Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pohronie 25 2011

pohronie 25 2011

Ratings: (0)|Views: 463|Likes:
Published by Pohronie Levice
Týždenník okresu Levice
Týždenník okresu Levice

More info:

Published by: Pohronie Levice on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

 
NITRA / MOCHOVCE (r,a,)
– V kontexte kritérií Európ-skej únie na záťažové testy jad-rových elektrární (JE) pripravi-li Občianske informačné komi-sie Mochovce a Bohunice se-minár o bezpečnosti a budúc-nosti jadrových zariadení naSlovensku. Konal sa vo štvrtok 23. júna v Nitre. PredsedníčkaÚradu jadrového dozoru Mar-ta Žiaková a generálny riaditeľ sekcie hodnotenie bezpečnos-ti a kontrolných činností Pe-ter Uhrík informovali starostovobcí a primátorov miest z re-giónov Mochovce a JaslovskéBohunice o bezpečnosti jadro- vých zariadení v Slovenskej re-publike a záťažových testoch naatómových elektrárňach.
14. strana
Bepečnosť aručujeprevádkovateľ aj štát
O áťažových testoch v JE Mochovce a Bohunice
 Letecký pohľad na areál Atómových elektrární Mochovce. Foto: (a)
LEVICE (Martina Kusov-ská)
- Vo štvrtok 23. júna bol vzduch v Leviciach čistejší než v Paríži. Ukázali to meraniakoncentrácie škodlivých čias-točiek v špeciálne vybavenommobilnom laboratóriu, ktorémá od 22. do 25. júna v rámciceloeurópskej Camfil Farr Ro-ad Show zastávku na Sloven-sku.Kamión vybavený štyrmi la-boratórnymi stanicami názorneukazuje rozdiely medzi vyso-kokvalitnými a menej kvalitný-mi filtrami, ich vplyv na zdra- vie ľudí, na prevádzkové nákla-dy budovy, meria čistotu vzdu-chu v troch svetových mestáchaj na aktuálnom mieste prista- venia. Okrem toho je v ňompremietané video o zmenách,čo sa na Zemi udiali v posled-ných desaťročiach a ich vplyvena život ľudí.Prvá laboratórna stanica v kamióne Camfilu ukazujepomocou dymu rozdiel medziúčinnosťou filtrácie vysokokva-litného a nízkokvalitného filtra.Druhé stanovisko vyzdvihujeúlohu filtrov v meste, kde je vy-soká koncentrácia ozónu a oxi-du dusičnatého. Zaujímavé je ajporovnanie ročných nákladovna prevádzku vysokokvalitné-
V Leviciach sa dýchalolepšie ako v Paríži
Kamión Camfl Farr: čistý vzduch sa dal aj vidieť 
Riaditeľ Camfl Farr-u I. Mészáros v jedinečnom kamióne ukazujena hodnoty čistoty vzduchu v Leviciach vo štvrtok 23. 6. Foto: (op)
Ročník LXVI
FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže friem okresu Levicena základe hlasovania verejnosti.
COOP Jednota Levice, SD pôsobí v 3 mestácha v 65 obciach okresu Levice.
COOP Jednota Levice,spotrebné družstvo
COOP JEDNOTA - NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY 
cena 0,46 €č. 2528. júna 2011
FIRMA REGIÓNU
CAMFIL FARR s.r.o.
Víťaz súťaže friem okresu Levicena základe hodnotenia odbornej poroty.
SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU
pálili jánske ohne - 7. strana
navštívte našunovú predajňu:
ul. S. Michl 4(Hl am)Lic
Otváracie hodiny:
p - pi:8.30 - 17.00S:8.30 - 12.00
KontaKt:t-Mbil:0903 704 381tlfóic o2:0902 156 601pá siť:036/381 01 55e-mil:mix@mix.skMžsť ák czsláký sysém:
         (        4         )
Hlavné výhody digitálneho vysielania:
•príjemsignálu
bez ,,zrnenia“ a ,,duchov“
•možnosťkvalitnéhopríjmu
na externú anténu
•možnosťpríjmutelevízie
s vysokýmrozlíšením HDTV
•
 jednoduchá a rýchla
inštalácia•obúbenéprogramy
ÚPLNE ZADARMO
•
nízke
vstupné
náklady
•realizácia
do3 pracovných dní 
Kvalitný digitálny príjem
BEz mesačných poplatkov!
Všetko čo k tomu potrebujete dostanete u nás.
 
