Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
UCHWAŁA Nr XXIX/223/09RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę,obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2, 3, 6 pkt. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 15 września2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 1 usta-wy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.236 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:1) Właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to osoby i podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.Nr 180, poz. 236 z późn. zm.).2) Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz 587; z 2005r. Nr175, poz. 1462)
§ 2.1.
Postanawia się przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia za odpłatnością przezGminę Pawłów, obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych zterenu nieruchomości.
2.
Termin przeprowadzenia referendum wyznacza się na dzień 07 czerwca 2009r.
3.
Głosowanie przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, w godzinach od 6
00
do 20
00
.
§ 3.
W referendum naleŜy odpowiedzieć na pytanie w brzmieniu:„Czy jest Pan/i za przejęciem przez Gminę Pawłów, obowiązku odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy - za odpłatnością ustalaną przez Radę Gminy”.
§ 4.
Ustala się wzór karty do głosowania w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 5.
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi Załącznik Nr 2 douchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7.
Uchyleniu podlega uchwała Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 lutego 2009 ro-ku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gmi-nę obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-jewództwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia, poprzezrozplakatowanie na terenie gminy Pawłów.
Przewodniczący Rady Gminy:
G. Dyk 
 
Załączniki do uchwały Nr XXIX/223/09Rady Gminy w Pawłowiez dnia 29 kwietnia 2009r.
Załącznik Nr 1
KARTA DO GŁOSOWANIAw referendum gminnym wyznaczonym na dzień 07 czerwca 2009 roku

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->