Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2008

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2008

Ratings:
(0)
|Views: 42|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699

TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

1

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçleri ile Başedebilme Kapasitesi
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699

TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

1

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçleri ile Başedebilme Kapasitesi

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2011

pdf

text

original

 
1
GAYR 
İ
RESM
İ
TERCÜMEAVRUPA KOM
İ
SYONU
Brüksel, 5 Kas
ı
m 2008SEC (2008) 2699
TÜRK 
İ
YE2008
İ
LERLEME RAPORU(COM(2008) 674)
 
21. Giri
ş
31.1 Önsöz 31.2 Çerçeve 31.3 AB ve Türkiye Aras
ı
ndaki
İ
li
ş
kiler 32. Siyasi Kriterler 52.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlü
ğ
ü 52.2.
İ
nsan Haklar 
ı
ve Az
ı
nl
ı
klar 
ı
n Korunmas
ı
102.3. Bölgesel Konular ve Uluslararas
ı
Yükümlülükler 283. Ekonomik Kriterler 293.1.
İş
leyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 293.2. Birlik 
İ
çinde Rekabetçi Bask 
ı
ve Piyasa Güçleri ile Ba
ş
edebilme Kapasitesi 344. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yetene
ğ
i 374.1. Fas
ı
l 1: Mallar 
ı
n Serbest Dola
ş
ı
m
ı
374.2. Fas
ı
l 2:
İş
çilerin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
404.3. Fas
ı
l 3:
İş
Kurma Hakk 
ı
ve Hizmet Sunma Serbestisi 404.4. Fas
ı
l 4: Sermayenin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
414.5.Fas
ı
l 5: Kamu Al
ı
mlar 
ı
434.6. Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku 444.7. Fas
ı
l 7: Fikri Mülkiyet Hukuku 454.8. Fas
ı
l 8: Rekabet Politikas
ı
474.9. Fas
ı
l 9: Mali Hizmetler 484.10. Fas
ı
l 10: Bilgi Toplumu ve Medya 504.11. Fas
ı
l 11: Tar 
ı
m 514.12. Fas
ı
l 12: G
ı
da Güvenli
ğ
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
Politikas
ı
534.13. Fas
ı
l 13: Bal
ı
ı
l
ı
k 554.14. Fas
ı
l 14: Ula
ş
t
ı
rma Politikas
ı
564.15. Fas
ı
l 15: Enerji 574.16. Fas
ı
l 16: Vergilendirme 594.17. Fas
ı
l 17: Ekonomik ve Parasal Politika 604.18. Fas
ı
l 18:
İ
statistik 604.19. Fas
ı
l 19: Sosyal Politika ve
İ
stihdam 614.20. Fas
ı
l 20:
İş
letmeler ve Sanayi Politikas
ı
644.21. Fas
ı
l 21: Trans-Avrupa A
ğ
lar 
ı
654.22. Fas
ı
l 22: Bölgesel Politika ve Yap
ı
sal Araçlar 
ı
n Koordinasyonu 654.23. Fas
ı
l 23: Yarg
ı
ve Temel Haklar 674.24. Fas
ı
l 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 724.25. Fas
ı
l 25: Bilim ve Ara
ş
t
ı
rma 774.26. Fas
ı
l 26: E
ğ
itim ve Kültür 784.27. Fas
ı
l 27: Çevre 784.28. Fas
ı
l 28: Tüketicinin ve Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
n Korunmas
ı
804.29. Fas
ı
l 29: Gümrük Birli
ğ
i 814.30. Fas
ı
l 30: D
ı
ş
 
İ
li
ş
kiler 824.31. Fas
ı
l 31: D
ı
ş
, Güvenlik ve Savunma Politikas
ı
834.32. Fas
ı
l 32: Mali Kontrol 864.33. Fas
ı
l 33: Mali ve Bütçesel Hükümler 88
İ
STAT
İ
ST
İ
İ
EK 
 
