Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FRA-01

FRA-01

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:
Published by Toggan
A short account in Swedish of the history of signal interception (SIGINT and COMINT) by the Swedish defence (the FRA unit). 11 pages in Swedish. A document distributed by the museum at the FRA headquarters.
A short account in Swedish of the history of signal interception (SIGINT and COMINT) by the Swedish defence (the FRA unit). 11 pages in Swedish. A document distributed by the museum at the FRA headquarters.

More info:

Published by: Toggan on Sep 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
uidadigsjtilv
FRA:s museum
signalspaningchryptologi
Kryptorummet
FIarar avsiktenatti iorstahand skildrasvenslikryptohistoriasamtanstringntngarochresultatiran denmodernasrgnalspanrngensorsta tid underandrav:iddskriget.Man kan boriamed attl,isa ,:ir'sskrrltrlrnir-om beskrirrerad somhinde efterdentvskanvasronenav Norge.
,.."...:a.]"..J
9 apri|1940:ry'skaegationenuppvaktarUDmed begatanattr..'istkustkzrbelnor trafik Oslo-Berlin.Tillstind ges.17 aprilkonstzrterasontelegrafipiden tyskainien'19 apriireglstreraslartext ochtelegrafistsnackitelegpafverketstalirsom clerGeheimschreiber.Tvskarnahiide annarsmest anv:int
flanvlndaden s.k.
Creed-teleprinter.DetdenlegendariskaF.nigman(visasid sodrav:iggen).-ordzrlvdelserrden tyskafioten ochEnc,\nderbergskcrnmentar-Unclerststirren Cteecl-teleprinter.\rbetetmed rittt;iigrrngspanlngenpresenteras:A{ottagandeeleprintrarbygp omsi atticke skrivandeunktioner itergessomsrffror..l-ton-telegrafmottagyareonstruerasett statrvst'irr homet,t.v.)21ma11940nstalier2lstrustningi fastigheteniarlaplan4.Alltextkom ur teleprintritrnasomremsor.Dessa skuiiekltstrasuppsi attde blevl-rirnterfigaor bearbetningen.Arbetet utfordcsav de s.k.klisterprinsessorna,omfittsittnamnirin enaffiscl-reringsf-lrmaommirkt sinabilarmed"I{listetprinsen"'(lilistringsmaskinenfinnspihyllan)
Annat gmndarbeteutforsavfem studerandeuinKTI-I.
-\{atematikprofessornrneBeurlingfick i miten2fiuni1940hand omtr:rdspaningsmaterialet.-I'aninner attdetfelaktigtskrivs uttr'a telegramrsindningard'ir detfi:rn lrvptosvnpunktror sig omett telegram.Han hittariorignalbunt'.lrnaomedelbartinliorsportzrrm'.rterizrlr'.in clcn25 n:,t1.J)irel p:rrr,eckorrekonstrueradeBeurlingmaskinensarbetss:itt,men den storarningdentrat-ikkunclentel'ranteritsanuellt.
 
Visg,,l-inclsteinbygqde.rd -NI Ericsson des.k. ^pprna (stir pihyllan), somkundetlechiitrera p':lsi1mn12lritt somG-skrir.aren.DenG,skri\rare,somvisasmuseet, 'iren senaremodifieringavden typsomBeudingkn'ickte. N,Iaskinenzirhar erl-rallitsrin Norgeeflerkriget'Dagsrutin ochArbetsmiliiipn Karlbo!-ariemoreonlostes drtgensy--ckelvkryptoanalytiker."Apparn.a"var kopplade rilfjlirrskrivare pivars tengentbordmanskrevin kryptotexten.Texten dechiffrerades"appen"ochkomtrllbakailllirrskrivarenoch skrevsutpi
D;lDDersremS:i.
Remsornasklistradesupppi blanketteravk[sterprinsessorna'Sprakkunnigabearbetareovradeocir oversatteelegrammen.Arbetsmilidn pil{arlbovar sarskilt bristf:illig.Den psyktskavaroftahektrsk ochkritisk, dentysiska rang ochk'ali.{arlaplan 4varenrivningsfastighet.Andi verkarinte personalenha r.antrivts.Det viktigaarbetetoch"pionjirandan"gordes';ikert itt till.Z-maskinenDitvskarnayiaf-inska fficerarefittk:innedom om svenskarnasorcering avG-sknvarenor.ergrclimzur i1ldens.k.Z-maskinen.Arren dennamaskinknicktesiSvengeochman togf ram"c)'kelke iemaskinn"for dechiffreringsarbetet.GripenstiernasmaskinPi hyllaninvid G-skrivarenstirenreplikavr.irldensforstakryptomaskin.Den presenterades1786 ett brer.till GustavIIIavfriherrenFredrikGripenstierna.Grundematillid6nkom bl'a.irhn G:smorfar, ChristoferPolhem. G sjzilvar upp\ruxenpil{erso herrgrd.En prototyptillr,'erkacles.eskrivningenard'.rteradDrottningholmden23 september1786". Omdettafrnnsattlisap2 sidorna21-28Svenskakryptobedrifler.Replikenmuseetir tillverkadavHagelinvrclabrikeniSchrveiz.I'viexemplarhnns-dettaochett ifabriken.SkdrmarnaH:irpresenteras,med portr"itt,ettpar av demestframstiendeexperternr;Yr.esG,vlci6nchAke Lundqr.rst.(]v1d6nschampagref-laskorForattf-iramedarbetaresedrifter)ochenknstallmottagarevoliiintursprungst'ir p2ienht'lla.
 
