Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2005

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2005

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Uğur Özkan

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

 
GAYRI 
RESM
İ
TERCÜMEAVRUPA KOM
İ
SYONU
Brüksel, 9 Kas
ı
m 2005SEC (2005) 1426
TÜRK
İ
 YE2005
İ
LERLEME RAPORU(COM(2005) 561 nihai)
1
 
A. G
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................31. ÖNSÖZ..........................................................................................................32. AB VE TÜRK
İ
YE ARASINDAK
İ
 
İ
L
İŞ
K
İ
LER...................................................4
B. ÜYEL
İ
K KR
İ
TERLER
İ
.............................................................................................9
 
1. Geni
ş
letilmi
ş
Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler.......................................................91.1. Demokrasi ve hukukun üstünlü
ğ
ü..................................................................111.2.
İ
nsan Haklar 
ı
ve az
ı
nl
ı
klar 
ı
n korunmas
ı
.........................................................211.3. Bölgesel Konular............................................................................................451.4. Genel De
ğ
erlendirme.....................................................................................462. Ekonomik Kriterler.................................................................................................482.1. Son Ekonomik Geli
ş
meler..............................................................................492.2. Kopenhag Kriterleri
ı
s
ı
ndan De
ğ
erlendirme...............................................522.3. Genel De
ğ
erlendirme.....................................................................................623. Üyelik Yükümlülüklerini Yerine Getirme Kabiliyeti.................................................633.1.
Müktesebat 
Fas
ı
llar 
ı
.......................................................................................64Fas
ı
l 1:
Mallar 
ı
n Serbest Dola
ş
ı
m
ı
........................................................64
 Fas
ı
l 2:
 
İş
çilerin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
.........................................................68 
 Fas
ı
l 3:
Yerle
ş
me Hakk 
ı
ve Hizmet Sunma Özgürlü 
ğ 
ü.........................69
 Fas
ı
l 4:
Sermayenin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
..................................................71
 Fas
ı
l 5:
Kamu 
İ 
haleleri...........................................................................73
 Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku.......................................................................75 
 Fas
ı
l 7:
Fikri Mülkiyet Yasas
ı
.................................................................76 
 Fas
ı
l 8:
Rekabet Politikas
ı
.....................................................................79
 Fas
ı
l 9:
Mali Hizmetler...........................................................................81
 Fas
ı
l 10:
Bilgi Toplumu ve Medya.........................................................86 
 Fas
ı
l 11:
Tar 
ı
m ve K 
ı
rsal Kalk 
ı
nma.......................................................89
 Fas
ı
l 12:
G
ı
da Güvenli 
ğ 
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğ 
ı
ğ 
ı
Politikas
ı
...........92 
Fas
ı
l 13:
Bal 
ı
kç 
ı
ı
k.................................................................................95 
 Fas
ı
l 14:
Ula
ş
ı
rma Politikas
ı
.................................................................96 
 Fas
ı
l 15:
Enerji......................................................................................99
Fas
ı
l 16:
Vergilendirme.......................................................................104
 Fas
ı
l 17:
Ekonomik ve parasal politika................................................106 
 Fas
ı
l 18:
İ 
statistik.................................................................................108 
 Fas
ı
l 19:
Sosyal Politika ve
İ 
stihdam...................................................110 
 Fas
ı
l 20:
İş
letmeler ve Sanayi Politikas
ı
..............................................114
 Fas
ı
l 21:
Trans-Avrupa A
ğ 
lar 
ı
.............................................................117 
 Fas
ı
l 22:
Bölgesel Politika ve Yap
ı
sal Araçlar 
ı
n Koordinasyonu.........118 
 Fas
ı
l 23:
Yarg 
ı
ve Temel Haklar..........................................................121
 Fas
ı
l 24:
 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ..............................................129
Fas
ı
l 25:
Bilim ve Ara
ş
ı
rma................................................................134
 Fas
ı
l 26:
ğ 
itim ve Kültür....................................................................136 
 Fas
ı
l 27:
Çevre....................................................................................138 
Fas
ı
l 28:
Tüketici ve Sa
ğ 
ı
ğ 
ı
n Korunmas
ı
............................................141
 Fas
ı
l 29:
Gümrük Birli 
ğ 
i.......................................................................144
 Fas
ı
l 30:
D
ı
ş
 
