Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
1686
 UCHWAŁA Nr XLVIII/254/10Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowiez dnia 25 czerwca 2010 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obr
ę
bie geodezyjnymPacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorz
ą 
dzie gminnym (t .j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r.Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada GminyNowe Miasto Lubawskie uchwala, co nast
ę
puje:
Rozdział IPrzepisy ogólne§ 1.
1. Po stwierdzeniu zgodno
ś
ci z ustaleniamistudium uwarunkowa
ń
i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie i pozapoznaniu si
ę
z prognoz
ą 
oddziaływania na
ś
rodowiskooraz prognoz
ą 
skutków finansowych uchwalenia planu,uchwala si
ę
miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego terenu w obr
ę
bie geodezyjnymPacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie.2. Plan obejmuje teren w bliskim s
ą 
siedztwiewschodniej granicy miasta Nowe Miasto Lubawskie,w granicach zgodnych z Uchwał
ą 
Nr XXIX/141/09 RadyGminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia20 stycznia 2009 r. w sprawie przyst
ą 
pienia dosporz
ą 
dzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenu w obr
ę
bie geodezyjnymPacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie, zmienionejUchwał
ą 
NR XXXV/180/09 Rady Gminy Nowe MiastoLubawskie z/s w Mszanowie z dnia 21 lipca 2009 r., orazz oznaczeniami na rysunku planu.3. Plan składa si
ę
z nast
ę
puj
ą 
cych elementówpodlegaj
ą 
cych uchwaleniu i opublikowaniu:1) ustale
ń
stanowi
ą 
cych tre
ść
niniejszej uchwały;2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowi
ą 
cychzał
ą 
cznik nr 1A i 1B do uchwały;3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi
ą 
cegozał
ą 
cznik nr 2 do uchwały;4) rozstrzygni
ę
cia sposobu realizacji oraz zasadfinansowania inwestycji z zakresu infrastrukturytechnicznej, nale
żą 
cych do zada
ń
własnych gminy,stanowi
ą 
cego zał
ą 
cznik nr 3 do uchwały.
§ 2.
1. Przedmiotem ustale
ń
planu s
ą 
:1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,oznaczone na rysunku planu symbolem MN;2) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonyna rysunku planu symbolem MU;3) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planusymbolem KD;4) tereny dróg wewn
ę
trznych, oznaczone na rysunkuplanu symbolem KDW;5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,§ 5 uchwały;6) zasady ochrony
ś
rodowiska, przyrody i krajobrazukulturowego, § 6 uchwały;7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkóworaz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały;8) wymagania wynikaj
ą 
ce z potrzeb kształtowaniaprzestrzeni publicznych, § 8 uchwały;9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lubobiektów podlegaj
ą 
cych ochronie na podstawieprzepisów odr
ę
bnych, § 9 uchwały;10) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacjii infrastruktury technicznej, § 10 uchwały;11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowaniai u
ż
ytkowania terenów, § 11 uchwały;12) przeznaczenie terenów, parametry i wska
ź
nikikształtowania zabudowy i zagospodarowania terenuoraz zasady podziału nieruchomo
ś
ci, § 12 uchwały;13) stawka procentowa słu
żą 
ca naliczeniu opłaty, o którejmowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniuzagospodarowaniu przestrzennym, § 13 uchwały;14) okre
ś
lenie inwestycji celu publicznego z zakresuinfrastruktury technicznej, nale
żą 
cych do zada
ń
 własnych gminy - § 14 uchwały.
§ 3.
1. Ustala si
ę
nast
ę
puj
ą 
cy zakres oznacze
ń
 graficznych na rysunku planu jako
ś
ci
ś
le obowi
ą 
zuj
ą 
cyi okre
ś
lony:1) linie rozgraniczaj
ą 
ce tereny o ró
ż
nym przeznaczeniulub ró
ż
nych zasadach zagospodarowania;2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach gdzienie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy
 
 
odległo
ś
ci od granic działki nale
ż
y przyjmowa
ć
 zgodnie z przepisami odr
ę
bnymi;3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego;4) granica terenu obj
ę
tego planem.2. Oznaczenia istniej
ą 
cych sieci infrastrukturytechnicznej oraz terenów o skomplikowanych i zło
ż
onychwarunkach gruntowych wniesiono informacyjnie.3. Linie wewn
ę
trznego podziału wskazuj
ą 
mo
ż
liwo
ść
 oraz zasad
ę
podziału i obowi
ą 
zuj
ą 
w zakresie ilustracjicech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 12uchwały.
