Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
39Activity
×
P. 1
Makalah NATO

Makalah NATO

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,305|Likes:
Published by Hengky

More info:

Published by: Hengky on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/17/2014

 
_@IAECPDPEI5) Deqe~ N`dejeig
 X`negebkeie reig jbqe p`dele~b ab nj+nj x`le~ec$ pexhe _`~eig AibeBB$ decb~ ae i`ge~e eabjexe$ rebq Ek`~bje X`~bjeq aei Pib Xmvr`q) J`aeireq`~dbneq j`q`geigei aei jmifdbj je~`ie n`~n`ae x`he~e ba`mdmgbx)Kexbig+kexbig i`ge~e eabjexe q`~x`nq k`kneq ndmj reig q`~ab~b eqexi`ge~e+i`ge~e reig k`iajigire) Ek`~bje X`~bjeq k`kneq Ndmj Ne~eq$x`aeigjei Pib Xmvr`q k`kneq Ndmj Qbk~) J`q`geigei aei jmifdbj eiqe~ej`ae ndmj bibdec reig abx`nq _`~eig Abigbi)I`ge~e+i`ge~e @~mpe x`iab~b q`~n`dec j` aedek ae ndmj n`xe~ bib) I`ge~e+i`ge~e @~mpe Ne~eq n`~genig j` ndmj Ne~eq) X`k`iqe~e bq$ @~mpe Qbk~ab~eigjd md`c ndmj Qbk~)
>) _`~kexedecei
_`~kexedecei ae~b kejedec bib eaedec <5) Negebkeie decb~ire IEQM>) Negebkeie _`~jekneigei IEQM8) Epe xele i`ge~e eiggmqe IEQM
8) Qlei
Qlei ae~b p`kneqei kejedec q`iqeig IEQM bib eaedec x`negeb neceineheei aei bifm~kexb negb p`kenehe jcxxire xbxwe XKE I`g`~b 5 N`ieb)
 
_@KNECEXEI IM^QC EQDEIQBH Q^@EQR M^GEIB\EQBMI#IEQM"
IEQM eqe
 Im~qc Eqdeiqbh Q~`eqr M~geib|eqbmi
#_ejqe _`~qeceieiEqdeiqbj Pqe~e" eaedec x`nec p`~x`jqei kbdbq`~ ab eiqe~e i`ge~e+i`ge~e Ndmj Ne~eq) X`le~ec n`~ab~bire p`~x`jqei bib xeigeq n`~jebqei `~eq a`igei xbqexb_`~eig Abigbi) Md`c je~`ie bq$ eae nebjire jbqe k`kecekb x`jbdex _`~eigAbigbi x`n`dk k`i`dx~b x`le~ec IEQM bq x`iab~b)
E)
 
X`le~ec Decb~ire IEQM
_eae `~e x`q`dec _`~eig aibe BB # 5282+5210"$ neirej pe~e p`kbkpbiNe~eq p`~here j`nblejei ae~b PXX^ ejei k`igeihek xqenbdbqex biq`~iexbmiedx`p`~qb bixqedexb x`he~e pejxe ae~b p`k`~biqec Jmkibx j`peae x`d~c @~mpeqbk~$ p`~kbiqeei wbderec md`c Xmvb`q$ aei p`iajigei p`~eig g`~bdre k`~`jeab Rieib aei pecek p`hec n`dec-x`p~eqbxk` ~`gbmied ab B~ei reig kihd x`p`~qbdeigjec+deigjec _`~eig aibe BBB) _`~bxqbwe x`p`~qb bq k`ieiaeqeigeib _`~leilbeiAijb~j peae 5217 eiqe~e Bigg~bx aei _`~eihbx$ reig keie n`~bxb xeqp`~qeceiei kk k`dewei q`~ceaep eg~`xb) _`~bxqbwe reig n`~bjq$ k`ihejpp`imdejei md`c i`ge~e+i`ge~e @~mpe ae~b _~mg~ek J`x`kncei @~mpe # ^`iheieKe~xcedd" aei hbpqeei Hmkbifm~k$ xeq m~geibxexb Jmkibx K`ig`ieb @~mpe$peae 5217$ k`iam~mig _`~leilbei N~xx`dx reig abqeiaeqeigeib md`c I`ge~e+I`ge~e `~mpe Ne~eq peae 5213) Ab eiqe~e gmd pejqe bq rebq k`ileab p`~qeceieireig jmd`jqbf negb eiggmqeire ) Ndmjea` N`~dbi peae Ke~`q 5213 k`iam~migi`gmxbexb eiqe~e @~mpe Ne~eq$ Heieae$ aei Ek`~bje X`~bjeq reig k`igejbneqjei_ejqe _`~qeceiei Eqdeiqbj Pqe~e)_ejqe _`~qeceiei Eqdeiqbj Pqe~e #necexe Bigg~bx< Im~qc Eqdeiqbh Q~`eqrM~geib|eqbmi eqe abxbigjeq IEQM" eaedec x`nec m~geibxexb biq`~iexbmied iqj j`ekeiei n`~xeke reig abab~bjei peae qeci 5212$ x`negeb n`iqj ajigeiq`~ceaep _`~x`qlei Eqdeiqbj Pqe~e reig abqeiae qeigeib ab Wexcbigqmi$ AH peae1 Ep~bd 5212) Ieke ~`xkbire reig debi eaedec aedek necexe _`~eihbx<
d'M~geibxeqbmi a Q~ebqâ a` d'Eqdeiqbu` Im~a 
#
MQEI 
")_exed qeke p`~x`qlei q`~x`nq eaedec _exed V$ reig n`~bxb<
 
