Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
F Tipi Yapılanma

F Tipi Yapılanma

Ratings: (0)|Views: 1,137 |Likes:
Published by teon60
Gülen cemaati hakkında yazılar..
Gülen cemaati hakkında yazılar..

More info:

Categories:Types, Research
Published by: teon60 on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
FFFTTT
İİİ
PPP
İİİ
 
YYYAAAPPPIIILLLAAANNNMMMAAA 
FFFEEETTTHHHUUULLLLLLAAAHHHG GGÜÜÜLLLEEENNNÖÖÖGGGÜÜÜTTTÜÜÜ 
1
 
 
“Yobazlar 
ı
n bir tehlike te
ş
kil etti
ğ
i hayaldir. Bu türlüinsanlar 
ı
n din ve imanla hiç bir samimi alakalar 
ı
yoktur. Dinitaassup onlar için bir nüfuz ve menfaat aletidir. Bu sayede bir taraftan halk 
ı
, di
ğ
er taraftan hükümeti aldatarak, kendilerihesab
ı
na nüfuzlu bir mevki yarat
ı
rlar ve her suretle menfaatcerrederler. Bunlar hükümete sokulup; halk bizim her sözümüzü dinler; bizim dedi
ğ
imiz yerine gelmelidir, diye
ş
antaj yaparlar. Sonra halka dönüp, hükümet bizimavucumuzun içindedir, sak 
ı
n bizim sözümüzden d
ı
ş
ar 
ı
 ç
ı
kmaya kalk 
ı
ş
may
ı
n
ı
z, diye tehditte bulunurlar. Yani bizzathalk aras
ı
nda hiç bir nüfuz ve kuvvete sahip olmad
ı
klar 
ı
haldesimsarl
ı
ğ
ı
n
ı
yaparlar. Devletten yüz bulamad
ı
klar 
ı
dakikadakendilerinin ya
ğ
ı
tükenir. Çünkü milletimiz hiç bir surettetaassubdan ho
ş
lanmaz. “
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 
2
 
 
FFeetthhuullllaahhGGüülleenn''iinnKKooddllaarr
ıı
 
Bilinmeyen foto
ğ
raflar
ı
, yola ç
ı
kt
ı
ğ
ı
14 ki
ş
i, sadakat yemini, hizmetprensipleri 
Avlarl
ı
Efe'nin dergâh
ı
ndan ç
ı
k
ı
p, Edirne ve K
ı
rklareli'nde s
ı
radan bir vaizken,koca bir e
ğ
itim imparatorlu
ğ
u kuran Fethullah Gülen, son y
ı
llar
ı
n en çoktart
ı
ş
ı
lan ismi olarak gündemden hiç dü
ş
müyor. Fethullah Gülen'in kimoldu
ğ
unu, amac
ı
n
ı
ö
ğ
renmek isteyenler, bu yaz
ı
yla 'hocaefendi'nin
ş
ifreleriniçözebilecek.
1966 y
ı
l
ı
nda, 26 ya
ş
ı
ndaki genç vaiz, güvendi
ğ
i 14 ki
ş
iyle uzun ve sonu belli olmayan biryolculu
ğ
a ç
ı
kt
ı
. Fethullah Gülen'in liderli
ğ
indeki e
ğ
itim seferberli
ğ
i için bir araya gelen 14ki
ş
i, 1986'ya kadar, yani 20 y
ı
l boyunca hiç aksatmadan, her ay bir araya geldi.
İ
lk toplant
ı
da, Fethullah Gülen, herkese görev da
ğ
ı
l
ı
m
ı
 yapt
ı
. Onlar
ı
n deyimiyle bir 'Hizmet Prensipleri', yani biranayasa haz
ı
rland
ı
. Kadroya dahil olanlar, haz
ı
rlananmetne, La Yenkat
ı
(kefaretle dönü
ş
ü olmayan) yeminettiler.
İ
lginç olan, yemin metninin ilk sat
ı
r
ı
n
ı
nkaralanm
ı
ş
olmas
ı
d
ı
r. Orijinal metinde, sadakatle ba
ğ
l
ı
 kal
ı
nacak ki
ş
i 'Fethullah Gülen' yaz
ı
ld
ı
. Ancak,do
ğ
abilecek tepkiler göz önüne al
ı
n
ı
nca, Gülen'in ismininüzeri karalanarak yerine 'Kuran' yaz
ı
ld
ı
. Ancak, metinyenilenmedi.Bu kadro, büyük bir sadakat ve itimatla
ş
ahsi i
ş
lerini,evine alaca
ğ
ı
bir kilimi, giyece
ğ
i bir k
ı
yafeti, evlenece
ğ
iki
ş
iyi dahi heyet karar
ı
olmadan yapmad
ı
. 1986'daFethullah Gülen, Nurettin Veren'e "Bu i
ş
çok büyüdü.Baz
ı
yeni isimleri de bu kadroya alsak arkada
ş
larrahats
ı
z olur mu?" diye sordu. Veren, "Hakka hizmetbüyük ve a
ğ
ı
r bir defineyi ta
ş
ı
mak gibidir. Aram
ı
za nekadar çok arkada
ş
kat
ı
l
ı
rsa, o kadar iyi olur" yan
ı
t
ı
n
ı
 verdi.20 y
ı
l aradan sonra Mustafa Özcan ve Doktor KudretÜnal ekibe kat
ı
ld
ı
. Ancak, o günden sonra Gülen önemlibir karar ald
ı
. Kadroda yer alanlar
ı
n hiçbirine dan
ı
ş
madan, haber vermeden, kadroyuda
ğ
ı
tt
ı
ve birbirleriyle görü
ş
melerini yasaklad
ı
. De
ğ
i
ş
ik bahane ve sebeplerle üç ki
ş
i biraraya gelemez ve konu
ş
amaz oldu.Dönemin Ankara DGM Cumhuriyet Savc
ı
s
ı
Nuh Mete Yüksel, 22 A
ğ
ustos 2000 tarihinde,Fethullah Gülen'le ilgili haz
ı
rlad
ı
ğ
ı
iddianamede "Amac
ı
: Devletin tüm sistemlerinde
İ
slamhükümlerini egemen k
ı
larak teokratik bir
İ
slam diktatörlü
ğ
ünü kurmakt
ı
r" görü
ş
lerine yerveriyor.Gülen, bugün ya
ş
am
ı
n
ı
Amerika'da 130 dönümlük bir çiftlikte sürdürüyor. Cemaatin karakutusu Nurettin Veren'in aç
ı
klamalar
ı
yla s
ı
k
ı
nt
ı
l
ı
günler ya
ş
ı
yor. Cemaat üyeleri, "NurettinVeren, bakal
ı
m bugün neler söyleyecek?" diye hop oturup hop kalk
ı
yor. Veren ise,cemaati ve Gülen'i anlatmaya devam ediyor.
FFeetthhuullllaahhGGüülleenn''iinnKKOODDLLAARRII
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
urbanomadic liked this
Erhantan Can liked this
ali liked this
maskican liked this
Mehmet Korkmaz liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->