Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23194, 18.7.2011]

Oslobođenje [broj 23194, 18.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 220 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 18. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.194Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Ivo Bradvica,
direktormostarskogAlumini ja
DANAS PRILOG
Pobi jedili smo recesi ju
4-5. strana
BiH, Srbi ja i Hrvatskain tenzi vira jusaradnju
AUS TRIJANE @ELI KONFLIKT 
GeneralDi vjak
zabe~ki Der Standard
3. str.
Prvi put za jedno
na Brozo vomotoku
2. strana
Foto: Didier TORCHE
Da li je na pomolu jo{ jedan veliki rat
IZRAEL NAPADA IRAN U SEP  TEMBRU?
17. strana
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 18. juli 2011. godine
2
U @I@I
Popisstano vni{ tva u aprilu2012?
VIJESTI
BiH je jedina evropska zemlja ko ja nema zakon o popisu stano vni{tva i ko ja ga ove go- dine ni je pro vela. Kri vac su politi~ke nesu- glasice o tome kada ga treba primi jeniti, te da li se gra|ani treba ju iza{nja vati o naci- onalnoj pripadnosti kao oba veznoj katego- ri ji. Za 15 dana zakon }e dobiti no vu {ansu ko ja bi mogla otvoriti vrata popisu, no ra- zlike su jo{ primjetne, ja vila je Slobodnae-  vropa.org.Iako je spremanda ga usvo ji i sa spornom odredbom, MladenIvani}, predsjednik  PDP-a i delegat iz redasrpskognaroda u Do- munaroda BiH, na vodiza{to je ona besmi- slena. - Ni na {ta se ne odnosi. Brojposla- nika u odre|enomsta vu, broj~lano va Predsjedni{tva u odre|enomsta vu - sve je defnisanoUsta vom i sa tog stano vi{ta on ne mo`eimatinikakvihposebnihposljedi- ca, ocjenju jeIvani}. No visazivnudinazna- kerje{enja, ka`edelegat iz SDA HalidGe- njac. - Tu posto jiprostor i potreba da se pro- na|ekompromis - da li treba to da bude u zakonu ili ne treba, na ko jina~in to ormu- lisati, rekao je Genjac. Naznakepoliti~kog dogo vora dao je i predsjednik SDA Sulejman Tihi}, iakoni jeesplicitnona veo da }e sporni~lanbiti i uklonjen. U SDP-uima justavkakoni jenu`no da se u zakonu o popisustano vni{tva kao oba ve- zanelementuvrsti i nacionalnoizja{nja va- nje, tako da bi to trebaloosta viti kao neoba-  veznuopci ju, na vodidelegat ove strankeHa- sanBe}ire vi}. - Mislimo da popistreba{to pri jeuraditipri jesvega kao podlogu za br`i razvoj i jasni jepro jekto vanjerazvo ja BiH, eli- miniranjedilemaodre|enihme|uentitet- skih i izme|udistriktaBr~ko oko razniheko- nomskihnesuglasica sa stano vi{tau~e{}a u raspodjeliprihoda na ni vouzemlje, ali i doprinosapri vrednomrazvo juzemlje, ka- zao je on.S druge strane, Klub Srba }e, kako je na-  jav ljeno, imati jedinstven stav, te }e insisti- rati na nacionalnom izja{nja vanju. - Sma- tram da je to jedno od klju~nih pitanja po- pisa stano vni{tva u BiH i mislim da ne tre- ba vr{iti popis stano vni{tva bez nacionalnog izja{nja vanja gra|ana BiH, isti~e Sta{a Ko- {arac, delegat SNSD-a. Prvi, neormalni, trilateralnisas- tanak{eo vadr`avaBosne i Her- cego vine, Srbi je i Hrvatskeodr`at }e se danas na Bri junima. Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i} i ~lano viBakir Izetbego vi} i Neboj{aRadmano-  vi}sastat}e se s predsjednicima RepublikeSrbi jeBorisomTadi}em i RepublikeHrvatskeIvomJosipo-  vi}em.Iz uredapredsjednikaJosipo vi}a saop}eno je tokomvikenda da }e u~esnicisastanka po njego vom okon~anjudatiizja ve za medi je, no ni jeprecizirano{ta }e bititeme razgo vora na Bri junima.