İ 
li 
ş
kiler............................................................................147 
 Fas
ı
l 31:
D
ı
ş
, Güvenlik ve Savunma Politikas
ı
....................................148 
 Fas
ı
l 32:
Mali Kontrol...........................................................................153
 Fas
ı
l 33:
Mali ve Bütçe Hükümleri.......................................................155 
 3.2. Genel De
ğ
erlendirme...................................................................................156
C. KATILIM ORTAKLI
Ğ
I: GENEL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..........................................159
2
 
A. G
İ
R
İŞ
 1. Önsöz
Aral
ı
k 1997 tarihli Lüksemburg AB Konseyi kararlar 
ı
n
ı
takiben, Komisyon, adaydevletlerin üyeli
ğ
e haz
ı
rlanma yönünde yapt
ı
klar 
ı
ilerleme konusunda Konsey veParlamento’ya düzenli olarak rapor sunmaktad
ı
r. Bu
İ
lerleme Raporu, Komisyonun1998’den 2004 y
ı
l
ı
na kadarki dönemde Türkiye hakk
ı
nda yay
ı
nlad
ı
ğ
ı
raporlar 
ı
n bir devam
ı
d
ı
r.Aral
ı
k 2004’de AB Konseyi a
ş
a
ğ
ı
daki hususlar 
ı
belirtmi
ş
tir:
“AB Konseyi, Türkiye taraf 
ı
ndan kapsaml 
ı
reform süreci çerçevesinde yap
ı
lankararl 
ı
ilerlemeyi memnuniyetle kar 
ş
ı
lamakta ve Türkiye’nin reform sürecini sürdürece
ğ 
i konusundaki güvenini dile getirmi 
ş
tir. Türkiye, kat 
ı
ı
mmüzakerelerinin ba
ş
lat 
ı
lmas
ı
için Kopenhag kriterlerini yeterince kar 
ş
ı
lam
ı
ş
ı
r. AB Konseyi, Komisyonu 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile müzakerelerinba
ş
lat 
ı
lmas
ı
için Konsey’e müzakerelerin çerçevesi için öneri sunmaya davet etmi 
ş
tir.” 
 AB Konseyi, Haziran 2005 tarihinde, Aral
ı
k 2004 tarihli geni
ş
lemeye ili
ş
kin kararlar 
ı
naat
ı
fta bulunmu
ş
ve bunlar 
ı
n tam anlam
ı
yla uygulanmas
ı
gerekti
ğ
ine dikkat çekmi
ş
tir.3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile kat
ı
l
ı
m müzakereleri ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r. Müzakereler 
ı
l
ı
rken, AB
ş
unlar 
ı
belirtmi
ş
tir:
“Müzakerelerin ilerlemesi Türkiye’nin ekonomik ve sosyal uyum çerçevesindekat 
ı
ı
m için haz 
ı
rl 
ı
k yapmas
ı
konusundaki ilerlemeye ba
ğ 
ı
olacakt 
ı
r.
İ 
lerlemeKomisyon taraf 
ı
ndan yak 
ı
ndan takip edilmeye devam edilecektir. Komisyon bu konuda düzenli olarak Konsey’e bilgi vermeye davet edilmektedir.” 
Komisyon, raporunu, rapor haz
ı
rlama görevinin i
ş
bu son teyidi çerçevesindehaz
ı
rlam
ı
ş
t
ı
r.Bu ilerleme raporunun yap
ı
s
ı
, daha önceki raporlarla büyük ölçüde ayn
ı
d
ı
r.
İş
burapor,-Birlik ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kileri tan
ı
mlamakta,-üyelik için siyasi kriterler aç
ı
s
ı
ndan durumu incelemekte,-üyelik için ekonomik kriterler aç
ı
s
ı
ndan Türkiye’nin durumunu ve gelece
ğ
inide
ğ
erlendirmekte ,-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, di
ğ
er bir deyi
ş
le, Antla
ş
malar, ikincil mevzuat veBirlik politikalar 
ı
olarak tan
ı
mlanan
müktesebat 
ı
üstlenme kapasitesini gözdengeçirmektedir.-Türkiye’nin Kat
ı
l
ı
m Ortakl
ı
ğ
ı
Belgesindeki önceliklerini ne ölçüde yerine getirdi
ğ
inik
ı
saca incelemektedir.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->