Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOZMIKUS EVANGÉLIUM

KOZMIKUS EVANGÉLIUM

Ratings: (0)|Views: 510|Likes:
Published by turulnemzetseg

More info:

Published by: turulnemzetseg on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

 
KOZMIKUS EVANGÉLIUM (JÁNOS ismeretlen EVANGÉLIUMA)arámiból fordította Edmond Bourdeaux Székely
I. RÉSZ: AZ EMBER FIÁNAK CSODÁLATOS GYÓGYÍTÁSAI
 
 Arámi eredetib
 
l Angolra és Angolból Magyarra fordította: PROF. DR. EDMONDSZÉKELY 
 
El
szó a második amerikai kiadáshoz
 Könyvecskénk János ismeretlen Evangéliumának, „Az Ember Fiának CsodálatosGyógyításairól” szóló els
töredéke, a teljes m
nek mintegy nyolcadrésze. Az eredetikéziratot a mongol invázió el
l nyugat felé menekül
ázsiai Nesztoriánus szerzetesekhozták magukkal. Eredetét, összehasonlító-nyelvészeti, vallási, filozófiai ésorvostudományi vonatkozásait illet
leg az els
amerikai (San Francisco) és angol(London) kiadások magyarázó fejezeteire utaljuk az olvasót. E m
megmérhetetlenhorderejét a legjobban az bizonyítja, hogy az els
kiadás megjelenése óta eltelt hat hétalatt máris amerikai, angol, spanyol, francia, magyar kiadásokat ért meg, a többinyelvekre pedig most fordítják.Kétezer év óta els
ízben hangzik fel újra eredeti tisztaságában a Szeretet, Béke ésEgészség egyszer
természettörvényeinek e csodálatos Szózata az „emberek fiaihoz”,ama legfiatalabb és „legkedvesebb tanítvány” ajkairól aki az összes tanítványok közül alegmagasabb életkort és bölcsességet érve el, a leghívebben foglalá írásba Mesteretanításait.A teljes m
következ
hét részének lefordítása és kiadása most van folyamatban.Zseniális felfedez
 jét és fordítóját, azt hiszem, nem szükséges részletesebbenismertetnünk az amerikai olvasóközönség el
tt.Prof. Dr. Edmond Székely az „International Cosmotherapeutic Expedition 1930-40”világhír
vezet
 je, a jöv
gyógytudománya, a „Kozmoterápia Atyja”, korunknakkétségkívül legsokoldalúbb tudósa. Író, filozófus, egyetemi tanár, orvos, etnográfus,szociológus, nyelvész, régész, világutazó és felfedez
egy személyben. Európában ésAmerikában évenkint megjelen
angol, francia, spanyol, stb. nyelv
m
vei osztatlanelismerést és népszer
séget biztosítottak számára mind az öt világrészben, melyeknekévek hosszú sora óta fáradhatatlan kutatója.Az amerikai sajtó és közönség csak 1934-ben kezdett rá felfigyelni, amikor, mint avilághír
polinéziai lepra-botrány f 
h
se körül, hatalmas viharok dúltak a franciaképvisel
házban. Ekkor vívta ma már történelmi élet-halál harcát a Csendes-óceániszigetek leprásaiért Francia Polynézia akkor jól ismert korrupt kormányzó bürokratáival.A Csendes Óceán közepén egy lepratelepen, teljesen elszigetelve európaiösszeköttetéseit
l és kényre-kedvre kiszolgáltatva mindenható ellenségeinek, egyedül alepratelepek szerencsétlen él
halottaitól támogatva, egyéves, önfeláldozó, heroikusküzdelem után megvalósította az eddig lehetetlent, a leprának kozmoterápia általigyógyítását.A polynéziai lepratelepeken szolgálatot teljesít
vallásos missziók ápolón
inek h
ségesbeszámolói következtében, a legintenzívebb gyógyító tevékenységet kifejt
amerikai
 