Otvorenapi tanja
U dosada{njimbilateralnimsu- sretima{eo vitri judr`avaizrazi- li su `elje za gradnjom{to boljihsusjedskihodnosa i rje{a vanjem otvorenihpitanja. Sastanak na Bri junimapredstav lja jo{ jedan korak u intenzi viranjusaradnje i rje{a vanjusvihotvorenihpitanja ko jaoptere}ujuodnose tri ze- mlje.Kada su u januaru ove godine ~lano viPredsjedni{tvaBosne i Hercego vineposjetiliZagreb i su- sreli se sa Josipo vi}em, pitanja imo vine i graniceoci jenjena su kao prioritetna za objezemlje. Josipo vi} je tom prilikomkazao da Hrvatsku i BiH po vezu jeevropska budu}nost, te da }e njego vaze- mljadatisna`andoprinos na tom putu.^lano viPredsjedni{tvaBosne i Hercego vineovog su se mjeseca susreli i sa srbi janskimpredsjedni- komBorisomTadi}em, ko ji je u na{ojzemlji do sadabora viovi{e puta, ali ovo je biladruganjego va posjetako ja je imalakarakter slu`bene.I tom su prilikom{eo vidr`ava Srbi je i BiH izrazilivolju za pobolj- {anjemodnosa i rje{a vanjem otvorenihpitanja i za jedni~kim napredo vanjem ka evropskimin- tegraci jama.
Evropskeperspekti ve
Otvorenapitanjako janaj vi{e optere}ujuodnoseSrbi je i Bosne i Hercego vineti~u se granice, po- sebice u di jeluJanje, potompita- njepra vosu|a i sukcesi je, starede-  vizne{tednje...O~eku je se da }e u~esnicisas- tanka na hrvatskomoto~juBri ju- nirazgo varati i o ukupnomstanju u regionu, te napretkusvihzema- ljazapadnogBalkana ka Evropskoj uni ji.Tadi} i tro jica~lano vaPredsje- dni{tvaBosne i Hercego vinesu- sreli su se, pri jeSara je va, i u Ka- ra|or|evu, a tom je sastanku,podsje}amo, prisustvo vao I pred- sjednikRepublikeTurskeAbdulah Gul.
J. F.
BiH, Srbi ja i Hrvatskain tenzi vira jusaradnju
Prvi put za jedno
na Brozo vomotoku
Bri juni:
Ho}e li ozra~jehis o ijskogmjes adoprini e iuspjehuskupa
Pitanjagranice, imo vine i pra vosu|anajprioritetni ja su za sve tri zemljeO situaci ji u regionu i napretku ka Evropskojuni ji
OPTERE]ENJEOtvorena pi tanja ko ja naj vi{e op tere}uju odnose Srbi je i Bosne i Hercego vine ti~u se granice, posebice u di jelu Janje, po tom pi tanje pra vosu|a i sukcesi je, stare de vizne {tednje... GRANICA I IMOVINA Kada su u januaru ove godine ~lano vi Predsjedni{ tva Bosne i Hercego vine posje tili Zagreb i susreli se sa Josipo vi}em, pi tanja imo vine i granice oci jenjena su kao priori te tna za obje zemlje
Predsjedni{tvo BiH zatra`ilo  je od vo|apoliti~kihstranaka, ko jeima juposlanike u Predsta-  vni~komdomuParlamentarne skup{tine BiH, da samostalno ili u koalici jipredlo`ekandidata ili kandidate za predsjeda va ju}eg  Vi je}aministarako ji}e imati podr{ku22 poslanika, u ko ju su uklju~eneentitetskeve}ine, ~ime}e se smatrati da su ispu- njeniuslo vi za ormalnukandi- daturu.U pismuupu}enomvo|amapoliti~kihstranaka, nagla{a va se da }e Predsjedni{tvo BiH pri- hvatititakvuinici jati vupoli- ti~kestranke ili koalici jestrana- ka i imeno vatino vogpredsjeda-  va ju}egVi je}aministara BiH, te poslatiParlamentarnojskup{ti- ni BiH na pot vr|ivanje, ja vila je Srna.