Sledujte
6
 
slovenských
 a
7
 
maďarských
programov
SE T - TOP bO X 
u ž od  2 2  €
(pokračovanie na 3. strane)
COOP Jednota Levice,
 
spotrebné družstvo
(7)
SúťAž
POk
RAčUJE !
Vážení čitatelia, aj tento rok pokačujeme v našej spoločnej súťaži,ale inou formou. Stačí, ak každý týždeň vystrihnete príslušný kupóna pošlete ho na adresu:
Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01Levice.
Tým sa každý štvrťrok dostanete do žrebovania o hodnotnéceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionálneho týždenníkaPOHRONIE. Vlani bola súťaž mimoriadne úspešná. Veríme, že rov 
-
naké bude aj jej pokračovanie.
KuPón č. 25
Ddržuteitný režim
 s námi vlastne značky  
Coop jednta! 
Pramenitá voda jemne sýtená
1,5 l
 
 , 1
 
€ 
LimonadaCola
2 l
 , 3
 
€ 
Limonadapomaranc
2 l
 , 3
 
€ 
Multivitamin
2 l
 , 
 
€ 
Limonadacitron
2 l
 , 3
 
€ 
č    í    t   a    j    t   e  n  a   s   t   r    2   
 
(Dokončenie z 1. strany)
 
Predsedníčka Úradu jadrovéhodozoru SR Marta Ţiaková zdô-raznila, ţe bezpečnosť jadrovýchzariadení by mala byť prioritoukaţdého prevádzkovateľa, ako ištátu samotného, lebo iba takým-to prístupom je moţné zabezpe-čiť, aby bol minimalizovanýakýkoľvek nepriaznivý vplyv príslušného jadrového zariadeniana obyvateľstvo, majetok a ţivot-né prostredie. „I keď je jadrová bezpečnosť plne v národnej zod- povednosti, ÚJD SR podporujevšetky aktivity na medzinárodnejúrovni vedúce k neustálemuzlepšovaniu jadrových zariadenía zvyšovaniu jadrovej bezpeč-nosti,“ zdôraznila M. Ţiaková.
 
O záťaţových testoch, na kto-rých sa dohodla EÚ a o ich roz-
sahu, metodike a harmonograme
 posudzovania bezpečnosti aodolnosti elektrární na vonkajšie prírodné vplyvy a iniciačné uda-losti, hovoril generálny riaditeľsekcie jadrového dozoru Peter Uhrík.
 
Informovať starostov a primá-torov o stave jadrových zariadenína Slovensku okrem jadrovéhodozoru prišli aj zástupcovia MHSR, Úradu verejného zdravotníc-tva a taktieţ zástupcovia Sloven-ských elektrárni, a. s., JAVYS, a.s. a JESS, a. s. Počas diskusiestarostovia tlmočili názory obča-nov svojich obcí a kládli otázky prítomným odborníkom. Predse-dovia obidvoch Občianskychinformačných komisií vysokohodnotili moţnosť priamej disku-
sie s
 jadrovými expertmi. Vyjad-rili presvedčenie, ţe v záujme
otvorenosti a transparentnosti
informovania verejnosti sa budútakéto akcie organizovať častej-šie.
LEVICE (Štefan Ráchela)
 – 
 
 Na druhom zasadnutí sa v
utorok 
21. júna stretli v
Tekovskom
múzeu členovia tzv. Tabuľovejkomisie, ktorí si dali za úlohuosadiť na budovy v
Leviciach
 pamätné tabule. Nápad, ktorý
vznikol pred piatimi rokmi, do-
stáva stále reálnejšie črty a
 
záber  je stále širší, týka sa všetkých pamätihodností v meste. Účastní-kov privítala a rokovanie viedlaMargaréta Nováková. Privítalatieţ projektovú manaţérku Mest-ského úradu Zuzana Obickú
a
členku komisie kultúry mest-ského zastupiteľstva KatarínuHolbovú. Vzápätí prezentovala pamätihodnosti Levíc na fotogra-fiách. Boli medzi nimi aj zachrá-nené pamätihodnosti z
 
