Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
เชิญตะวัน

เชิญตะวัน

Ratings: (0)|Views: 82 |Likes:
Published by wofe99
แง่มุมความคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม
แง่มุมความคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม

More info:

Published by: wofe99 on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2011

pdf

text

original

 
เชิญตะวัน
เชิญสิ  งด
มาสู  ชวิ
เชิญพรท สัมฤทธิ ์มาสร้างชวา
ว.
วชิรเมธี
 
คำปรารภ
(จากห้องสมุดธรรมดา–โรงเรยนเตรยมสามเณร)
นับแตอาตมภาพบวชเรียนที ่วัดครึ ่งใตตำบลครึ ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื ่อป๒๕๓๐ เปนตนมา และยังอยู เปนสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมและศึกษาวิชาสามัญ จนสำเร็จชั  ้นมัธยมศึกษาตอนตนในป๒๕๓๒ นั  ้น ตลอดเวลาดังกลาวที ่ ไดอาศัยศึกษาพระธรรม วินัยอยู ในวัดครึ ่งใตผู  เขียนไดพบเห็นสภาพความขาดแคลนของวัดในหลายเรื ่องดวยกัน เชน ขาดแคลนอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ขาดแคลนอาคารเรียน ขาดแคลนครูบาอาจารย  ขาดแคลนงบประมาณ สิ ่งเดียวเทานั  ้นที ่ทางโรงเรียนวัดแหงนี  ้มีพรอมอยางเต็มเป ยมก็คือ ความตั  ้งใจอยางแนวแนที ่จะเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรให ไดรับการศึกษา อยางดีที ่สุดของทานเจาอาวาส ซึ ่งก็คือ พระครูวิรุฬหวิริยธรรม ในปจจุบันนี  ้ 
วันหนึ่ง เมื่อผู  เขียนไปนั่งอานหนังสืออยู ในหองสมุดเกาๆ ของวัด ซึ่งเปนหองสมุดที  สรางขึ ้นมาตามยถากรรม กลาวคือ ใชไมฟากกั ้นเปนหองโดยมีฝาผนังขางหนึงเปนกำแพงวัดทีใช เปนผนังหองสมุดไปดวยในตัว ขณะทีผู  เขียนซึงขณะนั ้นยังเปนสามเณรอายุเพียง ๑๔ ปนังพิงผนั หองสมุดอานหนังสืออยางเพลิดเพลินเจริญใจแลวก็เดินออกมาจากหองสมุด เพือเขาเรียนในวิชา ตอไปนั ้น เพื่อนๆ ก็ชี ้มาที่ผู  เขียนพลางหัวเราะฮากันครืน เมื่อผู  เขียนหันไปสำรวจก็พบความผิด ปกติอันเปนที่มาของเสียงหัวเราะ นั่นก็คือ ผนังปูนเกาๆ สีขาวซีดของผนังหองสมุดไดลอกติดแผนหลังของผู  เขียนออกมาดวยหนึงแผน ผู  เขียนแกะผนังปูนเกาๆ นั ้นออกจากแผนหลังของตัวเอง แลวนาทีนั ้นเอง ก็เกิดปณิธานขึ ้นมาในใจว
“วันหนึงขางหนา หากสามารถพึงตนเองในทาง  สติปญญาไดเมือไหรจะขอกลับมาสรางหองสมุดทีดีทีสุดใหแกโรงเรียนวัดแหงนี ้ใหจงได” 
แมวันเวลาจะผานไปเนินนานเพียงไร แตปณิธานนี ้ก็ยังคงกองกังวานอยู ในใจของผู  เขียนเสมอมา
อยู มาวันหนึ ่ง เมื ่อผู  เขียนเริ ่มเปนที ่รู  จักมากขึ  ้นจากการเขียนหนังสือชื ่
“ธรรมะติดปก”
บางแลก็มีเหตุ ให ไดพบกับกัลยาณมิตรคนหนึ ่งคื
คุณนันทนา มั ่นเศรษฐวิทย์ 
มหาอุบาสิกาผู  สนใจในธรรมปฏิบัติ ไดมานั ่งสนทนาธรรมกับผู  เขียนที ่วัดเบญจมบพิตร ชวงหนึ ่งของการสนทนา คุณนันทนา มั ่นเศรษฐวิทยไดปวารณาตนขอถวายความอุปถัมภ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา ผู  เขียนจึงนำเสนอวา หากอยากสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ไมมีวิธีใดจะดีไปกวาการชวยกัน “ถวายความรู  ” ใหแกพระภิกษุสามเณรซึ ่งเปนศาสนทายาทใหไดรับการศึกษาอยางดีที ่สุด เมื ่อคุณนันทนาเห็นดวย ผู  เขียนจึงเสนอวา ควรรวมกันสรางหองสมุดใหพระภิกษุ สามเณรไดอานหนังสือกันใหมากๆ เพราะหากพระภิกษุสามเณรมีความรู  ไมมาก เติบโตขึ  ้นมา  ในระบบการศึกษาที ่กะพรองกะแพรง ทั  ้งยังไมรักในการแสวงหาวิชาความรู  หรือถึงรัก  ในการแสวงหาวิชาความรู  แตหากไมมีสถาบันการศึกษาที ่ดีพอ พระภิกษุสามเณรที ่เปนปญญาชน และมีศักยภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ  ้นมาไดอยางไร ตอมาคุณนันทนา มั ่นเศรษฐวิทยไดนำเรื ่องที ่สนทนากันไปนำเสนอให
