Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
ZARZ
Ą
DZENIE NR 12/09 BURMISTRZA D
Ą
BROWY BIA
Ł
OSTOCKIEJ
z dnia
 
20 marca 2009 r.
w sprawie przyj
ę
cia sprawozdania z wykonania bud
ż
etu gminy za 2008 rok 
 Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r.Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz.560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), zarz
ą 
dzam co nast
ę
 puje:§ 1.
 
Przyj
ąć
:1)
 
Sprawozdanie z przebiegu wykonania bud
ż
etu gminy za 2008 rok, wed
ł
ug którego:-
 
 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 26.882.262 z
ł
 -
 
wykonanie - 26.595.856,91 z
ł
 -
 
 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 26.263.762 z
ł
 -
 
wykonanie - 24.899.536,32 z
ł
 zgodnie z za
łą 
cznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarz
ą 
dzenia.2)
 
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych zada
ń
z zakresu administracjirz
ą 
dowej zleconych gminie za 2008 rok, wed
ł
ug którego:-
 
 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 3.995.132 z
ł
 -
 
wykonanie – 3.823.793,38 z
ł
 -
 
 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 3.995.132 z
ł
 -
 
wykonanie – 3.823.793,38 z
ł
 zgodnie z za
łą 
cznikiem nr 3 do niniejszego zarz
ą 
dzenia3)
 
Wykaz jednostek bud
ż
etowych, które utworzy
ł
y rachunki dochodów w
ł
asnych orazzestawienie dochodów w
ł
asnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z za
łą 
cznikiemnr 4 do niniejszego zarz
ą 
dzenia.§ 2.
 
Informacje, o których mowa w §1 przekaza
ć
w terminie 7 dni od daty podj
ę
cianiniejszego zarz
ą 
dzenia:1)
 
Radzie Miejskiej2)
 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bia
ł
ymstoku§ 3.
 
Zarz
ą 
dzenie wchodzi w
ż
ycie z dniem podj
ę
cia i podlega og
ł
oszeniu w DziennikuWojewództwa Podlaskiego.Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski
 
Sprawozdanie
 
z wykonania bud
ż
etu Gminy D
ą 
browa Bia
ł
ostocka za 2008 rok 
 
I. DANE OGÓLNE
Bud
ż
et Gminy D
ą 
 browa Bia
ł
ostocka na rok 2008 przyj
ę
ty zosta
ł
Uchwa
łą 
Rady Miejskiejw D
ą 
 browie Bia
ł
ostockiej Nr XI/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysoko
ś
ci po stroniedochodów 24.658.498 z
ł
oraz wydatków 22.206.498 z
ł
.Plan ten by
ł
zmieniany w roku 2008 uchwa
ł
ami Rady Miejskiej oraz zarz
ą 
dzeniamiBurmistrza.Bud
ż
et gminy za 2008 rok po uwzgl
ę
dnieniu zmian w okresie sprawozdawczym zamkn
ął
si
ę
  po stronie dochodów kwot
ą 
26.882.262 z
ł
i po stronie wydatków kwot
ą 
26.263.762 z
ł
.W porównaniu do zapisów wed
ł
ug uchwa
ł
y bud
ż
etowej bud
ż
et wzrós
ł
o kwot
ę
2.223.764 z
ł
  po stronie dochodów, co stanowi oko
ł
o 9 %.Realizacja bud
ż
etu gminy za 2008 rok przedstawia si
ę
nast
ę
 puj
ą 
co:dochody bud
ż
etowe ogó
ł
em zrealizowano w 98,9 %w tym: dochody w
ł
asne w 98,4 %wydatki bud
ż
etowe ogó
ł
em zrealizowano w 94,8 %w tym: wydatki bie
żą 
ce w 95,3 %wydatki inwestycyjne w 88,3 %
II. DOCHODY BUD
Ż
ETOWE
Realizacj
ę
dochodów bud
ż
etowych w podziale wed
ł
ug wa
ż
niejszych
ź
róde
ł
obrazujeza
łą 
cznik Nr 1 do Zarz
ą 
dzenia Burmistrza D
ą 
 browy Bia
ł
ostockiej.Wykonanie dochodów ogó
ł
em za 2008 rok jest zadowalaj
ą 
ce i wskazuje na pomy
ś
ln
ą 
 realizacj
ę
, niemniej jednak niektóre pozycje zosta
ł
y zrealizowane poni
ż
ej przyj
ę
tego planu, poniewa
ż
dochody planowane s
ą 
na podstawie szacunków i przewidywa
ń
i tak w poszczególnychdzia
ł
ach kszta
ł
tuj
ą 
si
ę
nast
ę
 puj
ą 
co:
Rolnictwo i
ł
owiectwo
 Na plan 199.495 z
ł
wykonanie wynosi 181.797,78 z
ł
.Dochody realizowane w tym dziale pochodz
ą 
:-
 
