Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raport MCV iulie 2011

Raport MCV iulie 2011

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by RaduZlati
Raport MCV iulie 2011
Raport MCV iulie 2011

More info:

Published by: RaduZlati on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2011

pdf

text

original

 
RO RO
COMISIA EUROPEAN
Ă
 
Bruxelles, 20.7.2011COM(2011) 460 final
RAPORT AL COMISIEI C
Ă
TRE PARLAMENTUL EUROPEAN
Ş
I CONSILIUprivind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare
ș
iverificare
{SEC(2011) 968 final}
 
RO
2
RO
RAPORT AL COMISIEI C
Ă
TRE PARLAMENTUL EUROPEAN
Ş
I CONSILIUprivind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare
ș
iverificare1. I
NTRODUCERE
 
Mecanismul de cooperare
ș
i verificare
1
(MCV), instituit în momentul ader 
ă
riiRomâniei la UE, are drept obiectiv sprijinirea României în crearea unui sistem judiciar 
ș
i administrativ impar 
ț
ial, independent
ș
i eficace. Modificarea cadrului juridic
ș
i a sistemului judiciar în vederea continu
ă
rii alinierii acestora la sistemeleexistente în celelalte state membre reprezint
ă
o responsabilitate na
ț
ional
ă
. Guvernultrebuie s
ă
preg
ă
teasc
ă
 
ș
i s
ă
propun
ă
legi-cadru esen
ț
iale, Parlamentul urmând s
ă
leadopte, iar sistemul judiciar s
ă
î
ș
i modifice procedurile
ș
i s
ă
le pun
ă
în aplicare înscopul stabilit. Începând din 2007, MCV a acordat României sprijin în creareastructurilor aferente unui sistem judiciar modern. Au existat momente în care MCV afost contestat
ș
i criticat de diverse componente ale acestui consens na
ț
ional necesar,dar ast
ă
zi se recunoa
ș
te pe scar 
ă
larg
ă
c
ă
acest mecanism a contribuit la promovareaschimb
ă
rii într-o direc
ț
ie pozitiv
ă
. Guvernul român
ș
i-a dovedit hot
ă
rârea
ș
iangajamentul în ceea ce prive
ș
te stimularea procesului de reform
ă
. Parlamentul sau, pân
ă
recent, autorit
ăț
ile judiciare nu au dat dovad
ă
întotdeauna de aceea
ș
i hot
ă
râre.În decursul a cinci ani, accentul s-a mutat de la preg
ă
tirea
ș
i adoptarea legilor la punerea în aplicare a acestora. Elementele cadrului legal necesar pentru reform
ă
sunt,în mare m
ă
sur 
ă
, instituite, dar nu sunt complete. Conform prezentului raport,urm
ă
toarele etape necesare în acest proces ar trebui s
ă
se concentreze pe punerea înaplicare a noilor legi de c
ă
tre sistemul judiciar.Prezentul raport este cel de al cincilea raport anual de la data cre
ă
rii MCV
2
. În varaanului 2012, la cinci ani de la instituirea MCV, Comisia va efectua o evaluareglobal
ă
a progreselor realizate de România în cadrul MCV de la aderare
ș
i va face propuneri corespunz
ă
toare în lumina acestei evalu
ă
ri. Prezentul raport con
ț
ine o seriede recomand
ă
ri specifice menite s
ă
sprijine România în preg
ă
tirea acestei evalu
ă
riglobale.
2. S
ITUA
ț
IA PROCESULUI DE REFORM
Ă
DIN
OMÂNIA
 
 Realiz 
ă
ri 
 ș
i provoc
ă
ri 
1
Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare
ș
i deverificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referin
ță
 specifice în domeniul reformei sistemului judiciar 
ș
i al luptei împotriva corup
ț
iei (JO L 354,14.12.2006, p. 56).
2
Prezentul raport se bazeaz
ă
pe informa
ț
iile furnizate în mod regulat de autorit
ăț
ile române, în special ca
ă
spuns la chestionarele detaliate trimise de Comisie. Comisia a beneficiat de asisten
ț
a unor exper 
ț
iindependen
ț
i
ș
i s-a bazat pe documente
ș
i informa
ț
ii primite din diverse surse. Documentul justificativde înso
ț
ire prezint
ă
evaluarea detaliat
ă
a Comisiei privind progresele înregistrate în ceea ce prive
ș
tefiecare obiectiv de referin
ță
stabilit prin decizia privind MCV.
 
