Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr III/29/2010Rady Gminy Kobylnicaz dnia 29 grudnia 2010 roku
STATUTGminnego Centrum Kultury i Promocji w KobylnicyRozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE§
 
1
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, zwane dalej Centrum, jestsamorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Nr ….Rady Gminy Kobylnicaz dnia 29 grudnia 2010 r. - aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - GminnegoCentrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
§
 
2
Centrum działa w szczególności na podstawie:1)Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)2)Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)3)Niniejszego Statutu.
§
 
3
1. Siedziba Centrum mieści się w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4.2. Terenem działania Centrum jest teren Gminy Kobylnica.3. W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się świetlice wiejskie w GminieKobylnica oraz Wiejski Dom Kultury we Wrzącej, które prowadzą działalność na podstawieregulaminów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Centrum.
§
 
4
1. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Kobylnica reprezentowana przez jtaGminy, który sprawuje nadzór organizacyjny nad działalnością Centrum.2. Centrum nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu dorejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 
Rozdział IICEL I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM§
 
5
Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalnci rozwijająceji zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kulturylokalnej w kraju i za granicą.
§
 
6
1. Do podstawowych zadań Centrum należy:1)Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.2)Stwarzanie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kółi klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych.3)Prowadzenie impresariatu artystycznego.4)Wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowdziałających na terenie gminy.5)Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,rozrywkowych, turystycznych i innych.6)Działalność instruktażowo-metodyczna.7)Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.8)Koordynacja działalności na terenie gminy Kobylnica w zakresie organizacji imprezkulturalnych.9)Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniamiw zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.10)Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.11)Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z gminami partnerskimiGminy Kobylnica.12)Wynajem sal koncertowych, konferencyjnych i świetlic.13)Organizowanie konferencji i targów .2. Centrum może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnymz jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową,a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.3. Centrum przy wykonywaniu zadań współpracuje z towarzystwami, stowarzyszeniami ifundacjami oraz innymi podmiotami.
 
Rozdział IIIStruktura organizacyjna§
 
7
1.Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt GminyKobylnica w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.2.Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu, którego regulamin ustala WójtGminy Kobylnica.3. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Kobylnica.4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jegozwierzchnikiem służbowym.5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.6. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:1)kierowanie bieżącą działalnością,2)reprezentowanie Centrum na zewnątrz,3)zarządzanie majątkiem Centrum4)zatrudnianie i zwalnianie pracowników,5)ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,6)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,7)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,8)sporządzanie rocznego sprawozdania z dzialności, w terminie do 15 marca, które przedkłada Radzie Gminy Kobylnica,9)występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjęzadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.10) samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkamifinansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania.11) zawieranie umów o charakterze cywilno prawnym zapewniających prawidłową realizacjęzadań Centrum.7. Pracownicy działaw ramach kompetencji określonych w Regulaminieorganizacyjnym, w zakresach czynności i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.8. Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii WójtaGminy Kobylnica.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->