คุณอุดมอุดมปญญาวิทย
  ประธานเจาหนาที ่บริหารและกรรมการผู  จัดการบริษัท ยูแทคไทย จำกัด  ในขณะนั  ้นพิจารณา ผลก็คือ
คุณอุดม อุดมปญญาวิทย์
รวมทั  ้งผู  บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนตางมีความเห็นเปนเอกฉันทว
ควรสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้ดีที ่สุ
และนั ่นจึ เปนที ่มาของการ “ทอดกฐินสามัคคี” ณ วัดครึ ่งใตในป๒๕๔๗ ซึ ่งเปนปแรก และเปนจุดเริ ่มต ของการทอดกฐินในปตอๆ มาอยางตอเนื ่องยาวนาน จนในที ่สุดเจตนารมณซึ ่งเปนเพียงความฝ  ในอดีตก็ไดรับการสานตอใหเห็นเปนรูปธรรม กลาวคือ คุณอุดม อุดมปญญาวิทยแลกัลยาณมิตรอีกหลายบริษัทไดรวมกันสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมที ่สวยงาม พรั ่งพรอมดวยอุปกรณทางการศึกษาสมบูรณแบบที ่สุดแหงหนึ ่งในประเทศไทย และมอบถวายไวกับวัดครึ ่งใต  ต.ครึ ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พรอมทั  ้งไดกราบทูลเชิญเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปนประธานเปดอาคารเรียนอยางเปนทางการ เมื ่อวันที ่๑๘ กุมภาพันธ๒๕๕๒ การเสด็จพระราชดำเนินในวันนั  ้น นำความปลาบปลื  ้มยินดีมาสู   ผู  เกี ่ยวของทุกฝายอยางหาที ่สุดมิไดและกลายเปนประวัติศาสตรแหงความภาคภูมิใจรวมกั ของผู  มีสวนเกี ่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ ่งก็คือ แกผู  บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท ยูแทคไทย จำกัด ในวันนี  ้ที ่ ไดมองเห็นวา เงินทุกบาททุกสตางคที ่เกิดจากการทอดกฐินทุกปนั  ้ ถูกใช ไปอยางคุ  มคาและมีความหมายทางการศึกษามากที ่สุ หลังจากงานเปดโรงเรียนที ่พัฒนามาจากหองสมุดเพียงหองเดียวในยุคตนของงานพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆที ่ริเริ ่มโดยผู  เขียนและคุณอุดม อุดมปญญาวิทยแลว คุณอุดม อุดมปญญาวิทยพรอมทั  ้งประธานเจาหนาที ่บริหารและกรรมการผู  จัดการบริษัท ยูแทคไทย จำกั ยังคงมีวิสัยทัศนตอไปวา ควรมีการจัดระบบการบริหารงานของโรงเรียนในทุกเรื ่องใหมีระบบมาตรฐาน สมกับที ่ ไดรวมกันสรางสรรคพัฒนามาแตตน อยางนอยที ่สุดก็ควรจะเปนโรงเรียน พระปริยัติธรรมตัวอยางหรือเปนโรงเรียนเตรียมสามเณรในอนาคต สมตามแนวพระราชดำริ ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที ่ ไดพระราชทานในวันเสด็จพระราชดำเนิ ดวย ดวยวิสัยทัศนอันยาวไกลดังกลาว จึงเปนเหตุ ใหมีการจัดตั  ้งคณะกรรมการกำกับทิศทางและ แนวนโยบายในการบริหารโรงเรียนขึ  ้นมาชุดหนึ ่งโดยมีคุณอุดม อุดมปญญาวิทยและผู  เขียนรวมกั เปนประธาน และเพื ่อใหการที ่ริเริ ่มไวสำเร็จเปนรูปธรรม คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดตั  ้งมูลนิธิ  ขึ  ้นมามูลนิธิหนึ ่ง เพื ่อรองรับการบริหารกิจการของโรงเรียนใหมีความยั ่งยืนตอไปในอนาคต
ดวยเหตุดังกลาวมา การทอดกฐินสามัคคีที ่นำโดย
บริษัทยูแทคไทย จำกัด
ในป ๒๕๕๒ นี  ้ 
คุณอุดม อุดมปญญาวิทย์ 
ประธานเจาหนาที ่บริหารและกรรมการผู  จัดการบริษัท ยูแทคไทย จำกั
ในฐานะประธานกรรมการกฐินอีกตำแหนงหนึ ่ง จึงระบุวัตถุประสงคของ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->