Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Su Tich Cay Vu Sua

Bai Su Tich Cay Vu Sua

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by Huỳnh Khoa

More info:

Published by: Huỳnh Khoa on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

 
Tieát1+2 : Taäp ñoïc
Söï tích caây vuù söõa
I) Muïc tieâu1) Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng :-Ñoïc trôn toaøn baøi. Bieát ngaét hôi ñuùng ôû caùc caâu coù nhieàudaáu phaåy .-Böôùc ñaàu bieát boäc loä caûm xuùc qua gioïng ñoïc .2) Reøn kó naêng ñoïc – hieåu :-Hieåu nghóa caùc töø ngöõ :vuøng vaèng, la caø ; hieåu yù dieãn ñaïtqua caùc hình aûnh: moûi maét, chôø mong, (laù) ñoû hoe nhö maétmeï khoùc chôø con , (caây) xoaø caønh oâm caäu .-Hieåu yù nghóa caâu chuyeän :
Tình caûm yeâu thöông saâu naëngcuûa meï ñoái vôùi con.
3) GD HS yeâu thöông meï, bieát vaâng lôøi meï.II) Ñoà duøng daïy hoïcGV Tranh minh hoaï saùch giaùo khoaHS:Saùch tieáng vieätIII)Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
: TIEÁT 1
 TGGiaùo vieânHoïc sinh1’4’351) OÅ
 
n ñònh toå chöùc :
2
)Kieåm tra baøi cuõ
 
:Tieát taäp ñoïcvöøa roài caùc em hoïc baøi gì?
Để xem các em về nhà có học bài hay không côkiểm tra bàicũ
- Goïi 2 HS ñoïc baøi “Caây xoaøi cuûaoâng em” vaø traû lôøi caâu hoûi+Tìm nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa caâyxoaøi caùt ?+Quaû xoaøi chín coù maøu saéc vaømuøi vò nhö theá naøo?-GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm-GV chung.3)Daïy baøi môùi :a)Giôùi thieäu baøi :-GV
cho HS xem tranh minh họa chủ điểm- Tranh vẽ những ai?-Chủ điểm của tuần 12 và tuần 13 các em đượchọc là chủ điểm cha mẹ.-Cha mẹ là người sinh các em ra,nuôi nấng dạychúng ta nên người nên chúng ta phải biết thươngyêu,quí trọng những tình cảm mà cha mẹ đã dànhcho mình.
-Haùt-Caây xoaøi cuûa oâng em-2HS ñoïc baøi, moãi em ñoïc 1 ñoaïn vaøtraû lôøi caâu hoûi ñoaïn vöøa ñoïc.-Cu
ối
 
đông hoa nở trắng cành. Đầu hè quả sai lúclỉu. Từng chùm quả to đu đưa theo gió.
-Qu
ả xoài chín có mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậmđà ,màu vàng.
-Tranh v
ẽ bố đang âu yếm em bé, mẹ đang mặc áocho bạn gái
- Qu
ả vú sữa
 
37
-GV đưa quả vú sữa hỏi:Các em biết đây là quả gì?Vú sữa là loại trái cây rất thơm ngon ở miền Nam.Vì sao có loại cây này?Truyện Sự tích câyvú sữa mà các em đọc hôm nay sẽ giải thích điềuđó.
GV ghi
đề lên bảng
b)Luyeän ñoïc* GV ñoïc maãu* Luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóatöø :-Ñoïc töøng caâu (2l)Phaùt hieän vaø luyeän ñoïc tieángkhoù-Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp
Bài này chia làm
4
đoạn-Gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn.* Để đọc tốt bài tập đọc này cô hướng dẫn các emngắt ,nghỉ và nhấn giọng các câu văn dài..
Luyeän ñoïc caâu khoù
@
Để các em biết được vì sao cậu bé bỏ nhà ra đicô mời
Thuyền
đọc đoạn 1GT:
La cà :
ghé qua chỗ này dừng ở chỗ khác đểchơi- Mời em
đọc thật tốt đoạn 1GT:
Mỏi mắt chờ mong
: chờ đợi mong mỏi quálâu
@
Khi trở về nhà cậu bé đã làm gì, cô mời em
Phượng
đọc đoạn 2.GT
Trổ ra
: nhô ra, mọc raGọi 1HS đọc thật tốt đoạn 2
@
Để các em thấy được thứ quả xuất hiện trêncây lạ như thế nào cô mời Đạt đọc đoạn3GT
Đỏ hoe
: màu đỏ của mắt đang khóc-Gọi 1HS đọc lại đoạn 3
@
Trái vú sữa thơm ngon như thế nào cô mời
Hai
-HS laéng nghe-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu.Ñoïc tieáng kh:
treû, vuøng vaèng, xuaát hieän, ñoû hoe, xoaø caønh .
Đ 1: Từ đầu…….mỏi mắt chờ mongĐ 2; Không biết…..nở trắng như mâyĐ3 :Hoa tàn……..Au yếm vỗ vềĐ 4: Đoạn còn lại
-4HS n
ối tiếp nhau đọc 4 đoạn
Ñoïc ngaét nghæ hôi ñuùng caâu vaêndaøi
.
Moät hoâm,/vöøa ñoùi vöøa reùt, / laïibò treû lôùn hôn ñaùnh, / caäu môùi nhôùñeán me,/ï lieàn tìm ñöôøngveà nhaø .//
.
Hoa taøn, / quaû xuaát hieän, /lôùnnhanh, / da
caêng mòn ,
/xanh
oùngaùnh
, /roài chín . //. Moâi caäu vöøa chaïm vaøo, /moätdoøng suõa traéng
tro ra
,/ngoït
thômnhö söõa meï
.//- HS
đọc cá nhân – Đồng thanh câu dài
-!HS
đọc đoạn 2
- 1HS
đọc đoạn 3
- 4HS
đọc nối tiếp đoạn
 
