Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5704, 17.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5704, 17.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,528|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
C
v
elniC.i.YOd.
Cih.
Slrana.kauBiHzapocelisupono-
vnerazgovoreoformir-
aniudrzavnevlasti,sa-
znaje"Onevniavaz".
Ako
ie
suditipooprirnizmu~predsied~~ka
Hp~-a
BiI:l
Or~-
.,,;ganaCovica,
Olllbl
moghdom-ietipreokretutojdosadnoipo-
litickojsapunici.KakoiSliceCo-vic,razgovoriukljucujusveni-voevlasti,adkantonalnedo
dr-
zavne,jersu"svedrugoimprovi-
zaciie".Pocetaknovihpregovora
potvrdioje
i
potpredsjednik
SOP-aDamirHadzic,2.
strana
Nako..avanluresaSiavomKukicem
CovicevisusretisLagumdziiom,DodikomiTihicemNemasmislarazgovara1i
0
kandidaluzapredsied.ava,jucegViiecaminis1araBiH:bezdogovorenogkonceplaVietaruledaizBriselaiSAD
Ukolonamaiposal.premaMakarskoiriviieri
usane·unep
~
,
I
r
U1
I
,.
t
,
1
~.
SUKOBZBOIIIMOVINESJEOECADDBOJKA
Sjekirom'Reprezenlacijanasrnuona~iBiHprvana
68.strllnll
~~.dVojicubrace.'~~~"Kontinentalkupu
 
Ukratko
D"ev"i~v~l,nedjelja.
aktueln
0
17.
julVsrpanj2011.
.Budimir:Problemlparralalka
Posjete
BudimiruDomalieucu
I!"
PredsjednikFBiHZivkoBudimirposjetio
j
eopGin
1,1
D
omaljevac,
gdj~senapozivnacelni-kaZeljkaJosica
UPOZII30
S
radomteopcinetespr-oblemimapovratnika
I
braniteljskepopulaciie
reopdine,javilajeFena,
Budimirjeposjerio
i
Ce-marzasociialnirad
i
povramickuzupuGre-bnice,gdjesesusreosprivrednicima
i
sa
zap-
nikomFraniom
Odelice.m.
Bugojno
DanaSDDhDd
"putem
SoaSa
n
II>
Povcdomobiljezava-
nja
18.
godisnjicestrada-nja45bosnjackibcivilaizbugojanskcgnaseljaVrbanja,avriiemesuko-baArmiieRBiH
i
HVO-
a,danascespolaskomu
9
sati
biti
organiziranpohod"PuLemspasa"narelaciji
Crnice-
Gladovo-Dubovik-Podovi.javi-IajeOnasa,Organizatorpohodaje
Udruzenje
porodica
str-
adalih;Vrbania1993",usaradnjisPlaninarskirndrusrvorn"Koprivnica~izBugojna,
Upozorenja
EHoIDi~a
ora,ua
u
BIKUgrOZena
II>
GeneralaisekretarHelsinskogkomitetazaljudskapravaBiHtivi-ca
Ab
adZic
izj
3V
ila
j
e
jucer
uBrckomdasuekoloskapravauBiHnamarginama,Abadi.icjeupozoriladaBiHnecemocipcstaritiao;ca
EU
prijenegostousvoji
i
pocneprimieniivatisvepolitike
i
zakonskepro-pisekoji
II
zemljamaEDodavnopostoje,
j
avilajeSrna..
Sindikat
PrauDSUde
HS
traiiViSe
Dlace
II>
SindikatpravosudaRSpokrenuojehimuiniciiativuzaizmienuZakcna
0
platarnauoviminstirucijama
i
za-trazioniihovovraeanienanivoprijesmanjeniaod10postoiz1010.go-dine,
j
avilajeSrna,TojepotvrdlolpredsiednikovogsindikataDarkoRokvic.
2
PotpredsjednlkSDP-aDamirHadzicza
ImamOsansizalormiranJeuasli
SviC8moratinapravitiustupkekaZ.8Hadiic
"Avaz"
PotpredsiednikSDP-3
Damir
Hadfi':
porvrdiojeza
"Dnevni
avaz"dasuotpoceli
nov;
razgovori
0
formiran
j
u
drzavnevlasti
i
dadanasmuogovisenegoranijeimailansi
dadcde
do
njenogsko-
regforrnirania,Vieruieda
j
uli
i
pocerakavgus
[3
rrebaju
bitiiskoristenidabise
drzavnavlast,napokon,sklo-
pila.-Da,tacno
i
e,doslojedo
razgovora,Vjerujemo
cia
bina
rragunasih
zah
rj
eva,
[0
este,SOP-a
moglodoci
do
konsti-tuiranjadrzavnevlasti,
Cov;e
jezainteresiranzaformiranje
drfavnevlade
i
ravljenjepo-
rnaka.Bilojevrijemeda
seovo
dogodi
i
UIIO
ranije,
Mciiemosesloziti,skonstaracijomgo-
spodinaCoviea
cia
jedoslodo
relaksaciie
0
dn
0&3.
