Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2007

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2007

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436

TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçle
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436

TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçle

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

 
AVRUPA KOM
İ
SYONU
Brüksel, 6 Kas
ı
m 2007SEC (2007) 1436
GAYR 
İ
RESM
İ
TERCÜMETÜRK 
İ
YE2007
İ
LERLEME RAPORU(COM(2006) 663)
 
1. Giri
ş
31.1Önsöz31.2Çerçeve31.3AB ve Türkiye Aras
ı
ndaki
İ
li
ş
kiler32. Geli
ş
tirilmi
ş
Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler52.1.Demokrasi ve Hukukun Üstünlü
ğ
ü52.2.
İ
nsan Haklar 
ı
ve Az
ı
nl
ı
klar 
ı
n Korunmas
ı
102.3.Bölgesel Konular ve Uluslararas
ı
Yükümlülükler233. Ekonomik Kriterler253.1.
İş
leyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti25
 
3.2.Birli
İ
çinde Rekabetçi Bask 
ı
ve Piyasa Güçleri ile Ba
ş
edebilme Kapasitesi 294. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yetene
ğ
i324.1.Fas
ı
l 1: Mallar 
ı
n Serbest Dola
şımı
324.2.Fas
ı
l 2:
İş
çilerin Serbest Dola
şımı
324.3.Fas
ı
l 3:
İş
Kurma Hakk 
ı
ve Hizmet Sunma Serbestisi344.4.Fas
ı
l 4: Sermayenin Serbest Dola
şımı
354.5.Fas
ı
l 5: Kamu Al
ı
mlar 
ı
374.6.Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku384.7.Fas
ı
l 7: Fikri Mülkiyet Hukuku384.8.Fas
ı
l 8: Rekabet Politikas
ı
394.9.Fas
ı
l 9: Mali Hizmetler414.10.Fas
ı
l 10: Bilgi Toplumu ve Medya43
 
4.11.Fas
ı
l 11: Tar 
ı
m444.12.Fas
ı
l 12: G
ı
da Güvenli
ğ
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğlığı
Politikas
ı
454.13.Fas
ı
l 13: Bal
ı
ılı
k474.14.Fas
ı
l 14: Ula
ştı
rma Politikas
ı
484.15.Fas
ı
l 15: Enerji494.16.Fas
ı
l 16: Vergilendirme51
 
4.17.Fas
ı
l 17: Ekonomik ve Parasal Politika524.18.Fas
ı
l 18:
İ
statistik524.19.Fas
ı
l 19: Sosyal Politika ve
İ
stihdam534.20.Fas
ı
l 20:
İş
letmeler ve Sanayi Politikas
ı
554.21.Fas
ı
l 21: Trans-Avrupa A
ğ
lar 
ı
564.22.Fas
ı
l 22: Bölgesel Politika ve Yap
ı
sal Araçlar 
ı
n Koordinasyonu574.23.Fas
ı
l 23: Yarg
ı
ve Temel Haklar584.24.Fas
ı
l 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik644.25.Fas
ı
l 25: Bilim ve Ara
ştı
rma684.26.Fas
ı
l 26: E
ğ
itim ve Kültür68
 
4.27.Fas
ı
l 27: Çevre694.28.Fas
ı
l 28: Tüketicinin ve Sa
ğlığı
n Korunmas
ı
714.29.Fas
ı
l 29: Gümrük Birli
ğ
i724.30.Fas
ı
l 30: D
ış İ
li
ş
kiler734.31.Fas
ı
l 31: D
ış
, Güvenlik ve Savunma Politikas
ı
744.32.Fas
ı
l 32: Mali Kontrol764.33.Fas
ı
l 33: Mali ve Bütçesel Hükümler77
İ
STAT
İ
ST
İKİ
EK 
 
