Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
P. 1
Basenverzadiging van natte schraallanden : deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie

Basenverzadiging van natte schraallanden : deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie

Ratings: (0)|Views: 2,168|Likes:
publicatiedatum: 1998
auteur: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (DLO-IBN);E.P.A.G. Schouwenberg& G. van Wirdum
publicatiedatum: 1998
auteur: DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (DLO-IBN);E.P.A.G. Schouwenberg& G. van Wirdum

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Jul 24, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
NationaalOnderzoekprogramma
VerdrogingBasenverzadigingvannatteschraallanden
Deterministischonderzoeknaarderelatietussenhydrologie,bodemenvegetatie
E.P.A.G.Schouwenberg&G.vanWirdumDLO-ln5tituutvoor805-enNatuuronderzoekNOV-rapport8
 
COLOFON
omslagontwerp:fotoomslag:produktie:druk:BureauBeekVisserAanvoerslootvanbasenrijkboezemwaternaartrilveneninDeWeerribben(fotoJ.vanOsch)KoninklijkeVermandebv.1998SamenstellingbegeleidingscommissieNOV-8:voorziller:leden:agendaJeden:ISDN:90.369.5181.Xdrs.A.C.Garritsendrs.A.l.MJansendrs.R.H.Kemmersdrs.M.Rijkenir.N.G.l.Straathofdrs.R.l.Stuurmandrs.J.Wiertzir.lIJ.Massopir.W.P.C.ZeemanRIZAKiwaDlO-SwingCentrumProvincieGelderlandNatuurmonumentenNITG-TNORIVMProvincialelandschappenSt:utsbosbeheerNietsuitdezeuitgavemagwordenvermenigvuldigdenlofopenbaargemaaktdoormiddelvandruk,fotocopie,microfilmofopwelkeanderewijzedanook,zonderuitdrukkelijkebronvermeldingprijs:bestellingcn:
125,-
Sdu
I
ServicecentrumuitgcvcrsAfdelingSEO
I
RIZAPostbus200142500EADenHaagTel.070-3789880Fax070-3789783emailmlget.gsdu.nl
 
VOORWOORD
In
1993
isdoordevoorbereidingscommissieOnderzoekprogrammaVerdrogingeenvoorstelgeformuleerdvoor"Deterministischonderzoeknaarderelatietussenhydrologie,bodemenvegetatie".InhetkadervanhetNationaalOnderzoekprogrammaVerdroging.(NOV)isditvoorst~1verderuitgewerktonderdenoemer"NOVthema
8".
Begin
1996
ishetvoorsteldoordeStuurgroepvanhetNOVgoedgekeurdenheeftdeDirecteurDWKvanhetMinisterievanLNVinhetkadervanhetNOVopdrachtverleendvoorhetonderzoekaanIBN-DLO.Hetvooruliggenderapportdoetverslagvandatonderzoek.Hetrapportgaatinopderelatietussenhydrologie,bodemenvegetatievoornatteschraallanden,waarbijhetaccentligtopdebasen-huishouding.Debasen-toestandvannatteschraallandenkanbepalendzijnvoordematewaarinecologischhersteloptreedtbijhetnemenvanvernattingsmaatregelen.Verderkaninzichtindebasenhuishoudingbijdragen·aandekeuzevooroftegenhetinzettenvanbasenrijk(oppervlakte)waterbijvernattingsmaatregelen.DeontwikkeldemethodeistoegepastopdeterreinenDeWeerribbenenGrootZandbrink,waarvaneveneensinditrapportverslagwordtgedaan.HetonderzoekisuitgevoerddoorirE.P.A.G.SchouwenbergendrG.vanWirdum(beideIBN-DLO).DeprojectleidingwasinhandenvandrH.F.vanDobbenendrG.vanWirdum(beideIBN-DLO).HetonderzoekisbegeleiddooreenbegeleidingscommissiebestaandeuitdrsA.J.MJansen(Kiwa),drsR.H.Kemmers(DLO-StaringCentrum),drsM.Rijken(ProvincieGelderland),irN.G.J.Straathof(Natuurmonumenten),drsR.J.Stuurman,drsH.GieskeendrJGriffioen(alledrieNITG-TNO)endrsJ.Wiertz(RIVM)alsleden.Medenamensdeonderzoekersendebegeleidingscommissiespreekikdehoopuitdatditrapportbijzaldragenaanverantwoordekeuzesvoorherstelmaatregelenvoorverdroogdenatuurterreinen.Geletopdecomplexiteitvanhetondel"\verp,waarverdrogingenwaterkwaliteitsamenkomen,vel"\vachtikdattoepassingvandeinditrapportvel"\voordekennisnietindelaatsteplaatsdoordeskundigenzalplaatsvinden.Aangezienvoorveelnatuurtereinen(hetherstelvan)debasenverzadigingvandebodemvanwezenlijkbelangis,zaltoepassingvandezekennisdemoeitelonen.Hoogachtend,
~
TonGarritsenVoorzitterBegeleidingscommissieNOVthema8maart
1998

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->