Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hindavi Swarajacha Khoon-MARATHI

Hindavi Swarajacha Khoon-MARATHI

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Prasad P. Padalkar
WRITTEN BY PRABHODHANKAR THAKRE....FATHER OF BALASAHEB THAKRE
WRITTEN BY PRABHODHANKAR THAKRE....FATHER OF BALASAHEB THAKRE

More info:

Published by: Prasad P. Padalkar on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
 efnboJeer mJejep³ee®ee Ketve 
 He´yeesOevekeÀej þekeÀjs ke=Àle  efJeefvece³e ÒekeÀeMeve 
 
 met®evee : Òemlegle Heg  mlekeÀ ns ÒeyeesOevekeÀej kesÀMeJe þekeÀjs ³eeb ®³ee efueKeeCee®ee keÀenerYeeie Deens. efnb oJeer mJejep³ee®ee   Ketve ³ee mJeleb$e veeJeevesns HegmlekeÀ efueef   nuesues veener. lemes®e ns Heg  mlekeÀ Jee®ekeÀeb®³ee mees ³eer meeþer efoues ues Deens. ³ee   HegmlekeÀeleer ue celeebMeer ÒekeÀeMekeÀ peyeeyeoej DemeCeej veener.
 He´keÀeMekeÀer³e 
 
 ÒeyeesOevekeÀej kesÀMeJe meer leejece þekeÀjs ns KejesKej®e ÒeyeesOevekeÀej nesles. l³eeb ®³ee pJeueb le ues Keveeves ye´ecnCe ceb[Uer  Hesìtve Gþle Demele Deeef   Ce keÀeneruees keÀ l³eeb vee efpeJes ceejC³ee®eer OecekeÀernerosle Demes. lejerner l³eeb veer keÀesCeeueener ve [ieceielee   Fefleneme mebMeesOeve kesÀues. ÒeyeesOevekeÀej þekeÀjs cejeþer Deeqmceles ®esJeerj nes les. l³eeb®³ee ÒeKej ues Keveer let  ve l³eebveermel³e Fef   leneme   efueefnuee. Del³eble HejKe[ Yee<es le me[slees [ efJe®eej ceeb[C³ee®eerl³eeb ®eer Keeme Mewueer DeefÜleer ³e Deens. l³eeb®³ee efueKeeCeeuee   meeceeefpekeÀ ¬eÀebleer®³ee Fef   lenemeele cenlJeHet  Ce& mLeeve Deens. ef   MeJeepeer cenejepeebveer cejeþer mJejep³ee®es kebÀkeÀCe neleele yeebOetve Del³eble DeuHeeJekeÀeMeele oKKeveceOetve ceg  meueceeveer   meÊes®es G®®eeìve keÀªve SkeÀ veJes mJejep³e mLeeHeve kesÀues. l³eebveerDeef   JeÞeeble Òe³elve keÀªve Metv³eeHeemetve ye´ cn GlHeVe keÀjeJes  l³eeÒeceeCesmJejep³ee®eer mLeeHevee keÀªve cejeþîeeb®ee #ee$eOece&DeefOekeÀ GpJeue kesÀuee. efMeJeepeercenejepeebveerkesÀJeU   meeJe& peefvekeÀ jeä^er ³e YeeJevesves mJejep³e mLeeHeves®ee GHe¬eÀce kes Àuee Deeef   Ce ®eejner JeCee¥vee 
