Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tananyagok előkészítése diszlexiás diákok számára

Tananyagok előkészítése diszlexiás diákok számára

Ratings: (0)|Views: 337|Likes:
Published by Domonkos Kati

More info:

Published by: Domonkos Kati on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
Negyedik fejezet T í x  
A
diszlexiások ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint bárki más, amennyiben
a tanulási környezet megfelel néhány alapvető szabálynak, amelyek segítsé­gével mindenki könnyen és gyorsan juthat információhoz. Mindenki jól meg­szerkeszte, struktúrált információból, megfelelően prezentált anyagból tanul a legjob­
 ban, és ezalól a diszlexiások sem jelentenek kivételt. Ugyanakkor igaz az, hogy ha ezeka szabályok nem teljesülnek, rájuk ez nagyobb hatással van, nagyobb hátrányt jelent.
Ez a fejezet rövid áekintést és gyakorlati tanácsokat nyújt abban a kérdésben, hogymiként érdemes különböző típusú anyagokat készíteni a diszlexiások számára. Ennekmegfelelően a fejezet keretet ad a tananyagok átlátásához és felméréséhez, különös tekintet­
tel a diszlexiások szükségleteire.
 Tartalom
4.1
Bevezetés
4.4
Instrukciók
4.2
Papíralapú anyagok
4.5
Számítógépes anyagok
4.3
Előadások és szemináriumok
4.5
Zárszó
TANANYAGOK KÉSZÍTÉSE 
PapíralapúanyagokSzámítógépesanyagokInstrukciókEl
ő
adások ésszemináriumok
Handout-ok Tesztek Könyvek Nyomtatványok 
4fejezet_d0.indd 532010. 10. 26. 22:23:39
 
54
4.1 Bevezeés
A diszlexia információ feldolgozásbeli
probléma, amely nem szűnik meg az is­kola elvégzésével. Nem csupán az írás­olvasási készségek elsajátításában jelenik
meg a probléma. Folyamatos nehézséget
 jelent a kapo információ feldolgozása.Egyértelmű tehát, hogy ha a feldolgozás­ beli különbségeket gyelembe véve vál­
toztatunk az anyag átadási módján, nagy
valószínűséggel növelhetjük a tanulás
hatékonyságát.
Szerencsére azok a változtatások, ame­lyek biztosítják a tananyag diszlexiaba­rát jellegét nem időigényesek és nem isköltségesek, emelle ami hasznos a disz­
lexiásoknak, az egyben minden tanulónakis hasznos.A legtöbben egyetértenének abban,
hogy a hosszú körmondatok, a szegmen­tálatlan szövegek, az átláthatatlan forma­
nyomtatványok vagy az unalmas, száraz
előadások mindenki számára szenvedést
 jelentenek.Ha egyszer megtanulja valaki, hogyan
lehet a diszlexiások számára megfelelőentálalni az információkat, akkor olyan tu­
dásra tesz szert, amely mindenhol sikert
 jelent. Ami a diszlexiásoknak gond, az min­denki számára gond, csak ugyanaz a disz­lexiásoknál felnagyítva jelenik meg.
A lényeg, hogy a szokásoshoz képest
gondosabban, több szempont szerint át­
gondoltnak kell lennie minden anyagnak,
amit a diszlexiások számára is használ­
hatóvá akarunk tenni. Ez nem jelent sok
külön munkát. A tananyag ebben a feje­zetben tárgyalt szempontok szerinti előké­szítésébe fektete kevés energia kétszere­
sen megtérül, és nemcsak a diszlexiásokesetében.
4.2 Ppipú nygk 
A diszlexiások olvasását segíti, ha meg­felelő papírra a megfelelő nagyságú ésszínű szövegek kerülnek.Minden tördelő­szerkesztő tudja, hogya túl hosszú sorok olvasása közben köny­
 
nyen elcsúszik a szem, és az olvasó szá­
mára elvész a jelentés. Ezért használnakhasábokat. A rövidebb sorokat könnyebb
átlátni és felfogni, és ez minden típusú
olvasóra igaz. A jó megértéshez a sorok
maximális hosszának általánosan a 80 ka­
raktert fogadják el. (Figyeljük meg, hogy
a tájékoztatást szolgáló kormányzati do­
kumentumokban a sorok gyakran több,
mint 80 karakterből állnak. Érdemes el­
gondolkodni azon, hogy ennek mi lehetaz oka.) Ez egy átlagos szöveg esetébenkörülbelül 15 cm széles sorokat jelent.
Sok szép betűfajta létezik. Általábana szöveg hangulatához megfelelőt szok­
tak használni. A diszlexiásoknak azonban jobbak az Arial és esetleg a Comic Sans
 betűtípusok. Ennek oka, hogy ezeknéla betűtípusoknál a vonal szélessége min­den betűben meglehetősen állandó. Egyes betűtípusok, mint például a Times töre­dezeebb lesz másolás (pl. fénymásolás)után vagy a képernyőn, ami nehezíti az ol­
vasást. A nagyság kérdése nem kiemelten
fontos, bár több diszlexiás szerint a papír­alapú dokumentumokban legalább 12pt­os méret ajánlo. Sajnos a könyvekben
gazdaságossági okokból
általában
kisebb
 betűméretet szoktak használni.
Sokan nem tudják, hogy a diszlexiásokegyik problémája a kontrasztérzékenység.
A túl fehér papír és fekete tinta közti erőskülönbségtől elkezdenek táncolni a betűk.Ha megválasztható a papír minősége,a legjobb krémszínűt vagy halványsár­gát használni. A mai világos fehér papírsúlyos problémát jelent a diszlexiásoknak,
mivel olyan speciális kémiai anyagokat
tartalmaz, amelyek látható fénnyé vál­toztatják az ultraviola sugarakat, amitőla papír még fehérebbnek tűnik, így mégkevésbé olvasható. Sok diszlexiabarát ta­nár már világos fehér helye krémszínűpapírra másolja jegyzeteit minden tanu­
lója számára, és ezt mindegyikük nagyraértékeli.
Az újrafelhasznált papír is szerencséslehet. Figyeljünk arra, hogy ne válasz­
 
