Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Katančićev opis Siscije

Katančićev opis Siscije

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by BoreusKv

More info:

Published by: BoreusKv on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2011

pdf

text

original

 
Bruna
KUNTIC-MAKVIC
Marina
SEGVIC
KATANCICEVOPISSISCDE
UDK930.2(497.13Siscija)»652«Izvomiznanstveni
radAntiam
arheologija
Oeuvre
scientifiqueoriginaleArcMologieantiquePrimlR~eno:1992.06.23.
~:
BnmaKW1lic-MakvicMarinaSegvicHR41000Zagreb.Hrvatska,ArheolollizavodFilozofskogfakultete,Salajeva3Poglavlje
0
Sisciji
§to
gajeMatijaPetarKatan(!ictiskao1795.godineudjelu
Specimenphilologiae
et
geographiaePannoniorum
prvijepovijesno-arheolollivodi~Siskom.UskladuspravilimastrukeiznanostisvojegadobaKatan~icjeprikazaotadapoznatuspomeni&ubutinuSiskairaspravioopovijesnimpitanjimaSiscije.Postaviojeizvrsna
ruWela
arheoloskogistraZiva&og
rada.
Njegovjespiskoristan
i
danamjimistra£v~Siska.
MatijiPettuKatana~u(1750-1825)pripaojenaslovzaretnikahrvatskearheologijeizmerazloga,'ajedanjeodnjihidjelookojemuovdjep~mo,
Specimenp/zilologiaeetgeographiae
Pannoniorum.2TosoopisilokalitetaAndautonije,Nevioduna,PetovijeiSiscije,~neraspraveonjimanatemeljuliterature
i
zvora,tekratkiinventaripokretnihspomenika,prvenstveno
nalpisa
inovcaZasuvremenaistraZivanjau
SCtmjevu,
Dmovu,PtujuiSiskomoguoveraspravicebilivrlo
prikladnim
putokazom,asvakakopripadajupovijestiistraZivanja
lib
lokaliteta.Siscijije
Katan~i~
posvelionajmemjesta-38stranicaodnjihukupno118.Tridesetidvapostotogprostora,odnosno
prva
dva
paragrafa
sukupnodevetkaputazapremioje
Katan~
raspravom
0
smjebju
grada.
Nasloviso''Mmjenjanovijih
pisaca
0
smjebjuSiscije"i"Vjerodostojno§Cu
starih
pisaca
dokazujesegdjeldi
grad","
Katan~
je
ipak
spomenuosarno
165
 