depozitá
-
ru Tekovského múzea: Pamätnátabuľa z
 
Učiteľskej akadémie, podľa ktorej dali budovu posta-viť obyvatelia mesta Levice,tabuľa z
 
roku 1964 osadená pri príleţitosti 400. výročia smrtikapitána Štefana Koháryho,rodinný erb rodu Esterházyovcov
z roku 1737.
Cenné je aj súsošie Svätej
Trojice v
 parčíku pred Cirkev-ným gymnáziom s
 
vyučovacím jazykom maďarským. Margaréta Nováková informovala tieţ
o
sochách v
 
depozite múzea.Torzo sôch sv. Jána Nepomucké-
ho a
sv. Sebastiána, Socha sväté-ho Štefana kráľa z Kalvárie bezhlavy, socha sv. Floriána je
u
hasičov.
 
Ako M. Nováková pripomenu-la, Starý park by si zaslúţil ozna-čenie Schollerov park (tentonázov sa uţ aj začína pouţívať).Tam by bolo dobré s
 
 pamätnoutabuľou osadiť aj fotografie, akovyzeral, keď tam ešte stál Schol-lerov kaštieľ. ,,Bolo by potrebnázachrániť a
 
sprístupniť aj zvyšky
osady Bratka, jednej z
 prvýchosád na území mesta, zmienka
o
ktorej pochádza z
roku 1156.V torze lode kostola jev
súčasnosti chatrč bezdomov-cov. Bratka sa mala sa riešiť uţ
v
roku 1973 na odbore kultúry bývalého ONV,“ konštatovalaM. Nováková.Počas rokovania komisie padolaj návrh na tabuľu o
 
nájdenom
keltskom pohrebisku na mieste
dnešného OD Kaufland. Takisto by bolo potrebné zachrániť hroby
a
hrobky významných osobnostíLevíc, ktorých potomkovia niesú, respektíve neţijú v
Leviciach,
aby nedošlo k 
 
ich likvidácii.Členovia komisie konštatovali,ţe zabúdať by sa nemalo ani natechnické pamiatky. K 
 
nim patrítieţ kanál Perec ako vodohospo-dárska pamiatka. Vybudovaný bol uţ v
 
17. storočí, zrejme
v
súvislosti s
 
rozšírením opevne-nia hradu ohrozovaného Turka-mi. Označenie by si zaslúţila aj
zhybka
 – 
prevedenie Pereca pod
Podluţiankou.
 
Ako zaznelo počas rokovania,
v
súvislosti s
 
rozvojom vínnejturistiky by bolo dobré vyuţiť ajhistorické pivnice v bývalýchVinárskych závodoch. Dokoncasa hovorí o
 
vybudovaní podzem-ného prepojenia z
hradu do nich. Na komisii sa dohodli na textoch
tabúľ na prvých piatich budo-vách: Mestský dom (budovaMestského úradu), Veţičkový
dom, Knappov dom, hotel Lev a
Jozefčekov dom.Zuzana Obická informovala
o
záujme primátora Levíc Štefa-na Mišáka na zachovaní kultúr-
nych pamiatok. Limit na vytvo-
renie zoznamu cenností v
meste je v
decembri. Účastníci tabuľo-vej sa tieţ zhodli, ţe by bolodobre vytvoriť komisiu histori-kov ako poradný orgán mesta.Levice sú totiţ špecifické tým,ţe veľa prisťahovaných podnika-teľov i
 
úradníkov mesta nemáešte vyvinutý patriotický vzťah
mestu. Tabuľová komisia sa naďalšom zasadnutí stretne podovolenkách.
 
Úrad práce, sociálnych vecí a
 
rodiny Levice oznamuje uchá-dzačom o
 
zamestnanie (UoZ), že v
 
prípade záujmu
o
príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávaniasamostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovejčinnosti v
 
chránenej dielni, alebo na chránenom pracovisku
v
zmysle zákona o
 
službách zamestnanosti musia absolvovaťpohovor vrátane písomného testu na overenie praktickej prí-
pravy a
odborných vedomostí žiadateľa.
 
