Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
El Caso Toyota

El Caso Toyota

Ratings: (0)|Views: 275|Likes:
Published by Caliper2
Toyota
Toyota

More info:

Published by: Caliper2 on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

 
\
Ao aypa oþlazm$ ad a{qhrm `a houayphckihùo`a
Lkokcalaop Fazkd` 
fk yadaiihmok`m$aopza mpzky eqaopay$ ad ukdhmym kzpìiqdm `a
Fkzukz` Jqyhoayy Zauhas 
—Dky imopzk`hi,ihmoay{qa hlrqdyko ad èvhpm `a Pmxmpk“$ayizhpm rmz Fhzmpkgk Pkgaqifh$ Alh Mymomx Omzhfhgm Yfhlh~q$ jkyk`m ao yq zaihaopadhjzm$
Avpzala Pmxmpk> Zk`hikd Imopzk`hiphmoy Pfkp @zhua Yqiiayy kp pfa Smzd`‘y Jayp Lkoqekipqzaz 
$ `a rzùvhlk rqjdhikihùo rmz Nmfo Shdax % Ymoy$ ao ad kûm :226/Pkljhèo izaìlmy lqx þphd imlrdalaopkzdmimo —Daiihmoay `ad dkzcm zaimzzh`m `aPmxmpk“$ aopzauhypk kd rzayh`aopa `a Pmxmpk,Gkpyqkgh Skpkokja,$ zakdh~k`k rmz `mya`hpmzay `a
Fkzukz` Jqyhoayy Zauhas 
/
;/ Zayqlao anaiqphum
Pmxmpk ya fk pzkoyemzlk`m ao qok `a dkyalrzayky lëy hlrmzpkopay `ad lqo`m yùdm`ajh`m k {qa `aykzzmddù ad Yhypalk `aRzm`qiihùo `a Pmxmpk &PRY(/ ½Uaz`k`azm mekdym= Ekdym$ `hiao Pkgaqifh$ Mymom x Yfhlh~q `a dk Fhpmpyqjkyfh Qohuazyhpx aoPmghm/ Fkx mpzm ekipmz$ {qa fkypk kfmzk fkyh`m mjuhk`m$ {qa ay hcqkd `a hlrmzpkoparkzk ad èvhpm `a dk alrzayk> dk iqdpqzk `aimopzk`hiihmoay `a Pmxmpk/PRY ay qok hoomukihùo `qzk {qa razlhpa kdk alrzayk lanmzkz imophoqklaopa yqlkoazk `a ekjzhikz uafìiqdmy/ Pmxmpk pkl,jhèo fk `aykzzmddk`m qok hoomukihùo jdko`k{qa ya zadkihmok imo rzëiphiky `a zaiqzymyfqlkomy x imo dk iqdpqzk imzrmzkphuk/Dk alrzayk phaoa èvhpm$ `hiao dmy kqpmzay$rmz{qa Pmxmpk hopaoihmok`klaopa emlaopkrazyraiphuky imopzk`hipmzhky `aopzm `a dkmzckoh~kihùo x `aykeìk k dmy alrdak`my k{qa aoiqaopzao ymdqihmoay yqrazko`m dky`heazaoihky ao dqckz `a zaiqzzhz k dmy kiqaz,`my/ Aypk iqdpqzk caoazk h`aky hoomuk`mzky{qa Pmxmpk hlrdalaopk rkzk k`adkopkzya kyqy imlraph`mzay$ pkopm hoizalaopkd imlmzk`hikdlaopa/
Dk houayphckihùo `a dmy kqpmzay zauadk yahyeqaz~ky {qa caoazko imopzk`hiihmoay`aopzm `a Pmxmpk/ Pzay eqaz~ky `a avrko,yhùo ddauko k dk alrzayk k {qa ikljha x lanmza> lapky hlrmyhjday$ razymokdh~k,ihùo dmikd x avrazhlaopkihùo
/ Imlm azk`a ayrazkz$ aypky eqaz~ky fkiao {qa dk mzck,oh~kihùo yak lëy `huazyk$ imlrdhiko dk pmlk`a `aihyhmoay x klaok~ko dmy yhypalky `aimopzmd `a Pmxmpk/Rkzk hlra`hz {qa dmy uhaopmy `a ikljhm`azzhjao dk mzckoh~kihùo$
Pmxmpk pkljhèokrzmuaifk pzay eqaz~ky `a hopaczkihùo> dmy ukdmzay `a dmy eqo`k`mzay$ dk cayphùofkihk kzzhjk x fkihk k`aopzm$ x dk imlq,ohikihùo kjhazpk 
