Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Chi Tiet de Thi DH Mon Vat Ly 2011 - Ma de 817

Giai Chi Tiet de Thi DH Mon Vat Ly 2011 - Ma de 817

Ratings:
(0)
|Views: 389|Likes:
Published by kienthucthpt

More info:

Published by: kienthucthpt on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
P
X
 P
P
 P
X
120
GII ð THI TUYN SINH ðI HC KHI ANĂM 2011
MÔN:
VT LÝ 
 
(Thi gian làm bài 90 phút)
 
Mã ñ thi: 817
 
 ð thi có 50 câu gm 6 trang 
 
Cho bit: hng s Plăng h=6,625.10
-34
J.s; ñ ln ñin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc ñ ánh sáng trongchân không c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñn câu 40)Câu 1:
ðt ñin áp u =2cos2
U ft 
π 
(U không ñi, tn s f thay ñi ñưc) vào hai ñu ñon mch mc nitip gm ñin tr thun R, cun cm thun có ñ t cm L và t ñin có ñin dung C. Khi tn s là f 
1
thìcm kháng và dung kháng ca ñon mch có giá tr ln lưt là 6
và 8
. Khi tn s là f 
2
thì h s côngsut ca ñon mch bng 1. H thc liên h gia f 
1
và f 
2
A. f 
2
=
1
2.3
B. f 
2
=
1
3.2
C. f 
2
=
1
3.4D. f 
2
=
1
4.3
 Bài gii: cosφ =1 khi mch xy ra cng hưng hay
 LC  f 
π 
21
2
=
. Mt khác ng f 
1
ta có
 L
 Z 
43
=
 
12222122111
3243)21(43)21(43)2(
 f  f  f   LC  f  f  L f 
====
π π π 
ðáp án A.
Câu 2:
Ln lưt ñt các ñin áp xoay chiu u
1
=
1
2cos(100)
U
π ϕ 
+
; u
2
=
2
2cos(120)
U
π ϕ 
+
u
3
 =
3
2cos(110)
U
π ϕ 
+
vào hai ñu ñon mch gm ñin tr thun R, cun cm thun có ñ t cm L và tñin có ñin dung C mc ni tip thì cưng ñ dòng ñin trong ñon mch có biu thc tương ng là: i
1
=2cos100
 I
π 
; i
2
=22cos(120)3
 I
π π 
+
và i
3
=2'2cos(110)3
 I
π π 
. So sánh I và I’, ta có:A. I = I’. B. I =
'2
 I 
. C. I < I’. D
 
. I > I’.Bài gii: Du hiu nhn dng: ðây là bài toán I bin thiên theo f. T ñth I(f) ta suy ra:
 I  I  I  I 
>>
'
23
 
ðáp án C.
Câu 3:
Gi s trong mt phn ng ht nhân, tng khi lưng ca các httrưc phn ng nh hơn tng khi lưng các ht sau phn ng là 0,02 u.Phn ng ht nhân nàyA. thu năng lưng 18,63 MeV. B. thu năng lưng 1,863 MeV.C. ta năng lưng 1,863 MeV. D. ta năng lưng 18,63 MeV.Bài gii: Áp dng c/t:
MeV cmmmm E 
 pu sau D putruoc B A
63,185,931.02,0))((
2
==++=
4342143421
 
Phn ng thu nănglưng 18,63MeV
ðáp án A.
Câu 4:
Bn mt prôtôn vào ht nhân
73
 Li
ñng yên. Phn ng to ra hai ht nhân X ging nhau bay ra vicùng tc ñ và theo các phương hp vi phương ti ca prôtôn các góc bng nhau là60
0
. Ly khi lưng ca mi ht nhân tính theo ñơn v u bng s khi ca nó. T s giatc ñ ca prôtôn và tc ñ ca ht nhân X làA. 4. B.14. C. 2. D.12.Bài gii: Du hiu nhn dng: 2 ht X(He) có ñng lưng bng nhau và hp nhau 120
0 
P
x
= P
 p
 p p He He
vmvm
=
 
