Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
210Activity
P. 1
Makalah Transportasi

Makalah Transportasi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 20,058|Likes:
Published by Hengky
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan ut
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan ut

More info:

Published by: Hengky on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/07/2015

 
EIE BT@LKIAPFPILI,
 
Fi{iu E`fijilo
 J`e`uai}bfil t`ceiloplil }iloi{ kbt`loiupab gf`a t`uil {uil}tgu{i}b }`eioib pui{ likbj`abkptil tgfb{bj& `jglgcb& }g}bif epkiri& kil t`u{iailil j`icilil, ]b}{`c niubloil{uil}tgu{i}b kiti{ kbfbai{ kiub }`ob `h`j{bxb{i}& kific iu{b }`fici{& ij}`}bebfb{i} {bloob& {`utikp&jiti}b{i} c`lmpjptb& {`ui{pu& filmiu kil m`ti{& cpkia kbmitib& {`ti{ wij{p& lricil& {iubh {`unilojip& {`u{be& icil& u`lkia tgfp}b }`u{i kiub }`ob `hb}b`l}b kific iu{b e`eil tpefbj u`lkiakil p{bfb{i} {bloob kific }i{p j`}i{pil niubloil }b}{`c {uil}tgu{i}b, Gf`a jiu`li b{p&t`lo`ceiloil {uil}tgu{i}b }iloi{ t`l{blo iu{blri kific c`lplnilo kil c`loo`uijjilkblicbji t`ceiloplil& jiu`li {uil}tgu{i}b e`uhplo}b }`eioib ji{ifb}i{gu kific c`lkpjplot`u{pcepail `jglgcb kil t`lo`ceiloil wbfiria, [uil}tgu{i}b npoi c`cbfbjb hplo}b}{ui{`ob} kific c`u`ji{ bl{`oub{i} wbfiria L`oiui J`}i{pil U`tpefbj Blkgl`}bi, Nbji kbfbai{kiub i}t`j j`t`l{bloil tpefbj& }b}{`c {uil}tgu{i}b rilo c`fbtp{b {uil}tgu{i}b kiui{& fip{ kilpkiui c`lo`ceil hplo}b t`firilil tpefbj kific }jifi kgc`}{bj ciptpl bl{`uli}bglif,T`lo`ceiloil {uil}tgu{i}b aiup} kbki}iujil tiki t`lo`ceiloil rilo e`uj`filnp{il!
}p}{ibliebfb{r
"& rib{p c`fbai{ nipa j` k`til& e`uki}iujil t`u`lmiliil niloji tilnilo rilojgctu`a`l}bh kil e`uwiwi}il fblojploil, T`u`lmiliil niloji t`lk`j aiup} kbki}iujiltiki tilkiloil niloji tilnilo& }`ablooi {bkij {`unikb t`u`lmiliil ‖eglojiu#ti}ilo–,
E,
 
[pnpil T`lpfb}il
Cijifia blb kb}p}pl kific uiloji c`ct`ujiri jai}ilia fb{`ui{pu` t`ceiai}il bfcpt`u`lmiliil wbfiria kil jg{i, Kb}ictblo b{p& cijifia blb kbcij}pkjil pl{pj c`c`lpab{poi} t`ujpfbiail t`lpfb}& kil c`lnikb eiail u`h`u`l}b eiob t`ceimi& ciptpl tbaij ” tbaij rilo blobl c`fijpjil t`l`fb{bil filnp{il,
 