 cenejeä^ er³e 
³ee SkeÀe®e met$eele DeesJeC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. Dee³eg  <³eYej ceesieueebMeer Peie[t  ve ef   MeJeepeer cenejepeebveer mJejep³e mLeeHeve kes Àues. ns ef   nboJeermJejep³e   HesMeJeeF&ves ceeleerle efceUefJeues. Dev³ee³e, Del³ee®eej keÀjCeeN³ee HesMeJeeF&®ee Go³e Peeuee. Hes MeJ³eebveerefnboJeer mJejep³e ceeleer cees ue   kesÀues DeeefCe Fbûepeebveer efnbog  mLeeveeJej jep³e kes Àues.
’ef   MeJeepeer meejK³ee DeJeleej 
 er Heg  ª<eevesp³ee ceeleer le pevce Ies leuee, leer peele pejer ®eeb[eUeHes#ee nuekeÀer Demeueer,  lejer ye´ecnCeebme Jeb Ðe Peeueer. HeCe efMeJeepeer ®eer DeeF& peeOeJe keg  ÀUeleerue Je peeOeJe ns ³eeoJe, DeLee&le Demmeue #eef$e³e.  p³ee kegÀUe®ee Je ³eeoJee®ee mebyebOe Peeuee lesner Demmeue #eef$e³e kegÀU Demeues Heeefnpes. lesJne Yees meuesJeiew js meJe& 
 cejeþs
  cnCeefJeCeejer peele Demmeue #eef   $e³e nes ³e. l³eeme Metê cnCetve ef   kebÀJee kegÀCeyeì cnCet  ve pej DeefJe®eejevesye´ ecnCe ieeefueÒeoeve   keÀjleer ue,
 lej HegÀkeÀì ceesþîee Jeeioes<eeme Hee$e nes leerue.“
  pej cenejeä^ ye´ecnCe Keesìîee ye´ ecnCelJee®ee nÆ Oeªve #eef   $e³eeme DeLee&le yengpeve meceepeeme uees UefJeC³eele   Heenleerue, lej peer Deece®eercenejeä^Yet  ceer DeepeHe³e¥le keÀOeer®e leoefYecele og  jeûenerpeeleerYesoe®esceensj Peeueer veener, leer leMeer   Heg{s nes C³ee®ee mebYeJe veener. les Jne #eeef   $e³ekeÀ yengpeve meceepe l³eeme Gueì uees UJet  ve ueeJeerue. Heg  Àues-Meent-Deeb yes [keÀj ³eeb ®³ee   efJe®eejevesleespeeiee nes le Deens.
 efnboJeer mJejep³ee®ee Ketve 
DeLee&le 
 MebYej Je<ee& HetJeea®es cenejeä^
ns HegmlekeÀ ÒekeÀeef   Mele keÀjC³ee®ee Jes ieUe®e Deevebo Deens. Jee®ekeÀ ³ee Heg  mlekeÀe®eerceeieCeer keÀjleerue ³eele lej MebkeÀe®e veener.
 ûeeceC³eeb®ee meebÐele Fefleneme (#eef$e³e cejeþs) : uesKekeÀ - ÒeyeesOevekeÀej þekeÀjs
 