4
1
==
mmvv
 He He p
 
ðáp án A.
Câu 5:
Khi êlectron  qu ño dng th n thì năng lưng ca nguyên t hiñrô ñưc xácñnh bi công thc E
n
=
2
13,6
n
(eV) (vi n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên t hiñrô chuyn t quño dng n = 3 v qu ño dng n = 1 thì nguyên t phát ra phôtôn có bưc sóng
λ
1
. Khi êlectron chuyn tqu ño dng n = 5 v qu ño dng n = 2 thì nguyên t phát ra phôtôn có bưc sóng
λ
2
. Mi liên h giahai bưc sóng
λ
1
λ
2
 
A. 27
λ
2
= 128
λ
1
. B.
λ
2
= 5
λ
1
. C. 189
λ
2
= 800
λ
1
. D.
λ
2
= 4
λ
1
.Bài gii: Ta có:
000121
989
 E  E  E  E hc
=+==
λ 
(1)
000252
10021425
 E  E  E  E hc
=+==
λ 
(2)Ly (1) chia (2) suy ra:1898001002198
0012
==
 E  E 
λ λ 
 
12
800189
λ λ 
=
ðáp án C.
Câu 6:
Khi nói v tia
γ
, phát biu nào sau ñây
sai
?A. Tia
γ
không phi là sóng ñin t.B. Tia
γ
có kh năng ñâm xuyên mnh hơn tia X.C. Tia
γ
không mang ñin.D. Tia
γ
có tn s ln hơn tn s ca tia X.Bài gii: Tia
γ 
là mt sóng ñin t có bưc sóng rt ngn nh hơn 10
-11
m.
ðáp án A.
Câu 7:
 Nguyên tc hot ñng ca quang ñin tr da vàoA. hin tưng tán sc ánh sáng. B. hin tưng quang ñin ngoài.C. hin tưng quang ñin trong. D. hin tưng phát quang ca cht rn.Bài gii: Nguyên tc hot ñng ca quang ñin tr da vào HTQð trong
ðáp án C.
Câu 8:
Trong nguyên t hiñrô, bán kính Bo là r 
0
= 5,3.10
-11
m.  mt trng thái kích thích ca nguyên thiñrô, êlectron chuyn ñng trên qu ño dng có bán kính là r = 2,12.10
-10
m. Qu ño ñó có tên gi là quño dngA. L. B. O. C. N. D. M.Bài gii: Áp dng c/t: 2
020
===
nn
 
ng trng thái dng th L
ðáp án A.
Câu 9:
Mt khung dây dn phng quay ñu vi tc ñ góc
ω
quanh mt trc c ñnh nm trong mt phngkhung dây, trong mt t trưng ñu có vectơ cm ng t vuông góc vi trc quay ca khung. Sut ñinñng cm ng trong khung có biu thc e =
0
cos()2
 E
π ω 
+
. Ti thi ñim t = 0, vectơ pháp tuyn ca mt phng khung dây hp vi vectơ cm ng t mt góc bngA. 45
0
. B. 180
0
. C. 90
0
. D. 150
0
.Bài gii: Vì pha ban ñu t thông nhanh pha hơn pha ban ñu sut ñin ñng mt góc2
π 
 
 
( ) ( )
π π ϕ ϕ 
=+=
Φ
2
00
e
 
ðáp án B.
Câu 10:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa trên trc Ox. Khi cht ñim ñi qua v trí cân bng thì tc ñ canó là 20 cm/s. Khi cht ñim có tc ñ là 10 cm/s thì gia tc ca nó có ñ ln là 403cm/s
2
. Biên ñ daoñng ca cht ñim làA. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.Bài gii: Ta có:
( )
scm A
VTCB
/20
max
==
ω 
(1); khi
22max
/34023||21||
scm Aav
===
ω 
(2)Thay (1) vào (2) suy ra
cm A srad 
5)/(4
==
ω 
 
ðáp án A.
Câu 11:
Mt cht phát quang ñưc kích thích bng ánh sáng có bưc sóng 0,26
µ
m thì phát ra ánh sáng có bưc sóng 0,52
µ
m. Gi s công sut ca chùm sáng phát quang bng 20% công sut ca chùm sáng kíchthích. T s gia s phôtôn ánh sáng phát quang và s phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng mt khongthi gian làA.45. B.110. C.15. D.25.Bài gii: Ta có công sut ánh sáng kích thích
kt kt 
hc N  P 
λ 
=
;công sut ánh sáng phát quang là
 pq pq
hcn P 
λ 
=
 
 5226,052,0.2,0..
=====
kt  pq pqkt kt  pq
 H  N n N n P  P  H 
λ λ λ λ 
 
ðáp án D.
 