4. fejezet T í  x  
4fejezet_d0.indd 542010. 10. 26. 22:23:39
 
55
szunk túl vékony papírt, mert ez esetbena szöveg átüt a másik oldalon, ami csök­kenti az olvashatóságot. A fényes papír isproblémás, mert a visszatükröződések­től töredeze lesz a szöveg, ami megintcsak nehezíti az olvasást. Ugyanakkor máregy kevésbé megvilágíto helyen történő
olvasás is csökkenti az oldal kontrasztját,
és hozzáférhetőbbé teszi a szöveget a disz­
lexiások számára.
Összefoglalva, a diszlexiásbarát megjelené­sű íro anyagok jellemzői a következők:
rövid sorok,
12­es méretű Arial, esetleg ComicSans betűk,krémszínű vagy halványsárga pa­pír,jól olvasható, de nem éles kontrasz­tos betűk.Ezek a jellemzők mindenféle papírala­pú írásra vonatkoznak, legyen az könyv, jegyzet, hand­out, teszt, kérdőív vagy
 bármiféle formanyomtatvány.
Egyéb „dizájn” elemek, amiket érde­mes gyelembe venni, például hogy azoszlopok közö elegendő hely legyen,hogy a diszlexiás olvasó biztosan ne ugor­ jon át egyszerűen az egyik oszlopból amásikba (egy vékony vonal is segít a kétoszlop közö), és hogy egyértelmű legyen
a szöveg folyása. A balra zárt szöveg jobb,mint a sorkizárt, mert kevesebb vizuális
„folyót” (vagyis az oldalon egymástól egy­re lejjebb található szavak közöi látszóla­gos összekötő vonalat) eredményez, ame­
lyek könnyen félrevezetik, akadályozzáka diszlexiásokat.
A hosszú szavakat, hosszú mondato­
kat nehezen lehet követni. A diszlexiások
elvesznek a különböző mondaton belü­
li viszonyokban és visszautalásokban.
Ezért jó, ha minél egyszerűbb, tisztábba szöveg. Ez nem azt jelenti, hogy a szö­veg nem adhat át összete üzenetet.
Csupán azt nem szabad elfelejteni, hogy
a kommunikáció lényege, hogy a foga­
dó fél igyekszik megérteni, amit az adófél mondani szeretne. Noha voltak olyan
kísérletek, mint az úgyneveze homály­index, amely megmutatja, hogy egy szö­veg mennyire nehezen olvasható, meny­
nyire homályos, senki nem mondja meg,
mi számít homályosnak, és mi nem, mivelmindenkinek eltérő a véleménye. A leg­ jobb módszer ennek eldöntésére megkér­dezni a fogadó felet, hogy érti­e a szöve­
get. Ha nem, akkor a kommunikációsikertelen volt.
Kö 
Az elektronikus formátumok elter­
 jedése ellenére még mindig a könyvek
az információ beve forrásai. A diszlexiá­
sok számára azonban számos nehézséget
okoznak, olyan szinten, hogy még felnő­
korban is sokuk fél könyvtárba menni. Bár
a helyzet kezd javulni, sok nemrég kiadotankönyv még mindig túl sok folytonos
szöveget tartalmaz, a tagolás gyakran csak
ötletszerű, és nem láthatóak az össze­visz­
sza dobált elemeknek az összefüggései.
A könyv is lehet barátja a diszlexiások­
nak, ha szerkezete és szövege nem jelentakadályt az olvasásában. Jó példa erre
 J.K. Rowling
Harry Poer könyvei, amelyeksok diszlexiás gyermeket teek olvasóváa világon. Mi a titka? Rövid, egyszerű mon­datok, képszerű megjelenítés, követhető
szerkezet, érdekes téma.Ha nem is lehet minden tananyagot
olyan érdekessé tenni, mint amilyen a Har­ry Poer (ezért nem is lesz feltétlenül min­den tankönyv bestseller), a fenti jellemzők bármely anyagot könnyebben emészthe­tővé tesznek.A könyvek tartalma és szerkezete je­lentősen eltérhet a könyv céljának függ­
vényében. A tudományos és a mérnökiszakirodalomban a tartalommal szemben
támaszto legfőbb elvárás, hogy érthető és
pontos legyen. Nem kell nehéz szavak és
túl bonyolult mondatszerkezetek segítsé­
gével a tudományosság látszatát keltenie.
Egy jól szerkeszte könyvben van min­den fejezethez:
kivonat
tartalomjegyzék
összefoglalás.
4.2 Ppípú  
4fejezet_d0.indd 552010. 10. 26. 22:23:39

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->