 efnboJeer mJejep³ee®ee Ketve 
DeLeJee 
 
 MebYej Je<ee&HetJeea®es ceneje<ì^
 ne ie´ bLe 

 ueJekeÀj®e He´ efme× keÀ©. ef   veefJe&keÀej ef®eÊeeves³ee He´keÀjCeeyeÎue GHeueyOe Fefleneme Heeef   nuee lej Demes Dee{Utve ³esF& ue keÀer cejeþer jep³ee®ee keÀe³e ef   kebÀJee ogmeN³ee keÀesCel³eener jep³ee®ee keÀe³e p³eeJesUerNneme nes lees l³eeJes Uer l³ee®eer   keÀejCes ner leelkeÀeueer keÀ vemeleele. l³ee keÀejCeeb ®es yeer pe HetJeer&®e Hes jues ies ues uesDemetve, l³ee®eer HeeUs cegUs ®eeb ieueerKeesueJej   peeTve ªleueer cnCepes ceie leerkeÀeueJeMeeled l³ee jep³ee®ee Hee³ee GueLetve ìekeÀC³eeme meceLe& nesleele. ³ee®e v³ee³eeves ÒeleeHeefmebne®³ee efmebnemevee®ee Hee³ee DeeOeeR®e DeveskeÀ Üw lee®³ee Oeg  jb ieìîeebveer Hees Keªve Hees Keªve Deieoer HeeskeÀU keÀªve þs efJeuee   nes lee. DeLee& le Fmì Fb ef[³ee kebÀHeveer®³ee cenlJekeÀeb#eerceg  lmeÐeeb vee 
 let veener lej legPee yeeHe 
DeMee meyeyeerJej í$eHeleer ®³ee  efmebnemevee®³ee ®eejef   n leb ie[îee GHeìtve HesÀketÀve os Ces HeÀejmes keÀþerCe iesues veener. l³eeJesU®eer ÒeleeHeef   meb ne®³ee ef   Jeª× megÒeefme×   ef®elHeeJeve Dee³eeiees yeeUepeer Heb le veelet®³ee meuu³eeves ®eeueCeejerMenepeerGHe& À DeeHHeemeensye cenejepeeb ®eerkeÀejmLeeves Deeef   Ce   HesMeJ³eeb®³ee í$eeKeeueer ef®elHeeJeve meceepeeves meeleejkeÀj í$eHeleer ®ee GIe[ GIe[ ®eeueefJeues uee êes n Je íU F. Deves keÀ  DeelceIeelekeÀer ieesäer pej veerì ue#eele Ies leu³ee lej cejeþer jep³ee®³ee Nnemeeme ÒeYegb®eerûeeceC³es keÀejCeerYet  le Peeueer ne   jepeJee[îee®ee efme×eble efkeÀleer Oee[meerDeeef   Ce celmejer þjlees, ns meebieCesvekeÀes®e.
 ne ûebLe Deece®³ee neletve efueefnuee®e peeT ve³es. efuent  ve Peeuee lejer ef   veoeve Òeef   me× nesT ve³es. cnCetve Deece®³eeJej veeveeefJeOe mebkeÀOee®eer Ye=iet ®e¬esÀ   HesÀkeÀC³eele ³es le Deens le. ef   yevemener®eerKegvee®³ee Oeceke̳eeb®eerHe$es ceOetve ceOet  ve ³esle®e Demeleele.
 í$eHeleer®³ee lekeÌleeuee Deeletve Hees KejCeejer ef   ®elHeeJeve veeskeÀjMeener®eer JeeUJeer DeeHeu³ee Iejele ³es T osC³eele Þeer.  Meentí$eHeleeRveer Je ef®eìCeermeebveerpeer Iees [®etkeÀ kes Àueer efleLes®e He³e& Jemeeve cejeþermJejep³ee®³ee Nnemeeme keÀejCeerYetle keÀmes  Peeues. ³eeyeÎue ûeBì [HeÀ®eerkeÀyeg  ueer Hene:õ
“The chai
n by which the craty Brahmins thereafter contracted the powers of Shahumaharaja and made the successive Satarkars merely the nominal powerless kings, had its
first link thus coined and made strong by Shahu himself.”
 v³ee. jeve[s ns®e meebieleele :õ
’Heg{smeJe& keÀejYeej meeleeN³eentve HegCes cegkeÌkeÀeceerves u³eeJej Jejerue meJe&DeefOekeÀej efHe{er peele Peeues; HeCe le 
  sDeefOekeÀej  yeeUieCeeN³ee ueeskeÀeb ®es jepemLeeveceb [Uer le Jepeve He[sveemesPeeuesl³eeb®³ee Debieer³ee jep³eeb ®³ee veeJeeJej HesMeJes peesDeefOekeÀej   ieepeef   Jele, lees OeejCe keÀjC³ee®eer³ees i³elee veJnleer. veeJeeves jepes cee$e, HeCe l³eeb ®³ee JeeieCegkeÀerJej Deieoer mekeÌle osKejsKe Demes.  HesMeJ³eeb ®³ee neleeleerue yeengueercnìueslejer®eeues ue. HesMeJ³eeb uee Deef  OekeÀeN³ee®³ee efouesuee meveoe jÎ JneJ³ee cnCetve oceepeerves  Heg  <keÀU KeìHeì kesÀueer. HeCe leerJ³eLe&iesueer. veblej meeleej®³ee jepeeme lesLeerue ef   keÀuu³eele Deìkes Àle þs Jeues Je veeskeÀj®eekeÀj,  iee[erYee[s Jeiewjs ®³ee Ke®ee&keÀefjlee leerme npeej ªHe³eeb®eer l³ee®³eekeÀ[s vesceCet  keÀ Peeueer. ³eeÒeceeCesmeeleej®es jepesyebefoJeemee®es
 cenÎg :Ke Yeesieer le jeefnues.“
 ce. me. G. He=. 183.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->