Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRS_2011-06

TRS_2011-06

Ratings:
(0)
|Views: 437|Likes:
Published by andreastolbova

More info:

Published by: andreastolbova on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
20. ročník 23. června 2011 cena 10,- Kččíslo
NaCh
 
oc
 
 
sk 
 
užije mužs nejdelším jazykem v ČR str. 4Farnosti v regionu se připojily  k akci Noc k 
 
ost 
 
el
 
ů... str. 5Jak dopadl 1. Evropský  plavecký denv Mý 
 
 
ě... str. 6O Ha
 
tn
 
amonr 
 
eis jehotvůrcem I. A. Woodovoustr. 10
 Jak si vedou motokrosařiOrionu L
 
 i
 
 
omy 
 
šl? ...str. 12
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
1
 
6
Rozhovor s irskýmarchitektem Michae-lem Riceem o bioar-chitektuře, kterou popisuje jako životní  styl, ve kterém by seměly snoubit všechny oblasti života jedince...čtěte na straně 5
ROZHOVOR TRSU
 TRAMPSKÉ MUZEUMZÍSKALO KLOBOUK
 JARDY ŠTERCLA 
 Více se dozvíte na straně 5
 VBoru hořelypneumatiky
BOR USKUTČE/
 VBoru uSkut-če začal vpondělí 6. června ho-řet sklad pneumatik. Černýmrak kouře mohli na nebi sle-dovat po několik dní také lidévokolních ivzdálenějších ob-cích. Obyvatelům Boru dokonce
Oheň původně zasáhl plochuorozměrech dvacet krát dvacetmetrů, vzhledem k prudkémuvětru se pak ale nakonec rozšířilna prostor ovelikosti asi šedesátkrát šedesát metrů. Po okamži-tém zásahu devatenácti hasič-
INZERCE
hrozila evakuace. Policie míst-ním doporučila zavřít kvůlizplodinám okna azbytečně ne-vycházet.
“Pro obyvatele Boru byla skuteč-ně ve hře možnost evakuace. Topokud by se změnily povětrnost-ní podmínky. Vtakovém případěby byl pro ně přistaven autobus,který by všech sto osmdesát lidípřevezl do evakuačního středis-ka,” potvrzuje mluvčí pardubic-kých hasičů Vendula Horáková.ských jednotek sosmnácti cister-nami, žebříkovým aprotiplyno-vým vozem advěma kontejnero-vými vozidly na pěnidlo se hasi-či po domluvě smajitelem objek-tu rozhodli, že pneumatiky na za-sažené ploše nechají dohořet,protože použití pěnidla na hašeníby mohlo ohrozit spodní vody. Jednotky se tak soustředily na o-chranu okolních budov.
Dokončení na straně 2
NEOPATRNOST 
 jednoho z dělníků způsobila na skládce pneumatik v Boru u Skutče roz-sáhlý požár. S ohněm bojovali hasiči celý týden. Foto HZSPardubického kraje
 Vysoké Mýto vzdalo hold českémukarosáři Josefu Sodomkovi
OBLAST/
 Již tradičně se druhýčervnový víkend vroce stává nej-bohatším na kulturní aspolečen-ské události vnašem regionu. Tě-mi nejvýznamnějšími byly ve Vy-sokém Mýtě Sodomkovo VysokéMýto avLitomyšli zahájení Mezi-národního operního festivalu Sme-tanova Litomyšl. Řada akcí se aleuskutečnila imimo tento hlavníproud.
Vysokomýtské náměstí ožilo od so-botního rána setkáním čtyřiadvace-ti automobilů skarosérií Sodomka,což je vůbec nejvíce za dobu konáníSodomkova Vysokého Mýta, třicít-kou dvoukolových hasicích stříka-ček Stratílek aněkolika dalších de-sítek veteránů do roku výroby 1950.Pro děti byly připraveny jízdy nazmenšenině parního vlaku, provšechny pak tradiční vyhlídkovájízda po městě autobusem RTO.Prvorepublikový nádech podtrhlakomentovaná ukázka práce tehdej-šího četnictva azpřístupnění míst-ního bývalého vězení idoprovodnýhudební program. “Zejména Praž-ský swingový orchestr předvedlskvělé vystoupení,” míní ředitel po-řádajícího Regionálního muzeave Vysokém Mýtě Jiří Junek.
