Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
UCHWAŁA Nr XXXII/145/2009RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicz-nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu wSandomierzu wyraŜonej Uchwałą Nr 457 z dnia 18 marca 2009. Rada Gminy w Obrazowie uchwala conastępuje:
§ 1.
1) Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi lokalne nie zaliczone do innych kategorii, sta-nowiące uzupełnienie sieci dróg słuŜącym miejscowym potrzebom oraz ustala się ich przebieg zgodnie zwykazem stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.2) Ustala się przebieg dróg gminnych na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XXXVII/202/2002 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2002 rokuw sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-jewództwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
J. Orawiec 
 
Załączniki do uchwały Nr XXXII/145/2009Rady Gminy w Obrazowiez dnia 20 marca 2009r.
Załącznik Nr 1
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->