protestáns egyház, a „Cosmovital Church” „a XX. század legkrisztusibb cselekedetéért”örökös Érsekévé választotta; majd „János Ismeretlen Evangéliumának” angolra valólefordításáért Theologiai Egyetemének díszdoktorává avatta. A nemzetközi sajtóhatalmas erej
támogatása s a tudományos világ egyidej
szolidaritása elsöpörte apolynéziai bürokrácia korrupt diktátorait s lehet
vé tette számára; hogy a vezetése alattálló „International Union Of Cosmovitalists” keretében hatalmas és osztatlannépszer
ségnek örvend
nemzetközi mozgalmat indítson a Kozmoterápiának a világösszes lepratelepeire való bevezetéséért, az emberiség ezen legszerencsétlenebbmillióinak megmentéséért. Életének központi alkotása a legújabb és legegyetemesebbtudomány, a „Paneubiotika” (Pan = Minden, Eu = Tökéletes, Bios = Élet), az Életlegtökéletesebb formái mindenoldalú megvalósításának tudománya.Felfedezésekben csodálatosan gazdag tudományos Expedícióiról, hihetetlenül sokoldalúirodalmi termékenységér
l, az
serd
k és primitív népek iránti rajongó szeretetér
lcsakis m
veinek átolvasása képes tökéletes képet nyújtani.
 New Orleans, 1937 Augusztus 25-én. FREDERIC MARCHALL, a „Cosmovital Church”Polinéziai Püspöke
 
„ . . . Szent az én Testem,Mert Örök Rend fehér folyói mossák,Csodálatos Csodálatosság.”
 
 ADY 
 
János Evangéliuma az Ember-Fiának csodálatos gyógyításairól és tanításairól
 
I. RÉSZ (1-18)
 1. És ekkor számos betegek és nyomorékok járulának Jézus elejébe, kérvén. Ha temindenek tudója vagy, mond, miért sínyl
dünk mi a mi nyavalyáinkban? Miért nemvagyunk mi is oly er
vel teljesek mint a többiek? 2. Gyógyíts meg bennünket Uram,hogy ne kelljen továbbra is nyomorognunk. 3. Tudjuk, hogy neked hatalmadban áll, óhUram, minden betegségeknek gyógyítása. 4. Szabadits meg bennünket a sátántól, ésösszes nyavalyáinktól. 5. Könyörülj rajtunk és ne fordítsd el t
lünk a Te szívedet. 6.Jézus pedig mondá. Boldogok vagytok, hogy éhezitek az igazságot, mert kielégítlektiteket a tudás kenyerével. 7. Boldogok vagytok, hogy zörgettek, .mert megnyitomel
ttetek az Élet kapuját. 8. Boldogok vagytok, hogy le akarjátok rázni a sátánnak az
 igáját, mert bevezetlek titeket a mi Anyánk angyalainak a birodalmába, ahová el nemérhet a sátán hatalma. 9. Ki a mi Anyánk és az
angyalai? Hol vagyon az
birodalma?Kérdezék mindnyájan nagy csodálkozással. 10. A ti Anyátok bennetek van, és ti
bennevagytok. 11.
szült és
éltet titeket. 12.
adta nektek a ti testeteket és neki fogjátokazt majdan visszaadni. 13. Boldogok lesztek, ha megismeritek
t és az
birodalmát. 14.Ha befogadjátok az
angyalait és cselekszitek az
törvényeit. 15. Bizony mondomnéktek, hogy aki ezt cselekszi, soha betegséget nem lát. 16. Mert a mi Anyánknak az
 hatalma mindenek felett vagyon. 17. És ledönti
a sátánt és az
birodalmát. 18. Ésuralkodik
a ti testeteken és mindenen ami él.
 