Dokončení na straně 7
Na vysokomýtském náměstí s nadšením obdivovaly technickou dokonalost i krásu historických vozidel také děti. Foto Ivan Hudeček 
Hlavní problém přijímaček jevpočtu přihlášek, míní ředite
OBLAST/
Přijímací řízení ke stu-diu maturitních oborů na střed-ních školách, které se letos v Par-dubickém kraji konalo poprvé jed-notně, přineslo řadu pozitivníchvěcí. Žáci devátých ročníků zá-kladních škol se začali připravo-vat na vyučování, školy, žáci i je- jich rodiče navíc získali srovnatel-ná data, s kterými mohou dále pra-covat.
Přes tyto nesporné výhody se ředi-telé středních škol, kteří zasedli kporadnímu stolu s krajskou radní Janou Pernicovou a jejími spolupra-covníky z odboru školství, shodlina řadě úprav, které by mohly říze-ní vpříštích letech vylepšit. Ně-které jejich požadavky ale budenutné tlumočit na úrovni Asociacekrajů ČR, vlády a ministerstva.Podle ředitele svitavského Gym-názia Milana Báči bude zapotřebípřipravovat žáky na způsob testo-vání již na základních školách.Zvyknout si musí zároveň i na to,že za špatnou odpově se body o-dečítají. Ředitelům se tento systémlíbí především proto, že vylučujetakzvané tipování otázek. Nejvíceby ocenili, kdyby se testy plošně za-vedly už na základních školách ažáci by si znich na střední školupřinesli jen výsledky. Všichnipřítomní se shodli na tom, že je po-třeba sjednotit strukturu bodů zavýsledky v základní škole, zohled-nit školy stalentovými zkouškami amírně snížit bodovou hranici, kterábyla nastavena vletošním roce.
Dokončení na straně 8
 Foto Zuzana Nováková
Restaurátorské prácev piaristickém kosteleprovedou tři firmy
LITOMYŠL/
Dvanácté zasedání li-tomyšlské Rady města přineslotéměř celou odpově na otázku,kdo zrestauruje v rámci projektuRevitalizace zámeckého návrší jednotlivé prvky v piaristickémkostele Nalezení sv. Kříže. O prácese nakonec podělí tři firmy.
Obrazy, oltáře a sochy zrestaurujefirma RenoART s. r. o. ze DvoraKrálové nad Labem, která předloži-la nejnižší nabídkovou cenu ve výšivíce než dvanácti milionů korunvčetně DPH.
Dokončena na str. 2
Novodobý Jan Kašparbojoval s větrem
V sobotu 11. června si veřejnost připomněla rovných sto let od vzletu prvního českého aviati-ka ve Vysokém Mýtě. Nad hlavami užaslých diváků tentokrát létal Petr Mára, v replice strojeBlériot přitom bojoval především s nepřízní počasí - poryvy větru. Na straně 11 se lze dočíst, jak probíhal slavný let před sto lety aco tehdejší obecenstvo vlastně mohlo vidět.
VYSOKÉ MÝTO/Již popadesátése sešli vysokomýtští kamarádiod Staré zastávky. Ti pořádajíspolečný sraz každoročně. Letosse uskutečnil na Roudné uNo-vých Hradů, protentokrát vin-diánském. Účastníci – Tony, Jar-da, Zdenda, Mirda, Zbynda, Gu-a, Honza, Balda, Papša, Albaajejich drahé polovičky - si taképřipomněli své již zemřelé ka-marády: Bocmana, Samce, Kali-mera, Mácu, Bořka aMiloška.
“Indiáni”vzpomínalina Roudné
 
