejlett emberben, mint megértés és elvont értelmiség (intelligencia), amelyből a szellemiintuíció születik. Az ötödik jegy az időbeli kifejezése az örökké tartónak, az egyetlenőspusból való fokozatos fejlődésnek. A világegyetemben ez a fejdési folyamat anövekedés. A Logoszban az idő. Az emberben az ész és a boncoló (analitikus) elme; a fejlettemberben hasonló a kristálylencséhez, melyen át a harmadik jegy életelvei, mint sugarak vetődnek ki és általa az agyban összpontosulnak, mint megvigosodás, lángész éslelkesedés (inspiráció).A negyedik jegy a középpont, a fordulópont, a támaszpont, a nyugalmi pont, a legalsó pont az élet ingájának lengében. A végszilárdságnak, a kéletes egyensúlynak a„pillanatnyi szünet”-ében a Legfőbbnek szépsége nyilatkozik meg.A világegyetemben ez a természet szépsége. A Logoszban a szépség önmagában. Azemberben a szépség szeretetévé válik; a fejlett emberben ez az a képesség, hogy fölfogja ésmegjelenítse a Legfőbbnek a szépségét.A negyediknek lényeges jellemzője a sötétség, a csendesség, az egyensúly, a teremtővirradat előtt. A fizikai, az értelmi vagy szellemi csírázásnak szüksége van befödésre asötétség köpenyével. Így például az igazi művész, a művészi munka teljesítése közbenvisszavonja tudatát a nappali fényből, önmaga teremtő éjszakájának teremtő sötétségébe,
2
 
melynek egyensúlyozott csendességében teremtését végbeviszi. A teremtő művésznek, aművészet rmely ágában el kell érnie az egyensúlyt. Ez a teremtés törvénye, akár avilágegyetem az, naprendszer, bolygó, ember vagy művészi emberi munka. Ebben az értelmicsendességben elérik az igazi meglátást, amely nélkül minden művészet élettelen. Csak ha aművész megtalálta ezt az állapotot és be is lépett abba, - száll le rá a szellem tüze teljes pünkösdi erejében.Amint a tanítvány a hét mindegyike fölött elmélkedik, azonosul az egésznek egy hetedrészével, és öntudata beleolvad abba. Ezután mind a hét jegyen áthalad, elmélkedik rajtuk, ésmindegyiket magába szívja. Végül rajtuk át Egésszé válik, a hétszeres emberré, tudatosaneggyé a hétszeres világegyetemmel. Ez a cél. Aki szemlélődés által megismeri és megérti ezta hétszeres világegyetemet, a hét nagy jegyet külön-külön és mint összecsengő hangot, azvalóban bölcs. Megismeri azokat, mint az élet hét kulcsát, ami az igazsághoz vezető mindenajtót megnyit, ahhoz az igazsághoz, ami a Természet templomának szentélyében lakozik.A hétszeres osztályozást nyomon lehet követni a természet összes birodalmaiban, beleértve az emberfölötti és az angyali birodalmakat is. Ebben a tanulmányban az Egynek, aromnak és a tnek megnyilvánulásait leg, mint az emberi rmérkletet ésképességeket tárgyaljuk, bár bizonyos utalások lesznek a színekre, a drágakövekre és egyébösszefüggésekre is.Mindegyik sugarat külön-külön és a teozófia megvilágításában tárgyaljuk, utalások lesznek a Szentháromság személyeihez való vonatkozásukra, az emberiség fő csoportjaira éstulajdonságaira a legmagasabb és a legalsóbb megnyilvánulásokban. Tárgyaljuk azokat amódszereket, amelyekkel eredményeket lehet elérni a különböző sugárcsoportok által, a jellemfogyatékosságokat, az ember megfelelő testeit (princípium), szó lesz a számokról,drágakövekről és jelképekről is.Amint majd tjuk, a teljesen tiszta sur-jellem igen ritka, a kevertek aszabályszeek, amelyek tet ltoznak eszményeikben, rmérkletükben ésmódszereikben. De a bemutatás céljaira, mégis viszonylag tiszta sugár-jellemeket írtunk le. Aszellemi Én-nek fejlődési helyzete vagy „kora” határozza el rendszerint azt a fokot, amelybena sugár tulajdonságai és erényei megmutatkoznak és a fogyatékosságokat leküzdeni képesek.Általános szabály szerint minél előrehaladottabb az Én, annál jobban meg lehet különböztetniszemélyiségében a fő sugarat.
II. fejezet: Az első sugár
Az első sugár az első személynek, az Atya Istennek, a teremtőnek felel meg.Az ide tartozó ember kiemelkedő tulajdonsága az akarat, erő, szigorúság, bátorság,elhatározottság, vezeképesség, függetlenség, méltóságteljesség, amely esetenként afenségességig emelkedhet, merészség és végrehajtó képesség. Ilyen vérmérsékletű ember atermészetes kormányzó és vezető, az államférfi, a birodalomalapító, hadvezér, kutató ésfelfedező. Nagy Sándor jellemzően első sugarú ember volt, és sírva fakadt, mert már nemtudott több birodalmat meghódítani. A fejlődés korai fokozataiban ezek a tevékenységek nagyrészt fizikaiak. Később értelmiekké és szellemiekké válnak. Az akarat ekkor nem annyiraa személyes erőfeszítésekért fáradozik, hanem az Egy Akarat minden erőfeszítés és súrlódásnélküli kifejezéséért.Az elsur eszményképe a szilárdság, az ide tartozó ember leg ennek atulajdonságnak jelenlétét értékeli nagyra és arra hajlamos, hogy viselkedésének és tetteinek értékét az azokra fordított szilárdság vagy erő szerint ítélje meg. A végsőkig harcol ésmajdnem minden tettet képes megbocsátani, ha azon a szilárdság tulajdonsága világlik át.Úgy érzi, hogy a gyöngeséget, bármilyen alakban jelenik meg, nem lehet eltűrni és hajlamosaz ilyen természetű emberek megvetésére. Az ő számára Isten vagy a legfőbb jó, a hatalom
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->