Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
phuong phap giai bai tap vat ly 10 hoc ki 2

phuong phap giai bai tap vat ly 10 hoc ki 2

Ratings: (0)|Views: 4,389|Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: canhtranphu on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
 Phương pháp giả
i bài t 
 p V 
t lý 10
1
 
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
 
CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
 
A.
CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
 
 D
ạng 1:
: TÝnh ®éng l-îng cña mét vËt, mét hÖ vËt.
-
Động lượng
p
 
của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc
v
 
là một đại lượng được xácđịnh bởi biểu thức:
p
= m
v
 -
Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms
-1
.
-
Độ
ng l
ượ 
ng h
v
t:
1 2
 p p p
 
 Nếu:
1 21 2
 p p p p p
 
 Nếu:
1 21 2
 p p p p p
 
 Nếu:
2 21 21 2
 p p p p p
 
 Nếu:
2 2 21 2 1 2 1 2
, 2 . . os
 p p p p p p p c
 
 
 
 Dạng 2:
 Bài
tập về định luật bảo toàn động lượng 
 
 B-íc 1:
Chän hÖ vËt c« lËp kh¶o s¸t
 B-íc 2:
ViÕt biÓu thøc ®éng lîng cña hÖ tríc vµ sau hiÖn tîng.
 
 Bíc 3: ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng lîng cho hÖ:
t s
 p p
(1)
 
 B-íc 4:
ChuyÓn ph¬ng tr×nh (1) thµnh d¹ng v« híng
(bỏ vecto)
b»ng 2 c¸ch:+ Ph¬ng ph¸p chiÕu+ Ph¬ng ph¸p h×nh häc.
 
*
 . Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng:
 
a. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) cùng phương, thì biểuthức của định luật bảo toàn động lượng được viết lại:
m
1
v
1
+ m
2
v
2
= m
1
'1
v
+ m
2
'2
v
 
Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển động.
 -
 Nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0;
 -
 Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương đã chọn thì v < 0.
 b.
Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành phần) không cùng phương,thì ta cần sử dụng hệ thức vector:
s
p
=
t
p
 
và biểu diễn trên hình vẽ. Dựa vào các tính chất hình học để tìm yêu cầucủa bài toán.
 c.
Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
 -
Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.
 -
 Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực
 -
Thời
 
gian tương tác ngắn.
 -
 Nếu
ai luc
0
ngo
nhưng hình chiếu của
ai luc
ngo
 
trên một phương nào đó bằng không thì động lượng bảo toàntrên phương đó.
 
B.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
 
 Bài 1:
 
Hai vật có khối lượng m
1
= 1 kg, m
2
 
= 3 kg chuyển
 
động với các vận tốc v
1
= 3 m/s và v
2
 
= 1 m/s. Tìm tổngđộng lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp :
a)
v
1
v
2
 
cùng hướng.
b)
v
1
v
2
 
cùng phương, ngược chiều.
c)
v
1
v
2
vuông góc nhau
Giải 
 
a) Động lượng của hệ :
 
 p
=
 p
1
+
 p
2
 
 
 Phương pháp giả
i bài t 
 p V 
t lý 10
2
 
Độ lớn
: p = p
1
+ p
2
= m
1
v
1
+ m
2
v
2
= 1.3 + 3.1 = 6 kgm/s
 b) Động lượng của hệ :
 
 p
=
 p
1
+
 p
2
 
Độ lớn : p = m
1
v
1
- m
2
v
2
= 0
c) Động lượng của hệ :
 
 p
=
 p
1
+
 p
2
 
Độ lớn: p =
2221
p p
= = 4,242 kgm/s
 Bài 2:
 
Một viên đạn khối lượng 1kg đang bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 500m/s thì nổ thà
 
nh hai mảnh
khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500
2
m/s. hỏi mảnh thứ hai baytheo phương nào với vận tốc bao nhiêu?
 
Giải
 
-
Xét hệ gồm hai mảnh đạn trong thời gian nổ, đây được xem là hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn độnglượng.
 -
Động lượng trước khi đạn nổ:
 
.
 p mv p
 -
Động lượng sau khi đạn nổ:
 
1 21 21 2
. .
s
 p m v m v p p
 
Theo hình vẽ, ta có:
 
222 2 2 2 2 2 2 22 1 2 1 2 1
. . . 4 1225 2 2
m m p p p v m v v v v v m s
 -
Góc hợp giữa
2
v
 
và phương thẳng đứng là:
 
01 12 2
500 2sin 351225
 p v p v
 
 
 Bài 3:
 
Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng m
s
 
= 1000kg, bắn một viên đoạn khối lượng m
đ
 
= 2,5kg. Vậntốc viên đoạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn.
 