2’1’
đọc đoạn 4.- Gv cho 4HS đọc nối tiếp 4 đoạn
-Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm-Ñoïc ñoàng thanh ñoaïn2
TIEÁT 2
c) Höôùng daãn HS tìm hieåu baøiÑoïc ñoaïn 1
Caâu 1
:Vì sao caäu beù boû nhaø rañi ?
Vùng
v
ằng
: tỏ ý giận dỗi , cáu kỉnh
Ñoïc ñoaïn 2+Vì sao caäu beù quay trôû veà?
Caâu 2:
Khi trôû veà nh, khngthaáy meï, caäu beù ñaõ laøm gì?
Caâu 3:
 Thöù quaû lxuaát hieäntreân caây vuù söõa nhö theá naøo ?+Thöù quaû naøy coù gì laï ?Ñoïc ñoaïn 3
Caâu 4:
Nhöõng neùt naøo ôû caây gôïileân hình aûnh cuûa meï?
Xòa cành
: Xòa rộng cành để bao bọc
Caâu 5: (G)* Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì?d) Luyeän ñoïc laïi:-Goïi HS ñoïc töøng ñoaïn.-Caû lôùp laéng nghe bình choïn nhoùmñoïc hay, caù nhaân ñoïc hay.4) Cuûng coá :-G
ọi 1HS đọc toàn bài
-Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì ? Trong gia
đình em gồm có ai?Ba,mẹ là người sinh ta ra và nuôi ta khôn lớn, dạy bảo ta nên người nên các em phải biết vâng lời,thương yêu cha mẹ .Để tỏ lòng biết ơn cha mẹtrước hết em phải làm gì?Là người học sinh ở trường em phải vâng lời thầycô về nhà em phải vâng lời cha mẹ.Có như vậyem mới xứng đáng là con ngoan, trò giỏi,cháungoan Bác Hồ.
5)Nhaän xeùt tieát hoïc : GV nh
ận xét tiếthọc
-Caùc nhoùm luyeän ñoïc- Cöû ñaïi dieän thi ñoïc,
đọc tiếp sức, truyềnđiện,ĐT,CN
-Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh .Caû lôùp ñoïc thaàm+Caäu beùboû nhaø ra ñi vì ham ch
ơi ,
meï maéng,c
ậu vùng vằng bỏ đi.
-Caû lôùp ñoc thaàm+Vì caäu vöøañoùi, vöøa reùt, laïi bò treûlôùn hôn ñaùnh .+ Caäu khaûn tieáng goïi meï roài oâmlaáy moät caây xanh trong vöôøn maøkhoùc .+Töø caùc caønh laù,nhöõng ñaøi hoabeù tí troå ra, nôû traéng nhö maây, quaûxuaát hieän .+Lôùn nhanh, da caêng mòn, maøu xanhoùng aùnh, roài chín . Moät quaû rôi vaøoloøng caäu .Moâi caäu vöøa chaïm vaøo,moät doøng söõa traéng traøo ra ngoïtthôm nhö söõa meï.-Caû lôùp ñoïc thaàm*Th
ảo luận nhóm và cử đại diện nêu ý kiến
+Laù ñoû hoe nhö maét meï khoùc chôøcon, caây xoaø caønh oâm caäu, nhö taymeï aâu yeám voã veà.*
Noùi leân tình yeâu thöông saâu naëngcuûa meï ñoái vôùi con .
-HS noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn .-HS bình choïn nhoùm ñoïc hay, caùnhaân ñoïc hay nhaát .- 1HS
đọc toàn bài
-HS traû lôøi-
Có ba ,có mẹ,anh ,chị, em-Em phải chăm ngoan , học giỏi,vâng lời cha mẹ.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->