Jasneupu te
Ima ju}i u vidu~injenicu da jo{ ne posto jidogo vorpoliti~kih stranakako jeima juposlanike u Predsta vni~komdomuParla- mentarneskup{tine BiH o par- lamentarnojve}ini, Predsje- dni{tvo BiH osta je pri sta vu da  je rje{enje za nastalusituaci ju da kandidat ili kandidati za predsjeda vju}egVi je}aminis- tara BiH ima jupodr{ku22 po- slanika u Predsta vni~komdo- muParlamenta BiH, u ko ju su uklju~eneentitetskeve}ine. Predsjedni{tvo BiH tra`i od  vo|apoliti~kihstranaka da pre- dlo`ekandidata ili kandidate ko jiima jutakavkapacitet i uz pri jedlogdosta ve i potpise22 poslanika u Predsta vni~kom domu, ko ji}e uklju~itientitet- skeve}ine, ~ime}e se smatra-ti da su ispunjeniuslo vi za or- malnukandidaturu. Predsjedni{tvo BiH za- tra`ilo je da se rje{a vanjupro- blemaizborakandidata za predsjeda va ju}egVi je}ami- nistara BiH pri|e sa maksi- malnomozbiljno{}u i {to hi- tni je. Smatra ju}i da je krajnje  vri jeme da se pre vazi|epoli- ti~kizastoj u ormiranjuiz-  vr{nevlasti na ni vou BiH i kre- ne u rje{a vanjeozbiljnih i na- gomilanihpitanjako ja su od sudbinskogzna~aja za nje- nubudu}nost, Predsjedni{tvo BiH pozi vavo|e i ruko vodstva politi~kihstranaka da poka`u politi~kuodgo vornost za or- miranjeno vogVi je}aminis- tara BiH.
Zakonskaoba veza
“S obzirom na to da pre- dlo`enikandi dat za predsje- da va ju}egVi je}aministara BiH Sla voKuki}ni jedobiopotrebnu parlamentarnuve}inuko ja bi ga pot vrdila na toj du`nosti, Predsjedni{tvo BiH, svjesno svo jezakonskeoba veze da, u skladu sa ~lanom11 stav1 Za- kona o Vi je}uministara u roku od osamdanaponudi ime dru- gogmandatara, pozi validere i ruko vodstvopoliti~kihstrana- ka da odlu~noreagu ju i na|urje{enje za izborno vogpredsje- da va ju}egVi je}aministara BiH”, na vodi se u pismuPredsjedni{- tva BiH upu}enogliderimapo- liti~kihstranaka.
Predsjedni{ tvo BiH rje{a vaproblem
HITNOPredsjedni{ tvo BiH za tra`ilo je da se rje{a vanju problema izbora kandida ta za predsjeda va ju}eg Vi je}a minis tara BiH pri|e sa maksimalnom ozbiljno{}u i {to hi tni je
Da se Kuki} ne pono vi
Stranke,uz predlo`enogkandidata, treba judosta viti i potpise22 poslanika u Predsta vni~komdomu, ko ji}e uklju~itii entitetskeve}ine
PredPar ament sga anci ama
Za 15 dana no va {ansa
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 18. juli 2011. godine
3
U @I@I
Misi ja UN-a na Kipru Udru`enjeVrbanja‘93.MiloradDodik  EmilVlajki
Odliko vani policajci  Simi} i Kasapo vi}
Pripadnicimiro vnemisi je UN-a na Kipru (UNFICIP)iz BiH policajciDu{koSimi} i  AmirKasapo vi} su na sve~anosti u Nikozi-  jiodliko vani za svojdoprinoso~uvanju mira na Kipru. Sve~anosti je po prvi put pri- sustvo valadelegaci jaMinistarstvabezbje- dnosti BiH, ko ju su ~inilisekretarMinistar- stvaBakirDautba{i}, direktorSlu`be za po- slo ve sa strancimaDraganMekti} i po- mo}nikministrabezbjednostiErminPe{to. Zvani~nike iz BiH ugostilili su {efcamisi-  jeLizaButenhaim, {e UNPOL-a D`onFa- rali i njegovzamjenik, polica jac iz BiH Mi- roslavMilo je vi}. Tom prilikomizra`ene su naj vi{epohvale za predsta vnike BiH.
