Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
UCHWA
Ł
A NR XXXIII/217/10
RADY MIEJSKIEJ W RADŁ
OWIE
z dnia 22 stycznia 2010 r.
 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego O
ś
rodka Pomocy Spo
łecznej w Radł
owie
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą 
dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) w związku z art. 238 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź
n. zm.) Rada
Miejska w Radł
owie uchwala co nast
ę
puje:
§ 1.
Nadaje si
ę
Statut Miejsko-Gminnego O
ś
rodka Pomocy Spo
łecznej w Radłowie w brzmieniu
za
łą 
cznika do niniejszej uchwa
ł
y.
§ 2.
Traci moc uchwa
ła Nr XXXI/113/04 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 czerwca 2004r.w sprawie nadania Statutu Gminnego Oś
rodka Pomocy Spo
łecznej w Radł
owie (Dz. Urz. Woj.Ma
łopolskiego Nr 303 z póź
n. zm.)
§ 3.
Wykonanie uchwa
ł
y powierza si
ę
Burmistrzowi Rad
ł
owa.
§ 4.
Uchwa
ła wchodzi w ż
ycie po up
ł
ywie 14 dni od dnia jej og
łoszenia w Dzienniku Urzę
dowym
Województwa Mał
opolskiego.
Przewodnicz
ą 
cy RadyMiejskiej
 
Wojciech Kogut
 
ID: DLKKW-LJVLN-VGVOZ-ZRPFV-HVSGR. Podpisany.
 
 
STATUT MIEJSKO-GMINNEGO O
Ś
RODKA POMOCY SPO
Ł
ECZNEJ RAD
Ł
OWIERozdzia
ł
1
Postanowienia ogólne§ 1.
Miejsko-Gminny O
ś
rodek Pomocy Spo
łecznej w Radł
owie zwany dalej
O
ś
rodkiem
dzia
ł
a napodstawie:
§ 2.
1. Oś
rodek jest jednostk 
ą 
organizacyjn
ą 
Gminy Rad
łów dział
aj
ą 
c
ą w formie jednostki budż
etowej. 
2. Oś
rodek realizuje zadania pomocy spo
łecznej zlecone Gminie z zakresu administracji rzą 
dowej.
3. Oś
rodek realizuje zadania w
łasne gminy w zakresie pomocy społ
ecznej kieruj
ą 
c si
ę
ustaleniamiBurmistrza Rad
ł
owa.
4. Oś
rodek mo
ż
e realizowa
ć
tak 
ż
e zadania spoza zakresu pomocy spo
ł
ecznej powierzone przezBurmistrza Rad
ł
owa.Za
łą 
cznik do uchwa
ł
y NrXXXIII/217/10
Rady Miejskiej w Radł
owie
z dnia 22 stycznia 2010 r.
1)
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z poź
n. zm.).2)
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.).
3)
Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 139 poz. 992z póź
n. zm.).4)
Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeź
wo
ści i przeciwdział
aniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U z 2007r. Nr 70 poz. 473).
5)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź
n.zm.)6)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzają 
ce ustaw
ę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157 poz. 1241).7)
Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z póź
n. zm.).8)
Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7).
9)Niniejszego statutu.10)
Innych przepisów regulują 
cych pomoc spo
ł
eczn
ą 
.
ID: DLKKW-LJVLN-VGVOZ-ZRPFV-HVSGR. Podpisany.
 
 
§ 3.
1. Siedzibą 
O
ś
rodka jest miasto Rad
łów ul. Brzeska 9.
 
2. Oś
rodek obejmuje swoj
ą 
dzia
ł
alno
ś
ci
ą 
teren miasta Rad
łowa i nastę
puj
ą 
ce so
ł
ectwa: WolaRad
ł
owska, Przybys
ławice, Niwka, Zabawa, Glów, Łę
ka Siedlecka, Wa
ł
Ruda, Marcinkowice, Zdrochec,Siedlec, Sanoka, Biskupice Rad
ł
owskie, Brze
ź
nica.
§ 4.
1. Oś
rodkiem kieruje Kierownik O
ś
rodka.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Radł
owa.
3. Kierownik Oś
rodka sk 
łada Radzie Miejskiej w Radłowie sprawozdanie z dział
alno
ś
ci O
ś
rodka oraz
 przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społ
ecznej.
4. Kierownik Oś
rodka na podstawie upowa
ż
nienia Burmistrza Rad
ł
owa wydaje decyzje
administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społ
ecznej nale
żą 
cych do w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciGminy.
§ 5.
Ogólny nadzór nad bieżą 
c
ą 
dzia
ł
alno
ś
ci
ą 
O
ś
rodka oraz nad realizacj
ą 
zada
ń
w
ł
asnych Gminysprawuje Burmistrz Rad
ł
owa.
§ 6.
W sprawach zleconych Gminie z
zakresu administracji rz
ądowej nadzór nad dział
alno
ś
ci
ą 
O
ś
rodkasprawuje Wojewoda Ma
ł
opolski za po
ś
rednictwem Wydzia
ł
u Urz
ędu Wojewódzkiego.
Rozdzia
ł
2
Przedmiot i zakres dział
ania O
ś
rodka
§ 7.
1. Oś
rodek realizuje zadania w
łasne i zlecone Gminie z zakresu pomocy społ
ecznej.
2. Do zadań
w
łasnych Gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowią 
zkowymrealizowanych przez O
ś
rodek nale
żą 
:1)
przyznawanie i wypł
acanie zasi
łków specjalnych celowych,
2)
przyznawanie i wypł
acanie zasi
łków stał
ych,3)op
ł
acanie sk 
ł
adek na ubezpieczenia zdrowotne okre
ślonych w przepisach o ś
wiadczeniach opiekizdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
4)
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poż
yczek 
oraz pomocy w naturze,
5)
zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagaj
ą 
cych opieki,6)podejmowanie innych zada
ń w zakresie pomocy społ
ecznej wynikaj
ących z rozeznanych potrzebGminy, w tym tworzenie i realizacja programów osł
onowych,
ID: DLKKW-LJVLN-VGVOZ-ZRPFV-HVSGR. Podpisany.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->