Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5703, 16.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5703, 16.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,198|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
HaikuVasic,izvrsnisekretarSNSD-a
Minezelimo'ormirativlastbezvalidnih,legitimnihpredslavnikabosnjackognarodaMora
S8
uvaziti.rolnostuBiH,akolaneshvaU,onondazelidanapraviBiHkaotamni,cunacija
R
aiko
Vas.ic,.izvr~.'Oi
se-
kretarSNSD-akoji
svoiim
stavovima
ces-
to
izazivakontrover-ze,uintervjuuza"Avaz"ocje-njujedajeuBiHmogucefor-rnirativlastiskljucivonabazipariteta
tri
konsti
[U
ti
VOl!.
naroda,
-Ovakrizasemozerazri-
jesitinilnacindaonikciisiede
natristranetrokutapogledajuunutra
i
daispredsebevideostalodvojeizdrugadvanarc-
da-
ka
ie
Vas
i
.
S.
strana
KREMAZA
SUN
CA
NJE
2,50KM
Ol\lORENllNVnTl(lJSKI
fOND
HYPO
8HEQUITY
AK(USKA
·KIJPOVIHAUDJElABEl'UlAlNEHAKNADE
01.06.-30.09.
2011~
~~
..
-.
--
EUROKUPOVI
Osim
i'
PUsek
zadovoljni
 
Ukratko
Bairdoma(:ifl
Posjete
HairjucerDrimIoFelera'
..Komaridant
EUFOR"a,generalmajorBernha-rd
Bairprimio[e
jl.1cer
11
Glavnojkomandi
EU-FOR-a
Hansjorga
Habe-
ra,komandantacivilnihoperacija
EU
i
direktorazaplaniranje
i
vodeniecivilnihoperacija
priEvropsko]sluzbizava-niske
akcije,
i
brigadnoggeneralaStefanaFelera
(StefanFeller),
sefa
EUPM"a.
Bairjeinfer-miraodelegaciju
0
ulozi
EUFOR-a
te
0
zadacima
i
kapac
i
etirna,saopcen
0
jeiiEUFOR.
MOBiH
Hina.dOniralaoSammaSina
..Ministar
odbraae
BiHSelmo
Cikotic
i
ambasadorKineu
BiHYang
FuguepotpisalisujucerukasarniRajlovacuSarajevuprctokol
0
primopredajidoniranih
osarn
inzin
jerijskih
masinakoje
je
kineskoMinistarsrvonacionalneodbrane
pokloni!oMi-nistarsrvuodbraneBiH.
Ukupnavrijednost
rnasinajeokomilicnKM,
javilajeSrna.
Federacija
uecibro.i
ZaDOSlemh
..Umaju
2011.
godineukllpanbroi;:apos]enihuFoideracijiBiHiznosioje
440.42.9,
SIOpredsla-vljapovecanjebroja7:a·poslenih
za0,002
postouodnosun.aap
ril20ll.
godine,podacisuFeder-alnogzavoda
ZlI
slalisl1-
ku
(FZS).
U
odnoslln.agodisnj
i
pros
i
k
b
rejazaposleni
h
u
2010.
godi-uidoslojedopove6mi
a
broiazaposlenihza
0,3
pOSto,.iavilaie
0
nasa.
Statistika
malipadcileoa
..Ukupaniunskiinde-
ks
potrosackihcijenauRSniziieodmajskogza
0,7
pos
10,
po
dad
suZa-vodazastatislikuRS,prenijelaje
0
nasa..Smanjenjeindekseije-na
0
djecei
0
buce
ZlI
0,2
P
OSlO,
odjel
j
kazdravSlvonizijeza
0,3
posto
j
odje-hkahrana
i
bezalkoholn3pieanizije
z:a
1,6
posto.
Onevni8.V3<,$ubota,
a.
k
tuelno
16.julVsrpan
j
2011.
NakonpismavisokogpredstavnikaSkupstiniSBK
-
-
II
DO
a7
TahirLendojucerjebionasvomradnornrnlestu,ukabinetuprernlleraZasjedanjeSkupsfinezasedarndana
Pismo
ValentinaIncka,visokogpredstavnikarnedunarodnezajedniceu
BiH,
akteri
politickogiivomuSB
K
razlicirotumace.Zajedneiepravdazadovoljena,
zadruge
je
[0
guranjeovogdijelazemlieuhaos.