Porodice stradalih na Pu tu spasa
Udru`enjegra|anaPorodicestradalih  Vrbanja‘93, u saradnji sa Planinarskim dru{tvomKopri vnica, prvi put su organi- ziralipohodPutemspasa, prav cemko jim  je jula1993. ve}i dio stano vni{tvaizbjegao iz Vrbanje za vri jemesukobaArmi jeRBiH i HVO-a, u ko jem je ubi jeno45 bo{nja~kih ci vila. Kod spomen-obilje`ja u Vrbanji prou~ena je Fatiha, nakon~ega su u~esni- cipohoda, njihvi{e od 150, pre{limar{u- tuCrni~e- Glado vo- Dubo vik- Podo vi i nazad. Predsjednikudru`enjaMirsadTes- kered`i} je rekao da jeogor~eninertnim odnosomkada je u pitanjuprocesuiranje odgo vornih za zlo~in u Vrbanji.
Dobrodo{li sas tanci u regionu
Predsjednik RS-aMiloradDodikizja vio  je u nedjelju da su dobrodo{li svi sastan- ci i kontaktiko jidoprinosestabilizaci ji i normalizaci jistanja u regionu, ja vila je Srna. Komentari{u}itrilateralnisastanak  ~lano vaPredsjedni{tva BiH Neboj{eRa- dmano vi}a, BakiraIzetbego vi}a i @eljka Kom{i}a i predsjednikaSrbi jeBorisaTa- di}a i Hrvatske Ive Josipo vi}a na Brionima, Dodik je rekao da podr`avatakverazgo-  vore, jer se radi o legitimnomprocesu i sas- tankuko jitreba da pru`iodgo vore na ne- kapitanja. Naglasio je da je dobrodo{la normalizaci jaodnosaSrbi je i Hrvatske, klju~nihpartnera u regionu i BiH.
 SAD se treba juizvini ti
Potpredsjednik RS-a iz redahrvat- skognarodaEmilVlajkiporu~io je da bi SAD trebalo da se izvine za mnogestva- riko je su radile na prostorimabi{eJu- gosla vi je, a da bi jo{ boljebilokada bi oti- {le sa tog podru~ja, jer bi tadamr`njame|unarodimabilapre vladanadaleko br`e. Reagu ju}i na neda vnuizja vuje- dnogameri~kogzvani~nika u BiH da je pre vlada vanjemr`njeme|unarodima na ovimprostorima, podrazumi je va ju}i i me|usobnaizvinjenja, najboljina~in pomirenja, Vlajkiisti~e da je ova ide jado- bra, ali ne i no va, i da bi tu i SAD treba- lo da se priklju~e.Be~kidne vnilist Der Stan-dardobja vio jeinter vju sa penzioniranimgeneralomAr- mi je BiH Jo vanomDi vjakom pod naslo vom: „Austri ja je na- pra vilagre{ku“. Di vjak se zbog zahtje vaSrbi je za izru~enjem od po~etkamarta ove godine nalazi u Be~u, gdje je pri vre- menozadr`an do o~ito vanja austrijskihpra vosudnihorga- na po ek stradicionomzahtje-  vu iz Srbi je.Na pitanjeno vinara Der Standardaza{to se njego slu~ajtakootegao, tim pri je{to  je njegovadvokat jo{na po~et- kukazaokako}e slu~ajtra ja- tinekolikonedjelja, Di vjak  odgo vara:
Poli ti~kaigra
“Takvu sam na ja vu u poslje- dnja~etirimjeseca~uo ve} pet puta. Mislim da se ov dje radi o politi~kojigri. Austri ja naprosto ne `eli u}i u biloka- kavkonlikt sa Srbi jom i BiH.Oni zna ju da sam ne vin. No,napra vili su gre{ku(austrijski pra vosudniorgani,op.pri- re|iva~a) i sadatra`ena~inka-ko da iz ovogaizi|u. Meni jere~eno da se sada~ekami{lje- njeSa veznogureda za azil. Di vjak je istaknuokakora- zlog za odga|anjetrebatra`itiu ~injenici da je austrijsko dr`a vnood vjetni{tvo svevri je- me~ekalo na to nebi li sepostigaonekisporazum, umjesto da su jo{ mnogorani-  jepresudili u njego vukorist. Na opaskuaustrijskogno vi- narakako jo{ ni jedo{lo do sporazumaizme|u BiH i Srbi-  je u predmetnomslu~aju, Di-  vjak je istaknuokako je i sam  jakoiznena|en tom ~injeni- com.