Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.1. Ar-Ge verilerinin kullan›c›lar›na yönelik önsöz
1.2. K›lavuzun kapsam› ve Ar-Ge istatistiklerinin kullan›m›
Tablo 1.1. OECD'nin yöntembilimsel k›lavuzlar›
1.4. Ar-Ge girdi ve ç›kt›s›
1.5. Ar-Ge ve ilgili faaliyetler
1.5.1. Araflt›rma ve deneysel gelifltirme (Ar-Ge)
1.5.2. Bilimsel ve teknolojik faaliyetler (BTF)
1.5.3. Ar-Ge ve teknolojik yenilik
1.5.4. Ar-Ge'nin yaz›l›m, sosyal bilimler ve hizmet faaliyetlerindeki tan›m›
1.5.5. Ar-Ge yönetimi ve destekleyici di¤er faaliyetler
1.6. Bilim ve teknolojinin tüm alanlar›ndaki Ar-Ge kapsanm›flt›r
1.7. Ar-Ge girdilerinin ölçümü
1.7.1. Ar-Ge personeli
1.7.2. Ar-Ge harcamalar›
1.7.4. Ulusal Ar-Ge çabalar›
1.8. Ar-Ge’nin küreselleflmesi ve Ar-Ge iflbirli¤i
1.9. Ar-Ge için s›n›fland›rma sistemleri
1.9.1. Kurumsal s›n›fland›rmalar
1.9.2. ‹fllevsel da¤›l›m
karfl›laflt›r›labilirlik
1.11. Ar-Ge için devlet bütçe ödenek veya harcamalar› (ARGEDBÖH)
1.12. Özel ilgi konular›
1.13. Ar-Ge verilerinin kullan›c›lar›na yönelik son söz
2.1. Araflt›rma ve deneysel gelifltirme (Ar-Ge)
2.2. Ar-Ge d›fl›nda tutulacak faaliyetler
2.2.1. E¤itim ve ö¤retim
2.2.2. ‹lgili di¤er bilimsel ve teknolojik faaliyetler
2.2.3. Di¤er s›nai faaliyetler
2.2.4. Yönetim ve di¤er destek faaliyetleri
2.3. Ar-Ge'nin s›n›rlar›
2.3.1. Ar-Ge'yi ilgili di¤er faaliyetlerden ay›rt etme ölçütleri
ay›rmak için ek ölçütler
Tablo 2.2. EUSS düzey 6'da Ar-Ge ile e¤itim ve ö¤retim aras›ndaki s›n›r
2.4.1. Ar-Ge'yi yaz›l›m gelifltirmede tan›mlama
2.4.2. Ar-Ge'yi sosyal bilimlerde ve befleri bilimlerde tan›mlama
3.1. Yaklafl›m
3.2. Raporlama birimi ve istatistiksel birim
3.2.1. Raporlama birimi
3.2.2. ‹statistiksel birim
3.3. Sektörler
3.4. Ticari teflebbüs sektörü
3.4.1. Kapsam
3.4.2. Ana sektör alt s›n›fland›rmas›
3.4.3. Di¤er kurumsal alt s›n›fland›rmalar
3.5. Devlet sektörü
3.5.1. Kapsam
3.5.2. Ana sektör alt s›n›fland›rmas›
3.5.3. Di¤er kurumsal alt s›n›fland›rmalar
3.6. Özel kâr amac› gütmeyen sektör
3.6.1. Kapsam
3.6.2. Ana sektör alt s›n›fland›rmas›
3.6.3. Di¤er kurumsal alt s›n›fland›rmalar
Tablo 3.2.Bilim ve Teknoloji Alanlar›
3.7. Yüksekö¤retim sektörü
3.7.1. Kapsam
3.7.2. Ana sektör alt s›n›fland›rmas›
3.7.3. Di¤er kurumsal alt s›n›fland›rmalar
3.8.1. Kapsam
3.8.2. Ana sektör alt s›n›fland›rmas›
3.8.3. Di¤er kurumsal alt s›n›fland›rmalar
4.1. Yaklafl›m
Tablo 4.1. ‹fllevsel da¤›l›m›n uygunlu¤u
4.2. Ar-Ge türü
4.2.1. Ar-Ge türüne göre da¤›l›m› kullanma
4.2.2. Da¤›l›m listesi
4.2.3. Ar-Ge türlerini ay›rt etme ölçütleri
Tablo 4.2.Sosyal bilimlerde ve befleri bilimlerde üç araflt›rma türü
4.3. Ürün alanlar›
4.3.1. Ürün alanlar›na göre da¤›l›m› kullanma
4.3.2. Da¤›l›m listesi
4.3.3. Da¤›l›m ölçütleri
4.4. Bilim ve teknoloji alanlar›
4.4.1. Bilim ve teknoloji alanlar›na göre da¤›l›m› kullanma
4.4.2. Da¤›l›m listesi
4.4.3. Da¤›l›m ölçütleri
4.5. Sosyoekonomik hedefler
4.5.1. Sosyoekonomik hedeflere göre da¤›l›m› kullanma