z wp
ł
at jako darowizna mieszka
ń
ców na rzecz budowy wodoci
ą 
gów wiejskich – 16.303,75 z
ł
 -
 
z dotacji otrzymanej z powiatu na dofinansowanie do
ż
ynek - 10.000 z
ł
,-
 
z dotacji celowej otrzymanej z bud
ż
etu pa
ń
stwa na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą 
cych z zakresuadministracji rz
ą 
dowej w kwocie 155.494,03 z
ł
z przeznaczeniem na zwrot podatkuakcyzowego zawartego w cenie paliwa.
Le
ś
nictwo
 Na plan 2.400 z
ł
wykonanie wynosi 3.896,06 z
ł
.
 
Dochody realizowane w tym dziale pochodz
ą 
z wp
ł
at za dzier 
ż
aw
ę
obwodów
ł
owieckich.
Transport i
łą 
czno
ść
 
Zrealizowano w tym dziale dochody z tytu
ł
u:-
 
z wp
ł
at jako darowizna mieszka
ń
ców na rzecz budowy dróg – 19.700 z
ł
,-
 
wp
ł
ywu za z tytu
ł
u dotacji z Urz
ę
du Marsza
ł
kowskiego na dofinansowanie modernizacjidrogi gruntowej w ramach rekultywacji gruntów w kwocie 110.000 z
ł
.
Gospodarka mieszkaniowa
 Na zaplanowane dochody w kwocie 436.615 z
ł
wp
ł
yn
ęł
o 449.048,58 z
ł
 -
 
op
ł
ata za wieczyste u
ż
ytkowanie - 42.472,98 z
ł
 -
 
wp
ł
ywy z tytu
ł
u dzier 
ż
aw - 76.392,14 z
ł
 -
 
sprzeda
ż
mienia komunalnego - 324.012,56 z
ł
 -
 
 przekszta
ł
cenie prawa u
ż
ytkowania wieczystego w prawo w
ł
asno
ś
ci - 5.364,59 z
ł
 -
 
odsetki i koszty upomnie
ń
od nieterminowych wp
ł
at 806,31 z
ł
 
Administracja publiczna
W tym dziale ustalono dochody w wysoko
ś
ci 368.211 z
ł
wykonano w kwocie 372.510,84 z
ł
.Sk 
ł
adaj
ą 
si
ę
na nie:1) dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rz
ą 
dowej w kwocie – 111.000 z
ł
,2) dochody zwi
ą 
zane z realizacj
ą 
zada
ń
zleconych gminie – 5% -od pobranych op
ł
atza dowód osobisty – 1.185,18 z
ł
,3) odsetki od
ś
rodków na rachunku bankowym, w kwocie – 187.203,27 z
ł
,4) op
ł
aty za zezwolenie w transporcie drogowym, wpis do ewidencji dzia
ł
alno
ś
ci gospodarczej – 12.447 z
ł
,5) refundacja wynagrodze
ń
zgodnie z zawartymi umowami dotycz
ą 
cych robót publicznych i pracinterwencyjnych - 59.542,88 z
ł
,6) pozosta
ł
e -1.132,51 z
ł
.
Urz
ę
dy naczelnych organów w
ł
adzy, kontroli i s
ą 
downictwa
Gmina otrzyma
ł
a dotacj
ę
na prowadzenie i aktualizacj
ę
sta
ł
ych rejestrów wyborców w gminiew kwocie 1.894 z
ł
 
Bezpiecze
ń
stwo publiczne i ochrona przeciwpo
ż
arowa
Komenda G
ł
ówna Stra
ż
y Po
ż
arnej przekaza
ł
a dotacj
ę
w wysoko
ś
ci 12.678 z
ł
na zakupwyposa
ż
enia dla OSP Olsza i OSP Reszkowce, jako jednostki zaliczanej do systemu ratownictwakrajowego.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->