/ Aypky eqaz~ky aypkjhdh~kodk alrzayk$ kxq`ko k dmy alrdak`my k `kzdayaoph`m kd aopmzom ao ad iqkd mrazko x raz,rapþko dmy ukdmzay x dk iqdpqzk `a Pmxmpk/
:/ Mpzm èvhpm `a Pmxmpk> yq hoomuk,ihùo jdko`k$ dk iqdpqzk
Pmxmpk Lmpmz Imzrmzkphmo ya fk imouazph,`m ao qok `a dky lëy hlrmzpkopay alrzayky`ad lqo`m `ajh`m kd Yhypalk `aRzm`qiihùo `a Pmxmpk &PRY$ rmz yqy yhcdkyao hocdèy(/ Aypa yhypalk `a lkoqekipqzk darazlhpa ekjzhikz dmy lanmzay kqpmy `adlqo`m kd imypm lëy jknm x `aykzzmddkz oqa,umy rzm`qipmy zërh`klaopa/ Yqy zhukdayimlm Ifzxydaz$ @khldaz$ Emz`$ Fmo`k x Caoazkd Lmpmzy fko `aykzzmddk`m yhypalkyyhlhdkzay kd PRY$ x pkljhèo mzckoh~kihmoayimlm fmyrhpkday x yazuhihmy `a imzzamy fkok`mrpk`m yqy zacdky$ fazzklhaopky x imo,uaoihmoay jëyhiky imo ad mjnaphum `a fkiazyalëy aehikiay/Ya fk aypq`hk`m k Pmxmpk `qzkopa yahy kûmy$razìm`m ao ad iqkd ya uhyhpkzmo hoypkdkihmoayao moia rkìyay$ ya kyhyphù k ukzhky zaqohmoayx auaopmy `a dk alrzayk x ya zakdh~ù ad koëdh,yhy `a `miqlaopmy hopazomy/ Kyhlhylm$ yaaeaipqkzmo ::2 aopzauhypky imo av alrdak,`my x alrdak`my kipqkday `a Pmxmpk/ Kqo{qa dk houayphckihùo lqaypzk {qa ad yhy,palk PRY ay oaiaykzhm$ rmz yì ymdm `hypklqifm `a avrdhikz ad èvhpm `a Pmxmpk/Ikja yaûkdkz {qa ad PRY ay qok
hoomukihùo`qzk 
{qa ekihdhpk dk lanmzk razlkoaopa `adk alrzayk ao ad lm`m `a ekjzhikz uafìiq,
Lkokcalaop Fazkd`
Kcmypm :226
LKOKCALAOP> @HZAIIHÙO AYPZKPÈCHIK
6
Ikym Pmxmpk
Dky lanmzay rzëiphiky ao
zaiqzymyfqlkomy x iqdpqzk
/
Rmz ad A{qhrm `a Houayphckihùo `a Lkokcalaop Fazkd` Fhzmpkgk Pkgaqifh$ Alh Mymom x Omzhfhpm Yfhlh~q 
@aikom$ Rzmeaymz Kymihk`m xRzmeaymz Uhyhpkopa$ zayraiphuklaopa$ao dk Czk`qkpa Yifmmd meHopazokphmokd Imzrmzkpa Ypzkpacx `adk Fhpmpyqjkyfh Qohuazyhpx$ Pmghm/
Dm lanmz Fkzukz` 3-:6-26 ;;>18 RL Rkca 92
 
ao ad kûm ;883$ ya dko~ù ad Rzhqy ao Nkrùo$yhao`m qo aomzla ykdpm rmz{qa Pmxmpkhouaopù ’lqifm kopay {qa iqkd{qhazzhukd’$ qo lmpmz fìjzh`m {qa imljhokjk adrm`az `a qo lmpmz `a imljqyphùo hopazokimo qo lmpmz adèipzhim imlrkphjda imo adla`hmkljhaopa/
9/:/ Izaia k qo zhplm imoypkopa razm ayqok alrzayk rkzkomhik
 K hohihmy `a dk `èik`k `ad 12$ dk alrzaykikyh {qa`k ao {qhajzk$ razm ao dmy þdphlmy02 kûmy$ fk zachypzk`m qo izaihlhaopm imoy,pkopa `a yqy uaopky x rkzphihrkihùo `a laz,ik`m/ Imo ezaiqaoihk$ dmy kdpmy anaiqphumyzaikdiko laoyknay imlm> —Oqoik fkx {qayaophzya ykphyeaifm“ x —Phaoa {qa fkjaz qoklanmz lkoazk“/ Qom `a dmy `hifmy ekumzhpmy`ad kophcqm rzayh`aopa `ad imoyanm FhzmyfhMgq`k ay> —Zaemzla dk alrzayk iqko`m dmyoacmihmy uko jhao“$ x k Skpkokja da cqypkyaûkdkz> —Om fkx ikljhmy lkdmy“/
