Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 169, 15.7.2011]

Kakanjske novine [broj 169, 15.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 414|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
Godina VIII, broj 169 - 15.07.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
Dan za pamćenje zaKakanjce i Kakanjkesvih generacija
Obilježavanje 16. godišnjice genocida nad BošnjacimaSrebrenice i ukop identifciranih žrtava srebreničke tragedije
ŠEST STOTINA I TRINAEST ISTINA 
Planinari odali posljed-nju počast tragičnostradalom planinaruAsiu Imamoviću
POSTAVLJENA 
SPOMEN-PLOČA NA MAGLIĆU
Predstavljamo Brdskobiciklistički klub“Extreme”Kakanj
Prvibiciklističkiklub unašem gradu
Reaktiviranje projekataiz godine u godinu
Hoće li Kakanjdobiti sportsko-rekreacionicentar i komplekstermalnih voda?
Održan 10. “Dan otvorenih vrata” TC Kakanj
 
2
broj 169, 15.07.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih meda na području općineKakanj, kao i široj promoci općineKakanj, 15. aprila 2011. godine, na Danopćine Kakanj, dobile općinsko priznanje“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
Već smo u nekoliko brojevapisali o nedostatku podobnihlokaca u općini, na kojima bigrađani za vrijeme velikihljetnih vrućina mogli da prove-du dan i da se osvježe. Prote-klih dana su zabilježene enor-mno visoke temperature kojesu dostizale skoro 40 stepenicelza. Po toliko vrelom vre-menu, u Kaknju je zaista teškonaći čistu reku ili bazen. Zbogčega još uvek nemamo grad-ski kompleks bazena otvore-nog tipa, te zbog čega se toliko godinačeka na osmišljavanje idejnog projektaveoma važnog za Kakanj, a tiče se iskori-štavanje termalnih voda u Tičićima u ciljuizgradnje kompleksa poput onih na Ilidžiili Fojnici, od če bi se gradnje Kakanjumnogome razvio u privrednom smislute dodatno dopunio općinski budžet?
Prostor i ideja postoje, ulagačgodinama miruje
Iz godine u godinu se proteže jednate ista priča. Do kad? Vjerovatno dok sene nađe adekvatno rješenje i omogućionima kojima je ljetovanje na moru ipakpreskupa investica, boravak na kvali-tetno uređenim bazenima i rijekamakoje predstavljaju dobar potencal kakoza ljetnu sezonu, tako i za proširenjeturističkog potencala i bogatstva. Čakće se i oni stari prisjetiti radnih akcaiznad tadašnje Osnovne škole „Ivo LolaRibar“ i nadanje da će upravo tu niknu-ti veleletni bazen... I nakon trideset go-dina, priča ostaje ista, samo su prome-nili lokacu. Pre 5 godina je raspisan Javni konkurs za dodjelu neizgrađenoggradskog građevinskog zemljišta „Ada“u Povezicama za izgradnju poslovnihobjekata i rekreativnih sadržaja. Jednaod lokacija na koju se odnosio javnikonkurs je bila i građevinska parcela„Pašnjak Ada“ površine 6.665 kvadrat-nih metara. Jasno je i utvrđena namjenakorištenja ovog prostora koji bi trebao biti u funkci sporta i rekreace.
 
Nakonprovedbe konkursa, Općinsko vijećeKakanj je pre više od 4 godine, done-lo Rješenje kojim se TD „Nova Trgovi-na-S“ d.o.o. Kakanj dodjeljuje gradskograđevinsko zemljište „Ada“ Povezice.
 
