Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr. 11 / 2011

Constelatii diamantine, nr. 11 / 2011

Ratings: (0)|Views: 300|Likes:

More info:

Published by: constelatii_diamantine on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
Fondatori: Al. Florin }ene, N. N. Negulescu, Doina Dr#gu], Janet Nic#Revist# de cultur# universal#,editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul II, Nr. 7 (11)Iulie 2011
Substan
a liric
a poemelorcreate de Viorela Codreanu Tiron, în volumul bilingv (român-ma-ghiar)
„Ochiul somnului Daruliubirii”,
Editura Anamarol, 2008,izvor

te dintr-o dram
l
untric
.Fiind tensionat în plan real de undor nem
rginit de puritate, Eul-poetic (das Ich) î 
i restaureaz
configura
ia, devenind Eu ideal(sediu al reflect
rii fiin
ei umane în care este p
strat
esen
a me-moriei originare), întrucât el [Eul]simte c
se afl
sub semnul seteimetafizice.Prin expansiune, Eul ideal in-
 continuare în pag. 6 
N.N. NEGULESCU
veste
te, cu o aur
simbolic
,
itoposul oglindit în titlu; aspirândastfel la tainicele hiperspa
iionirice.Odat
cu posibilit

ile sporitede în

are spre o vedere superi-oar
, „Ochiul somnului” (princare prive
te Eul ideal), ipostaziat,se identific
cu „Darul iubirii” an-cestrale, ale c
ror energii abund
 în proiec
ii erotematice. De
i parea fi un paradox, la aceast
dimen-siune, împ
rat pe claritatea imagi-na
iei „somnului” este con
tien-tul; primitor de semnale lumi-noase din focarul subcon
tien-tului. Acest transfer difuz de sem-nale, dintre cele dou
instan
epsihice, este de natur
ideatic
;el nu exprim
, în acest caz, anoni-mizarea beznei efemeridelor.Tonul confesiv/meditativ se des-chide printr-o firid
de cupol
amoto-ului/rezonator, cu intens
 înc
rc
tur
sapien
ial/soteriolo-gic
, rev
rsat
de ecoul biblic:
„Au venit peste mine clipe deîntristare (...) harfa mea s-a pre-
  
cut în instrumente de jale
 
icavalul meu scoate sunete plân-
  
toare. ...Apa va p
 
trunde în
 
cinile mele, roua va sta toa-
 
noaptea pe ramurile mele”
(Cartea lui Iov).Întregul fond liric este domi-nat de un spirit interogativ, carefiltreaz
medierea paralelismuluigândirii gândurilor la temperaturatravaliului re/creator. În opozi
iecu tragismul lumii exterioare, po-eta caut
r
spunsuri, certitudini

muritoare. Gândurile „sl
bite”sunt întrebate sub presiuneaimaginarului:
„cum s
 
opresctimpul acesta / ce curge haotic? / s
 
i pot strecura printre gene / o mângâiere / un cântec / uncuvânt /ca o lumin
 
adânc
 
 frumos s
 
încol
  
easc
 
/ în inimata?”
(Înva

-m
).Dup
cum observ
m, proce-deul ales înl
tur
efectele dis-tan

rii ap

toare dintre celedou
Euri
i decodific
în cheietironian
re
eaua de semnifica
iia elementelor de continuitate înfacultatea textelor.Dihotomia evocativ
din po-emul „Poate...” este dep

it
decutezan
a figura
iei poetice, caregraviteaz
între formula oracular
a idealit

ii pure, la altitudinea„cântecului duios” (nu sunt su-netele chei ale energiilor univer-sale?)
i „vaietul” aprinderiisinelui singur

ii:
„A fost o na
 
-
Autoritatea gnoseologicã a cuvântuluiutoritatea gnoseologicã a cuvântului
Cristina OPREA
 
