Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo Luat Hinh Su Sua Doi Bo Sung Nam_2009

Bo Luat Hinh Su Sua Doi Bo Sung Nam_2009

Ratings:
(0)
|Views: 100|Likes:
Published by phucthinhcs

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: phucthinhcs on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

 
 1
B Lut Hình S Ca Nc Cng Hoà Xã Hi Ch Ngha Vit Nam S 15/1999/QH10Sa i b sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009LI NÓI U
Pháp lut hình s là mt trong nhng công c sc bén, hu hiu  u tranh phòng nga và chng ti phm, góp phn c lc vào vic bo v c lp, chquyn, thng nht và toàn vn lãnh th ca T quc Vit Nam xã hi ch ngha, bo v li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca công dân, t chc, góp phn duy trì trt t an toàn xã hi, trt t qun lý kinh t, bo m cho mi ngic sng trong mt môi trng xã hi và sinh thái an toàn, lành mnh, mang tínhnhân vn cao. ng thi, pháp lut hình s góp phn tích cc loi b nhng yu tgây cn tr cho tin trình i mi và s nghip công nghip hoá, hin i hoá tnc vì mc tiêu dân giàu, nc mnh, xã hi công bng, vn minh.B lut hình s này c xây dng trên c s k tha và phát huy nhng nguyêntc, ch nh pháp lut hình s ca nc ta, nht là ca B lut hình s nm 1985,cng nh nhng bài hc kinh nghim t thc tin u tranh phòng nga và chngti phm trong nhiu thp k qua ca quá trình xây dng và bo v T quc.B lut hình s th hin tinh thn ch ng phòng nga và kiên quyt u tranhchng ti phm và thông qua hình pht  rn e, giáo dc, cm hoá, ci to ngi phm ti tr thành ngi lng thin; qua ó, bi dng cho mi công dân tinhthn, ý thc làm ch xã hi, ý thc tuân th pháp lut, ch ng tham gia phòngnga và chng ti phm.
 
 2
Thi hành nghiêm chnh B lut hình s là nhim v chung ca tt c các c quan,t chc và toàn th nhân dân.
P
HN CHUNGCHNG IIU KHON C BNiu 1. Nhim v ca B lut hình s 
B lut hình s có nhim v bo v ch  xã hi ch ngha, quyn làm ch canhân dân, bo v quyn bình ng gia ng bào các dân tc, bo v li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca công dân, t chc, bo v trt t pháp lutxã hi ch ngha, chng mi hành vi phm ti; ng thi giáo dc mi ngi ýthc tuân theo pháp lut, u tranh phòng nga và chng ti phm. thc hin nhim v ó, B lut quy nh ti phm và hình pht i vi ngi phm ti.
iu 2. C s ca trách nhim hình s 
Ch ngi nào phm mt ti ã c B lut hình s quy nh mi phi chu tráchnhim hình s.
iu 3. Nguyên tc x lý
1. Mi hành vi phm ti phi c phát hin kp thi, x lý nhanh chóng, côngminh theo úng pháp lut.2. Mi ngi phm ti u bình ng trc pháp lut, không phân bit nam, n,dân tc, tín ngng, tôn giáo, thành phn, a v xã hi.
 
 3
 Nghiêm tr ngi ch mu, cm u, ch huy, ngoan c chng i, lu manh, côn, tái phm nguy him, li dng chc v, quyn hn  phm ti; ngi phm tidùng th on xo quyt, có t chc, có tính cht chuyên nghip, c ý gây hu qunghiêm trng.Khoan hng i vi ngi t thú, thành khn khai báo, t giác ngi ng phm,lp công chuc ti, n nn hi ci, t nguyn sa cha hoc bi thng thit higây ra.3. i vi ngi ln u phm ti ít nghiêm trng, ã hi ci, thì có th áp dnghình pht nh hn hình pht tù, giao h cho c quan, t chc hoc gia ình giámsát, giáo dc.4. i vi ngi b pht tù thì buc h phi chp hành hình pht trong tri giam, phi lao ng, hc tp  tr thành ngi có ích cho xã hi; nu h có nhiu tin b thì xét  gim vic chp hành hình pht.5. Ngi ã chp hành xong hình pht c to iu kin làm n, sinh sng lngthin, hoà nhp vi cng ng, khi có  iu kin do lut nh thì c xóa ántích.
iu 4. Trách nhim u tranh phòng nga và chng ti phm
1. Các c quan Công an, Kim sát, Toà án, T pháp, Thanh tra và các c quan huquan khác có trách nhim thi hành y  chc nng, nhim v ca mình, ngthi hng dn, giúp  các c quan khác ca Nhà nc, t chc, công dân utranh phòng nga và chng ti phm, giám sát và giáo dc ngi phm ti ti cngng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->