Sadasu
svispremninaprav
i
iko-
mprom
is,
aru,prijesvega,
govorim
0
odnosirnaizmeduSDP-3
i
HDZ-3
Bil-l,
Cak
samvidio
cia
i
Ra-
iko
Vasi';
tvrdi
da
51!
vlastnemozenapravitibezSDP-a"izjaviojeHadzicza
"Avar'.
Evidenmeje,dcdao
je,dacesvimora
ti
napr-
avi
I
i
dredeneustupke
i
ciacemoran
d06
dokomprcmisatedaultimatumanecesmjetibiti.
F.
V.
Reciprocil,etu
SBK
i
HnK
OdlukaOHR-a
1I
slucaiuvia-
sriSrednjobosanskogkanrona
(SBK)
zaCovicaie
ocekivana,Ponjemu,ona
je
jedinomoguca,ali
sepita~tosedozvolilodaVI.a-
da
SBK
mjesecimanelegalnora-
di
i
donosinezakonire
odluke.
Vlast
u
SBK
i
Hercegovacko-ne-
rervanskomkantonu(HNK),tvr-
di
en,
mora
senapraviti
po
princi-
pureciprocireta~akozelimosta-bilnostFBiH",jernebudeli
10'
ga,uistinu
ce
se"upastiuhaos
i
bezvl
a~ce".
PlenarnasjednicaUstavnogsudaBiH
UnouambrurasprauaodriaunoJ
imOu~ni
uHS
UstavnisudBilIodluciojejucerda
1I
novembru
odrii
ia-
vnuraspravu
0
zahtje-
vuzapokretanjepo-
stupka
Z3
ocjenuusta-
vnosriZakona
0
sta-
rosadrzavneirnovine
kojasenalazinater-
itoriji
RS
i
pod
zabr-
anomjeraspolaganja
Ustavni
sud
Ce
na-~~--'--
raspravu,izmedu
CSt-
Sasjednice:Odbijenazal1ljevMaMoula
alih,
pozvatiClanoveVeneciia-BilIBakiraIzetbegovicaza
nskekomisiie,Vije6aEvrope,ocienuusravnosti
clanova
17.
Federalneuprave
Z3
geodetske
i
39.Zakona
0
dliavljanstvu
i
imovinskopravneposlove
i
BiH.Rasprava
010m
zahtje-Uprave
za
geodetske
i
movi-vubitcenastavljenananar-nskopravneposlove
11
RS.ednojsjednici
1I
septernbru.UstavnisudBiHorvorioUstavnisudBilIodbiojejeraspravukojaseodnosinakaoneostlOVanuapelacijllzahtjevclanaPredsjedn.i~tvaAbdu.ladhim3.Makroufa.
 
aktuelno
3
nevniavaz,nedjelj.,
17.
julVsrp.nj201
1.
UPOZORENJA
Kaznezanepostlvanie
rokova
p
iJ8nos181810_SHihbrol8ua
_ora
DOGlti
1.
a
gUSI!
Cijenaprelaskasjedneteletonske
rnreze
nadrugunesmilebitivisaod30rnaraka
Ukoliko
HTMostardo
I.
m
unikacije
(RAK)BiH
avgusta
ave
godineneispu-izreci
ce
rigoroznesankciie.
ni
tehnickeuvjetezapro-vodenjeuslugeprenosivo-stitelefonskogbrojasje-dnefiksnemrezenadrugu,Regulatornaagencijazako-
HruatsMa
i
Finslla
Premanek
ira
podaci-rnaizsusjedneHrvarske,tek
seokoiedanpostogradanaodlucujena
pre-
lazaksjednetelefonske
mrezenadrugu.
U
Fi-
nsko
j
j
e,naprirnjer,posto-
tak
mnogovisiiiznosioko
50
posto.