N.N. Negulescu
,
 Autoritatea gnoseologic
 
acuvântului
....................................................pp. 1,6
Doina Dr
gu
,
Eseuri
.......................................p. 3
Janet Nic
,
Carevas
 
 zic
 
 , Din p
 
cate
..........p. 4
Al. Florin
ene
,
 Nietzsche, între r 
 
ritul zeilor 
 
i amurgul lor 
........................................p. 5
Florin Agafi
ei
,
Carpeta chintamani
 
i secretullui Martin Honignerger 
...........................pp. 7-10
Florentin Smarandache
,
 Muzeu viu
 
i pre
  
uire pentru un general
...........................................p. 11
Hrisostom Filipescu
,
Singur 
 
tatea, suferin
  
sau necesitate?
...............................................p. 12
Cezarina Adamescu
,
Spa
  
iul acestei tr 
 
iri
..p.13
Ovidiu Ivancu
,
Op
  
iuni dialectice, paradigmeculturale: E. Lovinescu
 
i N. Iorga
......pp. 14,15
Slavomir Alm
 jan
,
Perpetua rostire (*)
........p. 16
Alina Che

,
Pierdut 
 
-n Valea Regilor 
...p. 17
G. L. Teleoac
,
Substratul pelasgic al Europei fundamenteaz
 
unitatea sa lingvistic
 
...pp. 18,19
N.N. Negulescu
,
 Iriz
 
rile inocen
  
ei
.............p. 20
Gh. A. Stroia
,
 Atelierul Albastru...
.......pp. 21,22
Adrian Botez
,
Cartea lui Iov...
..............pp. 23,24
Llelu Nicolae V

reanu(Sârbu)
,
Poeme
...p. 24
Iulian Chivu
,
 Reflec
  
ii din Pe
 
tera Nimfelor 
.....................................................................pp. 26,27
Menu
Maximinian
,
Poeme
............................p. 28
Grigore Avram
,
Uneori serile vin...
.............p. 29
Ion Pachia Tatomirescu
,
Poetul citit în“prism
 
” de Dumnezeu
.................................p. 30
Emil Bucure
teanu
,
Platon, dragostea
 
i... politica
......................................................pp. 31,32
Dan Lupescu
,
 Ruga lui Brâncu
 
i
.................p. 32
Anton Vasile
,
 De ce nu...
........................pp. 33,34
Boris Marian
,
Poveste cu somon
.................p. 34
Marian P
tra
cu
,
Oameni, animale
 
i cartofi(V)
..............................................................pp. 35,36
Victor Martin
,
Scrisul din invidie
...............p. 37
Constantin E. Ungureanu
,
Vasile Alecsandridespre confra
  
ii s
 
i
 
i operele lor 
........pp. 38-40
Corneliu Leu
,
...
 
i tot c
 
tre F 
 
nu
 
m
 
-ndrept 
..p. 40
Daniela Sitar-T
ut
,
 Noc Literatury
....pp. 41,42
Nicolae B
la
a
,
 Discursul oral, discursul scrissau vorbe
 
i timp
.....................................pp. 43,44
Viorica Popescu
,
 Ninsori cu cristale
.........p. 45
Valentina Becart
,
Poeme
...............................p. 45
tefan Lucian Mure
anu
,
Controversatulmanuscis al lui Iuda
...............................pp. 46-49
Florian Copcea
,
Octoihul Ieromonahului Ma-carie - o lucrare
 
tiin
  
ific
 
de excep
  
ie
..pp. 50,51
Geta Truic
,
Genera
  
ia ‘27...
................pp. 52,53
Any Dr
goianu
,
Poezii
..................................p. 53
Vasile Larco
,
Constela
  
ii epigramatice
.....p. 54
Ioan Lil
,
 Istoriile lumii
.................................p. 56
Adriana Yamane
,
 Zen
.....................................p. 56
Marinela Preoteasa
,
Poezii de dragoste
...p. 57
Sorin Voibea
,
Poeme
......................................p. 58
Laurian Ionic
,
Constela
  
ii epigramatice
..p. 59
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Acad. Constantin B