B.Kuntic-MakviciM.Segvic:
»
Katanl!icevopisSiscije
«,
Opvsc.archaeol.16,165-181(1992).
sedmoricu"starihpisaca",dokmujerepertoarliteraturedalekoopmmji-brojidvadesetidvije
stavke,"
Medu
starima
is~useStrabon,Apijan,DionKasijeiPlinijeSlariji.daklezemljopiscii
oni
povjesniauikoji
SO
prenijelipojedinostiorimskomvojevanjunapodru~ju<IanamjegSiska.UKawOCieevoj
SO
lit.eraturizaovopitanjezasmpljena
standardna
djelanjegovogadobaspodru~japovijesti,filologije,numizmatike
i
epigrafije.
Istire
se
skupina
zemljopisaca
i
kartografa.
odneizbjeZnog
i
eeklasiroogAbnIhamaOertelladoizravnogpoznavaocaterena,~Marsiglija.
On
jeujednoinajzastupljeniji.Jedinidomaci
pisac~
gaKatanacovdjespominje(osim
sebe
sarnoga)jeAdamBaltazarKrOOlic.'IspmvkeidopuneuMarsiglijevuopisulokalitetaKatanacjeutemeljionatopogmfskojkartikraljevskogorgu1j~MatijeStarickog,apribaviojujeprekoprijateljaporeskoganovnika
M
Pallea
6
Uzakljua;imaprvadvaparagrafaKatan~icsustavnoodbacujemOOjenjaosmje§tajuSiscijeskojimasenesIaZe.
Pri
tome~izastoseantiaispomenicizali~uinadrugimlokacijama.nedalekoonekojuonsmatramjestom
rimske
Siscije.TakopruZaarheolo~topografijuSiskasvogdoba:"S~utvrda,malopovisesotokaobijurijeka,modernajegradevinaukojusuugradenimnogiostaciSiscije...BudncidajeSiscijaleZalau
msevlnema
objavljenesuzemljopisnekartenanjenupodruejuprikazivalesarnotvrdavuiseloGaldovo,utvrdajeprivuklanaseisarnoimeSiscije,aime"Sisek"odgumutojena~Kupe.Tosenametnulomnogimakojinisuvlastitimoeimarazgledaliteren.Razmotrimo
li,
naime,tokKupeiSave.uocitCemonaseljenasvojevrsnompoluotoku,adoda
Ii
sesasjeverarijekaOdra,zemlj~teceizgledati
kao
otok.NistaripisciniKrrelicnisuoklijevalidaganazovuSegestikom.
Inare,
terenskeokolnostikojesmonavelinedop~tajudaSiscijabudenadesnojobaliKupegdjejujesmjestioKrOOIiC.IspmvnijebibiloreCipoputMarsiglijadajeondjestaja1anekastraWnica.Opeka~tojeiskopananabreZuljkukojise
diZe
sjuZnestraneizgrobovajevitezovaiplemenitihobitelji.Osimtogatalokacija...nazvanapueki"NoviSisek",ostaciodandei~itavprostornipo~tosenemoguusporeditisaSiscijom(''Stari
Sisek"),?
KataOCiCevajeSiscijanalijevojobali
Kupe
gdjerijekatvori10k,posveuzvodu,javnomcestomkrozGaldovo72(JJ
stopa
od~uSavu-amvnomlinijom
67W
stopa,
te
5W
orgija~emjerenajugozapadodsavskogtokai920orgijamvnonasjeverodutvrde.Domaeejenaseljenaistomemjestubooosigmanopalisadomiopkopom~tosogaRimljaniprodubilli
ispunili
vodomizKupe,tejetako
nastao
otok.
8
KombinimjucividenjaMarsiglijaiStarickogatevlastitazapaZanjapriobilaskuterena28.kolovoza1790.Katan~icnatojlokacijibiljefibedeme~irokepetstopakojiopisujupotpunperimetar
grada
iunjimacetvora
gradska
vrata.JuZnanazivasavskimaiopisujeuznjihuredenunekropolusgrobnomarhitekturom,definirajuei
nalaze
:J.coo;
"grobnespomenikeplemenitihobitelji".
IstOCna
vmtanaziva
malima,
asjevemavratimasv.Kvirina.Najmedetaljanudi
0
zapadnimvmtimakojasovodilanamostprekoKupe.Tusovidljiviostacirimskogamostai
gmdskih
zidina,
uztasevmtanalaziouOCljiviprostorzastraZu.
odatle
is
prostora
crkvicesv.Kvirinapotj~uraznovrsnispomenici,crijep.cigla,ostacikanalizacije.novae,nadgrobni
natpisi.
Utvrdenisuiostacipl0Cnika.9Zaklj~iv~ij~jedanputkakojesmje§tajSiscijenaPeutingerovojkartijednostavnogrdka,kakosumOOjenjadajeSiscijanadesnojobaliKupeillbilogdjenaSavipobijenauprethodnom
tekstu
ikako
0
takon~mnijemeumjesnonitigovoriti,KataOCicprelazinaime
Siska,"
166
 