§ 4.
Ilekro
ć
w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:1) uchwale – nale
ż
y przez to rozumie
ć
niniejsz
ą 
uchwał
ę
 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie;2) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale
ż
yprzyj
ąć
definicj
ę
zawart
ą 
w przepisach odr
ę
bnychw sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiada
ć
budynki i ich usytuowanie;3) nieprzekraczalnej linii zabudowy nale
ż
y przez torozumie
ć
lini
ę
okre
ś
laj
ą 
c
ą 
teren, na którym mo
ż
nasytuowa
ć
budynki, bez konieczno
ś
ci zabudowy całegoterenu; nieprzekraczaln
ą 
lini
ę
zabudowy nale
ż
yrozumie
ć
nast
ę
puj
ą 
co:
ż
aden element budynku niemo
ż
e przekroczy
ć
tej linii;4) prostych, zło
ż
onych, skomplikowanych warunkachgruntowych – nale
ż
y przez to rozumie
ć
definicj
ę
 zawart
ą 
w przepisach odr
ę
bnych, dotycz
ą 
cychustalania geotechnicznych warunków posadowieniaobiektów budowlanych;5) terenie elementarnym nale
ż
y przez to rozumie
ć
 teren wydzielony lini
ą 
rozgraniczaj
ą 
c
ą 
i oznaczony jednym symbolem;6) usługach nieuci
ąż
liwych - nale
ż
y przez to rozumie
ć
 usługi nie wymagaj
ą 
ce sporz
ą 
dzenia raportuoddziaływania na
ś
rodowisko w rozumieniu przepisówodr
ę
bnych w sprawie okre
ś
lenia rodzajuprzedsi
ę
wzi
ęć
mog
ą 
cych znacz
ą 
co oddziaływa
ć
na
ś
rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa
ń
 zwi
ą 
zanych z kwalifikowaniem przedsi
ę
wzi
ę
cia dosporz
ą 
dzenia raportu o oddziaływaniu na
ś
rodowisko;7) adaptacji budynku lub obiektu budowlanego - nale
ż
yprzez to rozumie
ć
zachowanie istniej
ą 
cego budynkulub obiektu budowlanego i funkcji z mo
ż
liwo
ś
ci
ą 
 przystosowania do aktualnych potrzeb u
ż
ytkownika;przystosowanie to mo
ż
e wi
ą 
za
ć
si
ę
z przebudow
ą 
,rozbudow
ą 
, nadbudow
ą 
, rozbiórk
ą 
i odbudow
ą 
orazzmian
ą 
sposobu u
ż
ytkowania obiektu budowlanego,pod warunkiem,
ż
e nowa funkcja jest zgodnaz przeznaczeniem terenu elementarnego, a sposóbkształtowania zabudowy i zagospodarowania działkizgodny jest z ustaleniami szczegółowymi dlaposzczególnych terenów elementarnych, zawartychw Rozdziale III uchwały.
Rozdział IIPrzepisy dotycz
ą 
ce całego obszaru obj
ę
tego planem§ 5.
Ustalenia dotycz
ą 
ce zasad ochronyi kształtowania ładu przestrzennego.1) W granicach opracowania planu nie wyst
ę
puj
ą 
elementyzagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,wymagaj
ą 
ce ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.2) Ogrodzenia od strony dróg nie wy
ż
sze ni
ż
1,60 m;nale
ż
y je wykona
ć
z materiałów tradycyjnych takich jakkamie
ń
, drewno, cegła, metal itp. Zabrania si
ę
 stosowania ogrodze
ń
betonowych i murowanychpełnych oraz prefabrykowanych
ż
elbetowych.3) Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostałyponadto okre
ś
lone poprzez ustalenie parametrówi wska
ź
ników kształtowania zabudowy orazzagospodarowania terenu.
§ 6.