Spornitenderi
Naovu
je
mogucnostu
izjaviza
"Avaz"
upozorila
ArodaOdobasic,rukovodilacSektorazaodnosesiavno~cuuRAK-u,napominjucidaje
posliednjanovcana
kama
ko-
iaie
zbog
kasnjenjasuvoden-
jemoveuslugeizrecenaHTMostaruiznosiIll2S.000
KM:.
"Do
sadasmonekoliko
putapornjeralirckuokvirukoiegsu
tri
naivecatelefo-nskaoperateraunaso]zernljikaoi
II
al
ternativnihrnogli
izvrsiti
pripremesvoiihkomu-tacion
i
h
sisrema
i
rikl
j
u
Gi
ti
senaCentralnubazupodata-
ka
kako
bi
segradanimaorno-guciladauzzadrzavanjepo-
Prl)snos,mobllnlhbrolsua
Odobasicnam
j
ekazalada
se
1.avgustkaorokzapoce
takproved
en
j
ausluge
prenosivostibrojevaodno-
stoiecegbroiatelefonapredu
narnrefudrugog
opera
tera-
go
vori
0
dobasid,
UHT-uMostarsunam
kazalida
nove
sankciieRAK-anecebitiporrebne,jerce
do
1.
avgustatehnicki
biti
sprernnizaprovodeaje
i
oveusluge.
Do
sadaonaniiebila
moguca,jernamjerender
za
nabavkutehnickeopreme
.;eriri
putaponisten.Oprerna
jenabavljena
i
onaenosmo
ri-
sisamenafiksnutelefoni-
ju.Doiesenibi,kazeona,trebaob
i
i
poznat
i
dammzamobilnutelefoniju.
OdQbasic:Rije§iIiprQiJ/em
jeWi
ovaj
probem"
kazaonarnje
Vanja
Gavran
iz
HT-a
Mo-
star.
URSspremni
U
TelekomuSrpskeouspremni
za
usluguprenosi-vonibrojakao
i
u
"BHTe-lecomu"_-Kadasebudepozivaoko.risnikkojiiepromijeniote-kkomoperatera,pozivalaccebiriobavijclren
0
prelasku
i
izbo[Unovogfiksnogoper-areca-
kale
NadaLurvikadic,ponparol
"BH
Telecoma".
Firma"QSS
d.o.o.
Sara-
jevo
U
pruZatceuslugeupr·aviteljaceo
tral
neadminisrr-arivnebazepodamkaprene-se.nihbrojeva,a,premafi-jetimaOdobasie,propisanojedanaknada
za
prelazaksjedoemrezena-drugunesmijeprelaziriiznosod30mara.ka.
A.KESEROV/(;
Zbogvelikihdugovanja
OPCiSMOmSUdMoSlarbitce-SMuuceastrulal
Hadise
0
dugogodisnjemproblemu,jerVladaneizdvajadovoljnosredstava,kateZadric
Zbogd"govauvisiniod18.313KMsarno
za
Ovil
godi-nu"Elektropri
vreda
BiH"
na-javilajedaceOpcioskomsu-duuMostaruiskljuciristruju!Ovuinformaciju"Dnev-nomavazu"potvrdio
jepr-
edsjednikOpcinskogsudaMostarMarinZadric.Onjeobjasniodaseradi
0.
dugogodisnjemproblemu,jerViadaHer~egovaeko-
ne-
retvanskogkantonaizgod;-neugodjnuneizcvajadovo-Ijnos.redslavaza
OVll
peavo-sudnuinstiruciju.Zawicisti!:!'dadugoviOpcinskog
suda
Mostar
za
strujuza2009_i2010.godi-nuiZ!)Qse
6.655
KM.Ovajsudimavelikadugovaniaipcernapostamakojasam
0
uovojgodioiiz:no·se
13S.613
KM.Uprotekledvijegodi-
n
e,
naveojeon,dugovanja
su
zapostanskeus
I
gei.znosil
a
116.841KM.-Veedubnizgodina,donoseCihudzet,VladaiSkupstinaHNKneosigur-avajudovoljnosredstavazaSud.Smlnosmonskra6enii
OdgOUOrUlads
POrtparolVladeHNKPeroPavlovickazaonamjedajekolegijKaJ]tooainevladeumeduvremenudo-niozakljueakkojimseosi-guravadioSredSl3Vazaplacanjeracunaelekrricne
za
sredstva
za
nabaykupapi-raitonera.Uvezislimmi-slimdacemoima!izalihamoZdadokmjadevetogmje-energije
i
pos~anskilluslu-gaOpCinskogsudaMOS13f.On;eistabodabiodgo-vamj
ueu
odluku,
kako
bisr-edsrvaStoprijebilaopecari-vna,KamooainavJadarnogladonijeti
u
ponedjeljak.seca,a
onda,
nebnde
Ii
ne-killpromjena,uslijeditce"kljucubravu""kazaonamjeZadric.
