Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đorđević vpr+odg

Đorđević vpr+odg

Ratings: (0)|Views: 963 |Likes:
Published by TomJerry1

More info:

Published by: TomJerry1 on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
MIODRAG DJORDJEVIĆ
ZPP
1. Postopek v gospodarskih sporih 480.-483.ZPP
SUBJEKTIVNI KRITERIJ1-Spori v katerih je
vsaka od strank 
gospod.družba, zavod, zadruga, država, občina, s.p. NE v sporih o
stvarnih pravicah
na nepr.in premič, motenje posesti2-v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami, družbami in člani organov družb3-spori med ustanovitelji zavodov4-spori med zadružniki, zadrugami in zadružnikiOBJEKTIVNI KRITERIJ1-plovbni spori (NE prevoz potnikov)2-spori iz vpisov v sodni register 3-spori iz koncesijskih pogodb4-razveljavutev pog o arbitraži5-varstvo/uporaba izumov, znakov razlikovanja, pravica do uporabe firme, varstvo konkurence6-stečajni postopki
1. Napoved pritožbe v gospodarskih sporih496.čl ZPP
V postopkih v sporih majhne vrednosti in v postopku za izdajo plačilnega naloga je potrebno
napovedati pritožbo
. Stranka mora napovedati pritožbo v 8 dneh od prejema sodbe s skrajšano(sumarno) obrazložitvijo, saj vsebuje samo navedbe tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere strankaopira zahtevke, pr.pouk o pravici do pritožbe ter navedbo, da bo sodba s popolno obrazložitvijoizdelana, če stranka napove pritožbo. Napoved pritožbe je procesna predpostavka. Pritožba ni dovoljena, če je stranka v predpisanem roku po prejemu sodbe s skrajšano obrazložitvijo ne napove.Če stranka napove pritožbo, mora sodišče sestaviti sodbo s polno obrazložitvijo. Sodba mora bitiizdelana v roku 15 dni
od plačila sodne takse za pritožbo
.
(četudi se ZPP sklicuje na črtani 497.člen, pa105.a določa, da mora biti sodna taksa plačana tudi pri napovedi pritožbe).
Če stranka ne plača sodne takse za pritožbo, čeprav je pritožbo napovedala, sodišče seveda ni trebaizdelati sodbe s popolno obrazložitvijo.
2. Zakaj je pomembno razlikovanje med navadnim in gospodarskim sporom?
Veljajo različne določbe, ali splošni del ZPP ali pa postopek v gospodarskih sporih. Različno tudi za pravna sredstva: meja za dovoljeno revizijo različna (pravdni 40.000 EUR/gospodarski 200.000 EUR)
3. Napoved pritožbe v gospodarskem postopku - na primeru, sodišče izda ugodilno sodbo,pritožbo napove tožeča stranka, sodišče pa napise dolgo sodbo z zavrnilnim izrekom. Kaj je spritožbo?
Sodišče je vezano na svojo sodbo od trenutka, ko se lahko z njeno vsebino seznanijo tretje osebe. Česodišče sodbo ustno razglasi, je to trenutek, ko je bila sodba razglašena. V tem primeru predsednik senata javno prebere izrek sodbe in na kratko predstavi njene razloge. Vezanost sodišča na sodbo pomeni, da je sodišče ne sme več spremeniti ali razveljaviti. Vezanost se nanaša samo na
izrek 
, takoda lahko sodišče v pisnem odpravku sodbe navede drugačne razloge, kot jih je navedlo ob ustnirazglasitvi, oziroma lahko ustno navedene razloge dopolni. Če sodba ni ustno razglašena, je sodiščenanjo vezano od trenutka, ko je odpravljena.V tem primeru sodišče ne more naknadno spremeniti izreka sodbe, saj je na svojo odločitev vezano.
4. Ali je se kje urejena napoved pritožbe v ZPP?
 NE, zgolj v 496.ZPP
 
5. Sodišče izda ugodilno sodbo za 6 milijonov , kako je s pritožbo, napovedjo pritožbe?
 Ne gre za spor majhne vrednosti, zato ni potrebno napovedati pritožbe, temveč veljajo določbe ZPP,ki se ne nanašajo na gospodarske spore. Pritožbo bo potrebno podati v 15 dneh od vročitve sodbe.
6. Plovbni spor je gospodarski spor, kaj je za vas plovbni spor?
483.člen ZPPČisti objektivni kriterij ( ne gre za to, kakšen je subjektivni status pravdnih stran)Plovbni spori= spori, ki se nanašajo na ladje, na plovbo po morju in v sporih za katere velja plovbo pravo, RAZEN (IZJEMA!) sporov o
prevozu potnikov
(
ki so pravdni in ne gospodarski).
7. Ali je prevoz ljudi z ladjo plovbni spor?
 NE.
8. Rok za odgovor na tožbo v gospodarskem sporu (novela ZPP)?276. ZPP
: 30 dni, enako kot v rednem (prej je bilo 15),Je pa možno:
487. členV
nujnih
primerih sme sodišče ne glede na določbo 276. člena tega zakona
takoj po predhodnem preizkusu tožberazpisati glavno obravnavo
.Sodišče ima v nujnih primerih
pravico določiti narok po telefonu
ali
brzojavno
ali
z uporabo telekomunikacijskihstoritev
.488. členKadar po prejemu odgovora na tožbo sodišče ugotovi, da med strankami ni sporno dejansko stanje in da ni drugih ovir zaizdajo odločbe, lahko brez razpisa naroka izda odločbo o sporu.
 