CEANU-STOLNICI- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Prof. dr. Lidia VIANU, Professor of Contemporany BritishLiterature, English Departament, Bucharest University
2
Anul II, nr. 7(11)/2011
 Constela\ii diamantine 
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
Adresa redac
iei:
Bd. Gheorghe Chi
u, nr. 61, Craiova, Dolj, România, cod: 200541
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR
GU
Sumar
Redac
ia
Director:N. N. NEGULESCURedactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Consilier artistic:CRISTINA OPREA
Redactori asocia
i:
- Prof. univ. dr. C

LINA-FLORINA FLORESCU, SUA,membr
a Asocia
iei Române de Studii ale Americii- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- Lector univ. dr. ALINA-BEATRICE CHE

,Universitatea “Danubius”, Gala
i- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- MARGARET BEISSINGER, Department of Slavic Languages &Literatures 249 East Pyne, Princeton University- Prof. univ. GRIGORE AVRAMMaterialele se pot trimite la adresa:constelatii.diamantine@yahoo.com
 Constela\ii diamantine 
 
 Constela\ii diamantine 
3
Anul II, nr. 7(11)/2011
Constela\ii diamantine 
Doina DR~GU}
Romanii aveau, între altevorbe de duh,
i celebrul dicton
„Habent sua fata libelli“
(c

ile

i au soarta lor). Este ca
i cumai spune c
o carte, ca obiect ma-terial,
i-ar putea decide, ea în-

i, destinul.Soarta unei c

i este prezi-dat
de mai mul
i factori; rolulesen
ial îl are, desigur, Autorul.Intervin, apoi, editorul, tipogra-ful
i cititorul. Intervin
i vremea,
i vremurile.Au fost cor
bii
i vapoarecare, scufundându-se, au dus înadâncul m
rilor
i oceanelor nunumai bog

ii, nu numai tunuri,nu numai oameni, ci
i c

i. Isto-ria culturii
i civiliza
iei consem-neaz

i efecte nefaste ale vremii
i efecte datorate unor min
i bol-nave. Au pierit în fl

ri atâteaminuni ale lumii antice. Numeleincendiatorului Templului Arte-misei din Efes a fost declaratodios, iar cine i-l pronun
a aveaparte de represalii. Cu toateacestea, Erostrat - incendiatorul- bântuie ca o fantom
prin me-moria omenirii.Au c
zut prad
fl

rilor miilede pergamente ale Bibliotecii dinAlexandria. Nero incendiaseRoma pentru a se distra. În acestpârjol au devenit cenu

alte
ialte c

i. Numai dup
ce Guten-berg inventeaz
tiparul, c

ile au

tat o
ans
în plus de su-pravie
uire. Ele s-au aflat,
i seafl
, generic vorbind, la marecinste: apari
ia anticarilor spunemult în aceast
privin

.S-au mai cunoscut
i min
i înfierbântate care f 
ceau alergiela ideea de cultur
, implicit decarte. Ideologul celui de-al treileaReich, faimosul Goebbels, de-clara, cu cinism, c
atunci cândaude de cultur
îi vine s
scoat
pistolul
i s
trag
. Plutoanele deexecu
ie,
i naziste,
i comuniste,au trimis pe lumea cealalt
unmare num
r de oameni de cultur
,

duvind astfel posteritatea deoperele pe care ace
tia ar mai fiputut s
le dea.„Somnul ra
iunii“, vorba luiGoya, a n
scut mon
tri
i în spa-
iul românesc; s
ne gândim, spreexemplu, la c

ile lui Sadoveanuarse în pia
a public
de legionari;

ne mai gândim, de asemenea,la miile de titluri
i milioanele deexemplare de c

i care au fosttopite în timpul comunismului;

ne gândim, în sfâr
it, la acele

i care au fost efectiv arestate
i închise în a
a-zisele „fonduridocumentare“ ale bibliotecilorpublice.Gândurile acestea mi-au fostprilejuite de un fapt, care ar putea

fie anodin dac
n-ar fi vorbade c

i: o licean
, fiic
a unuiimportant om al legii, i-a incen-diat acestuia biblioteca. S-arputea crede c
a f 
cut-o fiindc
tat
l s
u ar fi pus-o s
citeasc
,din scoar