A.Du.
ojednombrojudiplomate
koiisu
BiHu
posliedniih16
godinapredstavljalikao
"srp-
ski",~boonjacki"ili
.hrvars-
kr
kadroviiukominuite:tu,
uzdrzavu,sramotili
i
nai
zd-
ravidiodiplomarskemreze,
jerkakva
je
razlika
izmedu
Kesica,
koji
ustranoi
drzavinegirazlocinkojisedogodi
0
udrzaviGijijezva-
nicnipredstavnik,
i
novo-
pecenogbosniackog
"diplo·mate"izSarajevakojijezbogkamatarenjaiiznudeosudennanekolikogodinazarvora
i
ojiseveeuvelikobavi"uvozno-izvoznomdi-
plomatiiorn"narelaciii
Sar-ajevo"
Evropskaunija?
Nikakval
I[edan
i
drugiudiplo-
matijunisuotislizbogviso-kograng-ana
ljestviciznanja
i
obrazovanja,diplornatske
ucrivosti
i
arma,veezbogcinienicedasuihtamepo-
slale
pard
jskecentrale
i
j
i-
hovi
kriminalni
lobijiraspo-
redeni
unadleznimminista-
rsrvimakoji,tobo~e,briouonacionalnimimeresima
narodaiz
kojegdola~e.
Kesic
se,premapremo-
drum
pravilima,takodoko-pao
Rima.
Kolikoboonjac
c
kih,
hrvatskih
i
srpskihke-
siCatrenuwo"precte"po
svje--
tskim
diplomatSkimdestina-cijarna
SI3l1l0reti
dt1avu
iz
to-
jedolaze,tosarnodragiBog
ma...
I
&novi
PredsjednlliMBiBkniipotpisujunjihovarjeiienja
0
postavljffiju.
Kasicjesamodieprice
0
jednombrajudiplomatako]suBiHuposljednjih16godinasramotili
Jos
[ednabh,
diploma-tskabrukaovihdanaoble-
tjela
je
svijet,
AmbasadorBiBuI
tali]
i
BrankoKesicnijesepojavicnakomemoraciiipovodom16.godisnjicegenocidau
Sr-
ebreniciorganiziranojpri
zastupnickomdornuitalija-
nskogparlarnenta,nakoioisu
govoriliugledniiraliianskiparlarnentarci,poliLicari
i
univerziretskiprofesori,
Kesicnesamodaje
odbio
docinakomemoraciiu
vee
ie,
U
SVQrn
tradi
cionalnornnar-
edbodavnomstilu
"oplemen-jenomvratnimiskustvom,osobljuArnbasade(svihna-cionalnosti)zabranio
cia
[a-
vnoistupanakornemoraciii,
vjeru
j
uci,valjda,daeese
ta-
ko
0
genociduuSrebrenici
rnanjeznati
i
ricati.Kao
cia
je
Rim
zaselakna
Zmijanju!
N
ije
Kesic,naravno,izn-
zetakiz
bh..
diplomatije....Ramispecijalistazabos-
niaCko-hrvatskistambeni
fo-nduBanjojLuci,nerazdvo-j
ni
j
aran
haskogooudenika
Radoolava
Braanina,
kadar
ponosnogCetnickogsioaBo-rislavaParavca
i
pevibh.
ambasadot
kojeg
drZavau
ko-jujepostat(Hevatska)nije
h
del
a
BrankoKesicslikajemorainesnage
i
men
tainog
s
tanjanaSediplomatije.Tacnoie,daseimavre-mena,dabise
0
Kesieevirnrimskimispadimamogaoromannapisat.i.No,onjesarnodioprice
SmanlenladireBIorsBi1hPlaea
SU
neminouna
Pitanje:PodriGvate
li
naj=premijeraFBiHNerminaNikfica
0uvotlCI1)U
ogranicimjazadirektorskeplaceusvimjavnimpredllzdima?
o
a/due/aimpi/anjimauBIH
I
vije/umaie/eglasaljsvakogdan.n.www.dnevaiilvaz.b.Nilport.lu"Dnevnogavazo"juterje.,GoogieAna/yUes"zabiljfliio
199.412
posjelilaca.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amela Talić liked this
zekozekozeko liked this
Ena Fazlić liked this
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->