Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
UCHWA
Ł
A NR LIII/400/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘ
DRZEJOWIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczą 
cej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi
ą 
cychw
ł
asno
ść
Gminy J
ędrzejów.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”
a
” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą 
dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, w związku z art.34 ust.1 pkt 3 oraz art.68 ust.1 pkt 7 i ust.2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z póź
n. zm./, Rada
Miejska w Ję
drzejowie uchwala, co nast
ę
puje:
§ 1.
W uchwale Nr XLVI/395/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowi
ą 
cych w
ł
asno
ść
Gminy J
ędrzejów § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
 
1) przy sprzeda
ż
y lokali mieszkalnych bonifikata wynosi 98%
§ 2.
Ustalona bonifikata okre
ślona w § 1 niniejszej uchwał
y obowi
ą 
zuje do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwa
ł
y porucza si
ę
Burmistrzowi Miasta J
ę
drzejowa.
§ 4.
Uchwa
ł
a podlega og
łoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ś
wi
ę
tokrzyskiego, ponadto b
ę
dziepodana do publicznej wiadomo
ści w sposób zwyczajowo przyję
ty.
§ 5.
Uchwa
ła wchodzi w ż
ycie po up
ł
ywie czternastu dni od dnia og
ł
oszenia.
Przewodnicz
ą 
cy Rady Miejskiej
w Ję
drzejowie
 
mgr Pawe
ł
B
ł
aszkiewicz
 
ID: NNAAR-PJJSD-GQLPM-ICYHX-YYEIU. Podpisany.Strona 1 / 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->