Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evrim ve Yaratılış

Evrim ve Yaratılış

Ratings: (0)|Views: 632,072 |Likes:
Published by teon60
Evrim teorisi hakkında bilgiler..
Evrim teorisi hakkında bilgiler..

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: teon60 on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
 EEVV
İİ
MM 
VVEE
 YYAAAATTIILLII
ŞŞ
 
Evrim ve Yarat
ı
l
ış
1
 
 EVR 
İ
M VE YARATILI
Ş
 
TEMEL EVR 
İ
M B
İ
LG
İ
LER 
İ
 
 Evrim Teorisi'ne teori denmesi, do
 ğ 
rulu
 ğ 
unun hala tart 
ı
 ş
mal 
ı
olmas
ı
ndan de
 ğ 
ildir.
 İ 
 zafiyet teorisi veya yerçekimi teorisine neden teori deniyorsa, Evrim Teorisine de o sebeple teori denmektedir. Yani bilimin tümevar 
ı
m yoluyla i 
 ş
leyen bir süreç olmas
ı
ve prensip gere
 ğ 
i alg 
ı
ve gözlem yoluyla do
 ğ 
rulanan tüm pozitif bilimlerde do
 ğ 
rulama sürecinin teorinin ömrü boyunca devam etmesindendir. Henüz delili çok az olan bir teori de teoridir, do
 ğ 
rulu
 ğ 
undan neredeyse emin olunan bir teori de teoridir. EvrimTeorisi günümüzde, do
 ğ 
rulu
 ğ 
undan a
 ş
a
 ğ 
ı
yukar 
ı
emin olunan teorilerden birisidir. Bilim adamlar 
ı
n
ı
n evrim konusunda tart 
ı
 ş
ı
 ğ 
ı
 , evrimin gerçekle
 ş
ip gerçekle
 ş
medi 
 ğ 
de
 ğ 
il, evrimin mekanizmalar 
ı
n
ı
n teknik ayr 
ı
nt 
ı
lar 
ı
ı
r.
 Evrim Teorisi'ne teori denmesi, do
ğ
rulu
ğ
unun hala tart
ı
ş
mal
ı
olmas
ı
ndan de
ğ
ildir.
İ
zafiyet teorisi veya yerçekimi teorisine neden teori deniyorsa, Evrim Teorisine de osebeple teori denmektedir. Yani bilimin tümevar 
ı
m yoluyla i
ş
leyen bir süreç olmas
ı
ve prensip gere
ğ
i alg
ı
ve gözlem yoluyla do
ğ
rulanan tüm pozitif bilimlerde do
ğ
rulamasürecinin teorinin ömrü boyunca devam etmesindendir. Henüz delili çok az olan bir teoride teoridir, do
ğ
rulu
ğ
undan neredeyse emin olunan bir teori de teoridir. Evrim Teorisigünümüzde, do
ğ
rulu
ğ
undan a
ş
a
ğ
ı
yukar 
ı
emin olunan teorilerden birisidir. Bilimadamlar 
ı
n
ı
n evrim konusunda tart
ı
ş
t
ı
ğ
ı
, evrimin gerçekle
ş
ip gerçekle
ş
medi
ğ
i de
ğ
il,evrimin mekanizmalar 
ı
n
ı
n teknik ayr 
ı
nt
ı
lar 
ı
d
ı
r.Bilimin halktan kopup a
ş
ı
ı
özelle
ş
ti
ğ
i günümüzde ortalama birey Evrim Teorisinin budurumuna genellikle yabanc
ı
d
ı
r ve bu konuda gerekli teknik bilgi ve donan
ı
mlara sahipde
ğ
ildir.Bu yüzden bu yaz
ı
da, Evrim Teorisinin temel baz
ı
noktalar 
ı
n
ı
çok k 
ı
sa
ş
ekilde özetleyen baz
ı
temel bilgiler verece
ğ
iz.Evrim'in anlam
ı
:- Organizmalar yüksek üreme kapasitesine sahiptirler, fakat popülasyonlar genellikleyakla
ş
ı
k olarak ayn
ı
kal
ı
r. (Dolay
ı
s
ı
yla, do
ğ
ada yüksek bir ölüm oran
ı
vard
ı
r).- Hayatta kalma mücadelesi canl
ı
lar aras
ı
nda rekabete sebep olur.- Hayatta kal
ı
 p üreyebilenler, ya
ş
ad
ı
klar 
ı
ortamda kendilerini daha avantajl
ı
ı
lanözelliklere sahip olanlard
ı
r.- Bu durum do
ğ
al seçilime sebep olur.Do
ğ
al seçilimin mekanizmalar 
ı
:- Mutasyonlar - Göç sebebiyle popülasyona yeni genlerin girmesi veya popülasyondan baz
ı
genlerinayr 
ı
lmas
ı
 - Popülasyonda rastlant
ı
sal faktörlerle genetik kayma olu
ş
mas
ı
(örne
ğ
in sel, volkanik  patlama, yang
ı
n, vs. gibi faktörlerin popülasyonun belli bir bölümünü ortadan kald
ı
rmas
ı
)- Çiftle
ş
mede e
ş
seçimi (hayatta kalma konusunda avantaj sa
ğ
layacak genetik özellikleresahip e
ş
lerin seçimi)
Evrim ve Yarat
ı
l
ış
2
 