4.5.2. Önerilen minimum döküm
4.5.3 Da¤›l›m listesi
4.5.4. Da¤›l›m ölçütleri
5.2.2. Ar-Ge personeli kategorileri
sine göre EUSS düzey ve s›n›flar›n›n standart anahtar›
5.2.5. Lisansüstü ö¤rencileri uygulamas›
5.3. Ölçüm ve veri toplama
5.3.1. Girifl
5.3.2. Kafa say›s› verileri
5.3.3. Tam zaman eflde¤er (TZE) verileri
5.3.4. Önerilen ulusal toplamlar ve de¤iflkenler
5.3.6. Bölgesel veriler
Ar-Ge'ye Ayr›lm›fl Harcamalar›n Ölçümü
6.2. Dahili harcamalar
6.2.1. Tan›m
6.2.2. Cari maliyetler
6.2.3. Sermaye harcamalar›
6.3.1. Ölçüm yöntemleri
6.3.2. Ar-Ge fon ak›fllar›n› tan›mlama ölçütü
6.3.3. Ar-Ge fon ak›fllar›n›n kaynaklar›n› tan›mlama
6.4. Harici harcamalar
6.6. Bölgesel da¤›l›m
6.7. Ulusal toplamlar
6.7.1. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamas› (GSYARGEH)
6.7.2. Gayri Safi Milli Ar-Ge Harcamas› (GSMARGEH)
7.2. Ar-Ge taramalar›n›n kapsam›
7.3. Hedef kitleyi ve taramaya cevap verenleri tan›mlama
7.3.1. Ticari teflebbüs sektörü
7.3.2. Devlet sektörü
7.3.3. Kâr amac› gütmeyen özel sektör
7.3.4. Yüksekö¤retim sektörü
7.3.5. Hastaneler
7.4. Taramaya cevap verenlerle çal›flma
7.4.1. ‹flbirli¤ini teflvik etme
7.4.2. Operasyonel ölçütler
7.5. Tahmin usulleri
7.5.1. Cevap vermeyen birim ve ö¤e
7.5.2. Yüksekö¤retim sektöründeki tahmin usulleri
7.6. OECD’ye veya di¤er uluslararas› kurulufllara rapor verme
8.2. Di¤er uluslararas› standartlarla iliflki
8.3. ARGEDBÖH için bütçesel veri kaynaklar›
8.7.4. Sosyo-ekonomik hedefler – SEH
standart anahtar
8.8. ARGEDBÖH ile GSYARGEH verileri aras›ndaki temel farklar
8.8.1. Genel farkl›l›klar
8.8.2. ARGEDBÖH ve kamu taraf›ndan finanse edilen GSYARGEH
8.8.3. Sosyo-ekonomik hedeflere göre ARGEDBÖH ve GSYARGEH
Bu K›lavuzun K›sa Geçmifli ve Kökenleri
1. Yüksekö¤retim sektöründe Ar-Ge verilerinin elde edilmesi belli sorun-
Birleflmifl Milletler Milli Muhasebe Sisteminde Ar-Ge Uygulamas›
Tablo 1.MMS ve Frascati K›lavuzu’ndaki sektörlerin özeti
Tablo 2.MMS’deki üreticiler ve sektörler
Tablo 5. Gayri safi ç›kt› ile toplam dahili Ar-Ge
ticari teflebbüs sektörü
Bölgesel Ar-Ge Verilerini Sa¤lama Yöntemleri
Di¤er Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Ar-Ge Deflatörleri ve Para Birimi Dönüfltürücüleri
Özel Ar-Ge Deflatörleri ve Para Birimi Dönüfltürücüleri
göre Ar-Ge personeli kategorileri aras›ndaki tekabüller
K›saltmalar
Kaynakça
Paragraf Numaras›na göre Dizin
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
frascati_tr

frascati_tr

Ratings:
(0)
|Views: 158|Likes:
Published by AdilAlpkoçak

More info:

Published by: AdilAlpkoçak on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 90 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 96 to 139 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 145 to 155 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 161 to 220 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 226 to 257 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->