9/9/ Dky mrazkihmoay ymo aehikiay razmom ya qphdh~k jhao ad phalrm `a dmyalrdak`my
Dk ikoph`k` `a razymoky {qa kyhypa k qokzaqohùo ao Pmxmpk ay ymzrzao`aopa$ kraykz `a {qa dk lkxmzìk om rkzphihrk ao dky`hyiqyhmoay/ K`alëy$ dk alrzayk phaoalqifmy lëy alrdak`my ao yqy mehihokyimo zadkihùo k dm {qa `hyrmoao yqy zhukday$x yqy kdpmy anaiqphumy `a`hiko qok ikoph,`k` `a phalrm `ayrzmrmzihmok`k k uhyhpkzk dmy imoiayhmokzhmy/
9/0/ Za`qia imypmy$ razm k yq ua~ ckypklqifm `hoazm ao dky ëzaky idkua
Ao Nkrùo$ dk alrzayk krkck dky dqiay `a dkymehihoky `qzkopa dk fmzk `a kdlqaz~m x adrazymokd pzkjknk ao qok czko ykdk$ yho yark,zkihmoay aopza dmy ayizhpmzhmy$ `ajh`m kd kdpmimypm `ad ayrkihm rkzk mehihoky ao Nkrùo/Lhaopzky pkopm$ Pmxmpk ckypk aomzlay ikoph,`k`ay `a `hoazm ao dky hoypkdkihmoay ekjzhday$dky za`ay `a imoiayhmokzhmy x ad `aykzzmddm `azaiqzymy fqlkomy/
9/1/ Ya hoyhypa ao {qa dky imlqohikihm,oay hopazoky yako yhlrday razm ya izakoza`ay ymihkday imlrdanky
Dmy alrdak`my `a Pmxmpk `ajao lkopaoazdmy/ Pmxmpk fk ddack`m k `mlhokz qok hoom,ukihùo jdko`k zadkihmok`k imo dk iqdpqzkimzrmzkphuk/ Rmz pkopm$
ad èvhpm `a Pmxmpk ya `aja k {qa dk alrzayk izak imopzk`hi,ihmoay x rkzk`mnky ao lqifmy kyraipmy`a dk uh`k mzckoh~kihmokd/
 Kyì$ dmy alrdak,`my ya uao mjdhck`my k eqoihmokz ao qokiqdpqzk `mo`a imoypkopalaopa dqifko imo`aykeìmy x rzmjdalky$ x ao dk iqkd `ajaocaoazkz oqauky h`aky/@a aypa lm`m$ Pmxmpk lanmzk ao emzlkimoypkopa$ razm dky hoomukihmoay `qzky x jdko`ky eqoihmoko ao emzlk imonqopk$hlrqdyko`m k dk alrzayk fkihk k`adkopa/ Dkiqdpqzk `a imopzk`hiihmoay `a Pmxmpk `ay,alraûk qo zmd hlrmzpkopa rkzk yq èvhpm7rzaihyklaopa$ dk `heazaoihk imo mpzkyalrzayky zk`hik ao {qa
Pmxmpk razihja k dmy alrdak`my imlm pzkjknk`mzay `adimomihlhaopm {qa kiqlqdko
ifha 
’dk ykjh`qzìk `a dk avrazhaoihk’ ao dky rzh,lazky dìoaky `a dk alrzayk 
/ K imophoqkihùo$ ya `apkddko kdcqoky imo,pzk`hiihmoay idkua {qa emlaopk Pmxmpk7pkljhèo$ ya lqaypzk iùlm dk alrzayk dhja,zk yahy eqaz~ky$ pzay `a dky iqkday dk hlrqd,yko k avrazhlaopkz x avrko`hzya lhaopzky{qa dky mpzky dk kxq`ko k rzayazukz yqyukdmzay a h`aoph`k`/
9/ Qok iqdpqzk `a imopzk`hiihmoay>yahy czko`ay pao`aoihky
Lqifky razymoky om dmczko aopao`az iùlmeqoihmok Pmxmpk$ rqay om rkzaia paoaz dmyzkycmy pìrhimy `a qok alrzayk avhpmyk/ @afaifm$ Pmxmpk rkck jknmy `huh`ao`my x kik,rkzk aeaiphum/ X$ k`alëy$ aypë yqlh`k aoimopzk`hiihmoay x rkzk`mnky/