2
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
INZERCEINZERCE
LITOMYŠL/
Dlouho očekávaná re-vitalizace zámeckého návrší vLi-tomyšli je za dveřmi. Hned druhýden po skončení operního festivaluSmetanova Litomyšl, vúte5. července, si dodavatelská sta-vební firma symbolicky převezmevšech jedenáct klíčů od jedenáctiobjektů, které jsou zahrnuty doprojektu revitalizace. Ještě předvlastním zahájením stavby sivšechny budovy bude moci pro-hlédnout veřejnost.
“Lidé tak majíposlední možnost prohlédnout sisoučasný stav objektů. Za dva roky,po dokončení stavby, potom budoumoci porovnat, jak hodně se změni-ly,” vysvětluje místostarosta Lito-myšle Radomil Kašpar. Prohlídkase uskuteční zábavnou formouvpodobě dětské hry na šipkova-nou. Pro děti je připravena řada do-provodných soutěží aúkolů. Nazávěr prohlídky se vbudově bu-doucí cafeterie bude vařit káva. Poskončení akce již zámecké návrší o-panují stavbaři zpražské stavebnífirmy Hochtief CZ a.s., která vy-hrála výběrové řízení na zhotovite-le stavby. Její nabídková cena bylanižší než sto devadesát milionů ko-run bez DPH.
-aš-
Hudební tóny vystřídáruch stavební techniky
Dokončení z titulní strany
Truhlářské práce provede brněnskáfirma LUKAS s. r. o., opět za nejniž-ší cenu, tedy za tři miliony pět tisícšest set korun včetně DPH. Výbě-rové řízení na poslední okruh prací,které budou zaměřeny na restauro-vání varhan, mělo o něco dramatič-tější průběh. Původně avizovanývítěz, pražská firma GEMA ARTGROUP a. s., se z výhry radovala je-nom chvíli. Firma ORGANA s. r. o.z Kutné Hory totiž podala námitkuproti průběhu tohoto výběrovéhořízení. Město na ni zareagovalo no-vým výběrovým řízením. Z něhopak vyšla vítězně právě firmaORGANA s. r. o. s nabídkovou ce-nou 9853030 korun včetně DPH.Nechala tak za sebou GEMA ARTGROUP a. s., jejíž nabídka činila13593888 korun včetně DPH. „Cel-kem třicet firem si vyžádalo podkla-dy potřebné pro vypracování nabíd-ky, z toho nakonec jedenáct z nichodevzdalo nabídku v řádném ter-mínu. Osm uchazečů o zakázkumuselo být vyřazeno, protože nedo-ložili všechny zákonem stanovenédoklady. Šest firem podalo nabídkupouze v jedné části, nabídku vedvou částech podaly firmy tři a vevšech třech částech pak dvě firmy,“uvedla k výběrovému řízení Micha-ela Severová, litomyšlská tiskovámluvčí a členka projektového týmu.
Restaurátorské prácev piaristickém kosteleprovedou tři firmy
VYSOKÉ MÝTO/
Otom, že jsoumezi námi aže vykonávají zásluž-nou, často ale nedoceněnou služ-bu, dali vědět zaměstnanci Vysoko-mýtské nemocnice. Pro širokou ve-řejnost uspořádali vneděli 12.června ve spolupráci sOdboremzdravotnictví Krajského úřadu vPardubicích Den Léčebny dlouho-době nemocných.
“Cílem akce bylo zdůraznit myšlen-ku, že způsob našeho života určujepodobu našeho stáří. Můžeme totižskončit jako opuštěné město nebojako štědrý strom, důležitý itehdy,když už nedokáže stát rovně,” u-vedla ředitelka Vysokomýtské ne-mocnice Romana Mrázová. Součás-tí akce bylo díky štědrosti sponzorůpředání kompletně zařízeného po-koje vmístní léčebně dlouhodobě
Den pro LDN ve Vysokém Mýtě:
lidé přispěli čtyřmi tisíci korunami
nemocných. Náklady na jeho vyba-vení se pohybují okolo sta tisíce ko-run.Odpoledne mělo také charitativnípodtext. Dobrovolné vstupné nakulturní program, který se uskuteč-nil na vysokomýtském náměstí, pu-toval na vybavení dalších potřeb-ných pokojů ve vysokomýtské LDN.Během akce se podařilo vybrat čty-ři tisíce korun.“Léčebny dlouhodobě nemocnýchjsou do jisté míry na okraji zájmu.Veřejnost vnímá zdravotnictvíhlavně vjeho urgentní složce aná-sledná péče mnohým zůstává skry-ta. Přitom potřeba dlouhodobéléčby, například po úrazu nebo vestáří, se může týkat každého znás,”říká Markéta Tauberová, krajskáradní zodpovědná za zdravotnictví.