Kuriosa:I-ichtsprechgeriitilrteletonricirbindelseiljusstraiep'ikorta ar.stitndIr.rc-lsrecl-rgeriito rtelefc.rnorbindelsemediordensommedium'Rilder ar. stationshusStockholmsomridet.ViiggmAlningaravSven{reuger,enfrzrnslisprzikigearbet2lreii byraB,soml-radeltt i<onstnarsutbiidningParis'Brldernamd.ladestrekt par.:igg gamlamatsaien,menforlago na armonteradesom tavlorochett parfrnns r hallen utanfbrmuseet.Deiirnumerar-rtskurna chmonteraclenyamzrtsalen.F<irrddaren Nyblad-lisSvenskakryptobedriftersid180-182SkdrmarnavidTV:n:\-.idersprrning.FR\leadeuppgrftenatt ta emotviderleksrappofterp'i telegrafior SNIHI:srlikning.Forsti lokaleristan, underSO-taleten barrackpi sodrasidan.TSA. Hirfinns en piminnelseomatt signalskyddetaritFRA:s ansvar.ByriI{overfordesunder60-taletrilforsvarsstaben ndernamnetTSA.S<idraviiggenDamm ochHagelinABCrvptoggaphstartades1915avAn'idf)amm.BorisHagelinblerr senarechefforbolagetoch st'.rrt'adei50-ta1et{rypto AGiSchrverz.Drrmmsrktrgaste pptinningr den s.k.elektrokryptograt-en.oml-radeypbeteckningenl'Den bygp;depi encl-rifferanorciningmed rotorer,vilkas var ettslagshiul medinbyggclsubstitution.1925 lyttarDammtillParis.BorisFlagelinar I'roraatt svenskageneralstabenlanerarnkopzrvkryptomaskinerochatt en tyskmixkin,somkallasENIGNL\, araktuell.HagelinochCn'ptographfir6minader pisig att byggaenkonkurrerandemaskin.Den blirtbrenkladmen fungerandeenversion 2rven avDammsexpeflmentrnaskiner,idktmed81.Den hadetangentbordoch wirotorer vilkas stegningstyrdesavw'i separzLt^pary stifthiuimedolikaantalstift.Dammforklarademaskinen vzirdelos,men tvimatematikervid etttorsikringsbolagiann denbra och den sattesserieproduktionsom typB21.For:rttkonkurreraut enigmanFrankrike, utvecklades821 ochforsigsmedmotordrift.Denkunde dnvasmecl ettficklampsbatteriochdenfickformiga atttryckatext paenpappersremsa.ransmlinnenestdllde00 exemplaravdennanyaB2l2.An-idDamm dog1,927. B Cryptographblev1.932elngt avFarochsonl{agelinochnemnet iinc-irac'lesillAB Ingenforsfirmanl{ryptoteknik.Under3O-taletocl-r;'tterligarenj.igot:rrtionde varFlagelinmasinernavlirldensmest sildakryptomaskiner.1935presenterades35.Denl-radc stiFthiulocheftertr'iddesr.C36,somkundeha 5eller6hir:l.Den varh:rnclclrivenchavseddbrfnltbruk.l{ankunclesittai terr'ingenocl-rhamaskinethstsprindoverbenet(denir skiladunderull!).Den tilh.erkadesett stortantalexcmplartorsr.enskaorsr.,aret.enelektriskakontorsmotsr.arighetenmed tangentbord,ben:imndesBC3-13.Samtligamodeller gavutskriftpil pappersremsa'

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->