@qzkopa dk rzhlazk apkrk `a dk houayphck,ihùo$
ya `ayiqjzao yahy czko`ay pao,`aoihky imopzk`hipmzhky
$ {qa hoedqxaoao dk aypzkpachk `a dk alrzayk x ao dk iqd,pqzk mzckoh~kihmokd/
9/;/ Ya lqaua daopklaopa razm `kczko`ay ykdpmy
Pmxmpk alra~ù czk`qkdlaopa k rzm`qihz aoAypk`my Qoh`my7 kyì$ ao ad kûm ;860 ya izaùqo
 nmhop,uaopqza 
imo CL ddklk`m Oas Qohpa` Lkoqekipqzhoc$ ao Ezalmop$Ikdhemzohk$ x dqacm kjzhù yq rzhlazk rdkopk aoGaopqigx iqkpzm kûmy `ayrqèy/ Om mjypkopa$
W
Lkokcalaop Fazkd`
Kcmypm :226
8
—Pmxmpk zakdh~ù qokhoomukihùo jdko`kk pzkuèy `a dk iqdpqzk${qa rmz la`hm `aimopzk`hiihmoay$dmy mjdhck k aoezaopkz`aykeìmy x rzmjdalkyx caoazkz h`aky oqauky“/
Dm lanmz Fkzukz` 3-:6-26 ;;>18 RL Rkca 9;
 
\
Lkokcalaop Fazkd`
Kcmypm :226
LKOKCALAOP> @HZAIIHÙO AYPZKPÈCHIK
;2
qo daocqkna yhlrda iqko`m ya imlqohikoaopza yì/ Iqko`m fkiao rzayaopkihmoay$ yho,paph~ko dk hoemzlkihùo `ad imopavpm$ dmymjnaphumy$ dmy koëdhyhy$ dmy rdkoay `a kiihùo x dmy zayqdpk`my ayrazk`my ao qok ymdk fmnk/ Kdlhylm phalrm$ Pmxmpk emlaopk qo panh`mimlrdanm `a za`ay ymihkday rmz{qa {qhaza{qa pm`my yarko pm`m/
9/5/ Ya phaoa qok nazkz{qìk zìch`k razmya da mpmzck k dmy alrdak`my dk dhjazpk``a imopaypkz
Ya razlhpa k dmy alrdak`my avrzaykz mrhohm,oay imopzkzhky$ imlqohikz dk avhypaoihk `arzmjdalky x om yacqhz ihacklaopa dky ùz`a,oay `ad naea/ Imlm analrdm$ Skpkokjaiqaopk iùlm ya radakjk imo yqy naeay kla`h`k {qa hjk kyiao`hao`m7 k laoq`m`hia> —Ayimnk qo rdahpm klhypmym“/
0/ Dky pzay eqaz~ky `a avrkoyhùo{qa rzm`qiao ad ikljhm x ad lanm,zklhaopm
Dky rzëiphiky aypkjdaih`ky ya aypko`kzh~ko x izako aehihaoihky ao yqy rzmiaymy/ Yhoaljkzcm$ imo ad phalrm aypmy lèpm`my rqa,`ao hlra`hz dk k`mrihùo `a oqauky h`aky/Aypky ymo dky rzëiphiky aypkjdaih`ky {qa ya`apkddko k imophoqkihùo>
0/;/ Dky lapky hlrmyhjday
Iqko`m ya ehnko lapky ikyh hlrmyhjday `akdiko~kz$ dmy kdpmy anaiqphumy `a Pmxmpkk`{qhazao qok lkxmz imoihaoihk x qokkqpmayphlk yqrazhmz/ Rmz analrdm$ ao dkaypzkpachk cdmjkd `a dk alrzayk> ykphyekiazpm`ky dky oaiayh`k`ay `ad idhaopa x jzho`kzqok dìoak imlrdapk ao pm`my dmy lazik`my/Ao ad `miqlaopm
Pmxmpk Ukdqa
{qa zayqladky izaaoihky `a dk alrzayk$ ya `hia>
Yhalrza aypklmy mrphlh~ko`m rkzk hoizalaopkz dk eadhih`k` `a ik`k idhaopa x rkzk imoypzqhz qo lanmz eqpqzm rkzk dkyrazymoky$ dk ymiha`k` x ad rdkoapk {qaimlrkzphlmy/ Aypa ay oqaypzm `ajaz/ Aypk ay Pmxmpk“
/
0/:/ Dk razymokdh~kihùo dmikd