 Ve Vysokém Mýtě majíkomisi i podnikatelé
VYSOKÉ MÝTO/
Po komunálníchvolbách na podzim minulého ro-ku došlo ve Vysokém Mýtě kezměně ve vedení města. To se mi-mo jiné rozhodlo více podporovatmístní podnikatelskou sféru. Jed-ním z prvních kroků se tak v tom-to směru stalo ustanovení komisezástupců podnikatelů. Ta se po-prvé sešla na přelomu měsícůkvětna a června.
“Kontakty mezi Městem a podni-kateli je třeba opečovávat. Stejnějako mohou zástupci, kteří se veměstě zabývají například sportemnebo kulturou, komunikovats městskou radou a vznášet připo-mínky a dotazy, chceme toto u-možnit i podnikatelům,” vysvětlu-je záměr starosta města MiloslavSoušek.V současné chvíli je podnikatelskákomise jedenáctičlenná, ale počításe s jejím rozšířením. Skládá se zodborníků a je ryze apolitická. Jejípředseda prozatím nebyl ještě ur-čen. V ostatních komisích jej volíRada města, zde však bude záležetpouze na kompetenci komise, abysi její členové ze svého středu vy-brali vhodného zástupce. “Mys-lím, že jsme v České republice je-diné město, které má komisi propodnikatelský sektor a zabývá setak podnikatelským prostředím veměstě. Podle příjmu města z daníje vidět, že ten náš má ve městězdravé kořeny,” uzavírá Soušek.
-aš-
Dokončení z titulní strany
Do postižené obce dorazila těžkátechnika až zmoravského Hlučína,aby pomohla rozebrat hromadupneumatik. “Přivezli kolový nakla-dač, univerzální dokončovací stroj,což je hydraulické rypadlo na pod-vozku Tatra, těžký nákladní auto-mobil avelitelské vozidlo,” vypo-čítává Horáková. Později hasiči po-mocí nakladače ochlazovali pneu-matiky vpřistaveném kontejnerusvodou amam procentemsmáčedla pro urychlení hašení. “Li-kvidační činnost je výrazně urych-lena. Skládka se nachází vo-chranném pásmu podzemních vodadíky tomuto procesu nebude vodakontaminována,” popisuje Horáko-vá výhody unikátního postupu přilikvidaci hořící skládky. Práce hasi-čů skutečně díky novému postupunabraly na obrátkách apožár,ukterého se předpokládalo, že jeholikvidace bude trvat iněkolik týd-nů, byl ovíkendu uhašen. “Stalo setak již vsobotu večer, ovšem ofici-ální ukončení prací bylo nahlášenoaž vpondělí 13. června vdevět ho-din ráno,” upřesňuje Horáková.
Na místě během několikadenníakce zasahovalo třiatřicet profe-sionálních idobrovolných hasič-ských jednotek, které se mimo
 VBoru hořely pneumatiky. Hasičizcelého okolí je pomáhali hasit
Mýta. Ti hned po příjezdu do Bo-ru, vpondělí 6. června krátce předdruhou hodinou odpolední, o-chraňovali přilehlé objekty předsokém Mýtě máme stímto typemsvé zkušenosti, kdy nám zde hoře-la, ovšem daleko menší, skládkapneumatik na Drábech. Tenkrátnám to trvalo tři dny,” uvedl veli-tel vysokomýtské stanice MilanVincenc.Podle borského starosty VladkaBeneše byla skládka vobci délenež deset let. Její původní majitelzkrachoval avBoru po něm zbylajen hromada pneumatik.Pravděpodobným viníkem neště-stí je muž, který na střeše neopatr-ně manipuloval sautogenem.Způsobená škoda se pohybujevřádech několika milionů korunakriminalisté případ kvalifikujíjako obecné ohrožení. Vpřípaprokázání viny hrozí muži až osmlet odnětí svobody. Vážnější eko-logické škody nebo ohrožení oby-vatel požár naštěstí nezpůsobil.Začátkem května hořely pneuma-tiky také ve Slatině ve firmě Mul-tiagro. Čtyři hasičské jednotky zdepožár zlikvidovaly během hodiny.