3
TÜRK 
İ
YE 2008
İ
LERLEME RAPORU1. G
İ
İŞ
 1.1. Önsöz
Aral
ı
k 1997 tarihli Lüksemburg AB Konseyi kararlar 
ı
n
ı
takiben, Komisyon, Konsey veParlamento’ya düzenli olarak rapor sunmaktad
ı
r.Türkiye’nin AB üyeli
ğ
e haz
ı
rlanma yönünde yapt
ı
ğ
ı
ilerleme hakk 
ı
ndaki bu rapor, büyük ölçüde önceki raporlardaki ayn
ı
yap
ı
y
ı
takip etmektedir. Bu rapor:-Birlik ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kileri k 
ı
saca tan
ı
mlamakta;-üyelik için siyasi kriterler aç
ı
s
ı
ndan Türkiye’deki durumu incelemekte;-üyelik için ekonomik kriterler aç
ı
s
ı
ndan Türkiye’nin durumunu incelemekte;-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, di
ğ
er bir deyi
ş
le, Antla
ş
malar, ikincil mevzuat veBirlik politikalar 
ı
olarak tan
ı
mlanan müktesebat
ı
üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.Bu rapor, 1 Ekim 2007 ve 2008 Ekim ay
ı
n
ı
n ilk günleri aras
ı
ndaki süreyi kapsamaktad
ı
r.
İ
lerleme, al
ı
nan kararlar, fiilen kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temel al
ı
narak de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Kural olarak, haz
ı
rl
ı
k veya Meclis onay
ı
gibi de
ğ
i
ş
ik a
ş
amalarda bulunanmevzuat veya tedbirler dikkate al
ı
nmam
ı
ş
t
ı
r. Bu anlay
ı
ş
, tüm raporlara e
ş
it yakla
ş
ı
lmas
ı
na venesnel bir de
ğ
erlendirme yap
ı
lmas
ı
na olanak tan
ı
maktad
ı
r.Rapor, Komisyon taraf 
ı
ndan toplanm
ı
ş
ve incelenmi
ş
bilgiye dayanmaktad
ı
r. Buna ek olarak,Türk Hükümeti’nin ve üye ülkelerin katk 
ı
lar 
ı
, Avrupa Parlamentosu raporlar 
ı
1
ve çe
ş
itliuluslararas
ı
kurulu
ş
lardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen bilgiler dahil olmak üzere pek çok kaynak kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Komisyon, bu raporun içerdi
ğ
i teknik incelemeye dayanarak, geni
ş
leme strateji ka
ğ
ı
d
ı
nda
2
 Türkiye’ye ili
ş
kin sonuçlara varmaktad
ı
r.
1.2. Çerçeve
Aral
ı
k 1999 Helsinki AB Konseyi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmi
ş
tir. Türkiye ilekat
ı
l
ı
m müzakerelerine Ekim 2005 tarihinde ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.Türkiye ile AET aras
ı
nda Ortakl
ı
k Anla
ş
mas
ı
1963’te imzalanm
ı
ş
ve 1964 Aral
ı
k ay
ı
ndayürürlü
ğ
e girmi
ş
tir. Türkiye ve AB, 1995’te Gümrük Birli
ğ
i olu
ş
turmu
ş
lard
ı
r.
1.3. AB ve Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kiler
Türkiye ile
kat
ı
l
ı
m müzakereleri
devam etmi
ş
tir. Haz
ı
rlay
ı
c
ı
analitik evrede münferit fas
ı
llar üzerinde müzakereye ba
ş
lamaya haz
ı
rl
ı
k düzeyi tarama raporlar 
ı
na dayal
ı
olarak de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Toplam 33 tarama raporundan biri Komisyon taraf 
ı
ndan Konseyesunulmay
ı
beklerken, 9 adet tarama raporu Konsey taraf 
ı
ndan görü
ş
ülmektedir.
1
Türkiye Raportörü Bayan Oomen Ruijten’di
2
Geni
ş
leme Stratejisi ve Temel Güçlükler 2008-2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->