Ustalenia dotycz
ą 
ce ochrony
ś
rodowiska,przyrody i krajobrazu kulturowego.1) Teren opracowania nie jest obj
ę
ty prawnymi,terytorialnymi formami ochrony przyrody.2) Poziom hałasu w
ś
rodowisku nale
ż
y przyj
ąć
nast
ę
puj
ą 
co:- dla terenów zabudowy mieszkaniowej (symbol narysunku planu MN) jak dla zabudowy mieszkaniowej,- dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej(symbol na rysunku planu MU) jak dla zabudowymieszkaniowo-usługowej,stosownie do przepisów o ochronie
ś
rodowiska.Teren zabudowy usługowej (symbol na rysunkuplanu U) nie jest chroniony przed hałasem.3) Ustala si
ę
zakaz stosowania
ż
u
ż
la piecowego doutwardzania dróg i placów.4) Ustala si
ę
nast
ę
puj
ą 
ce nakazy:a) gromadzenie odpadów stałych w granicach działkiwłasnej zgodnie z zasadami okre
ś
lonymiw gminnym programie gospodarki odpadami; niedopuszcza si
ę
utylizacji i składowania odpadów naterenie działki własnej;b) istniej
ą 
ca i projektowana zabudowa musi by
ć
 podł
ą 
czona do sieci kanalizacji sanitarnej po jejzrealizowaniu.
§ 7.
Ustalenia dotycz
ą 
ce zasad ochrony dziedzictwakulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.Na obszarze obj
ę
tym planem nie wyst
ę
puj
ą 
obiektychronione lub wymagaj
ą 
ce ochrony.
§ 8.
Wymagania wynikaj
ą 
ce z potrzeb kształtowaniaprzestrzeni publicznych.1) Na terenie obj
ę
tym planem przestrzenie publiczne niewyst
ę
puj
ą 
.2) W celu ochrony walorów krajobrazowych drogipublicznej przylegaj
ą 
cej do terenu obj
ę
tego planem(droga gminna) zakazuje si
ę
na terenach oznaczonychsymbolami 4MU, 5MU i 6MU sytuowania tablicreklamowych i informacyjnych o powierzchni wi
ę
kszej jak 1,5 m
2
.
 
 
§ 9.
Ustalenia dotycz
ą 
ce granic i sposobówzagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj
ą 
cychochronie na podstawie przepisów odr
ę
bnych.1) Na obszarze obj
ę
tym planem nie wyst
ę
puj
ą 
 udokumentowane geologicznie zło
ż
a kopalin,ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów.2) W granicach planu wyst
ę
puj
ą 
tereny zagro
ż
oneosuwaniem si
ę
mas ziemnych oraz tereny nara
ż
onena niebezpiecze
ń
stwo powodzi.
§ 10.
Ustalenia dotycz
ą 
ce zasad modernizacji,rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastrukturytechnicznej.1) W rozwi
ą 
zaniach komunikacji ustala si
ę
jakoobowi
ą 
zuj
ą 
ce:a) powi
ą 
zanie z układem zewn
ę
trznym, z drog
ą 
 wojewódzk
ą 
poprzez układ dróg wewn
ę
trznychi drog
ę
gminn
ą 
;b) obsługa komunikacyjna działek z projektowanychdróg wewn
ę
trznych i drogi gminnej;c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysiedziałki przeznaczonej pod inwestycj
ę
;d) dla funkcji usługowych, nale
ż
y zapewni
ć
minimum3 miejsca parkingowe na 100
2
m powierzchniu
ż
ytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lubu
ż
ytkowników, w zale
ż
no
ś
ci od specyfiki usług; dlafunkcji mieszkaniowych - 2 miejsca parkingowe na1 dom;e) klasyfikacja i parametry dróg:Zał
ą 
cznik graficzny 1A
Symbol narysunku planuKlasyfikacjafunkcjonalnaKlasyfikacjatechnicznamin. szeroko
ść
 w liniachrozgraniczaj
ą 
cych1KD droga gminna dojazdowaTeren na poszerzenieistniej
ą 
cej drogigminnej do ł
ą 
cznejszeroko
ś
ci w liniachrozgraniczaj
ą 
cych12,00 m2KDW, 3KDWdrogawewn
ę
trzna- 10,00 m4KDW, 5KDW,6KDW,7KDW,8KDW,9KDWdrogawewn
ę
trznazako
ń
czonaplacemmanewrowo-zwrotnym- 8,00 m
Zał
ą 
cznik graficzny 1B
SymbolnarysunkuplanuKlasyfikacjafunkcjonalnaKlasyfikacjatechnicznamin. szeroko
ść
w liniachrozgraniczaj