-aš-
 Foto HZS Pardubického kraje
jiné střídaly při nočním hlídánídohořívající skládky. Nechyběliani dobrovolní hasiči zVysokéhodalším rozšířením požáru. “Likvi-dace takového požáru je velmiproblematická záležitost. Ve Vy-
LITOMYŠL/
Letošní ročník soutěžeGrand Prix architektů zná své ví-těze. Jedno zocenění putuje idoLitomyšle. Vnejpočetněji zastou-pené kategorii Novostavba získalacenu nová budova litomyšlskéhokrytého bazénu.
Společně sní si vtéto kategorii od-nesli ocenění také bytový dům Os-travská Brána vMoravské Ostravě,nová budova ČVUT v Praze asou-bor bytových domů Triplex vKarlo-vých Varech. Do soutěže se dohro-mady zapojilo na čtyřiaosmdesátprojektů v sedmi kategoriích.“Je to ocenění nejen architektonickékanceláře, která budovu navrhla,ale snad také iMěsta, protože se u-kázalo, jak hodně dbáme na to, abyvnašem architektonicky poměrněunikátním prostoru vznikaly pouzestavby, které za to stojí,” raduje se zúspěchu místostarosta LitomyšleVojtěch Stříteský. Návrh budovybazénu pochází zdílny brněnskéarchitektonické kanceláře DRNH.Litomyšl již vpředešlých letech zís-kala cenu Grand Prix architektů zastavbu základní školy aměstssportovní haly. Ta je zdílny brněn-ské kanceláře Burian - Křivinka.
-aš-
Cena architektů prolitomyšlský bazén
VYSOKÉ MÝTO/
Hotel aRestaura-ce Pod věží ve Vysokém Mýtě, je- jímiž majiteli jsou manželé Ho-ráčkovi, nabízí své služby již tře-tím rokem. Za tu dobu si zařízenínašlo velký okruh svých přízniv-ců, kteří se do restaurace ihotelurádi vracejí.
“Dbáme na to, abychom poskytova-li kvalitní služby vrodinném du-chu,” vysvětluje Jaroslav Horáček,podle kterého je také důležité umětlidem nabídnout vždy něco nové-ho. Před třemi lety vrestauraci za-čínali smasovými specialitami nalávových kamenech. To, že je ozájem, měl Horáček již vyzkoušenézjiných restaurací, které úspěšněprovozoval. “Měl jsem napříkladrestauraci uvysokomýtského letiš-tě, jenže lidé mi stále říkali, jaká ješkoda, že něco podobného nenípřímo ve městě. Když se pak nabíd-la možnost zakoupit tento objekt,neváhal jsem,” říká. Klávovým ka-menům postupně přidal ještěsýrové fondue avposlední dobětaké sýrový raclette. “Jsou to bez-masá jídla, jednoduchá na přípra-vu, což vdnešní době mnoho lidí o-ceňuje. Dříve jsme museli tyto spe-ciality hodně nabízet avysvětlovat,oco vlastně jde, nyní již na ně našihosté chodí sami. Myslím, že jsmejediná restaurace vMýtě aokolí,která toto nabízí,” míní Horáček.
 Jak chutná svět pod Pražskou bránou
Kromě těchto švýcarských sýro-vých specialit pořádá restauraceněkolikrát do roka týdny mezi-národní kuchyně. Při nich vždy va-ří odborníci na danou kuchyň. Hos-té tak již mohli ochutnat arabskou,mexickou ařeckou kuchyni. Ta jevždy připravovaná zoriginálníchsurovin. “Na podzim chystáme ješ-tě indický týden,“ doplňuje Ho-ráček.Součástí restaurace je ihotel, kterýnabízí více než dvacet ubytovacíchmíst. “Je skvělé, že hotel doplňujerestauraci. Myslím, že nabídkakomplexních služeb je dobrýmpodnikatelským záměrem,” soudí Jaroslav Horáček. Proto svýmhostům nabízí izajištění dalšíchslužeb podle přání klienta, napří-klad vpodobě sportovního vyžití.Díky výhodné poloze objektuvcentru města využívají služebmanželů Horáčkových ipořadateléměstských akcí. “Jsem tomu rádavždy se snažím vyjít pořadatelůmvstříc. Pravidelně unás přespávajínapříklad členové poroty Čermáko-va Vysokého Mýta,” říká Horáček.Restaurace ahotelu hojně využívajíifirmy kpořádání školení afirem-ních akcí pro své zaměstnance iši-roká veřejnost pro soukromé oslavyči svatební hostiny. Jak svorně oba majitelé říkají, tentozpůsob podnikání vyžaduje hodněčasu aorganizační talent. “Nemůže-te si jen tak říct, že si zítra vezmetevolno. Vše je nutné dopředu na-plánovat, aby kuchařům nechybělysuroviny ačíšníkům nápoje. Jsemale rád, že se nám podařilo sestavitkvalitní tým zaměstnanců, na kterése můžeme spolehnout ivčase, kdynemůžeme být vrestauraci osobněpřítomní,” uzavírá Horáček.