Pismo
visckcgpredstavnika
upucenojepredsjedava-
iucemNikoliSirnicu,dopr-
edsjedavajucernRefiku
Po-
paricu
i
predsjednicirnaza-stupnickihklubova,
Odlukeizakoni
Prvi
covjekVladeSBK,cijejeirnenovan]evisokipr-
edstavnikdoveoupitanie,
TahirLendo,
j
ucerjebionasvomradnomrniestu,uka-
binetuprerniiera,U[utar-
Kalla
ce
lunliCioniraliSlaraUlada
ViSe
odgodinu
Slam
Vla-da,koioibiseprernaprepo-
rukamavisokogpredstavni-
katrebalo
omogueiti
da
radi,
bila
je
nekomplerna,Nairne,
nakonodlaskaupenziiu
mi-
n
istrice
fi
nans
i
ll
Da
niceKrizanovic(HDZBiR)ova
pozicija
bilaje
uprlli.njenjajer
prernijerSalko
Selman(SDA)nije
dopustaoirneno-
vaniezbognarusenihodno-
saizmedudvavjeenakoalici-
onapartnerau
SBK,SDA
i
HDZ-aBiH.
Nakonproslo-
godisn]
ih
izoorazastupnicke
njirnsarima
odrzao
j.e
S38!a-
naksministrimanakojernsudogovcrenedaljnjeakti-
vnosriVlade
6je
seirnenova-
niedovodiu
pitanje.
Vilalnizakoni
-Vlada
ce
raditiuovcrnsastavusvedok
ne
dobijeinstrukciiucdSkupstine
SB
K
~!a
daljeda
cini
u
ova-kvojpoziciji.Sadajenapc-Iiticarima
i
trankamakoie
djelujuuSkupsrini
SBKdamandatepreuzelisuVlatkaKorns;'::
(HDlBiH),
mini-
stricazdravstva,
Anto
Lo-
zaneic(HSS-NHI),
ministarprostornog
uredenja,
i
premi-
jerSalkoSelman(SDA).Sa-svimjejasnodaonivisene
rnogu
biticlanovi
Vlade,
U
svompismu
visoki
predstavnik
"dljeii
zabri-
IIUtoS[usposobaosrVlade
naodlasku
da
nastavisra-dorn"
i
istvorernenonave-
di
"bko
Zakon
0
Vladipredvidar
j
den
iezaovaiproblem".U
praksibi
to
dogovoredaljnjeproceseshodnopreporukama
izpi-sma·
kazao[Jam[euiziavi
premijerTahirLendc,
Pismo
visokogpredsta-vnikadolazi
viseod
dvam
i
esecanakon
izboranove
Vladekojaiezapocelanekeprocesekojeprethodnici
ni-sumogliiIinisu
htjeli,
Na-
[ilustrativnijipcdatak
jedaienovaVladaza40danausvo
j
ila183odluke
ili
zako-
na,doksunjihovipretho-
OtkazaniprotestiispredzgradeOHR-a
Put
aprredza
S
HiliH
Ieposruanleza
o_a
Hrvatskepolitii'keHr.-nkeuBiHotkazalesupro,e-Slekojesu[rebateodriatijuCerispredUredavisokog
PT-
edsravnika(OHR)uSamjevu.Umjestotoga,uzgradiOHR"3odrLanisu,azgovo!Ciizmeduzamjenikavisokogpredslavni
ka
Rode.rikaMura(RoderickMoore)iostalihpreds!a.vnikamedllnarodnezajednice
te
preds!avnikadv.ajuHDZ-ovaNikoleLovr-inovi6a
i
SlaviceJosipovic
Ie
predsjednikaKIubaHrva-
ra
uSkupstiniSBKJosipaKvasine.-Dogovorkoj;oeekujemomoraiei
LI
pravcuuvaiavanjai~bornihrezu!mta,pdjesve-
ga
premaHDZ-uBiH,kojijeizbornipobjed.nikzajednosaHDZ"om
1990-
rebojeNikolaLovrinovic,dopre"dsjednikHDZ-aBiH.Putnaprije;;l
za
SBKhoizaBiH
II
cijeloslijepunopostivanjevladavinezakonaipoliti"'kog
di
jaloga,izjaviojeprvizamjenikvisokogpre-dstavnikaRoderikM
III
to·
korn
sastanka,
saopCioje
OHR.
POZVll.ojepredstavnikeviast;daosigurajudakand;·
da(
zahrva
[s
kog
cl
anapre-dsjednis[vakamonalneskups[iueblldeodmahpre"dlozeniimenovanbezda-Ijnjihodgadanjajerbise
ta-
koel
i
miniralaprepreka
ZlI
fo-rmiranjenoveVladeSBK.-Sve
dok
Ustavni
stld
Fe"deracijenedooeseodluku
0
zahljevukojimseosporava
Kvasin8,Josipovic
i
ovrinovicpriizlasku;zOHR·a
(Ford.Nllil)
odluka
0
imenovanjunovedjelovalidabiseosiguraJokalItonalnevlade,poIit.ic.keposItVanjeZ1lkonskihpIDge-s!Tankemorajuzajednickisa"dodaojeMur.S.
