Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2006

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2006

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390

TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

1.

Giriş.......................................................................................................................3 1.1 Önsöz................................................................................................................3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...................................................................3 2. Genişle
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390

TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

1.

Giriş.......................................................................................................................3 1.1 Önsöz................................................................................................................3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...................................................................3 2. Genişle

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
 
GAYR
İ
RESM
İ
TERCÜMEAVRUPA KOM
İ
SYONU
Brüksel, 8 Kas
ı
m 2006SEC (2006) 1390
TÜRK
İ
 YE2006
İ
LERLEME RAPORU(COM(2006) 649 nihai)
 
 
1. Giri
ş
.......................................................................................................................31.1 Önsöz................................................................................................................31.2 AB ve Türkiye Aras
ı
ndaki
İ
li
ş
kiler...................................................................32. Geni
ş
letilmi
ş
Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler....................................................42.1. Demokrasi ve hukukun üstünlü
ğ
ü...................................................................42.2.
İ
nsan Haklar 
ı
ve az
ı
nl
ı
klar 
ı
n korunmas
ı
..........................................................92.3. Bölgesel Konular ve Uluslararas
ı
Yükümlülükler .......................................223. Ekonomik Kriterler..................................................................................................243.1. Giri
ş
…………………………………………………………………………243.2. Kopenhag Kriterleri Aç
ı
s
ı
ndan De
ğ
erlendirme..............................................243.2.1.
İş
leyen Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti……………………………….243.2.2 AB
İ
çindeki Rekabet Bask 
ı
s
ı
ve Pazar Güçleriyle Ba
ş
a Ç
ı
kma Yetene
ğ
i...274. Üyelik Yükümlülüklerini Yerine Getirme Kabiliyeti.............................................294.1. Fas
ı
l 1: Mallar 
ı
n Serbest Dola
ş
ı
m
ı
................................................................304.2. Fas
ı
l 2:
İş
çilerin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
.................................................................324.3. Fas
ı
l 3: Yerle
ş
me Hakk 
ı
ve Hizmet Sunma Özgürlü
ğ
ü.................................324.4. Fas
ı
l 4: Sermayenin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
...........................................................334.5.Fas
ı
l 5: Kamu
İ
haleleri....................................................................................344.6. Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku...............................................................................354.7. Fas
ı
l 7: Fikri Mülkiyet Yasas
ı
........................................................................364.8. Fas
ı
l 8: Rekabet Politikas
ı
..............................................................................374.9. Fas
ı
l 9: Mali Hizmetler..................................................................................384.10. Fas
ı
l 10: Bilgi Toplumu ve Medya...............................................................404.11. Fas
ı
l 11: Tar 
ı
m……………………..............................................................424.12. Fas
ı
l 12: G
ı
da Güvenli
ğ
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
Politikas
ı
...............434.13. Fas
ı
l 13: Bal
ı
ı
l
ı
k........................................................................................454.14. Fas
ı
l 14: Ula
ş
t
ı
rma Politikas
ı
........................................................................454.15. Fas
ı
l 15: Enerji..............................................................................................474.16. Fas
ı
l 16: Vergilendirme.................................................................................484.17. Fas
ı
l 17: Ekonomik ve parasal politika..........................................................494.18. Fas
ı
l 18:
İ
statistik...........................................................................................504.19. Fas
ı
l 19: Sosyal Politika ve
İ
stihdam.............................................................514.20. Fas
ı
l 20:
İş
letmeler ve Sanayi Politikas
ı
........................................................534.21. Fas
ı
l 21: Trans-Avrupa A
ğ
lar 
ı
.................................................................... ..544.22. Fas
ı
l 22: Bölgesel Politika ve Yap
ı
sal Araçlar 
ı
n Koordinasyonu.................544.23. Fas
ı
l 23: Yarg
ı
ve Temel Haklar...................................................................564.24. Fas
ı
l 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik .......................................................614.25. Fas
ı
l 25: Bilim ve Ara
ş
t
ı
rma.........................................................................644.26. Fas
ı
l 26: E
ğ
itim ve Kültür.............................................................................654.27. Fas
ı
l 27: Çevre..............................................................................................664.28. Fas
ı
l 28: Tüketici ve Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
n Korunmas
ı
.....................................................684.29. Fas
ı
l 29: Gümrük Birli
ğ
i................................................................................694.30. Fas
ı
l 30: D
ı
ş
 
İ
li
ş
kiler.....................................................................................704.31. Fas
ı
l 31: D
ı
ş
, Güvenlik ve Savunma Politikas
ı
.............................................714.32. Fas
ı
l 32: Mali Kontrol...................................................................................734.33. Fas
ı
l 33: Mali ve Bütçe Hükümleri...............................................................752
 