Úrad pristúpil k 
 
inovatívnemu spôsobu konania písomnýchpohovorov formou zverejnenia otázok písomného testu nastránke
www.upsvar-lv.sk 
. Konkrétny test pre UoZ bude po-zostávať z
 
20 otázok vygenerovaných počítačom v
 
deň kona-
nia pohovorov.
V
článku Krvné banky plnilo 62 ľudí v
 
POHRONÍ číslo 24 malaveta správne znieť takto: „Iniciátorkou myšlienky odberu a
 
vo veľ-kej miere jeho organizátorkou na Úrade práce bola Anna Brokešo-vá, analytička a
 
hovorkyňa ÚPSVaR.“
O
SPRAVEDLŇUJEME
 
SA
.
 LEVICE (op)
 – 
 
 Podpredseda
výboru NR SR pre sociálne zále-
 žitosti a
 
člen výboru NR SR preeurópsku integráciu Braňo On-druš prednášal v
 
utorok 21. júna
tretiakom z 
Obchodnej akadémiena tému: Trhy práce v
 
krajinách Európskej únie.
 Hovoril o
 prepojení systémov
 práce v
 
 štátoch EÚ aj o
 
možných spôsoboch ako v
 
týchto štátoch získať zamestnanie. Upozornil  študentov na rozdiely v
 
 práci
 serióznych a
 
menej serióznych pracovných agentúr aj na spôsob získavania zamestnania v
zahrani-
čí prostredníctvom spojených sietí Úradov práce cez systém EURES disponujúci celou data-bázou voľných miest v
 
 EÚ. Zdô-raznil, že v
 
 EÚ nie je jednotnálegislatíva súvisiaca s
pra-
covným právom, preto trebadávať pozor na tvorbu pracov-ných zmlúv. Rovnako podčiarkol 
 potrebu jazykovej gramotnostia
vysvetlil študentom, kde sa
treba v
 prípade potreby obrátiť,ak vzniknú v
 
 zahraničí problémy.„Mať skúsenosť s
 
 prácou vonku
 je určite pre mladého človeka pridaná hodnota, ale prirodzenetým najlepším riešením pre našukrajinu je návrat mladých do-mov, kde vyštudovali. Samozrej-me, ak majú zodpovedajúcu prá-cu, ktorá uspokojuje ich potre-by,“ dodal na záver poslanec Braňo Ondruš.
 
Vo štvrtok 23. júna, na sviatok Božieho tela, sa v Leviciachopäť konala po slávnostnej svätej omši 
 
eucharistická pro-cesia okolo farského kostola sv. Michala archanjela.
 
Text a foto: Katarína Holbová 
 
 Poslanec Braňo Ondruš  s riaditeľkou OA Dagmar Kalocsayovou Braňo Ondruš medzi študentmi 
BRATISLAVA / MOCHOVCE (úa)
-
Úrad jadrového dozoru SR vydal súhlas na pouţitienového typu jadrového paliva na 1. bloku atómo-vej elektrárne Mochovce. Je to palivo druhejgenerácie s obsahom gadolínia ako vyhorievajú-ceho absorbátora a s vyšším obohatením (strednéobohatenie U235 = 4,87%). Cieľom prechodu navyššie obohatenie je dosiahnutie 6
-
ročného pali-vového cyklu s lepším vyuţitím paliva.Bezpečnostná dokumentácia k novému palivu bola na ÚJD SR predloţená ešte v roku 2010,odkedy ju úrad posudzoval a pripomienkoval.Počas niekoľkých mesiacov bolo Slovenskýmelektrárňam, a.s., adresovaných viac ako 450 pripomienok a otázok a boli vyţiadané ďalšie podporné analýzy, dokumenty a dôkazy o tom,ţe nový typ paliva spĺňa všetky poţiadavky na jadrovú bezpečnosť podľa slovenskej legislatívy. Nový typ jadrového paliva, na ktorý vydal ÚJDSR súhlas koncom apríla, by sa mal postupnezačať zaváţať do všetkých reaktorov jadrovýchelektrární v SR, ktoré sú v prevádzke.
 