-aš-
CARBOMETUM
přísada pro bioenergetickouharmonizaci stavebníchmateriálů na bázi cementu
EKO-PRODUKT F&H
Palackého 509566 01 Vysoké Mýto
 Tel.: 608 027 389
(Horáček)
732 218 568
(Fogl)
Tehdejší ministr kultury Václav Riedlbauch (vlevo) a starosta Litomyšle Michal Kortyš pode- psali rozhodnutí o přidělení dotace pro zámecké návrší v Litomyšli v únoru 2010 v prostorách piaristického kostela.
 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
3
LITOMYŠL/
 Jedním zvrcholů le-tošní Smetanovy výtvarné Litomy-šle je Zlatá slza Federica Díaze napouhých devět dní vystavenávprostorách Nového kostela Círk-ve bratrské. Litomyšl se tak stalateprve druhým místem vrepubli-ce, kde ji veřejnost může vidět. In-stalaci Zlaté slzy vkostele pro-vázejí přísná bezpečnostní opatře-ní.
"Myslím, že Zlatá slza vytváří nád-hernou kompozici sMalichovýmstolem Páně, kazatelnou inástěn-nými kruhy," poukazuje kazatelsboru Daniel Smetana na to, jakZlatá slza dobře zapadla do interié-ru kostela. Vněm bude pro veřej-nost přístupná pouze do neděle 26.června, vždy mezi desátou hodinouranní ašestou odpolední, vnedělipak již pouze mezi 13. a18. hodi-nou.Výtěžek ze vstupného poputujehned na dvě místa. Část dostanecharitativní organizace Naděje veVysokém Mýtě avČeské Třebové,zbylé peníze budou použity na do-financování čerstvě dostavěnéhoNového kostela. Sboru Církve bra-trské ještě zbývá doplatit částkuzhruba pět milionů korun.
-aš-
Díazova Zlatá slza
pomůže potřebným
VYSOKÉ MÝTO/
 Jak chutná tvrdádřina iúspěch poznal žák SOUaSOŠ automobilní vÚstí nad Or-licí Jan Solnička. Vdresu vysoko-mýtského oddílu Cyklo Bendl ija-ko reprezentant své školy dosáhlskvělých výsledků - vzávodechMTB Cross country prokazuje jez-deckou obratnost, odvahu ichyt-rost, vodborných soutěžích pakznalosti, dovednosti ašikovnost,které nabyl během studia. Ve 14.ročníkucelostátní soutěže přehlíd-ky České ručičky 2011 žáků oboruautomechanik Junior 2011 do-kázal obhájit loňské prvenství,když vkonkurenci tří tisíc účast-níků nenašel přemožitele.
Vpondělí 13. června přijala úspěš-ného žáka spolu sředitelem školyPetrem Vojtěchem ikrajská radní Jana Pernicová. Vyzdvihla přede-vším Honzovu houževnatostacílevědomost. “Je vidět, že tytovlastnosti přinášejí své ovoce.Určitě je za tím ipodpora ze stranyvedení školy, pedagogů adobré ro-dinné zázemí. Všem srdečně blaho-přeji,” těší se zúspěchu spolu so-statními Jana Pernicová.SOU aSOŠ automobilní vÚstí nadOrlicí je jednou znejvětších školPardubického kraje. Odborníky proservisy motorových vozidel iauto-mobilový průmysl připravuje délenež 60 let. Její žáci získávají va-vříny ivsoutěžích Automobileum,OZlatý pohár Linde, Karosář - Ju-nior či Autotronik Junior, vjejímžcelostátním kole letos obsadili pátémísto.
-ih-
 Jan Solnička je úspěšnýve škole ive sportu
OBLAST/
Češi patří mezi tři nej-obéznější národy vEvropě. Vícenež polovina české populace jenad hranicí normální hmotnosti.Podle odborníků je situace velmivážná, zvláště ve stravování dětíadospívajících. Velkou roli vob-lasti zdravého stravování hraje ne-dostatečná informovanost azneu-žívání obchodních areklamníchpraktik. Naučené špatné stravo-vání se pak velmi těžce odbou-rává.
