Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23-29 July 2011

23-29 July 2011

Ratings: (0)|Views: 7,912|Likes:
Published by pratidin

More info:

Published by: pratidin on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
23-29 fëàÿæB, 2011
VOLL.XIX ISSUE -7 BHUBANESWAR
23-29 JULY, 2011
6.00Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
RNI No. 52621/93
Postal Regd.No-BN/43/09-11
www.nijuktikhabar.net
19É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ-7
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
6.00
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ
1¯ÿÌöLÿës 312.006þæÓLÿës.156.003þæÓLÿës 78.00sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar,TS-3/193, Mancheswar I.E.,Bhubaneswar - 10
Ó í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æÓ í ` ÿ œ ÿ æ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿþSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿQ¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç{¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿD{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Contact within 7 days with all documents below address
INSTITUTE OF INDUSTRIAL SAFETY & FIRE MANAGEMENT
HIG-13, Dharma Vihar, Khandagiri, BBSR, 0674-2350257, 8763126052Website-iisfm.in, E-mail ID-unimax_services123@yahoo.co.in
HÝçÉæÀÿ AœÿëSëÁÿ, {|ÿZÿæœÿæÁÿ, læÀÿÓëSëÝæ, d†ÿçÉSÝ, fæþú{Ó’ÿ¨ëÀÿ, ÀÿæߨëÀÿ F¯ÿó¯ÿ{Àÿæ’ÿæ{Àÿ$#¯ÿæ ¯ÿçµÿçŸ
Steel Plant, Power Plant
¨æBô œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ¨ÿ¯ÿê{¾æS¿ÿæÿÀÿþæÜÿæÀÿ
Fire manDriver/DCPOSafety StewardData Entry OperatorElectricianFitterSupervisorHSC(Trained)HSC (Heavy DL)ITI/DiplomaAny Graduate/PGDCAITI (Electrical)ITI (Fitter)Safety/Diploma6000-85007500-105006000-75005000-60005500-70005500-70008000-10000
œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ
 
Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...
 
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12,
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545
BANKP.O. : CLERKINSURANCELIC : GICSSCGL : MLDEFENCECDS : NDAMBAMAT : OJEERAILWAYTECH : NON TECH
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in
J   o  i   n   f   o  r   R   e   g  u  l   a  r    V   S   T   
First Common Written Exam.
For Bank P.O.-18th Sep.2011
Eligibility-Any Graduate
f¯ÿú ÜÿæBàÿsÓú 
HÝçÉæ {¨æàÿçÓ {þæsÀÿ ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ Óó×æÀÿ ÓÜÿLÿæÀÿê {þæsÀÿ SæÝç`ÿæÁÿLÿ ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾ë Nÿç,
Éíœÿ¿¨’ÿ-262
AFàÿ Aæƒ œÿæ`ÿëÀÿæàÿ S¿æÓ Lÿ{¨öæ{ÀÿÓœ,
¨’ÿÓóQ¿æÿ-738
BFÓúAæBÓçþ{xÿàÿ ÜÿÓú¨çsæàÿ{Àÿ ¨æÀÿæ{þÝçLÿæàÿ Îæüÿ ¨’ÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç,
¨’ÿÓóQ¿æ-126
KALINGA COLLEGE OF ENGINEERING &MANAGEMENT (KCEM)
AICTE approved syllabus, Recognised by Govt. of India
DIRECT ADMISSION
ENGINEERING
BOTH REGULAR & DISTANCE
B.Tech -
Electrical, Mechanical, Civil, Elect & Tel,Automobile, Computer Science
Eligibility-
+2 Science (Lateral Entry for Diploma andBsc (PCM)students)
DIPLOMA -
 
Mechanical, Electrical, Civil, Elect & Tel,Automobile, Computer science.
Eligibility-
Matric (lateral Entry for +2 science and ITI passstudents.
MBA
-
 
(All specialition)Eligibility-Graduation
MCA -
Eligibility-Graduation
Facilities-Hostel, Campus selection ,modern workshop
H.O.-Bhubaneswar, Rasulgarh,Campus-Mancheswar, BBSR
Ph-9438631087, 9238608092, 0674-6543359
œÿç¾ë NÿçÓí `ÿœÿæ
SALIMAR GROUP OF Industries Orissa
{Àÿ ¯ÿ÷æo ¯ÿçÖæÀÿ ¨æBô 170sç
Post
 