EIE BBT@CEIAI]ILI,
 
Oiceiuil [uil}tgu{i}b kb Blkgl`}bi
T`uo`uijil `jglgcb& niubloil kb}{ubep}b kil }b}{`c fgob}{bj eiuilo kil ni}i kb Blkgl`}bici}ba }iloi{ {`uoil{plo tiki }b}{`c nifil uiri, K`cbjbil npoi t`uo`uijil t`lpctilo bl{uikil il{iu wbfiria, Iwif {iapl 9222& cgebfb{i} `jglgcb kb }`fpupa Blkgl`}bi {`uoiceiukific {bloji{ p{bfb}i}b nifil li}bglif kil nifil tugxbl}b }`e`}iu 88;&8 np{i t`lpctilo#jckil 9;; np{i {gl#jc t`u#aiub& }pi{p t`lbloji{il ci}blo#ci}blo 59 % kil 8&? % kbeilkblo{iapl }`e`fpclri, Gf`a jiu`li b{p }b}{`c niubloil {uil}tgu{i}b rilo }{iebf kil ailkif }iloi{c`l`l{pjil `hb}b`l}b t`u`jglgcbil,Kb ebkilo {uil}tgu{i}b kiui{& j`up}ijil nifil ijil c`lr`eiejil {bcepflri ebiri `jglgcbkil ebiri }g}bif rilo e`}iu, Licpl }`fici jub}b} `jglgcb blb& kiti{ kbji{ijil jglkb}b niubloil nifil li}bglif e`uiki kific jglkb}b jub{b}& }`fibl jiu`li jpuilolri ilooiuil c`fifpbITEL& npoi jiu`li }`nij }`e`fpc jub}b} t`cebliil& t`fij}iliil kil t`loiwi}ilt`fij}iliil t`ceiloplil nifil rilo e`ujpifb{i} e`fpc tubci, Tiki iwif {iapl 9222'5444&}`jb{iu 9= % nifil li}bglif& 52 % nifil tugxbl}b& kil 01 % nifil jiepti{`l e`uiki kificjglkb}b up}ij ubloil kil e`ui{, Blb e`uiu{b kiub }`jb{iu 508,209 jc {g{if tilnilo niubloil nifil}`jb{iu }`tiupalri e`uiki kific j`ikiil up}ij ubloil kil e`ui{, Jgl}{upj}b nifil rilo up}ij  nipa }`e`fpc wij{p `jglgcblri aieb} {`fia c`lr`eiejil j`upobil ebiri `jglgcb }g}bifrilo ici{ e`}iu eiob t`c`ubl{ia kil ci}riuiji{, Tugouic t`c`fbaiuiil kil t`lbloji{ilpl{pj c`l`jil iloji j`up}ijil }ictib k`loil 4 %& 59 %& kil 04 % ci}blo#ci}blo pl{pj  nifil li}bglif& tugxbl}b kil jiepti{`l tiki {iapl ilooiuil 9222'5444 }ini {`fiac`loaieb}jil ebiri }`jb{iu Ut, 0&8 {ubfbpl, B{ptpl ailri c`lpupljil {bloji{ j`up}ijil {g{if niubloil kiub 04 % j` ;5 %, ]`c`l{iui b{p& jgcebli}b kiub bl`hb}b`l}b cilin`c`l& jpuilolrijpifb{i} t`loiwi}il kil t`fij}iliil& }`u{i
gx`ufgikblo
{`fia c`lrp}p{jil }`miui }iloi{e`uiu{b pcpu t`firilil nifil, Kiub }`ob }iuili {uil}tgu{i}b kiui{& {`unikb t`lpuplil npcfiaiuciki gt`ui}b rilo kb}`eiejil gf`a j`libjil aiuoi }pjp mikilo& j`libjil ebiri cgkifrilo kbijbei{jil j`libjil }pjp eploi jiu`li j`libjil jpu} kgffiu }`u{i t`u}ibloil k`loilcgki {uil}tgu{i}b fibl !{`up{ici {uil}tgu{i}b pkiui"& }`ablooi c`lr`eiejil ebiri gt`ui}bj`lkiuiil c`lnikb {bloob& }`kilojil j`libjil {iubh u`fi{bh u`lkia& jiu`li kiri e`fbci}riuiji{ rilo u`lkia,
 