Giải
 
-
Động lượng của súng khi chưa bắn là bằng 0.
 -
Động lượng của hệ sau khi bắn súng là:
 
đ đ 
SS
vmvm
..
 -
Áp dụng điịnh luật bảo toàn động lượng.
 
0..
đ đ 
SS
vmvm
 -
Vận tốc của súng là:
 
) / (5,1
.
smmvmv
S
đ đ 
 
 Bài 4:
 
Một xe ôtô có khối lượng m
1
 
= 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v
1
 
= 1,5m/s, đến tông và dính vào mộtxe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m
2
 
= 100kg. Tính vận tốc của các xe.
 
Giải
 
-
Xem hệ hai xe là hệ cô lập
 -
Áp dụmg địmh luật bảo toàn động lượng của hệ.
 
vmmvm
)(.
2111
 
v
cùng phương với vận tốc
1
v
.-
Vận tốc của mỗi xe là:
 
1
 p
 
 p
 
 
 
2
 p
 O
 
 Phương pháp giả
i bài t 
 p V 
t lý 10
3
 
2111
.
mmvmv
= 1,45(m/s)
 Bài 5
: Một người khối lượng m
1
 
= 50kg đang chạy với vận tốc v
1
 
= 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m
2
 
= 80kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v
2
 
= 3m/s. sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển độngtheo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động:
a/ Cùng
chiều.
 b/ N
gược chiều
 
Giải
 
Xét hệ: Xe + người là hệ kín
 
Theo định luật BT động lượng
 
1 21 2 1 2
. .
m v m v m m v
 
a/ Khi người nhảy cùng chiều thì
 
1 1 2 21 2
50.4 80.33,38 50 80
m v m vv m sm m
-
Vậy xe tiếp tục chuyển động
 
theo chiề
 
u cũ với vận tốc 3,38 m/s.
 
 b/ Khi người nhảy ngược chiều thì
 
 / 1 1 2 21 2
50.4 80.30,3 50 80
m v m vv m sm m
Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 0,3m/s.
 
CHỦ ĐỀ 2:
 
CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
 
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
 
 D
ạng 
1:
TÝnh c«ng vµ c«ng suÊt khi biÕt lùc F ; qu·ng ®-êng dÞch chuyÓn vµ gãc
 
 
Công:
 
A = F.s.cos
= P.t (J)
Công suất:
. .cos
 A P F v
 
(W)
 
 D
ạng 
2
TÝnh c«ng vµ c«ng suÊt khi biÕt c¸c ®¹i l-îng liªn quan ®Õn lùc( pp ®éng lùc häc) vµ ®éng häc.
 Ph-¬ng ph¸p:
 - X¸c ®Þnh lùc F t¸c dông lªn vËt theo ph¬ng ph¸p ®éng lùc häc (
đã học trong chương 2)
 
- X¸c ®Þnh qu·ng ®êng s b»ng c¸c c«ng thøc ®éng häc.
Nh
ớ 
:
 
vật chuyển động thẳng đều: s = v.t
 
Vật chuyển động biến đổi đều:
202 20
1.22
s v t av v as
 
*Chó ý:
NÕu vËt chÞu nhiÒu lùc t¸c dông th× c«ng cña hîp lùc F b»ng tæng c«ng c¸c lùc t¸c dông lªn vËtA
F
= A
F1
+ A
F2
+....+A
Fn
 
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
 
 Bài 1:
 
 Người ta kéo một cái thùng nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc
45
0
, lực tác dụng lên
 
dây là 150N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 15m. Khi thùng trượt công của trọnglực bằng bao nhiêu?
 
Giải 
 
-
Công của lực F kéo thùng đi được 15m là:
 
Áp dụng công thức:
 
A = F.s.cosα = 1586,25J
 
( trong đó: F = 150N;
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nongdinh added this note
hay thiet do.nhung lm tke nao de tai bang email vay.tui k lm the nao tai duoc
robodientu liked this
Bởi Wậy liked this
khanhtlcb liked this
Tam Duong Tran liked this
Stone Black liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->