Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
Id: COFYT-ECKBN-TUWEF-MDTWL-LIYLP. PodpisanyStrona 1
UCHWAŁA NR 457/LXII/10RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy MiastaŁomży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
  Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1993 roku o działalności pozytku publicznego i owolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:
§ 1.
Wprowadza się regulamin konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Miasta Łomzyz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc:1)Uchwała Nr 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęciaŁomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych,2)Uchwała Nr 26/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielaniadotacji celowych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywaniatradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskieji kulturowej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaPodlaskiego.Przewodniczący RadyMiejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->