]`fibl b{p& jpifb{i} t`firilil c`lnikb }iloi{ u`lkia& }`ablooi eilrij j`lkiuiil pcpc rilo}`e`liulri {bkij firij e`ugt`ui}b& {`{it kbgt`ui}bjil, Kiub }`ob fblojploil npoi ijil }iloi{c`looiloop jiu`li tgfp}b pkiui kiub oi} epilo rilo {bkij c`c`lpab t`u}riui{il, Tikiaift`u}riui{il fblojploil ijil c`lnikb }ifia }i{p t`u}riui{il bl{`uli}bglif& itijia }pi{p jg{ifirij kbjplnplob, ]pe}bkb ilojp{il pcpc c`c`ufpjil ebiri rilo {bloob& tikiaif jglkb}bj`piloil t`c`ubl{ia }ii{ blb npoi kific j`ikiil jub{b}, T`loopli ni}i ilojp{il j`u`{i itb}ii{ blb c`loificb j`libjil rilo }iloi{ {bloob& {`{itb blb e`fpc kbbceilob k`loilt`lbloji{il t`lo`ceiloil niubloil kil {`jlgfgob t`uj`u`{iitbil rilo }`}pib }`u{i }pce`ukiri cilp}bi rilo c`lmpjptb& }`ablooi }`ublo {`unikb oiloopil j`m`fijiil rilo hi{if,T`ceiloplil nifpu oilki kbaiuitjil kiti{ c`lbloji{jil jbl`uni j`u`{i itb kil c`lopuilobj`m`fijiil, Fibl kiubtiki b{p& kbcplojbljil t`logt`ui}bil j`u`{i itb niuij t`lk`j kilc`l`loia, Niubloil nifil j`u`{i itb }ii{ blb ci}ba {`uei{i} kb Tpfip Niwi kil ]pci{`ui&k`loil j`cplojblil t`lo`ceiloil kb Jifbcil{il kil ]pfiw`}b& {`up{ici pl{pj ilojp{ileiuilo,T`firilil ilojp{il t`lr`e`uiloil }ii{ blb }pkia }`cijbl kbt`ufpi}, Tiki iwiflriilojp{il blb kb{pnpjil }`eioib t`loapeplo il{iu tpfip }`eioib t`looil{b n`cei{il, Licplt`uj`ceiloillri nipa f`eba t`}i{& {bkij ailri }`eioib t`looil{b n`cei{il kific iu{b niuij t`lk`j& {`{itb {`fia c`firilb ilojp{il il{iu tpfip k`loil niuij u`fi{bh nipa, Ijil {`{itb&k`loil }`cijbl nipalri niuij ilojp{il t`lr`e`uiloil blb& aiup} tpfi kbbjp{b k`loilt`lbloji{il jpifb{i}& {`up{ici kiub }`ob j`}`fici{il,Pl{pj t`firilil ilojp{il fip{& e`uj`liil k`loil f`cialri kiri }iblo t`up}iaiilt`firiuil li}bglif& ciji tilo}i ti}iu iuciki t`firiuil li}bglif u`fi{bh j`mbf& rib{p ;8&; %pl{pj ilojp{il kific l`o`ub kil =&80 % pl{pj ilojp{il fpiu l`o`ub, F`cialri kiri }iblot`firiuil li}bglif il{iui fibl kb}`eiejil jiu`li pjpuil iuciki rilo u`fi{bh j`mbf& pcpurilo f`eba {pi kbeilkblo iciki i}blo }`u{i f`cialri kpjploil hblil}bif pl{pj p}iait`firiuil,Pl{pj t`firilil pkiui& j`libjil jpu} kgffiu tiki }ii{ jub}b} `jglgcb c`lr`eiejilj`libjil ebiri gt`ui}bglif t`up}iaiil t`l`ueiloil rilo mpjpt {bloob& jiu`li 14 % ebirigt`ui}bglif t`up}iaiil t`l`ueiloil ikifia kific e`l{pj P]+, [pupllri j`cictpilj`piloil t`up}iaiil kil t`lo`fgfi ilojp{il pkiui c`lr`eiejil t`up}iail t`l`ueiloilc`lopuilob npcfia t`}iwi{ rilo kbgt`ui}bjil

Activity (210)

You've already reviewed this. Edit your review.
BetaNyonkToraja-Papua liked this
SilverRathalos added this note
nice
ardanaketutw liked this
Syuhaya Wanisakdiah liked this
SilverRathalos liked this
DwiRizkiNovitasari liked this
Roo-RooMalaikadthKecil-naBundaa liked this
Muhammad Emirzan Firdaus liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->