“Jo{ 2010. godine u Minhenu sam ispitan i pu{ten po istom zahtje vu, jer su njema~kepra-  vosudnevlastiodlu~ile da uva`estavInterpola iz Liona. [ta vi{e, 1995. godine je srbi-  janskivojnitu`ilacut vrdioka- konemamnika vuodgo vor- nost za incident u Dobro vo- lja~koj. No odgo vornostle`i i na bosanskohercego va~kom tu`ila{tvu, ko je je ci jelislu~aj zatvorilo. Ina~e, sada nebih sjedio i ~ekaoov dje u Austri-  ji”, naglasio je Di vjak u inter-  vjuu za Der Standard.Os vrnuo se i na opaskuno-  vinarakako je predsjednikRe- publikeSrpskeMiloradDo- dikmi{ljenja da bi ga trebalo uhapsiti na teritori ji RS-a uko- likoposto jiuhitbeninalog.
EU nemapojma
“On pra vipropagandu. Veli- ka je sramota za Evropskuuni-  ju to {to je visokapredsta vniica EU za vanjsku i sigurnosnupo- litikuCatherineAshtonodletje- lanjemu u BanjuLuku. On dje- lu jenacionalisti~ki. ^ini mi se kako EU nemapojma{ta bi se trebalou~initi sa BiH. Ali potre- ban je nekopoputDodika, ne- ko ko je zadu`en za proizvodnju nemira, kako bi brojnime|una- rodnipredsta vnicimogliosta- ti u BiH i zara|ivati10.000-15.000 euramjese~no.”Di vjak je u inter vjuuoti{ao i korakdalje, te na pitanjeno vina- raponudiosa vjetkako bi se mo- gaori je{ititrenutnizastoj u BiH. “Potrebna je konerenci ja i promjenausta vako jom bi se svi gra|ani BiH do veli u istius- ta vnipolo`aj. BiH bi bilapodi-  jeljena na pet do {estkantona, ko ji se ne bi zasni vali na etni- ~komprincipu.”
GeneralDi vjak
za be~ki Der Standard
Aus tri jane `elikonflikt
Naprosto ne `ele u}i u bilokakavkonflikt sa Srbi jom i BiH. Oni zna ju da sam ne vin. No, napra vili su gre{kui sadatra`ena~inkako da iz ovogaizi|u, vjeru jeDi vjak
ODGOVORNOST Jo{ 1995. godine jesrbi janski vojni tu`ilac ut vrdio kako nemam nika vu odgo vornost za incident uDobro volja~koj. No odgo vornost le`i i na bosanskohercego va~kom  tu`ila{ tvu ko je je ci jeli slu~aj za tvorilo
JovanDivjaknakonpu{tanja iz pri vo a u Be~u
NEMAJU POJMA ^ini mi se kakoEU nema pojma{ta bi se trebalou~ini ti sa BiH. Alipo treban je neko poput Dodika, neko ko je zadu`enza proizvodnjunemira, kako bi brojni me|unarodni predsta vnici mogli os ta ti u BiH i zara|iva ti10.000-15.000eura mjese~no
 
Jo{ nekoliko sedmica
Der Standard, pozi va ju}i se na Di vjako vogbe~kogadvoka- taRichardSoyera, isti~ekako bi u narednihnekolikosedmi- camoglabitidonesenaodlukazemaljskogsuda u Kornebur- gu o Di vjako vojdaljojsudbini.
Pro es isa a evskihin e ektualaca i umje nika

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->