în scoar

, masiveletomuri. Eroare!, tân
ra a dat foc

ilor pentru a acoperi furtulsumei de 15.000 de euro. Ce-l vafi afectat, mai mult, pe d-l procu-ror? Pierderea c

ilor sau a ba-nilor? Euro va mai strânge, dar

ile acelea - nu.De unde se vede c
soarta

ilor depinde în primul rând deoameni (sau neoameni).
Sindromul Erostrat
Vor sau nu, intelectualii seraporteaz
la modele. Modelelenu pot s
fie decât capodopere.Fiecare intelectual n
zuie
te s
fie un model; unii reu
esc, al
iinu. Existen
a intelectualului esteo permanent
pendulare între vo-ca
ie
i aspira
ie. Exist

i ambi
ii.De cele mai multe ori, ambi
iilesunt de
arte. Cine nu s-a îmbo-

it din Ecleziast, deci cine nu
tie de
„de
 
ert 
 
ciunea de
 
ert 
 
-ciunilor”

i c
„totul e de
 
ert 
 
-ciune”,
acela nu este în m
sur

i vad
dimensiunile puterii.Vrem mult (
i este omene
te s
vrem mult), dar trebuie s
fimcon
tien
i de faptul c
limitelenoastre sunt m
rginite. S
nuuit
m c
omul nu este decât o
„trestie gânditoare”
cum spu-nea Blaise Pascal. Istoria culturii
i civiliza
iei ofer
multe, foartemulte exemple de capodopere.Pretinse sau adev
rate. Câ
i r
z-boinici nu
i-au ridicat statui?!
i faraoni nu
i-au imaginat c
vor r
mâne nemuritori închi
iacolo în piramide?! Câ
i creatoridin domeniile artelor plastice,arhitecturii, muzicii, literaturii nus-au crezut de neuitat?! De la unula r
mas un vers citat de te-miri-cine, de la al
ii au r
mas numaiamintirile despre ceea ce au f 
cut.În veacul al XXI-lea, consta-

m, cu triste
e, c
din cele
apteminuni ale lumii antice n-a mai

mas decât una (piramida lui
Soartacapodoperelor
Keops). Gloria a fost
i r
mâne oiluzie; este efemer
(acest cuvântvine din grecescul
ephemeros,
ceea ce înseamn
o specie defluturi care nu tr
iesc decât o zi).Chiar dac
risc
m s
c
lc
mpe drumuri îndelung umblate,vom spune c
numai geniile auparte de posteritate. S
ne gân-dim ce-ar fi literatura universal

Homer, f 

Dante, f 

Shakespeare, f 

Goethe, f 

Eminescu?
i ce-ar fi muzica f 

Beethoven, f 

Bach, f 

Verdi,

Enescu? Ori sculptura f 

Fidias, f 

Michelangelo, f 

Rodin, f 

Brâncu
i? Ori pictura

Leonardo da Vinci, Rafael,van Gogh, Gauguin, Picasso, f 
-

Grigorescu, f 

Luchian?
ice-ar fi iubirea de în
elepciune(filosofia) f 

Socrate, f 

Pla-ton, f 

Aristotel, f 

Hegel,

Blaga?
i ce-ar mai fi lumea

Pitagora, f 

Edison? OriEinstein?
i mergem
i ne între-
 
m: ce-ar mai fi lumea f 

Nor-bert Wiener, ori

tefan Odo-bleja?Zicea un mare autor antic,Sofocle, în acea capodoper
carea înfruntat vremea
i vremurile„Oedip”:
„În lume-s multe mariminuni,/ Minuni mai mari caomul nu-s”.
Sofocle era un autorprecre
tin; era un panteist. N-avea de unde s

tie c
exist
ominune mai mare decât omul:Dumnezeu.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ionel26 liked this
12345olga liked this
Ioan M. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->