1. G 
 İRİŞ 
1.1. Önsöz
Aral
ı
k 1997 tarihli Lüksemburg AB Konseyi kararlar 
ını
takiben, Komisyon, Konsey veParlamento’ya düzenli olarak rapor sunmaktad
ı
r.Türkiye’nin üyeli
ğ
e haz
ı
rlanma yönünde yapt
ığı
ilerleme hakk 
ı
ndaki bu rapor, büyük ölçüdedaha önceki raporlardaki ayn
ı
yap
ıyı
takip etmektedir. Bu rapor;-Birlik ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kileri k 
ı
saca tan
ı
mlamakta;-üyelik için siyasi kriterler aç
ısı
ndan Türkiye’deki durumu incelemekte;-üyelik için ekonomik kriterler aç
ısı
ndan Türkiye’nin durumunu incelemekte;-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, di
ğ
er bir deyi
ş
le, Antla
ş
malar, ikincil mevzuat ve Birlik  politikalar 
ı
olarak tan
ı
mlanan müktesebat
ı
üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.Bu rapor, 1 Ekim 2006 ve 2007 Ekim ay
ını
n ilk günleri aras
ı
ndaki süreyi kapsamaktad
ı
r.
İ
lerleme, al
ı
nan kararlar, fiilen kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temel al
ı
narak de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Kural olarak, haz
ı
rl
ı
k veya Meclis onay
ı
gibi de
ğiş
ik a
ş
amalarda bulunanmevzuat veya tedbirler dikkate al
ı
nmam
ıştı
r. Bu anlay
ış
, tüm raporlara e
ş
it yakla
şı
lmas
ı
na venesnel bir de
ğ
erlendirme yap
ı
lmas
ı
na olanak tan
ı
maktad
ı
r.Rapor, Komisyon taraf 
ı
ndan toplanm
ış
ve incelenmi
ş
bilgiye dayanmaktad
ı
r. Buna ek olarak,Türk Hükümeti’nin ve üye ülkelerin katk 
ı
lar 
ı
, Avrupa Parlamentosu raporlar 
ı
1
ve çe
ş
itliuluslararas
ı
kurulu
ş
lardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen bilgiler dahil olmak üzere pek çok kaynak kullan
ı
lm
ıştı
r.Komisyon, bu raporun içerdi
ğ
i teknik incelemeye dayanarak, geni
ş
leme strateji ka
ğıdı
nda
2
Türkiye’ye ili
ş
kin sonuçlara varmaktad
ı
r.
1.2. Çerçeve
Aral
ı
k 1999 Helsinki AB Konseyi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmi
ş
tir. Türkiye ilekat
ılı
m müzakerelerine Ekim 2005 tarihinde ba
ş
lanm
ıştı
r.Türkiye ile AET aras
ı
nda Ortakl
ı
k Anla
ş
mas
ı
1963’te imzalanm
ış
ve 1964 Aral
ı
k ay
ı
ndayürürlü
ğ
e girmi
ş
tir. Türkiye ve AB, 1995’te Gümrük Birli
ğ
i olu
ş
turmu
ş
lard
ı
r.
1.3 AB ve Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kiler
Türkiye ile
kat
ılı
m müzakereleri
devam etmi
ş
tir. Haz
ı
rlay
ıcı
analitik evrede son a
ş
amayagelinmi
ş
tir. Bu a
ş
amada her bir fas
ı
lda müzakerelere ba
ş
lamak için haz
ı
rl
ı
k seviyesi, taramaraporlar 
ı
çerçevesinde de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Toplam 33 rapordan be
ş
tanesi Komisyon taraf 
ı
ndanAB Konseyi’ne sunulmay
ı
beklemekte ve 6 tanesi Konsey’de görü
ş
ülmektedir.Aral
ı
k 2006’da AB Konseyi, Türkiye’nin K 
ı
 br 
ı
s Cumhuriyeti’ne yönelik k 
ısı
tlamalar 
ı
nedeniyle,müzakerelerin sekiz fas
ı
lda aç
ı
lmamas
ı
na ve Komisyon taraf 
ı
ndan Türkiye’nin Ortakl
ı
Türkiye Raportörü Bn. Oomen RuijtenGeni
ş
leme Stratejisi ve Temel Güçlükler 2007-2008
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->