ą 
cych2KD droga gminna dojazdowaRezerwa terenu naposzerzenie istniej
ą 
cej drogigminnej do ł
ą 
cznejszeroko
ś
ci w liniachrozgraniczaj
ą 
cych 10,00 m3KDWdrogawewn
ę
trzna- 10,00 m
2) W rozwi
ą 
zaniach infrastruktury technicznej ustala si
ę
  jako obowi
ą 
zuj
ą 
ce:a) zaopatrzenie w wod
ę
z gminnej sieci wodoci
ą 
gowej;b) odprowadzanie
ś
cieków docelowo do gminnej siecikanalizacji sanitarnej;c) do czasu stworzenia technicznych mo
ż
liwo
ś
ciprzył
ą 
czenia do sieci dopuszcza si
ę
odprowadzanie
ś
cieków do atestowanych indywidualnych zbiornikówbezodpływowych;d) zaopatrzenie w ciepło ze
ź
ródeł indywidualnych;e) wody deszczowe z dróg i placów utwardzonychnale
ż
y odprowadzi
ć
do odbiornika po uprzednimoczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisamiodr
ę
bnymi; wody opadowe z zabudowy nale
ż
yzagospodarowa
ć
na terenie działki własnej;f) zaopatrzenie w energi
ę
elektryczn
ą 
z istniej
ą 
cych
ź
ródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci;rozprowadzenie energii elektrycznej liniami nnkablowymi prowadzonymi w pasach drogowych doprojektowanych budynków przez szafki kablowo-pomiarowe zlokalizowane w ogrodzeniach działek;przył
ą 
czanie odbiorców do sieci elektroenergetycznejodbywa
ć
si
ę
b
ę
dzie zgodnie z zasadami Prawaenergetycznego;g) przez teren opracowania przebiegaj
ą 
linieelektroenergetyczne nn napowietrzne; nale
ż
yzachowa
ć
odległo
ś
ci obiektów budowlanych od liniielektroenergetycznych zgodnie z przepisamiodr
ę
bnymi;h) prace budowlano-monta
ż
owe w s
ą 
siedztwielinii elektroenergetycznych musz
ą 
by
ć
wykonywanezgodnie z przepisami szczegółowymi w sprawiebezpiecze
ń
stwa pracy przy wykonywaniurobót budowlano-monta
ż
owych i rozbiórkowychz jednoczesnym uwzgl
ę
dnieniem, i
ż
w przypadkuzaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległo
ś
cimniejszej ni
ż
dopuszczaj
ą 
to przepisy szczegółowe,linia b
ę
dzie musiała by
ć
wył
ą 
czona na warunkachokre
ś
lonych przez dysponenta sieci;i) przył
ą 
czanie nowych odbiorców do siecitelekomunikacyjnej b
ę
dzie nast
ę
powało nawarunkach dysponenta sieci, zgodnie z przepisamiodr
ę
bnymi; linie telekomunikacyjne nale
ż
yrealizowa
ć
jako podziemne; j) sieci uzbrojenia technicznego nale
ż
y prowadzi
ć
 w liniach rozgraniczaj
ą 
cych ci
ą 
gów komunikacyjnych;dopuszcza si
ę
lokalizacj
ę
sieci i urz
ą 
dze
ń
infrastrukturytechnicznej na terenach przeznaczonych podzabudow
ę
je
ż
eli b
ę
dzie to wynika
ć
ze wzgl
ę
dówtechnicznych;k) w przypadku kolizji istniej
ą 
cych sieci z planowanymzainwestowaniem, nale
ż
y je przebudowa
ć
zgodniez obowi
ą 
zuj
ą 
cymi przepisami i normami nawarunkach i w uzgodnieniu z dysponentem sieci;l) nale
ż
y uzyska
ć
warunki techniczne od dysponentówsieci na etapie projektu budowlanego.
§ 11.
Ustalenia dotycz
ą 
ce sposobu i terminutymczasowego zagospodarowania i u
ż
ytkowania terenów.1) Teren obj
ę
ty planem, do czasu jego zagospodarowaniazgodnego z przeznaczeniem, nale
ż
y u
ż
ytkowa
ć
 w sposób dotychczasowy.2) Zakazuje si
ę
wznoszenia tymczasowych obiektówbudowlanych, za wyj
ą 
tkiem obiektów zaplecza budowy.
Rozdział IIIPrzepisy dotycz
ą 
ce poszczególnych terenówelementarnych wydzielonych liniamirozgraniczaj
ą 
cymi§ 12.
Ustalenia dotycz
ą 
ce przeznaczenia terenów,parametrów i wska
ź
ników kształtowania zabudowyi zagospodarowania terenu oraz zasad podziałunieruchomo
ś
ci.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->