“To, jak se stravujeme, je odrazemnašeho životního stylu. Základnínávyky získávají děti vrodině atysi pak odnášejí do života. Vsou-časné době jsme jako Češi ve způ-sobu stravování na velmi tragickéúrovni, což se samozřejmě odrážína celkovém zdravotním stavu,”popisuje dětský lékař Jaromír Matě-jek adodává, že obézních dětí stálepřibývá. Přesto, že by se mohlozdát, že zdravý životní styl je tren-dem 21. století, opak je pravdou.Stačí se podívat do některé ze zá-kladních či středních škol azjis-tíme, že ve školních lavicích sedíděti trpící nadváhou.Výrazný podíl na nesprávném stra-vování má reklama. “Současnásměrnice Evropské unie zakazujereklamu amarketing, které by způ-sobily újmu nezletilým. Zakazujenapříklad zneužívání důvěry ane-zkušenosti dětí,” říká odbornice na
Další české prvenství: Patříme mezinejtlustší národy vEvropě
návyky dětí,” vysvětluje Lenka Pe-týrková, koordinátorka projektu Bu-dulinek.euadoplňuje, že rodiče semohou také zapojit do soutěže týka-jící se správného stravování nastránkách www.budulinek.eu/aktu-ality/376.
-red-
 Ilustrační foto Ivan Hudeček 
CHOCEŇ - VYSOKÉ MÝTO/
Silni-ce číslo 2/357 zVysokého Mýta doChocně, kterou řidiči používají po její opravě již nejméně půl roku,byla koncem května uvedena ofici-álně do provozu. Stalo se tak sym-bolickým přestřižením pásky. Tose uskutečnilo na choceňské o-kružní křižovatce, která vzniklasoučasně smodernizací uvedenékomunikace.
 Jedná se okomplexní opravu téměřosmikilometrového úseku, kterákromě vlastní modernizace zahrnu-je iřadu doprovodných staveb - na-svícení podchodu pro pěší na Dvo-řisku, výstavbu opěrné zdi ve Vy-sokém Mýtě, opravu chodníkůaosvětlení vulicích Choceňská,Čelakovského aPražská ve Vy-sokém Mýtě, realizaci výšezmíněné okružní křižovatky, rekon-strukci mostu před Dvořiskem, pře-ložky vodovodu vChocni ainže-nýrských sítí vChocni ive Vy-sokém Mýtě avýsadbu stromů.“Jsem rád, že se nám toto všechnopodařilo postavit za pouhých stodvaašedesát milionů korun. Výsled-ná cena je velmi dobrá, původnírozpočet se pohyboval okolo dvouset sedmi milionů korun. Ušetřenépeníze použijeme na realizaci dal-ších dopravních staveb,” říká kraj-ský radní zodpovědný za dopravu Jan Tichý.
ZChocně do Vysokého Mýta se jezdí po opravené silnici
 Polovina silnic druhé třídy vkraji je však vhavarijním stavu
Řada krajských silnic je vsoučasnédobě ve špatném technickém stavu.Kraj na jejich opravu však nemá do-statek peněz asnaží se je sehnat,kde se dá. To potvrzuje iTichý.“Díky výběrovým řízením na doda-vatele dopravních staveb po celémkraji se nám podařilo ušetřit sto se-dmdesát milionů korun. Dohroma-dy, ještě sevropskými dotacemi,máme asi tři sta dvacet milionů ko-run. To samozřejmě nestačí. Za ev-ropské peníze jsme sice dokázalizlepšit převážně silnice druhé třídy,dnes jich je díky nim asi sedmnáctprocent ve vynikajícím stavu, alevedle toho máme sedmdesát pro-cent silnic třetí třídy atéměř pade-sát procent silnic druhé třídy vha-varijním stavu. Kromě těchto ev-ropských peněz potřebujeme ještěvelké množství vlastních prostřed-ků na údržbu těchto silnic. Zevšech krajů na to ale máme abso-lutně nejnižší částku,” uvedl radní.Od začátku června se vnašem regi-onu opravuje silnice Choceň -Loučky, kde se náklady šplhají kestu milionů korun. “Jsem tomu rád,protože se tak uskuteční idůležitáasanace horního visutého mostu.Rekonstrukce si opět, bohužel, vy-žádá řadu omezení, ale to již patříkvěci,” míní choceňský starostaMiroslav Kučera.
