P. 1
ng200104

ng200104

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 772|Likes:
Published by svetnik
Naš Glas april 2001
Naš Glas april 2001

More info:

Published by: svetnik on Sep 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
INFORMATOR OB^INE VIDEM[TEVILKA 1 * LETNIK 6 * APRIL 2001
 Zemlja praznuje `ivljenje. Odene se v najlep{a obla~ila. Sije v  sve`em zelenju travnikov in polj, @ari v tiso~erih barvah. Kako ~udovit je njen obraz…
 (Petra Krajnc)
 Mnogo veselja in sre~nih trenutkov Vam `elimo ob velikono~nih praznikih, bogato oblo`enih miz in pisanih pirhov. Prijetno praznujete tudi praznik dela 1. maj!
Va{ `upan Franc Kirbi{, in`. Ob~inski svet  Ob~inska uprava
 
PODPIS SPORAZUMA2
 Sporazum o delitvi premoženja bivšeobčine Videm podpisan Sporazum o delitvi premoženja bivšeobčine Videm podpisan
 Skupno premoženje vredno 136 milijonovtolarjev SPORAZUM ZA NADALNJE  POVEZOVANJE 
Podpis sporazumnih aktov delitvenebilance med občinami Videm,Podlehnik in Majšperk se je zgodil 15.marca na krajši slovesnosti v gostilniin penzionu Ob ribniku Podlehnik.Tam so se zbrali župani omenjenihobčin: videmski Franc Kirbiš,podlehniški Vekoslav Fric inmajšperški Franc Bezjak, svetniki inpredstavniki iz posameznih občin,vodji občinskih uprav in predstavniki"sedmesile".Predmet delitve je bilo skupno 4-letnopremoženje, ocenjeno v vrednosti 136milijonov tolarjev. Po odstotkihdelitve občini Podlehnik pripada 27odstotkov premoženja, Majšperku 0,9odstotka, in sicer na območjupriključenega naselja Bolečka vas,kjer živi 65 občanov v 18gospodinjstvih, in preostanek 72,1odstotkaobčiniVidem.Župan KirbišKiribiš
 je na slovesnosti dejal, da jetodogodek,kiboobčinepovezovalinne razdruževal, zapisan pa bo vzgodovino. Spomnil je na združitveneželje, ki so jih imeli v skupni občini, potrebe pa so potem narekovale svojerazdružitve. V občini Videm temu nisonasprotovali, želeli so tudi pravičnorazdeliti skupaj ustvarjeno premoženje, je povedal župan , ob tem paspomnil na še nedokoano delitev premoženjavbivšiobčiniPtuj,kjerseševednonisouspelidokončnodogovoriti.
"Sporazumna delitev premoženja občineVidem je zasnovana na podlagi dela premoženjske bilance občine Videm nadan 31. decembra 1998, ki so jo sprejeliobčinski sveti Videm, Podlehnik inMajšperk. Po tem je bilo ugotovljeno, daso bile v lasti prejšnje občinenepremičnine, premično premoženje,ustanoviteljske pravice, kapitalskiupravljalski deleži, denar, terjatve inobveznosti. Delitev premenja inustanoviteljskih pravic so opravilisporazumno ob upoštevanju števila prebivalcev, načina pridobitve premoženjainlegepremoženja.S podpisom sporazuma o delitvi premoženjasmodokazali,davzunanjihobčinah znamo "trezno" razdeliti premoženje, da smo bolj složni ter da nastaki sporazumi vodijo k nadaljnjemu povezovanju: v skupne naloge in projekte. Na našem območju jih žeimamo nekaj in z občinama Podlehnik inMaperk dobro sodelujemo," je še povedal .Tudi podlehniški župan inmajšperški sta izrazila dobrovoljo nad podpisom delitvenegasporazuma, saj so se med občinami znalidogovoriti in sesti za mizo kot prijatelji,sta dejala župana, ki menita, da bi bilo padobro, če bi tako znali narediti še nacelotnem ptujskem območju.Sodelovanje med občinami bodonadaljevali ob izvajanju in načrtovanjuskupnih projektov, eden od teh je žeizgradnja vodovodnega sistema vhaloškihnaseljih.
županKirbišFricBezjak 
ŽupanFrancBezjak 
 Foto:TM 
ŽupanVekoslavFriŽupanFrancKirbiš
 