 Míľnik dostavby EMO: Osadzovanie
 
tlakovej nádoby reaktora 3. bloku
 18. septembra 2010
 Mochovský komplex z vtáčej perspektívy
 
Vpravo Margaréta Nováková 
 
 
ho a menej kvalitného filtra.Kým rozdiel v cene takýchto fil-trov je iba pár eur, ročná úspo-ra môže byť aj niekoľko desia-tok eur za jeden filter. „Naprí-klad v nákupnom centre filtrá-ciu zabezpečujú stovky filtrov,takže vyrátať ročnú úsporu priprevádzke takejto budovy nie je ťažké. Všeobecne platí, že užrozdiel jedného pascalu zname-ná úsporu jeden a pol eura,“ vy-svetľuje výkonný riaditeľ Cam-fil Farr s.r.o. Imrich Mészáros.Meranie v kamióne je doplne-né grafmi, ktoré znázorňujúmnožstvo častíc pred filtrom(vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu vo vnútri. Výslednýmukazovateľom je účinnosť filtra,ktorá je pri Camfil Farr filtrochuž tradične vysoká. Štvrtá labo-ratórna stanica porovnáva ak-tuálnu koncentráciu nanočastíc vo švédskej Trose, americkomRiverdale, Paríži a na aktuálnepristavenom mieste – v prie-myselnom parku Levice-Géňa.Koncentrácia nanočastíc v Le- viciach bola vo štvrtok 23. júna v niektorých momentoch nižšiaako vo švédskej Trose, aj nižšiaako v Paríži.Kamión Camfil Farr za-čal svoje európske putovanie9. marca v Štokholme a pred-pokladá sa, že európske mestáby malo toto špeciálne vybave-né laboratórium brázdiť ešte triroky. Jeho hlavnou úlohou jezvýšiť povedomie o nebezpe-čenstve nekvalitného ovzdušiaa názorne ukázať, ako je mož-né pomocou špeciálnych prí-strojov merať kvalitu vzdu-chu. V dňoch 22. a 23. júna siho mohli pozrieť hostia Cam-fil Farr v priemyselnom parkuLevice-Géňa, v piatok 24. júnabol k dispozícii zamestnancom výrobného závodu Camfil Farra ich rodinám a v sobotu 25. jú-na ho pristavili na parkoviskupri Mestskom parku a štadióne v Nitre, kde unikátny kamiónnavštívila široká verejnosť.
3PuBLiCistiKa
28.júna2011
POHRONIE
HRONOVCE (=LV=)
- V so-botu 25. júna sa uskutočniliv poradí už ôsme obecné dni.Tie tohtoročné boli významnétým, že na ich úvod slávnostneskolaudovali zrekonštruovanécentrum obce. Na slávnostnom prestrihnutí pásky bol prítomnýaj primátor Želiezoviec Pavel Bakonyi, starostovia okolitýchobcí a predseda Okresnej orga-nizácie strany MOST-HÍD Zol-tán Fekete.Starosta Hronoviec Róbert Csudai po prestrihnutí páskyodovzdal čestné uznanie zá-stupcovi dodávateľa stavby,Hronovčanovi Jozefovi Toma-šovskému, ktorý významnoumierou prispel ku skrášleniucentra obce.Po kolaudácii sa začal kul-túrny program. Nechýbala anisúťaž o najkvalitnejšiu domavyrobenú klobásu. Zaujali ajukážky činnosti Špeciálnej ky-nologickej záchrannej služ-by Slovakia z Nýroviec. Večer sa začala ľudová veselica pod hviezdnym nebom až do rána.Vyše tisícka hostí odchádzaladomov spokojná.
pčas obecnýc dní v hrnvciac súťažili aj  najlešiu dmácu lbásu
klaudvali nvé centrum bce
Opkové voľby v novom tekove:
Ldlvov ngyovchýblo 18 hlov
NOVÝ TEKOV (op)
– Sta-rostkou Nového Tekova sa sta-la nezávislá kandidátka SilviaHrušková. V opakovaných voľ-bách v sobotu 25. júna získala264 hlasov. O 18 hlasov menej,teda 246, dali voliči v NovomTekove Ladislavovi Nagyo- vi (SMER – SD). Volebný sú-boj sa opakovane odohral me-dzi týmito dvoma kandidátmina pozíciu starostu. Ďalší trajakandidáti získali spolu 14 hla-sov.