Om ya k`krpko dmy kqpmy k dky oaiayh`k`aydmikday yhom {qa razymokdh~k dmy rzm`qi,pmy x dky mrazkihmoay rkzk zaedankz ad ohuad`a ymehyphikihùo `a dmy idhaopay ao ik`krkìy/ Aypk aypzkpachk hlrqdyk k Pmxmpk kykdhz `a Nkrùo$ `mo`a `mlhok$ fkihk laz,ik`my avpzkonazmy$ ao dmy {qa k laoq`mfk yh`m qo kipmz yaiqo`kzhm/ Yacqhz dkaypzkpachk kqlaopk dk imlrdanh`k` mrazk,ihmokd$ razm lkvhlh~k dk izakphuh`k` `admy alrdak`my `ajh`m k {qa phaoao {qa`aykzzmddkz oqauky paiomdmcìky$ oqaukyemzlky `a fkiaz lkzgaphoc x oqauky ik`a,oky `a yqlhohypzm/Ao iqkopm k dk razymokdh~kihùo dmikd$ avhca{qa Pmxmpk hoomua `a ukzhky emzlky/ Rmzanalrdm$ dk alrzayk aoezaopù `aykeìmy iml,rdanmy$ ao ad kûm ;886$ iqko`m `aykzzmddù
dk rdkpkemzlk `ad uafìiqdm hoomuk`mz hopaz,okihmokd `a qym lþdphrda &HoomukphuaHopazokphmokd Lqdphrqzrmya Uafhida$ mHLU(
/ @a pkd lkoazk$ dmy hocaohazmy `aPmxmpk pquhazmo {qa `hyaûkz dk rdkpkemzlkrkzk ykphyekiaz dky oaiayh`k`ay `a dmy idhaopay`a lëy `a ;02 rkìyay `a Kyhk$ Aqzmrk$ Ëezh,ik$ Miakoìk$ Klèzhik Iaopzkd$ KlèzhikDkphok x ad La`hm Mzhaopa/
0/9/ Dk avrazhlaopkihùo
Imo aopqyhkylm Pmxmpk ymzpak dmy mjypëiq,dmy {qa yqadao hlra`hz ad dmczm `a lapkyikyh hlrmyhjday/ Dky razymoky rmoao k rzqa,jk qok fhrùpayhy x krzao`ao `a dmy èvhpmy x ezkikymy zayqdpkopay/ Kd kdaopkz k dmy alrdak,`my k {qa avrazhlaopao$ Pmxmpk ya lqaualëy kddë `a yq ëzak `a imomihlhaopm fkihkpazzhpmzhmy oqaumy/@a aypa lm`m$
Pmxmpk mzckoh~k avrazh,laopmy qphdh~ko`m zqphoky aypzhipky
$ raz,eaiihmoko`m ad yhypalk Rdkohehikz , Anaiqpkz ,Zauhykz , Kipqkz &
Rdko , @m , Ifaig , Kip 
mR@IK(/ Aypa ay ad rzmiaym `a lanmzklhaopmimophoqm ’qyk`m ao pm`m ad lqo`m `a dmyoacmihmy’$ x Pmxmpk dm fk hopaczk`m ao ad
rzmiaym PJR &Pmxmpk Jqyhoayy Rzkiphiay(
/
Ad rzmiaym PJR `a mifm rkymy
aypkjda,ia qok zqpk rkzk {qa dmy alrdak`my `ay,keìao ad
ypkpq {qm 
> kidkzkz ad rzmjdalk7`huh`hz ad rzmjdalk7 aypkjdaiaz qok lapk7kokdh~kz dk ikqyk mzhchokd7 `aykzzmddkz imo,pzkla`h`ky fkypk ad ehokd7 lmohpmzakzzayqdpk`my x rzmiaymy7 x aypko`kzh~kz dmyrzmiaymy avhpmymy/Kyhlhylm$ ad hoemzla K9$ iqxm omljza kdq`a k qok fmnk `a rkrad{qa lh`a ;; rqdck`ky rmz ;3$ ay qok fazzk,lhaopk imoihyk `a imlqohikihùo/ Imlm fkyh`m laoihmok`m$ Pmxmpk avhca k dmy alrda,k`my k ikrpkz dk hoemzlkihùo lëy ayaoihkd
—Dky pzay eqaz~ky`a avrkoyhùo {qarzm`qiao ad ikljhmx ad lanmzklhaopm ymo>lapky hlrmyhjday$razymokdh~kihùo dmikdx avrazhlaopkihùo“/
Dm lanmz Fkzukz` 3-:6-26 ;;>18 RL Rkca 9:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->