"Z roko v dlan v pomladni dan"
Vstopili smo v leto 2001 seveda vsi z velikimi željami in potrebaminadaljnjegarazvoja.Dvesejisvetavtemletusta bili precej razburljivi in predvsem takrat, ko smo pregledovali opravljena dela v letu 2000 in ugotovili, dasmo opravili toliko del in vložili toliko sredstev, da boletošnji program precej zmanjšan, kajti poplačati bo potrebno že opravljeno delo iz leta 2000. Sredstva proračuna so veliko premajhna za vse želje in potrebe. Vobčini Videm aktivno opravljamo vse dejavnosti, ki so povezane z razpisi na demografijo, to je vodovod Dolena,modernizacijo ceste Leskovec-Ljubstava, modernizacijoceste Vareja - Soviče. V mesecu aprilu bomo pričeli z priklopom vodovodnih priključkov v Belavšku ingramoziranjem vseh cest, glede na potrebe, ki jih bodo podale KS. Glede na razpoložljiva sredstva bomo pričeli zizgradnjo pločnikov v naseljih Tržec, Lancova vas, Videmin Pobrežje. V KS Leskovec je v polnem teku izgradnjačistilne naprave. Potekajo vse aktivnosti za izgradnjozdravstvenega doma in vrtca. V teku so pripravljalna delazaprenos zemljiščinškodo RS naobčinoaliobratno.To jelenekajaktivnosti,kipotekajo.S skupnimi močmi bomo tudi v prihodnje dosegli več inzadovoljilidelčeknašihželjainpotreb.Geslo "Z roko v dlan v pomladni dan",naj tudi to leto prinese čisto in urejeno okolico, za kar bomo delno poskrbelimivobčini,najvpalahkoposkrbitepravvi,da bonašaobčinačistainurejena.Stopili smo v mesec april, pred nami so velikonočni prazniki. Preživite jih čimbolj lepo pri polni mizi dobrot invelikonočnihpirhov.
Vaš župan: Franc Kirbiš, ing.
UVODNIK 3
 Spoštovane občankein občani! Spoštovane občankein občani!
 Minilo je kar nekaj časa od zadnje številke Našega glasa. Medtem se je zgodilo veliko stvari. Tako dobrih kot slabih.Slabe stvari pač želimo čimprej pozabiti, nam pa pomagajo, da enakih napak ne naredimo več. No, ja, saj se zgodi,datudinapakeponavljamo.Sicerpa:kdordela,delatudi napake! Da vam osvežimo spomin, kaj se je vsedogajalo v tem času, smo poskušali opisati dogodke, ki sonas od novega leta pa vse do pomladi spremljali na naši poti. Nekateri smo novo leto dočakali na prostem, drugi vrestavracijah, veliko pa nas je bilo doma v krogunajdražjih. Januar in februar sta meseca, ko delamo zaključke in govorimo o našem delu v preteklem letu. Vtehmesecih je največ občnih zborov, kjer se načrtuje tudi delo za tekoče leto. Planinci izkoristijo prvo lepo vreme in setakoj odpravijo na pohod, kjer se medsebojno družijo inuživajo v naravi. Pustovanja se eni veselijo bolj, drugi pamanj.Vsekakorpasmoselahkokonecfebruarjanasmejaliin pozabavali v pustni dvorani, ki je bila vedno polna mask in zabave željnih ljudi. Skupno praznovanje dneva žena inmaterinskega dneva, je pokazal, da si žene in matere,vzamejo tudi malo časa zase in se pozabavajo. Nekateri smokomajčakaliprvipomladanskidantudizato,dalahkovčasihuporabimospomladanskoutrujenostkotopravičilo. Pred nami so velikonni prazniki nato prvomajski prazniki… Nekateri načrtujejo že poletni dopust. Tudidrugi haloški cug že vabi na nova doživetja in druženja. Medsebojnodruženjeinprijateljevanjepajetisto,karnamdaje energijo, da premagamo tudi tiste najtežje trenutke innapore. Dovolj je prijazna beseda, dotik, nasmeh.. današnjemprevečhitremtempuživljenja,najdemolemaločasa za druženje, kar pa ni prav. Vedno bi si morali najtitoliko čas za svoje najdražje, za svoje prijatelje, jim ponuditi prijazno besedo, nasvet ali kaj podobnega. Mivam ponujamo toplo besedo in vam želimo, da prijetno preživite praznike, ki so pred vami. Vsa svoja doživetja,izkušnje, razmišljanja pa lahko delite z nami v naslednji številkiNašegaglasa.Najvambodotakratlepo!. NZ 
 Ponujamo vam toplobesedo Ponujamo vam toplobesedo

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->