ZIL-1
18.Pravice industrijske lastnine, kaj je širše intelektualna ali industrijska lastnina?
Pravo intelektualne lastnine (intellectual property law) skupek pr.pravil, ki urejajo pravice naintelektualnih stvaritvah (nematerialne dobrine), sestavljena iz dveh delov:1.Pravo industrijske lastnine (industrial property law) –pravice industrijske lastnine (ZIL-1,firma v ZGD-1)2.Avtorsko pravo (Copyright)-avtorske in sorodne praviceRazlike: čas trajanja, vsebina, način pridobitveZa pravice industrijske lastnine veljata dve načeli: teritorialnosti in časovne omejenosti.Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so
patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamkain geografska označba
.
8. Znak - znamka
Znamka je registriran znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitev drugega.
42.člen ZIL-1 (predmet varstva znamke)(1) Kot znamka se sme registrirati
kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanjeblaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot sozlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno zobliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov
.(2) Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti
trajanje uporabe znaka
.(3) Narava blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka, ne sme biti v nobenem primeru ovira za registracijo.Znamka je znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo
razlikovanje blaga in storitev enega podjetja od blaga in storitevdrugega podjetja
, ter jih je mogoče grafično prikazati.Različni znaki so: slika, slikovni znak z vključeno besedno zvezo, kombinacija barv, kombinacija znakov. Ti znaki prispevajo k temu, da si lahko blago, ki je označeno z njimi ustvari
 svojo lastno trženjsko istost (identiteto
).
 
9. Kaj je predmet zavarovanja/zaščite, znak ali znamka?
Znamka je pravica, ki nastane na temelju ZIL-1; z njo pa se varuje znak. Razlika med znakom inznamko je smiselna in celo nujna zato, ker je uporabnik znaka v drugačnem pravnem položaju kotimetnik znamke.
10. Kaj je pogoj, da pridobiš pravico do znamke?
76. in 103. člena ZIL-1 ter pravilno ugotovila, da se pravice iz blagovne znamke pridobijo
z dnemvpisa v ustrezen register, to je ko je znamka registrirana
.
Pravilna je zato razlaga sodišča prve stopnje, da je šteti kot zaščiteno blagovno znamko po določilu 11. člena ZOUTI blagovno znamko, ki je že registrirana in ne le prijavljena. Prijavljena znamka zagotavlja le prednostno pravico, to je izključno pravico do pridobitve pravice, ki jo je prijavitelj zahteval, to pa pomeni, da je postopek pridobitve pravice do blagovne znamke v teku.
11. Znamka, zahtevki, neuporaba znamke?
Znamka je znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga in storitev enega podjetjaod blaga in storitev drugega podjetja, ter jih je mogoče grafično prikazati.Kot znamka se ne sme registrirati znak, če obstajajo:-
absolutni
zavrnitveni razlogi: generični, opisovalni in nemoralni pojmi, nasprotovanje javnemu redu,zavajajoči znaki, državna ali mednarodna znamenja ( razen z dovoljenjem pristojnih organov);-
relativni
zavrnitveni razlogi: enakost ali podobnost z drugo znamko, zaradi česar obstaja nevarnostzmede ali škode za ugled prejšnje znamke, nasprotovanje prej pridobljeni pravici industrijske lastnineali avtorski pravici.
Sodno varstvo in uveljavljanje pravic:
1. Tožba za
 
ugotovitev ničnosti znamke2. Tožba na izpodbijanje pravice do znamke3. Tožba za izbris znamke iz registra4. Tožba zaradi razveljavitev znamke zaradi neuporabe5. Tožba zaradi kršitve pravic
11. Katero sodišče je pristojno za industrijsko lastnino?
Tožba v upravnem sporu pri Upravnem sodišču v LJ
12. Ali je možno izgubiti pravico do znamke?Ali blagovna znamka uživa neomejeno pravno varstvo?
Omejena je z rokom (5 let neuporabe)
120. člen ZIL-1 (tožba za razveljavitev znamke zaradi
neuporabe
 
)
(1)
Zainteresirana
oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču
zahteva razveljavitev znamke
, če
imetnik brezupravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let
od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila
zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji
, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, zakatere je znamka registrirana.(2) Razveljavitve znamke
ni mogoče zahtevati 
, če je imetnik začel ali ponovno začel
resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena in vložitvijo tožbe zarazveljavitev znamke
. Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v
roku treh mesecev pred vložitvijo tožbe
, šteto najprej od izteka roka iz prvega odstavka tegačlena, če je začel s pripravami na uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo šele,
ko se je zavedal, da mu grozivložitev tožbe za razveljavitev njegove znamke
.(3) V postopku razveljavitve znamke
imetnik dokazuje uporabo
znamke.(4) Šteje se, da imetnik uporablja znamko,
če se ta uporablja z njegovim soglasjem ali če jo uporablja druga oseba, ki je za to pooblaščena
.(5) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če kolektivno znamko uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravicodo njene uporabe.(6) Kot uporaba znamke se šteje tudi:a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajorazlikovalnega značaja znamke;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Maja Kolenc liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->