Sa.
znacilo
cia
bipreostalihpelministaraizproslcgsaziva,Zoran
Lukovic
(HOZBiH),minis
tarpravosu
dai
uprave,Sedzad
Milanovic(SDA),minisrarunu-il"asnjihposlova,GretaKu-
na
(HDZBill),
ministricaobrazovanja,nauke,kulru-
re;
sporta,Bairo
Makie(SDA),
ministarprivrede,
iSerninZdralovi'::(SOA),
ministar
polj
oprivrede,vo-
doprivredeisumarslv3,
ponovotrebalisiestiumi-nistarskefotelje.dnicizapolagodineuspjeli
usvojirirekIS4odluke
ill
za-
komi..-Mi
smoza
kraj
narednesedmicezakazalizas
j
edan
j
e
SkupstineSrednjobosanskog
kanrona
i
nislim
da
nemara-
zlogazaotkazivanjeierna
dnevnomredusunekivita-
Ini
zakoni
i
kidanjetihzako-
na
5
dnevncgredagumnasu
haos-isticeNikolaSirnic,pr-
edsjedavajuci
Skupihi!leSBK.
K..KAVAZOWC
SBBBiHSBK
POSIOual1
OdlUHU
PovQdompismoviso"kogpreds[avnika
u
BiHValenrinaIncka(In7:ko)upucenogpredsjednicimaKlubova
Il
Skup~tiniSBK,a
u
kojemjeizraziozabri·nurosrzbogprocesaformi-ranjavla.st;
U
ovomkantnu,reagiralisuiizKanto-nalnogodboraSaveza
za
boljubuducnos[(SBB)BiH.PredsjednikKlubaSBEBiB
u
Skup~[iniSBKAlmirSvagoka.zaonamjedacePredsjedni~lvoovesr.rankeorganiziratisaSla-naknakojem
ce
zauzeristavpovodomodlukeviso"kogpredstavnika."SBBBiHoi':ekujeodsvihstranakauSkupstiniSBK
ciapOStujtl
odlukuviso-kogpredstavnikaidaSIOpr-ijepris
rupe
njenom
izvrSen
j
U,
auciljuorJdanjanjaproblemakOI'isunavedeniupismukojeje1l0slaoIn.cko-kazaonamjeSvago.
F.
K
 
Komentardana
3
ktuelno
Dnevn
i
avaz,suoota,
16.
julVsrpanj
2011.
Pi§e;FahirKARALIC
(jkaralic@avaz.ba)
uenHIbrolPDuratnlHa
ZivotuBiljacijeveomatezak,alisevra-
riovelikibroipovratn
i
a,
-Sine,
pU!eV2
nemarno,aemamcvode.
Malojemjesro,alipunopovramika,Ovdjese
vratilonajviseBosnjakanapodruciuBraru-nca,Useluimaviseod30momakakoji
ni-
gdjenerade
i
ko
j
i
berurnaline,ziveodpolj
0-
P
ri
vrede,pitajunasmaikeko]esmoilehidske
porodieeimaIi
srogod
cia
namurade,samedazaradepokoiumarku-objasnjavaNedzma,
StrankeplatformeSDA
.i
SOPproteklesedmicesuseprviput,vjerovatnoneiposljednji,naslenasuprotnimstranama
Predsjednik
SOP-aZlatkoLagumdzija
i
fede-ralnipremijerNerrnin
Niksic
svakomalopodsie-redajeFederalnavladaodsvogformiraniasveodlu-kedonijelajednoglasno.Alibiti[edinsrven
i
ni-
jebi
10
tesko,jerseVladabavilauglavnornaferirni-rnaStranke
7.3
BiH,zaobi-lazedpitaujaizkojihbinavidjeloizaslaodgovor-
nOSI
koalicionog
partnera
SDA,
koiajehilauvlasri
zajednos
"pokojnom"Si-
lajd~icevomstrankorn.SlicnosedogadaloinaParlarnentuFBiH.Svedopretposljednjesjednice,kadasuseposlanicievedviiestranke
prvipUI
naslinasuprotnirnstranama,Tosedogodilo
cim
sedir-nulo
IIreSOT
koj
i
SOAsu-vereno
d
di-
Agen
ci
i
II
zabankarsrvo
FBiH,eiji
su
izviesta]oboriliupravopo-
slaniciSDP-a.