Câu 12:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa theo phương trình x =24cos3
π 
(x tính bng cm; t tính bng s).K t t = 0, cht ñim ñi qua v trí có li ñ x = -2 cm ln th 2011 ti thi ñimA. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s.Bài gii: Nhn xét: quay 1 vòng có 2 ln cn tìm ; quay 1005 vòng có 2010 ln cn tìm ñng thi vt tr vñúng VT biên ban ñu; quay thêm 1 góc32
π 
thì vt ñi thêm 1 ln na.Vy tng góc quét)(3016 3232)2(1005
s
==+=
π π π ϕ 
 
ðáp án C.
Câu 13:
Nu ni hai ñu ñon mch gm cun cm thun L mc ni tip vi ñin tr thun R = 1
vào haicc ca ngun ñin mt chiu có sut ñin ñng không ñi và ñin tr trong r thì trong mch có dòng ñinkhông ñi cưng ñ I. Dùng ngun ñin này ñ np ñin cho mt t ñin có ñin dung C = 2.10
-6
F. Khi ñintích trên t ñin ñt giá tr cc ñi, ngt t ñin khi ngun ri ni t ñin vi cun cm thun L thành mtmch do ñng thì trong mch có dao ñng ñin t t do vi chu kì bng
π
.10
-6
s và cưng ñ dòng ñincc ñi bng 8I. Giá tr ca r bngA. 0,25
. B. 1
. C. 0,5
. D. 2
.Bài gii: Ta có:
== ====+=
1482;
000
 R I CE Q I CE Q R E  I 
π π ω 
 
ðáp án B.
Câu 14:
Mt lăng kính có góc chit quang A = 6
0
(coi là góc nh) ñưc ñt trong không khí. Chiu mtchùm ánh sáng trng song song, hp vào mt bên ca lăng kính theo phương vuônggóc vi mt phng phân giác ca góc chit quang, rt gn cnh ca lăng kính. ðt mtmàn E sau lăng kính, vuông góc vi phương ca chùm tia ti và cách mt phng phângiác ca góc chit quang 1,2 m. Chit sut ca lăng kính ñi vi ánh sáng ñ là n
ñ
=1,642 và ñi vi ánh sáng tím là n
t
= 1,685. ð rng t màu ñ ñn màu tím caquang ph liên tc quan sát ñưc trên màn làA. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm.Bài gii: Áp dng c/t:
321
rad 
Ann L ðT 
1806).642,1685,1(2,1)(
π 
==
= 5,4.10
-3
m = 5,4mm
ðáp án D.
Câu 15:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa trên trc Ox vi biên ñ 10 cm, chu kì 2 s. Mc th năng  v trícân bng. Tc ñ trung bình ca cht ñim trong khong thi gian ngn nht khi cht ñim ñi t v trí cóñng năng bng 3 ln th năng ñn v trí có ñng năng bng13ln th năng làA. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s.Bài gii: Thi gian ngn nht vt ñi t VT có W
ñ
= 3W
t
ñn VT W
t
=3W
ñ
chúng tacó th biu din như trênVTLGT VTLG suy ra
 scmv A s
/96,216).13(5 )2123()(616
== ====
π π ϕ 
ðáp án D.
Câu 16:
Cho ñon mch như HV. ðt ñin áp xoay chiu có tn s và giá tr hiu dng không ñi vào haiñu ñon mch AB. Khi ñó ñon mch AB tiêu th công sut bng120 W và có h s công sut bng 1. Nu ni tt hai ñu t ñin thìñin áp hai ñu ñon mch AM và MB có cùng giá tr hiu dngnhưng lch pha nhau3
π 
, công sut tiêu th trên ñon mch AB trongtrưng hp này bngA. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. D. 180 W.Bài gii: cosφ =1
 R R P 
120
212max
=+=
(1)Sau khi ni tt mch ñin ñưc v li như HVVì U
AM
= U
MB
nên tam giác AMB cân
U
AB
hp vi I mt góc
=
ϕ 
30
0
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->