Projekat i prostor za izgradnju „sport-sko-rekreacionog kompleksa“ postoji,
Piše:Emerin Ahmetašević
Ljetne vrućine
I OVE GODINE
 PLIVAMO PO SUHOM
Plan izgradnje sportsko-rekreacionog centra miruje godinama
l
 Pojavili se potencijalni ulagači za iskorištavanja termomineralnihvoda u Tičićima
l
Gradska jezgra desetljećima nema bazena
kao i rma koja je od straneOpćine dobila zemljište utrajno korištenje u cilju iz-gradnje ovih kompleksa,međutim ni iz Općine neznaju zbog čega se ovaj pro- jekat nikada nije sproveoniti se sprovodi, zbog čega je dato zemljište ukoliko seono ne koristi za svrhu zbogkoje je predato u nadležnostrme „Nova Trgovina-S“?Kako se čini, izgleda da seodustalo od ovog značajnogprojekta pa se okrenulo izradi projek-ta „zatvorenog bazena“.
Banja Tičići - gigantski potencijal za Kakanj
Također jedna od stalnih tema i brojnihpitanja unazad nekoliko godina, svakako jeneiskorišteni prirodni potencal u vidu Banja-Tičići nadomak Kaknja. Zašto Kakanj ne biimao jedan reprezentativan kompleks ljeko-vih voda, brojnih sadržaja kao što imaju naIlidži ili Fojnici? Na nedavno održanom sa-stanku Ministarstva privrede ZDK, OpćinaKakanj je dobila informacu kako postojepotencalni ulagači za iskorištavanje termo-mineralnih voda. Podsjećanja radi, lokacaza izgradnju ovakvog kompleka je trebala biti Bilješevo. Ova lokaca bila je predloženaStudom o istraživanjima termalnih, mine-ralnih i termomineralnih voda na područjuopćine Kakanj koju je čak pre 7 godina sači-nio Građevinski fakultet Sarajevo ali se od njeodustalo! Ne poznato tačno iz kojih razloga,ali činjenica je da je izgradnja autoputa na tomprostoru znatno uticala na kompletne idejneprojekte pa se sve dovelo u pitanje, da li bi senakon izvođenja radova na autoputu, gradiokompleks, pa potom vršene rekonstrukceautoputa i tako u krug, kako se nebrojenoputa pokazalo kada su naše rme i izvođačiradova u pitanju. Tražit će se nova lokaca, apredlog ovog projekta bit će tema jedna odnarednih sjednica Općinskog veća.Mnogi građani će i ove godine ljeto,ljetni raspust i godišnje odmore provestikući, s prateljima, ili će možda nekadaotići na Sopot, sreća pa se u Bilješevuotvorio Aqua park sa nekoliko sadržaja.Neki će s prateljima otići do zeničkih bazena ili pak onih u Vitezu. Retki od nasće ove godine pod oblakom recese otićinekoliko dana na more. Sve je to pod iz-govorom da u gradskoj jezgri ni ove go-dine nećemo imati gradske bazene.
 