 Andrea Štolbová
reklamu Eva Fruhwirtová adodává,že obchodníci dobře znají strategie,kterými působí na děti ina jejichrodiče.Na současnou situaci reaguje taképrojekt Budulinek.eu.Jedná seoweb zaměřený na ochranu dětípřed nebezpečnými výrobky atakéna jejich rodiče, kteří zde mají ak-tuální servis novinek arad týkajícíse zdraví jejich dětí. “Připravilijsme sérii článků zaměřených nazdravé stravování. Vše konzultuje-me sodborníky. Informace po-dáváme srozumitelnou ajasnou for-mou. Naším cílem je zvýšit povědo-mí osprávném stravování avarovatpřed vlivem reklamy na stravovací
 Výstavbu čističkyv Dolním Újezdupoznamenala tragédie
DOLNÍ ÚJEZD/
Stavbu čistírnyodpadních vod, kterou před ne-dávnem zahájili vDolním Újez-du uLitomyšle, zaplatil jedenzdělníků svým životem. Přivýkopových pracích byl zcelazasypán zeminou. Ktragické u-dálosti došlo vpátek 17. červnakrátce před půl šestou odpoled-ní.
"Dva muži prováděli výko-pové práce pro kanalizaci.Výkop, který byl hluboký při-bližně tři metry, nebyl zajištěn. Jeden dělník byl zavalen po pás,druhého zasypala zemina zce-la," uvedla ktragické událostimluvčí pardubických hasičůVendula Horáková. Na místě za-sahovala profesionální hasičskájednotka zLitomyšle adobro-volní hasiči zDolního Újezdu.Záchranářům se podařilo bě-hem krátké chvíle osoby vypros-tit. Jednoho muže transportovalvrtulník do nemocnice,udruhého musel lékař konstato-vat smrt.
-red-
 Velkoobchod ORION s.r.o.
přijme
rafika
 /g 
rafičku
POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Příští vydání TRSu ve čtvrtek 21. července
2011
Úspěšnému žákovi SOU a SOŠ automobilní  Janu Solničkovi z Vysokého Mýta blahopřálataké krajská radní pro školství Jana Pernico-vá.
Blíží se slavnost naRůžovém paloučku
ÚJEZDEC/
Spolek přátel Růžové-ho paloučku pořádá v neděli 3.července tradiční slavnost na Rů-žovém paloučku.
Významné společenské a kulturníudálosti se letos zúčastní Prof.ThDr. Petr Pokorný, DrSc. z Theo-logické fakulty Univerzity Karlovyv Praze, s hlavním projevem vy-stoupí Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD.Csc.Kulturní částí programu provede,jako již každoročně, herec AlfrédStrejček. O hudební část se posta-rají kytarový virtuóz Štěpán Rak,solisté Leoš Krejčí a Václava Krej-čí Housková. Dále vystoupí Cim-bálová muzika Jožky Severína podvedením Františka Macinky s pri-mášem Janem Blažkem a zpěváky Jožkou Severínem mladším a Jaro-slavem Tučkem.
 Promenádní koncerty 
VYSOKÉ MÝTO/ Na vysokomýtském náměstí se o letních prázdninách u-skuteční několik promenádních koncertů. Ve čtvrtek 7. července od 16.30hodin hraje Choceňačka, ve čtvrtek 21. července a ve čtvrtek 4. srpna od 17hodin Dolnovanka, ve čtvrtek 18. srpna od 16.30 hodin zahraje Řetůvanka.
PO PEKINGU TAKÉ LITOMYŠL.
Federico Díaz a jeho Zlatá slza.
Popis práce:
- Grafické zpracování katalogů- Vývoj a správa webových stránek- Návrhy etiket, inzerátů, polepů
Požadujeme:
- Profesionální ovládání programů FLASH, ADOBE- Znalost vývoje a správy webových stránek- Velkou míru kreativity a grafického cítění - Samostatnost, výkonnost a odpovědnost 
Nabízíme:
- Trvalý pracovní poměr - Příležitost uplatnit své schopnosti a nápady
 
- Dobré platové podmínky, benefityV případě zájmu zašlete životopis na adresu:Velkoobchod ORION s.r.o., Na Lánech 1570 01 Litomyšl
e-mail: jdoubek@orion.lit.cz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->