—_e~e eiggmqe x`ql necwe x`nec x`~eigei n`~x`ileqe q`~ceaep xedec xeqeqe d`nbc ae~b k`~`je ab @~mpe kepi ab Ek`~bje Pqe~e ejei abeiggepx`negeb x`~eigei q`~ceaep x`ke eiggmqe) X`deilqire k`~`je x`ql necwe$ lbje x`~eigei n`~x`ileqe x`p`~qb bq q`~leab$ x`qbep eiggmqe$ aedek k`iggiejeicej iqj k`p`~qeceijei ab~b x`he~e p~bneab kepi n`~xeke+xeke x`p`~qb reigq`~qeig aedek _exed j`+05 ae~b _begek _NN$ ejei k`kneiq eiggmqe reigabx`~eig lbje p`iggieei j`jeqei x`kehek bq$ nebj x`iab~b kepi n`~xeke+xeke$ ab~exejei p`~d$ q`~kexj p`iggieei pexjei n`~x`ileqe$ iqj k`ig`knedbjei aei k`ilege j`ekeiei wbderec Eqdeiqbj Pqe~e‛
_exed bib abn`~dejjei ege~ lbje x`nec eiggmqe _ejqe We~xewek`deihe~jei x`~eigei q`~ceaep pe~e x`jq @~mpe ae~b _NN$ ced q`~x`nq ejeiabeiggep x`negeb x`~eigei q`~ceaep x`d~c eiggmqe #q`~kexj Ek`~bje X`~bjeqx`iab~b"$ reig k`kpireb j`jeqei kbdbq`~ q`~n`xe~ aedek p`~x`jqei q`~x`nqaei a`igei bq aepeq k`kn`~bjei ejxb p`knedexei reig pedbig n`xe~) Q`qepbj`jceweqb~ei q`~ceaep j`kigjbiei x`~eigei ae~b @~mpe Ne~eq q`~ireqe qbaej k`ileab j`ireqeei) _exed q`~x`nq ne~ kdeb abgiejei iqj p`~qeke jedbireaedek x`le~ec peae 5> X`pq`kn`~ >??5$ x`negeb qbiaej nedexei q`~ceaep p`~bxqbwex`~eigei q`~m~bx 55 X`pq`kn`~ >??5 q`~ceaep EX reig q`~leab x`ce~b x`n`dkire)
N)
 
_`~j`kneigei IEQM
Xekpeb 520? IEQM q`~qeke n`~bxb xeq j`x`pejeqei md`c Ek`~bjeX`~bjeq iqj k`kp`~qeceijei eiggmqe reig debi k`ireigjq p`~x`jqei abnewec bxqbdec E~qbj`d 0 p`~leilbei bq) Negebkeiepi$ qbaej eae kbdbq`~ `f`jqbf eqe xq~jq~ eakbibxq~eqbf iqj k`i`~epjei j`x`pejeqei bib) _`~qbjebei eiqe~eJm~`e peae ndei Lib 520? k`rejbijei kxc Xmvb`q iqj n`~qbiaej k`deweiq`~ceaep xeq I`ge~e L`~kei) Cexbdire qbaejdec ceire k`ihbpqejei xeq xbxq`kjmkeiam kbdbq`~$ q`qepb lge p`~dexei ae~b m~geibxexb) Ab qeci 520> Rieib aeiQ~jb n`~genig aedek p`~x`jqei$ aei ab qeci 5200 L`~kei Ne~eq abq`~bke abnewec xeq p`igeq~ei reig abp`~kbq a`igei qbaej abblbijei iqj k`kneqijdb~$ nbmdmgb$ eqe x`ileqe jbkbe) Aedek a`jea` p`~qeke IEQM x`negbei n`xe~xeq m~geibxexb n`~n`iqj kbdbq`~ n`~geiqig peae P)X) rebq j`jqei iqj j`ekeiei aei iqj k`dewei `jmimkb @~mpe aei p`k`~biqec iexbmied)E~qb p`iqbig IEQM qknc a`igei k`kn~jire cnigei eiqe~e Xmvb`qaei j`jexeei Ne~eq) J`qbje _`~x`~bjeqei Xmvb`q k`ihepeb j`xekeei ab aedekp`~x`ileqeei ijdb~ a`igei j`jexeei Ne~eq$ n`n`~epe i`ge~e+i`ge~e @~mpe

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fira Rraraa liked this
Yusuf Sllu S'tia added this note|
like
Yusuf Sllu S'tia liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Satrya Bilafila added this note|
Gmna ne download'a hengki

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->