Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
UCHWA
Ł
A NR XXXVIII/221/10
RADY GMINY MILANÓW
 
z dnia 4 listopada 2010 r.
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
o
światowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidł
owo
ś
ci ich wykorzystania
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą 
dzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź
.
zm.)oraz art.80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
o
światy(Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź
.
zm.) Rada Gminy Milanów uchwala, co nastę
puje:
§
1
.
Uchwa
ł
a okre
śla tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla
publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne ni
ż Gmina Milanów lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:1. Przedszkoli, w tym specjalnych,2. Innych form wychowania przedszkolnego(punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),3. Szkół podstawowych i gimnazjum, w tym z oddział
ami integracyjnymi.
§
2
.
1. Przedszkola publiczne otrzymują 
na ka
żdego ucznia z budżetu gminy dotacje w wysokości równej
wydatkom bie
żącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez GminęMilanów, z zastrzeż
eniem ust.5.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują 
na ka
żdego ucznia z budżetu gminy dotacje w wysokości równej 75%ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących , ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu naednego wychowanka, z zastrzeż
eniem ust.5.
3. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują 
na ka
ż
dego ucznia dotacj
ę w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
,
z zastrzeż
eniem ust.5.
4. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują 
na ka
żdego ucznia z budż
etu gminy dotacj
ęw wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gmin
ę
,
z zastrzeż
eniem ust.5.
5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust.1
-4, otrzymuj
ą 
na ka
ż
dego ucznianiepe
łnosprawnego z budż
etu gminy dotacj
ę w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepeł
nosprawnego ucznia
 przedszkola i oddziału przedszkolnego w częś
ci o
światowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gmię
.
6. Szkoł
y publiczne otrzymuj
ą 
na ka
żdego ucznia z budżetu gminy dotacje w wysokości równej wydatkom
bie
żącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę
.Dotacja na ka
ż
dego ucznia nie mo
ż
e by
ć
 jednak ni
ż
sza ni
ż
kwota przewidziana na jednego ucznia szko
ł
y danego typu
i rodzaju w częś
ci o
światowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzą 
du terytorialnego.
7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowią 
zek szkolny lubobowi
ą 
zek nauki otrzymuj
ą 
na ka
żdego ucznia dotacje z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej naednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w częś
ci o
światowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
.
8. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoł
y podstawowe otrzymuj
ą 
dotacje na ka
żdego ucznia z budż
etu gminy
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w częś
cio
światowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzą 
du terytorialnego.
§
3
.
W przypadku zmiany wysoko
ś
ci planowanych przez gmin
ę wydatków bieżą 
cych przewidzianych na utrzymanie
ID: JTYYB-IKBBW-BJBGN-LKFDV-BGXFV. Podpisany.Strona 1 / 9
 
 
ucznia w gminnych przedszkolach, szkoł
ach ulegaj
ą również
zmianie kwoty dotacji nale
żnej podmiotom, o którychmowa w uchwale.
§
4
.
1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących, o których mowa w §
1, zawieraj
ą 
cy planowana liczb
ęuczniów lub wychowanków, zł
o
żony w terminie do dnia 30 wrześ
nia roku poprzedzaj
ą 
cego rok udzielenia dotacji,
z zastrzeżeniem ust.3. Wzór wniosku okreś
la za
łą 
cznik nr 1.
2. Osoba o której mowa w ust.1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od
dnia ich wyst
ą 
pienia
3. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoł
y niepubliczneotrzymuj
ą 
dotacje jedynie pod warunkiem z
ł
o
żenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w terminie do dnia 30 wrześ
niaroku poprzedzaj
ą 
cego rok udzielenia dotacji . Nie z
ł
o
żenie wniosku w terminie przez publiczne dotowane podmiotyspowoduje przyznanie im dotacji na podstawie danych z roku poprzedzają 
cego rok udzielenia dotacji.
§
5
.
1. Dotacje przekazywane bę
d
ą w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każ
dego miesi
ą 
ca na rachunek 
 bankowy podmiotów, o których mowa w §
1.
2. Osoba prowadzą 
ca dotowane podmioty sk 
łada w terminie do 10 dnia każ
dego miesi
ąca w Urzę
dzie Gminy
Milanów informacje o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną 
na podstawie dokumentacji przebiegunauczania, wed
ł
ug stanu na pierwszy dzie
ń
danego miesi
ąca. Wzór informacji okreś
la za
łącznik Nr 2 do niniejszej
uchwa
ł
y.
3. Dotację
za miesi
ą 
c lipiec-sierpie
ń
przekazywane s
ą na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowankówz miesiąca czerwca z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po zł
o
ż
eniu tej informacji.
§
6
.
1. Osoba prowadzą 
ca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szko
ły o których mowa w §
1,est obowi
ą 
zana przekazywa
ć
do Urz
ędu Gminy Milanów pisemne rozliczenie z przyznanej dotacji za okresy:
§
7
.
1. Organowi dotują 
cemu przys
ługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostkii prawidł
owo
ści wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia i wychowania.2. Kontrola obejmuje:
§
8
.
1. Kontrole przeprowadzają 
pracownicy Urz
ędu Gminy w Milanowie i Gminnego Biura Obsługi Szkółi Przedszkoli w Milanowie na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Milanów.2. Upoważ
nienie zawiera:
1)Kwartalne-
w terminie do 15 dnia, po zakoń
czeniu ka
ż
dego kwarta
ł
u,2)
Od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji
-
w terminie do 15
stycznia roku nast
ę
pnego,3)
Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwał
y.1)Zgodno
ść danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesię
cznej
informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji
- na podstawie dokumentacjiprzebiegu nauczania,2)Prawid
ł
owo
ść wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowaw art.80 ust.3d i art.90 ust.3d ustawy o systemie oś
wiaty- na podstawiedokumentacji finansowo-ksiegowej kontrolowanej jednostki o
ś
wiatowej.1)Oznaczenie organu, dat
ę i miejsce wystawienia,
 