Pomalosramezliivoko-
legeizSO...suimuzvratile
veenasliedeco]tacki
i
0
bo-
rileizvjestaj
0
raduRegula-tornekornisijez.aele-ktricnuenergijuuFBiH.Zubesu
p
okszali
i
sutra-dan,orvorenosesuprorsta-vljajucinakaniSOP-ada
izrniieni
Zakon
0
javnom
servisuRTVFBiH.Nemasurnnjedasu
to
uradilipodirektiviSulejrnanaTi-
mea,
kojiodavnocvilizbog
dorninacijeSDP-a
i
nera-vnopravnogpolozaiaSOA
naovomiavnomemiteru,
No,Tihicnijeisaodokraja,Pobunilisusena
IT-
enutakposlaniciSDA
i
odrnahsepovukli,pri-
hvata]uei
da
raspravabu-
deodgodena,RjesenjezaFTV
cese,
ocekivano,rraziti
mimo
poslanickihklupa,onakokakojeTi-hienedavnouajavio,udi-rekmornrazgovoruspre-dsjednikornSOP-3Zla-tkomLagumdzijom.Tako,nakraju,kratkirazlazkoalicicnihpartnerani
jerezultiraenekimveli-kimodlukama
i
omovima..
Nerasciscenimedusobniodnosisugurnuripodte-pih,ali[esvima[asnodabroineaferirneSDAnienikoalicionipartnerinecemocidovijekaignorirati,KakoceTihic
tada
re-agirati
i
kolikcjeplatfor-rna
zais[acvrsta,
0
s[a
j
eda
se
vid
i,
Sigurno
je
S2t110
daceizazovabid.
Nedimassmoielide
joj
derninirajupros/orokakuce
SUDBINE
NikoneGujejauk
Nedzrne
SalihovicizBiljacekodBratunca
MaiMera
Ie
lotOgraliJa
blSI
cr
alls
II
z·
IIsMo
DO·
VDiiONIIlKOVIc/ro
TO
Odparakojedobivamzasvojedijete.irnuzakupilasamstanu
Vogosci,
al.initunisammoglaostati,jersamdozivieladamipodprozoromnapravemuzicku
skou,
kateNedzma
N
edzrna
Salihovic
iz
bra-tunackogselaBiljaca,majka
Kimma
i
uprugaRifera,ubi-
jenihusrebrenickomgenoci-
du,zenaeijajefotografiiaob-
islacijelisvijet,vrarilaseprije
dvijegcdinenasvojeognj-
iste,
Nazalost,
naislaie
odm-ahnaozbiljanproblem.Nie-nakucajeuminskompolju,
Pogresneadrese
Nedzmakazedaseob-racalanadleznim
II
OpeiriiBrarunac,alijejospodmi-
narna
0
ko
400k
vadraraze-
mljistaodmahiznadnjeneknee,Zbogtoganemozeobradivati20dunarnaze-mljeko]asenalaziiznadminirancgpodrue]a.U
pozorav
ai
Ilea
traka..Pazi,mine"
le
odavnouklo-njena
i
astrgana,alinikoodnadleznihnedolazikakobiieponovo
pOS13Vio,
a
karnoli
dadoducia.derninirajupo-
druCje
oko
N
ed.Zmi.ne
kuCe.-Tolikosamnesrernastosamsevratila,samozbogovih
mina.
Vjerova·
tII0
suuopci.niocekiva1i
daim.damjedllobiljadumac-
aka,
padabi
dosJi
dademi·niTaju,jeruvijeksumeslalinapogresneadrese.
ad
pa·
NediminafolografilakolaIeobl§fa
s
vilet
moglaprovestiostataksvog
zivota:
pritanamNedzma.
Napravilastalu
NakoDosamllaestgodi-
De
poruc3njapobijelomsvijem,doslaje
nH
svojeimanie
i
snailaoiujebela-Nemoguniglavicelu-
ka
lasija
ri,
ali,naZa.losl,nikorakojedobivarnzasvojedi-jete
i
muia
kupila
samstan
II
Vogosci,ali
Ili
<II
nisammoglaoS[arijersamdozivjeiada
mi
podprozor·omnapravemll.zicku~kolu.Kadsamsev·rmiia,pono·vnosamserodila..Pitamse,pazar
nerna
nekiki.lrak
n3
ovojzemljigdjebihumim
DeGujemojjauk,ja
zelim
dazivim
odsvograda,cia.se
neciro,za.oim8.m~
jersarno
mkomoguskrenutimislisonog
sto
mesnaillo.Podiglasamhedic
!<ako
bihnapra-vila
stalll
i
kllpilaovce,alicem
U
ovcekadsuokomenemine-kazeNedimaSaliha·
vic.
M..SMAJIC

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Znal Arif liked this
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->