Çe
ş
itlili
ğ
e sebep olan mekanizmalar:- E
ş
eyli üreme (crossing over ve genetik rekombinasyon genlerin rastlant
ı
sal kar 
ı
ş
ı
m
ı
n
ı
 sa
ğ
lar ve her döllenmede iki farkl
ı
genom birle
ş
ir)- Çekinik genler de genotipte saklan
ı
- Heterozigot avantaj
ı
(daha fazla üreme)Adaptasyon:-
İ
klim veya di
ğ
er co
ğ
rafi faktörlerin canl
ı
n
ı
n karakteristiklerinde zaman içindede
ğ
i
ş
ikliklere sebep olmas
ı
 - De
ğ
i
ş
ik ko
ş
ullar alt
ı
nda ya
ş
ayan ayn
ı
tür canl
ı
lar 
ı
n, de
ğ
i
ş
ik karakterlere sahip olmas
ı
 Türler:- Kendi içinde ço
ğ
alabilen, fakat di
ğ
er gruplar 
ı
n bireyleriyle çiftle
ş
emeyen canl
ı
grubuTürle
ş
me:- Bir tür içindeki küçük bir grubun, üreme aç
ı
s
ı
nda ana gruptan izole hale gelmesi ve anagrup bireyleriyle art
ı
k çiftle
ş
emeyecek kadar de
ğ
i
ş
ikli
ğ
e u
ğ
ramas
ı
 Türle
ş
menin sebepleri:- Co
ğ
rafi izolasyon yoluyla türle
ş
me- Adaptif yay
ı
lma: organizma grubunun ani (jeolojik zaman ölçe
ğ
inde binlerce y
ı
l)çe
ş
itlenmesi- Simpatrik türle
ş
me: co
ğ
rafi izolasyon olmadan gerçekle
ş
en türle
ş
me: Poliploidlik, yani birden fazla kromozom setinin olu
ş
mas
ı
en önemli sebep. Mitoz ya da mayoz bölünmedegerçekle
ş
ebilir.
İ
ki turu bulunmakta.- Autopolyploid: Canl
ı
içinde kromozom say
ı
s
ı
n
ı
n iki kat
ı
na ç
ı
kmas
ı
 - Allopolyploid:
İ
ki farkl
ı
türün türler aras
ı
hibrid ortaya ç
ı
karmas
ı
. Özellikle bitkiler aras
ı
nda yayg
ı
nd
ı
r. Hibridler genellikle steril olup, üreyemez. Fakat, e
ğ
er mitoz/cytokinesis mayozdan önce olursa, mayoz normal olarak meydana gelebilir.Bitkiler aras
ı
nda çok yayg
ı
nd
ı
r. Çiçekli bitkilerin %50-70 kadari polyploiddir. Polyploidolmayan simpatrik türle
ş
me de mümkün. Ayçiçe
ğ
inden örnek: Helianthus annuus & H. petiolaris-----> H. anomalus- Türle
ş
mede e
ş
eyli üremenin de önemli rolü vard
ı
r.Büyük tür gruplar 
ı
n
ı
n olu
ş
umu (makroevrim):- Uzun zaman içindeki a
ş
amal
ı
de
ğ
i
ş
imler - Jeolojik zaman aç
ı
s
ı
ndan k 
ı
sa say
ı
labilecek bir sürede olu
ş
an h
ı
zl
ı
de
ğ
i
ş
imler veya aniortaya ç
ı
ı
ş
lar (buradaki k 
ı
sa dönem binlerce veya milyonlarca y
ı
l
ı
kapsar)Evrimde insanlar 
ı
n anlamakta zorland
ı
klar 
ı
ve en çok 
ş
üphe ettikleri konu türle
ş
meoluyor. Zaten pek çok ki
ş
i evrimin di
ğ
er aç
ı
klamalar 
ı
na kar 
ş
ı
ç
ı
kam
ı
yor bile. Hele deart
ı
k günümüzde, adaptasyon ve di
ğ
er pek çok evrimsel süreç hiçbir 
ş
üpheye yer  b
ı
rakmayacak biçimde anla
ş
ı
lm
ı
ş
ve gösterilmi
ş
tir. Konuya yabanc
ı
olanlar 
ı
n bazen halakavrayamad
ı
klar 
ı
konu sadece "türle
ş
me"dir.Türle
ş
me süreci laboratuar ko
ş
ullar 
ı
nda meyve sine
ğ
i üzerinde yap
ı
lan çal
ı
ş
malarla dadeneysel olarak gösterilmi
ş
tir. (Dobzhansky, Th., and O. Pavlovsky, 1971. "Anexperimentally created incipient species of Drosophila", Nature 23:289-292).Hatta laboratuar ko
ş
ullar 
ı
nda gözlenen evrim kan
ı
tlar 
ı
ndan
ş
üphe duyanlar için, do
ğ
adagözlenmi
ş
türle
ş
me örnekleri de vard
ı
r:- Avrupa'dan Amerika'ya 20. yüzy
ı
l
ı
n ba
ş
lar 
ı
nda getirilen "goatsbeards" ad
ı
verilen üççe
ş
it vah
ş
i çiçe
ğ
in 20-30 y
ı
l gibi bir süre içinde, Amerika k 
ı
tas
ı
na yay
ı
lmas
ı
ve 1940'l
ı
 y
ı
llardan sonra iki farkl
ı
türünün ortaya ç
ı
ı
ş
ı
gözlenmi
ş
tir. ("Tür" kavram
ı
n
ı
n tan
ı
m
ı
 gere
ğ
i, bu türler, mevcut di
ğ
er "goatsbeards" türleriyle üreyememekte, yaln
ı
zca kendi
Evrim ve Yarat
ı
l
ış
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
marques7373 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->