B.Kunti6-Makvi6iM.Segvi6:»KatanC!i6evopisSiscije
«,
Opvsc.archaeol.16,165-181(1992).
Paragraf
jenaslovio''Razli~itinazivi
grada
injihovopodrijedo",inatoceut:rmiti13%
poglavlja,"
Uretirikaputakoristimnogomeizvomnegoliupretbodnomtekstu:osamnaestihje,abrojrefereneijaseuvi§estruao-53ihje.Obmuto,sadajespomenuosarnore1rnaeStoricu
autora
literatureu27refereneijaNajurestalijimsoizvorimaostala
ootvorica
automkojesmovocspomenuli,nomvnopravnoimsepridruZioK1audijePtolemej.Uliteraturisadapretefuizdavaaikomentatori
grade,
alije~spomenutipovijesni~AntonijeBonfini.
On
jepreoblikovaoilo§etumaeioimeSiscije,tegaKatan~i~sash&ukoriipredvidapotpunu
propast
njegoveetimologije:"...Bonfinijeodlucioda
grad
nazove"Sciscia",
kao
datodolazi
ascindendo..."
(odcijepanja,op.a);"Bonfinigovorase'Seiscija,
~ini
se
kao
dajebtjelasebiugrabitiime
a
scindendo
',nobududidajerijoc"Seiscija"plodpogreske,iBonfinijeva
re
etimologijaisparitizajednosnjome".
12
Oddomadih
pisaca
Katan(!i~ovdjenespominjeKrOOliea,aliuvodiAndrijuBla§ko~TlSkane''Rasprave"(dissertationes)togaautomuvelikojsomjerioIaWeKatan~mudapi§e
0
AndautonijiiSisciji,nodvojica
istraZi~
nisu
nipostobilaprozetauzajamnomnaklono~6J.ZasadjeKatan~i~jo~blagidajesarnousputneopaske,noB~~u
re
sevratitinakrajusisa(!kogapoglavlja
13
Ovdje,nadalje,spominjevlastitadjelagdjejevoc
raspmvio
0
nekimpitanjimaokoSiska,aeitiraidjeloDe
Regno...
IvanaLu~u,ali
kao
publikaciju
grade.
Odandeje,nairne,preuzeoEinhardov
teksL14
Naposlijetku,Katan~irevaetimologijaimenaSegestikeiSiscijenemadanas~taboljuperspektivuodone~jujeondosudioBonfinijevojetimologijiascindendo.Evo~jezakljocio,posveuskladusasvojimpoznatimuvjerenjemdajesuvremenoov~njestsnovnlsvojezi&iietni&iidenti~nostarovjekovnomu:
"Iliri
za
insula
kaZu
"seget",
uugladenijemgovoru"siget".KodDalmatinacajetodanas~ou"otok",akodnekihSlavonacau
tursko
"hada".
Hrvati
svedodanas~uvaju
stari
naziv..Otoeani"sekodPanonacadaklekaZe"Segetanci"i"Sigetci",pasupotome
gr&i
piscinaanili
Segestanoi,
a
latinski
otok
Segestica
istanovnike
Segestani.
DrZali
sodai
grad
ima
isto
ime.Ionje,dakakomogaobitispomenut
pod
imenomotoka-tosmatrajjasnim.No~touanitisoblikom"Siscia"?JakaZemovako:"susek"i
"sused"
starim
je
Hrvatima
~ilo-anekimaidanas~i-
vicinus,
pu&i"sused".
Prvi
zakojegaznamodajespomenuoime
grada-
Stmbon
-napisao
jeSyskia.
TopotvrdujuistaraKasijevaizdanja.Objavljenikodeksiu49.knjizistavljajui
Touskia
i
Syskia.
Poznatojepakiz
gramati~
pmviladaso
stari
GrciizgovaraliipsilonondjegdjeFmncuzi-u-i
Madari
-ii-.
Stoga~opazitidamnogiizpukakojise~vrsto
ddi
predajeidanasizgovaraju"pueko-u-":npr."kiime"mj.''kume'',
''kiikUrUza''
mj.
''kukuruza"
ijo~mnogotogajednakosetakoizgovara,osobitouPosavacaiZagoraca.N$isoseizprijateljstvanazivalisusjedima-atakoidanas~ine-ponajprijekadsesavjetujunajavnimskupovimailiseubojnomreduuzajamnosokoleprotivneprijateljaRimljanisozbogtogashvatilidasotakverijocivlastitaimena,tesoihnadijevaligradovimainarodima.Umojimdjelimakojasou
tisku
na6~
toga
uizobilju.Takoseuostalommoglo
nazvati
"Sused"
iIi
"Suseg"i
om
mjestona~uKrapineuSavu7miljazapadnood
Zagreba,
0
kojemsmonetomgovoriliuraspmvi
0
Andautoniji
"IS
~iglednojekakoposlijeovogaKatana~smatrakristalno
jasnim
iposebirazumljivimdaje"Siskija"zapmvo"Susjedstvo".Stogalakonskiprelazinasli~utemu:''No,dostaoimenu-pogledajmoznamenitostil"l6
167

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->