broj 169, 15.07.2011.
3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNOSTI
Već godinama se namećepitanje izgradnje gradskih baze-na i iskorištavanje prirodnog blaga u vidu termomineralnihvoda na lokaci Tičići. I ove go-dine, pod oblakom recesije, brojni građani će osvježenjepotražiti uz lokalne reke, bazenSopot te novoizgrađeni kom-pleks Aqua park Muzej u Bilje-ševu. Kakanjcima su to najbliželokacije dok pored njih, nekiodlaze u Zenicu, Vitez pa i Sara- jevo. Zbog čega se pre nekolikomjeseci aktueliziralo pitanjeidejnog projekta gradskog baze-na zatvorenog tipa, zbog čegaveć nekoliko godina stagniraizgradnja sportsko-rekreacio-nog centra na području Ade uMZ Povezice te hoće li se uopštegraditi kompleks državnogznačaja na području Tičići-Bilje-ševo, a tiče se iskorištavanjatermomineralnih voda, kontak-tirali smo Press službu OpćineKakanj kako bi građani Kaknjaimali uvid u ono što se dešava atiče se i njihovog planiranja ljet-nog godišnjeg odmora.
Da li je Općina Kakanj pro
-
vodila određene aktivnosti
kako bi zainteresiranim inve-
storima omogućila izgradnjurekreativnih sadržaja i bazenau Kaknju?
- Skromni budžetski prihodiopćina kojima su, u značajnojmjeri, oduzeti izvori punjenja budžeta, usmjerili su politikuraspodjele budžetskih sredstavau projekte infrastrukture koji sunužni za osiguranje elementar-nih uslova za život dostojančovjeka. Na osnovu toga, stra-teška promišljanja i aktivnostiopćina u domeni razvoja podu-
Reaktiviranje projekata iz godine u godinu
HOĆE LI KAKANJ DOBITI SPORTSKO-REKREACIONICENTAR I KOMPLEKS TERMALNIH VODA?
Ima li nade za iskorištavanjem termomineralnih vodau TičićimaAda u Povezicama - parcela namijenjena za sportsko-rekreacioni centar godinama zjapi
zetništva usmjereni su na stva-ranje povoljnog ambijenta zanove investice i nova zapošlja-vanja. Jedna od konkretnih ak-tivnosti u domeni razvoja podu-zetništva koje realiziraju jedinicelokalne samouprave odnosi sena dodjelu zemljišta sa jasnonaznačenom namjenom.
Parcela za izgradnju sportsko-rekreacionog centra uvlasništvu Nove Trgovine-S
- Podsjećamo javnost da je, naosnovu člana 45. Zakona o gra-đevinskom zemljištu (Službenenovine FBiH, broj 67/05), člana19. Odluke o građevinskom ze-mljištu (Službene novine OpćineKakanj, broj 1/06) i Odluke odavanju saglasnosti za raspisiva-nje javnih konkursa za dodjeluzemljišta (Službene novine Opći-ne Kakanj broj 3/05), općinskinačelnik Mensur JašarspahićSuri 20. decembra 2006. godineraspisao Javni konkurs za dodje-lu neizgrađenog gradskog gra-đevinskog zemljišta „Ada“ uPovezicama za izgradnju poslov-nih objekata i rekreativnih sadr-žaja. Predmet javnog konkursa bila je dodjela na trajno korištenjeneizgrađenog gradskog građe-vinskog zemljišta koje se nalaziu II zoni građevinskog zemljišta. Jedna od lokaca na koju se od-nosio javni konkurs bila je i gra-đevinska parcela „Pašnjak Ada“površine 6.665 kvadratnih meta-ra (k.č. broj 1788/8, k.o. Doboj). Javnim pozivom jasno je deni-sana namjena koja treba biti pri-lagođena sportu i rekreaciji.Nakon provedbe konkursa, Op-ćinsko veće Kakanj, na sjednicikoja je održana 26. februara 2007.godine, donelo je Rješenje kojimse TD „Nova Trgovina-S“ d.o.o.Kakanj dodjeljuje gradsko građe-vinsko zemljište „Ada“ Povezice(k.č. broj 1788/8, k.o. Doboj). Uobrazloženju Rješenja navedeno je da se za navedenu lokacijupravilo samo TD „Nova Trgo-vina-S“ d.o.o. Kakanj. Idejnimprojektom ovog ponuđača pred-viđena je površina za sport sasledećim sportskim terenima:pista za rolanje, teren za odbojku(pesak) sa montažno-demon-tažnim tribinama, teren za ba-sket, površina za mali nogomet,kuglana sa dve staze (unutarobjekta) i teren za bočanje. Naovoj lokaci predviđena je i iz-gradnja 3 bazena (za skokove, zaplivače i neplivače), dječeg igrali-šta, zaštitnog zelenila, te objekta ukojem će biti trgovina, restoran,uprava... Zašto ne došlo do reali-zacije ove planirane investicijeOpćini Kakanj ne poznato, ali jeposve jasno da je Općina Kakanjpoduzela aktivnosti, u okvirusvoje nadležnosti, kako bi se osigu-rao povoljan ambent za investici- ju čijom bi realizacijom Kakanjdobio bazene i druge rekreativnesadržaje. Nakon ovoga, načelnik Jašarspahić je pokrenuo inicativuda se gradi zatvoreni bazen. Izra-đen je idejni projekat, a slijediizrada izvedbenog projekta.
Koje aktivnosti se provode
sa ciljem iskorištavanja termo-
mineralne vode Tičići?
- Nedavno smo javnost infor-mirali da su strani investitorizainteresirani za iskorištavanjetermomineralnih voda na po-dručju Kaknja. Ovu informacupredstavnici Općine Kakanj sa-znali su na nedavnom sastankukoji se održao u Ministarstvuprivrede ZDK. Da bi se stvoriliuslovi za realizaciju ovakvogprojekta, denirane su aktivno-sti koje treba provesti OpćinaKakanj u skladu sa svojim nad-ležnostima. Općina Kakanj trebada odredi novu potencijalnulokacu za izgradnju sportsko-rekreacionog centra sa ostalimpratećim sadržajima.
Moguća nova lokacijaza eventualni projekatizgradnje kompleksa stermomineralnom vodom
Zbog niza okolnosti odusta-lo se od lokace u Bilješevu. Ovalokaca bila je predložena Stu-dom o istraživanjima termal-nih, mineralnih i termomineral-nih voda na području općineKakanj koju je decembra 2004.godine sačinio Građevinski fa-kultet Sarajevo. U toku su aktiv-nosti na deniranju nove lokaci- je. Radna grupa koju je formiraonačelnik Jašarspahić sredinomaprila 2011. godine, a koju činepredstavnici Općine i VladeZDK, obišla je teren, te denira-la predlog lokace za izgradnjukompleksa objekata za banjskei rekreativne sadržaje. Ovaj pri- jedlog razmatrat će, na jednoj odnarednih sjednica, Općinskovijeće Kakanj. Naime, Općin-skom veću na razmatranje će biti upućen predlog odluke oizradi regulacionog plana. Uko-liko Općinsko veće usvoji od-luku usledit će javni konkursza izbor rme koja će biti nosiocizrade plana. Usvajanjem regu-lacionog plana stvorili bi seuslovi za ozbiljne pregovore saeventualnim investitorima, te zaapliciranje za sredstva iz fondo-va EU.
Emerin Ahmetašević

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Emir Demir liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->