II. RÉSZ (1-40)
 1. A vér, mely bennünk lakozik, Föld-Anyánk véréb
1 születék. 2. Föld-Anyánk vérehullik a fellegekb
l, szökken a föld méhéb
l, csörgedez a hegyi patakokban. 3.Hömpölyög a síkok folyóiban, nyugszik az álló tavakban, háborog a viharos tengereken.4. A leveg
, melyet belélegzünk, Föld-Anyánk lehelletéb
l születék. 5. Föld-Anyánklehellete kéklik a leveg
égben és a magasságokban, süvölt a hegyek ormain, susog azerd
lombjaiban. 6. Hullámzik a búzamez
k felett, alszik a mély völgyekben és izzik apusztán. 7. Csontjaink keménysége Föld-Anyánk csontjaiból születék, sziklákból éskövekb
l. 8. Égbemerednek a hegyek csúcsain, mint alvó óriások feküsznek ahegyoldalakon. 9. Szobrokként trónolnak a pusztában és láthatatlanul rejt
zködnek a földméhében. 10. Húsunk rugalmassága Föld-Anyánk húsából születék: 11.
piroslik éssárgul a fák gyümölcseiben és táplál bennünket a mez
k vetésében. 12. Beleink Föld-Anyánk beléb
1 születének. 13. Ép úgy rejtve vannak elölünk, mint a földnek láthatatlanmélységei. 14. Szemeinknek az
világossága, füleinknek az
hallása, mind Föld-Anyánknak az
színeib
l és hangjaiból születék. 15. Melyek úgy vesznek körülbennünket, mint a halat a hullámzó tenger, a madarat az áramló leveg
. 16. Bizony,bizony mondom néktek, hogy az ember a Föld-Anya fia; és az Ember-Fia a Föld-Anyátólkapta az
egész testét. 17. Mint ahogy az újszülöttnek teste az
anyja méhéb
l születék.18. Bizony, bizony mondom néktek, hogy egyek vagytok ti a Föld-Anyával,
bennetekés ti
benne vagytok, t
le születtetek, benne éltek és beléje tértek vissza. 20. Ezérttartsátok meg az
törvényeit, mert boldog és hosszú életü csak az lehet, aki tiszteli az
 Anyját és cselekszi az
törvényeit. 21. Mert lélegzetetek az
lélegzete, véretek az
 vére. 22. Csontotok az
csontja, húsotok az
húsa. Beleitek az
belei. 23. Szemeitekés Füleitek az
szemei és fülei. 24. Bizony mondom néktek, hacsak egyetlen törvénytmeg nem tarttok mindezekb
l, hacsak egyetlen testrészeteket rontjátok megmindezekb
l. 25. Mindenest
l elkárhoztok a ti súlyos nyavalyáitokban és lészen jajgatásés fogaknak csikorgatása. 26. Bizony mondom néktek, ha nem követitek a ti Anyátoktörvényeit, semmiképpen el nem kerülhetitek a Halált. 27. Aki pediglen megtartja az
 Anyjának törvényeit, azt az Anyja is megtartja. 28. Meggyógyítja az
mindennyavalyáiból, úgy, hogy soha beteg nem lesz. 29. Hossza életet ad neki és megvédiminden gyengeségt
l. 30. T
zt
l, vízt
l és mérges kígyóknak marásától. 31. Mert a tiAnyátok szült titeket,
 
rzi bennetek az életet, 32.
adta nektek az
testét és csak
 gyógyíthat meg titeket. 33. Boldog, aki szereti az
Anyját és nyugodtan pihen az
 kebelén. 34. Mert a ti Anyátok még akkor is szeret titeket, ha elfordultok t
le. 35. Hátmég, hogyha visszatértek hozzá? 36. Bizony mondom néktek, hogy igen nagy az
 szeretete. 37. Nagyobb a legmagasabb hegyeknél és mélyebb a legmélyebb tengereknél.38. És akik
t szeretik, soha
ket el nem hagyja. 39. Mint a kotlóstyúk az
csibéit, mintaz anyaoroszlán az
kölykeit, mint az anya az
egyszülöttjét. 40. Úgy
rzi a Föld-Anyaaz
Ember-Fiát, minden baj és veszedelemt
l.
III. RÉSZ (1-31)
 1. Mert bizony mondom néktek, hogy számtalan a baj és veszedelem, mely az Ember-Fiára leselkedik. 2. A f 
rossz, minden rosszaknak parancsolója, minden ördögökfejedelme, ott leselkedik, minden Ember-Fiának testében. 3.
a Halál, minden rossznak,nyavalyáknak és betegségeknek ura. Tetszet
s ruhákat öltve ígéretekkel csábítgatja éskísérti az Ember-Fiát. 4. Gazdagságot igér és hatalmat, fényes palotákat és aranyos,ezüstös ruhákat. Szolgasereget, hírt és dics
séget. 5. Bujálkodást és paráznaságot, eszem-

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->