Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ASPNET 3.5 Lesson 02

ASPNET 3.5 Lesson 02

Ratings: (0)|Views: 166|Likes:
Published by quangson91

More info:

Published by: quangson91 on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2011

pdf

text

original

 
Bài s
ố 
2
Giơ  ́i thiệu vê  ̀ca  ́ch thư   ́c truy cập dư   ̃liệu
 
Table of Contents
1
T
2
3
4
5
b
6
7
8
p
9
o
 
 Microsoft Vietnam
 – 
DPE Team | Bài s
ố 
2: Gi
ớ 
i thi
ệ 
u cách th
ứ 
 c truy c
 p d 
ữ 
li
ệ 
u 2
1 T
ng quan
Ph
n l
ớ 
n các
ng d
ng hi
ện nay đề
u s
d
ụng cơ sở 
d
li
u. nhi
u cách th
c truy c
p d
li
u khác nhau trongcác công ngh
c
ủa Microsoft như
ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên t
 
khi .NET Framework ra đờ 
i thì côngngh
 
ADO.NET đã đượ 
c tích h
ợ 
p, ADO.NET ch
a các l
ớ 
p cho phép các
ng d
ng connect data sources (k 
ế
t n
iv
ớ 
i các ngu
n d
li
u), execute commands (th
c hi
n các l
nh), manage disconnected data (qu
n lý d
li
ệu đã
ng
t
ế
t n
i). V
ới ADO.NET ngườ 
i l
p trình có th
vi
ế
t ít mã l
ệnh thao tác cơ sở 
d
li
ệu hơn so vớ 
i các côngngh
 
trướ 
c trong các
ng d
ng client-server ho
c các
ng d
ng trên desktop.M
t khác, trong ASP.NET t
phiên b
n .NET Framework 2.0 tr
ở 
lên có thêm các thao tác v
ới cơ sở 
d
li
u màkhông s
d
ụng ADO.NET như SqlDataSource, LINQ hoặ
c Profiles.Ngoài ra các
ng d
ng truy c
p d
li
u c
a .NET Framework còn có th
truy nh
p vào các ngu
n d
li
u ngoài
như File, Stream, XML, Ajax
, web services, WCF, data services.
Trong hướ 
ng d
n này, ta s
t
o ra m
t Web site project thao tác v
ới cơ sở 
d
li
u. S
d
ng Visual Studio 2008t
o m
ột project Website. Trong đó tạ
o m
t database tên là DB_TEST.MDF trong folder App_Data (Figure 1)
Figure 1. T 
o database DB_TEST trong
ứ 
ng d 
ng Website
S
d
ng database DB_TEST t
o 2 table HangHoa và KhoHang (Figure 2, Figure 3)
 
 Microsoft Vietnam
 – 
DPE Team | Bài s
ố 
2: Gi
ớ 
i thi
ệ 
u cách th
ứ 
 c truy c
 p d 
ữ 
li
ệ 
u 3
Figure 2. Table HangHoa trong database DB_TEST Figure 3. Table KhoHang trong database DB_TEST 
T
o m
t chu
i connection trong file c
u hìnhweb.config 
đặ
t tên là ConnectionString cho phép truy nh
ập vào cơ 
s
ở 
d
li
u DB_TEST.MDFweb.config
 
<configuration><connectionStrings><add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\DB_TEST.mdf;IntegratedSecurity=True;User Instance=True"providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings>//
các thi
ế
t l
p c
ấu hình khác …
 </configuration>
 
2
 
Truy c
p d
ữ 
li
u ADO.NET
ADO.NET Data Providers cho phép truy nh
p vào m
ột cơ sở 
d
li
u c
th
, th
c hi
n các câu l
nh SQL và nh
nd
li
u. Data provider là chi
ế
c c
u n
i gi
a
ng d
ng và ngu
n d
li
u.L
ớ 
p ADO.NET Data Provider bao g
m các thành ph
n: Connection: Th
c hi
n connect t
ớ 
i ngu
ồn cơ sở 
d
li
u;Command: Th
c hi
n m
t câu l
nh SQL ho
c m
t store procedures; DataReader: Ch
 
đọ
c và nh
n d
li
u t
m
ttruy v
n; DataAdapter th
c hi
n 2 nhi
m v
ụ: Điề
n d
li
u nh
ận đượ 
c vào m
t DataSet, có th
ghi nh
n s
thay
đổ
i d
li
u trong DataSet.M
t ví d
s
d
ng ADO.NET v
ới đối tượ 
ng hi
n th
d
li
u là GridView. T
o m
ột webform đặ
t tên là
Adonet.aspx, trong webform đó tạ
o m
ột GridView đặ
t tên là GridView1. Mã l
nh th
c hi
n k 
ế
t n
i d
li
u:Adonet.aspx.cs
SqlConnectionconn =new  SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].Connection String);

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->