RO
3
RO
De la ultimul raport anual al Comisiei, România a luat m
ă
suri semnificative învederea îmbun
ă
t
ăț
irii eficien
ț
ei procedurilor judiciare
ș
i a continuat preg
ă
tirile pentruintrarea în vigoare a celor patru noi coduri, care reprezint
ă
baza unui act de justi
ț
iemodern. Înainte de punerea în aplicare a noilor coduri, Legea micii reforme în justi
ț
iea adus îmbun
ă
t
ăț
iri în ceea ce prive
ș
te celeritatea actului de justi
ț
ie. De asemenea,România a r 
ă
spuns prompt la recomandarea Comisiei, adoptând un nou cadru juridic pentru Agen
ț
ia Na
ț
ional
ă
de Integritate. ANI a devenit opera
ț
ional
ă
în temeiul nouluicadru juridic
ș
i anchetele pe care le-a desf 
ăș
urat au început s
ă
dea din nou roade.Autorit
ăț
ile române au hot
ă
rât s
ă
revizuiasc
ă
sistemul judiciar 
ș
i procedurile deachizi
ț
ii publice
ș
i s
ă
fac
ă
o evaluare a politicii de combatere a corup
ț
iei, de
ș
i aceast
ă
 revizuire nu se num
ă
ă
printre obiectivele de referin
ță
ale MCV. În aceea
ș
i perioad
ă
,Direc
ț
ia Na
ț
ional
ă
Anticorup
ț
ie (DNA) a avut o activitate tot mai conving
ă
toare înceea ce prive
ș
te anchetarea cazurilor de corup
ț
ie la nivel înalt.În ciuda progreselor înregistrate din iulie 2010, consecven
ț
a
ș
i ob
ț
inerea de rezultateîn mai multe domenii r 
ă
mân o provocare. Trebuie înregistrate în continuare progreseîn lupta împotriva corup
ț
iei. În mai multe cazuri importante la nivel înalt, s-auînregistrat amân
ă
ri în instan
ță
de mai mul
ț
i ani
ș
i nu s-a avansat decât într-o mic
ă
 m
ă
sur 
ă
spre solu
ț
ionare în aceast
ă
perioad
ă
. Se impune adoptarea unor m
ă
suriurgente menite s
ă
accelereze desf 
ăș
urarea acestor procese
ș
i s
ă
evite închidereaacestor cazuri din cauza împlinirii termenului de prescrip
ț
ie. Lupta împotrivacorup
ț
iei ar trebui s
ă
ă
mân
ă
o prioritate major 
ă
 
ș
i ar trebui coordonat
ă
prinintermediul unei noi strategii anticorup
ț
ie, care s
ă
fie global
ă
 
ș
i solid
ă
. Trebuieadoptate m
ă
suri urgente pentru îmbun
ă
t
ăț
irea sistemului de recuperare a produselor infrac
ț
iunii, a urm
ă
ririi în justi
ț
ie a cazurilor de sp
ă
lare de bani, precum
ș
i a protec
ț
iei împotriva conflictului de interese în gestionarea fondurilor publice.Trebuie ob
ț
inute rezultate mai bune în ceea ce prive
ș
te confiscarea bunurilor a c
ă
ror  provenien
ță
nu poate fi justificat
ă
 
ș
i aplicarea unor sanc
ț
iuni disuasive în cazurile deincompatibilitate.Pentru a intensifica ritmul reformei sistemului judiciar în perioada urm
ă
toare,România ar trebui s
ă
ia m
ă
suri active care s
ă
înso
ț
easc
ă
intrarea în vigoare a Coduluicivil, s
ă
adopte un plan de punere în aplicare a celorlalte trei coduri care urmeaz
ă
s
ă
 intre în vigoare în 2012
ș
i s
ă
creeze un cadru de cooperare cu autorit
ăț
ile judiciare
ș
icu societatea civil
ă
pentru a facilita modific
ă
rile structurale care trebuie adusesistemului judiciar. În acest scop, strategia României privind reforma sistemului judiciar ar trebui adoptat
ă
oficial dup
ă
finalizarea revizuirii modului de func
ț
ionare
ș
icompletat
ă
cu un plan de ac
ț
iune, un calendar 
ș
i un buget adecvat. Consiliul Superior al Magistraturii, înfiin
ț
at recent, trebuie s
ă
î
ș
i demonstreze angajamentul fa
ță
dereform
ă
prin rezultate concrete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->