 1. G
İ
İŞ
 1.1. Önsöz
Aral
ı
k 1997 tarihli Lüksemburg AB Konseyi kararlar 
ı
n
ı
takiben, Komisyon, Konsey veParlamento’ya düzenli olarak rapor sunmaktad
ı
r.Türkiye’nin üyeli
ğ
e haz
ı
rlanma yönünde yapt
ı
ğ
ı
ilerleme hakk 
ı
ndaki bu rapor, büyük ölçüdedaha önceki raporlardaki ayn
ı
yap
ı
y
ı
takip etmektedir. Bu rapor;-Birlik ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kileri k 
ı
saca tan
ı
mlamakta;-üyelik için siyasi kriterler aç
ı
s
ı
ndan Türkiye’deki durumu incelemekte;-üyelik için ekonomik kriterler aç
ı
s
ı
ndan Türkiye’nin durumunu incelemekte;-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, di
ğ
er bir deyi
ş
le, Antla
ş
malar, ikincil mevzuat veBirlik politikalar 
ı
olarak tan
ı
mlanan müktesebat
ı
üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.Bu rapor, 1 Ekim 2005 ve 30 Eylül 2006 tarihleri aras
ı
ndaki süreyi kapsamaktad
ı
r.
İ
lerleme,al
ı
nan kararlar, fiilen kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temel al
ı
narak de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Kural olarak, haz
ı
rl
ı
k veya Meclis onay
ı
gibi de
ğ
i
ş
ik a
ş
amalarda bulunanmevzuat veya tedbirler dikkate al
ı
nmam
ı
ş
t
ı
r. Bu yakla
ş
ı
m, tüm raporlara e
ş
it muamelede bulunulmas
ı
na ve nesnel bir de
ğ
erlendirme yap
ı
lmas
ı
na olanak tan
ı
maktad
ı
r.Rapor, Komisyon taraf 
ı
ndan toplanm
ı
ş
ve incelenmi
ş
bilgiye dayanmaktad
ı
r. Buna ek olarak,Türk Hükümeti’nin ve üye ülkelerin katk 
ı
lar 
ı
, Avrupa Parlamentosu raporlar 
ı
ve çe
ş
itliuluslararas
ı
sivil toplum örgütlerinden gelen bilgiler dahil olmak üzere pek çok kaynak kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Komisyon, bu raporun içerdi
ğ
i teknik incelemeye dayanarak, geni
ş
leme strateji ka
ğ
ı
d
ı
ndaTürkiye’ye ili
ş
kin sonuçlara varmaktad
ı
r.
1.2. AB ve Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kiler
Türkiye ile
kat
ı
l
ı
m müzakereleri
Ekim 2005’te aç
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Kat
ı
l
ı
m sürecinin ilk a
ş
amas
ı
olanmüktesebat
ı
n analitik incelemesi (tarama) Ekim 2006’da tamamlanm
ı
ş
t
ı
r. Bir fas
ı
lda -Bilimve Ara
ş
t
ı
rma- müzakereler aç
ı
lm
ı
ş
ve Haziran’da geçici olarak kapat
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Geni
ş
letilmi
ş
siyasi diyalog
 
İ
ngiltere, Avusturya ve Finlandiya Dönem Ba
ş
kanl
ı
klar 
ı
 süresince devam etmi
ş
tir.
 Ortakl
ı
k Anla
ş
mas
ı
tatminkar biçimde i
ş
lemeye devam etmi
ş
tir.AT-Türkiye ticareti 2005’de 75 milyar Euro’ya ula
ş
m
ı
ş
ve
Gümrük Birli
ğ
i
kapsam
ı
ndaartmaya devam etmi
ş
tir. AB, bir çok vesileyle, Türkiye'yi, K 
ı
 br 
ı
s’a ili
ş
kin olarak ula
ş
ı
maraçlar 
ı
üzerindeki k 
ı
s
ı
tlamalar dahil olmak üzere mallar 
ı
n serbest dola
ş
ı
m
ı
na ili
ş
kin tüm
ı
s
ı
tlamalar 
ı
kald
ı
rmaya ça
ğ
ı
rm
ı
ş
t
ı
r. Ticarete teknik engeller, ithalat lisanslar 
ı
, devletyard
ı
mlar 
ı
, fikri mülkiyet haklar 
ı
n
ı
n güçlendirilmesi ve di
ğ
er ay
ı
ı
mc
ı
hükümlere ili
ş
kin Türk taraf 
ı
nca yerine getirilmemi
ş
yükümlülükler devam etmektedir. Buna ra
ğ
men, zorunlustandartlar 
ı
n azalt
ı
lmas
ı
ı
smen önemli bir geli
ş
medir. AB, Gümrük Birli
ğ
inin kamu al
ı
mlar 
ı
 ve hizmetleri alan
ı
na geni
ş
letilmesine dair görü
ş
melerin yak 
ı
nda yeniden ba
ş
lamas
ı
n
ı
ümit3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->