ID: JTYYB-IKBBW-BJBGN-LKFDV-BGXFV. Podpisany.Strona 2 / 9
 
3. Czynnoś
ci kontrolne przeprowadza si
ę w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniachi godzinach pracy obowią 
zuj
ących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.4. Kontrolują 
cy maj
ą 
prawo wgl
ądu do dokumentacji, której mowa w §
 
7 ust.2 oraz dokonywania z niej odpisówi kserokopii. Kserokopie sł
u
żą 
ce jako za
łą 
czniki do protoko
ł
u kontroli powinny by
ć
po
ś
wiadczone za zgodno
śćz oryginał
em przez osoby reprezentuj
ą 
ce kontrolowane jednostki.
§
9
.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporzą 
dza si
ę protokół kontroli w dwóch jednobrzmią 
cych egzemplarzach,
który podpisują 
kontroluj
ący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki2. Protokół
kontroli powinien zawiera
ć
:
2)Wskazanie podstawy prawnej kontroli,3)
Imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,
4)Okre
ślenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzą 
cego,5)Okre
ś
lenie zakresu kontroli,6)Dat
ę
rozpocz
ęcia i przewidywany termin zakoń
czenia kontroli,7)Podpis osoby udzielaj
ą 
cej upowa
żnienia z podaniem zajmowanego stanowiskai funkcji.
1)nazw
ę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,
2)wskazanie osoby prowadz
ą 
cej,3)
imiona, nazwiska i stanowiska sł
u
żbowe osób przeprowadzają 
cych kontrol
ę
,4)dat
ę
rozpocz
ęcia i zakoń
czenia kontroli,5)okre
ślenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obję
tego kontrol
ą 
,6)imi
ę i nazwisko osoby reprezentują 
cej kontrolowan
ą 
 jednostk 
ę i osoby peł
ni
ą 
cefunkcje g
łównego księ
gowego,7)opis dokonanych ustale
ń
faktycznych,8)opis stwierdzonych nieprawid
ł
owo
ści z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9)opis dokumentacji dotycz
ącej przeprowadzonych dowodów,
10)informacj
ę o sporzą 
dzonych za
łą 
cznikach stanowi
ących dowody w stosunku do
ustale
ń
protoko
ł
u kontroli,11)informacj
ę o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostkio przysł
uguj
ą 
cym mu prawie odmowy podpisania protoko
łu i zł
o
ż
enia
w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaś
nie
ń
co do przyczynytej odmowy,12)
Dane o liczbie egzemplarzy protokoł
u oraz informacj
ę o dorę
czeniu jednegoegzemplarza osobie reprezentuj
ą 
cej kontrolowan
ą 
 jednostk 
ę
,13)
Podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego
ksi
ę
gowego.
ID: JTYYB-IKBBW-BJBGN-LKFDV-BGXFV. Podpisany.Strona 3 / 9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->