 Na snímke zľava Róbert Csudai a Zoltán Fekete. Deflé najchutnejších domácich klobás. Foto: (=LV=)Riaditeľ I. Mészáros inormoval členov EKP o výsledkoch Camflu.Pred vchodom do kamiónu na levickej Géni.
Foto: (op)
 Letecký pohľad na Nový Tekov.Čistota vzduchu závisí od kva-lity fltrov.
Foto: (op)
Takýmto fltrom prečisťujú vnútorný vzduch v levickej abrike.
Kamión - mobilné laboratórium na meranie čistoty vzduchu mohli vidieť obyvatelia Levíc aj Nitry. Foto: (op)
(dokončenie z 1. strany)
V Levcch  dýchlo lepše ko v Príž
Kmó Cmfl Frr: čý vzdch  dl j vdeť 
O poločo Cml Frr .r.o.
Dcérska spoločnosť švédskej firmy Camfil Farr Group pôso-bí v priemyselnom parku Levice - Géňa od začiatku júna 2007.Výroba vzduchových filtrov sa na Slovensko presťahovala z Ne-mecka, kam smeruje 60 % produkcie závodu. V roku 2010 dosia-hol Camfil Farr s.r.o. tržby 14,3 mil. eur a jeho 120 zamestnan-cov vyrobilo takmer milión filtrov. Závod zásobuje vzduchový-mi filtrami celý európsky trh a niekoľko priemyselných odvetví.Filtre na čistenie vzduchu sa používajú v rôznych ventilačnýchsystémoch. Využívajú ich nákupné centrá, hotely, nemocnice,knižnice, laboratóriá, lakovne a dokonca aj raketoplány.
O Cml Frr Grop
Švédsku rodinnú firmu založil v roku 1963 Gösta Larsona odtvedy sa vypracovala na svetového lídra vo filtračných rieše-niach a systémoch. Sídlo Camfil Farr Group je v švédskej Trose.Zamestnáva približne 3 350 ľudí, výrobné závody má v 23 kra- jinách sveta, predajné spoločnosti v 25 krajinách. V roku 2010skupina dosiahla obrat 510 mil. eur a prevádzkový zisk 52,6 mil.eur. Do Európy smeruje 63 % predaja, do Ameriky 25 %, do Ázie8 %. Stopercentným vlastníkom je zakladajúca rodina. Filozo-fiou firmy je vytvoriť podnikovú kultúru a stratégiu na základeudržateľných hodnôt. Podniká v štyroch oblastiach – ochranainteriérov pre ľudí, čisté technológie, energetické systémy a čis-tota a ochrana životného prostredia.
Kždý deň zjeme okolo 1 kg potrví. Pjeme prblže2 ltre tektí  dýchím spotrebjeme 25 kg vzdch.určte sme s vedomí toho, čo skozmjeme  vypjeme.ale veme, č pr kždom ádych vdýchemeozjzdrvý  čerstvý vzdch?
LEVICE (op)
– Informá-ciou o vzniku, súčasnom pô-sobení, ekonomických vý-sledkoch a iniciatívach zača-lo vo štvrtok 23. júna na pôdeCamfil Farru s.r.o. na levickejGéni stretnutie členov EKO-NOMICKÉHO KLUBU PO-HRONIA s vedením spo-ločnosti. Zúčastnil sa ho vý-konný riaditeľ závodu ImrichMészáros a finančná riadi-teľka Alena Kováčová. Ria-diteľ Mészáros previedol čle-nov EKP všetkými výrobný-mi priestormi s možnosťou vidieť celý proces výroby fil-tračných zariadení vrátane vnútorného čistenia vzduchu vlastnými filtrami. Vyvrcho-lením bol pobyt v špeciál-nom kamióne s reálnym me-raním čistoty vzduchu celýmsystémom filtrov.
Čleov EKOnOMiCKÉHO KLuBu POHROnia v kmóe
V útrobách kamiónu bolo ako v malom kine.
Foto: (op)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->