Aæ¯ÿÉ¿LÿLÿÀÿëAdç æ FÜÿæ {Lÿ¯ÿÁÿ ¨Êÿçþ HÝçÉæÀÿ ÓþÖfçàÿâæ ÓÜÿç†ÿ AœÿëSëÁÿ, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, ÀÿæßSÝæ,þßíÀÿµÿóf, ÀÿæBÀÿèÿ¨ëÀÿ, Sf¨†ÿç, üÿëàÿ¯ÿæ~ê,{¯ÿò•, LÿÁÿæÜÿæƒç, fߨëÀÿ, Óëœÿæ{¯ÿÞæ H{LÿæÀÿæ¨ësÀÿ ¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô  
(Time 7.30 A.M.to 1 P.M.)
Vacancy Qualification EarnB.Manager +3 12,800A.Manager +2PGDCA 10,600Store incharge 10th 8,000&SupervisorPeon,Officer 7th 6,300Staff
FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ
OT +Bonus
 
ÀÿÜÿç¯ÿæ üÿ÷ç, QæB¯ÿæ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçAdç> BbÿëLÿ
 
¨÷æ$öê œÿçfÀÿ ÓþÖ
 
Original & Xerox cer-tificate
ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ
 
6 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
 
Óæäæ†ÿ
 
LÿÀÿ;ÿë æ
(Time 7.30 Am to 1 Pm)
SALIMAR GROUP
Ruchika Mkt. Near SBI Bank
¯ÿÀÿþëƒæ, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ,
 
Ph-9238201591Madras fertilizers Limited invitesapplication for 16 (SC-7, OBC-9) LabAnalyst Trainee, Qual:Degree from arecognised university with chemistryas a major subject. Age as on13.8.2011 for SC-30yrs, OBC-28yrs.,5yrs for PH candidates. Training:2yrsof both class and job trainingstipend:1st yr. 8500/-, 2nd yrs.Rs.9500/-. On successfulcompletion of training candidatesabsorbed in Gr.IV scale of 9830-3% (30).Only online applications willbe accepted. Filled in online fromour website www. madrasfert.nic.in/ recruitment. htm Copy of onlineapplication, printout copy of DDto be sent of Rs. 200/- (For OBC)Rs.100 (for SC) in favour ofmadras fertilizers limited payableat chennai towards applicationprocessing fee, xerox copy oforiginal certificate in support of age,educational qual:-Caste (SC,OBC)superscribing the post for which thecandidate applies. Should reach on orbefore
13.08.2011.
Dy.Gen Manager (P & A), Madras Fertilizers Ltd., Manali, Chennai-068 
ORISSA STAFF SELECTION COMMISSION, BHUBANESWAR-751054
NOTICE
Candidates bearing the following Roll Nos. have been selected for appointmentto the post of Senior Laboratory Assistant under the Directorate of Mines, Orissa,Bhubaneswar, vide Commission's Notification No.-1805/OSSC dt 21.07.2011.
Roll No.
 
1910600144, 1910600102, 1910600158, 1910600066,1910600082, 1910600123, 1910600068
By order of the CommissionSecretary
¯ÿçj樜ÿ
{Qæ•ö æ×ç†ÿ
Institute of Handloom Weaving and Designs
{Àÿ 18 þæÓçAæ ÜÿÖ†ÿ¦ ¯ÿßœÿ †ÿ$æ œÿOÿæ ¨÷Öë †ÿçLÿÀÿ~ †ÿæàÿçþ ¨æBô 2011-12¯ÿÌö ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç, †ÿüÿÓçàÿµÿë Nÿ D¨fæ†ÿç  ç F¯ÿó ÓæþæfçLÿ H A$ö{œÿð†ÿçLÿ AœÿS÷ÓÀÿ fæ†ÿç †ÿ$æ Óæ™æÀÿ~ ¯ÿSö Àÿ {þæs 15f~ dæ†ÿ÷, dæ†ÿ÷ê `ÿßœÿ œÿçþ{;ÿ †ÿæ 3.8.2011 ÀÿçQ Óë•æ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ üÿæÀÿþ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDAdçæ F$# œÿçþ{;ÿ 10þ {É÷~ê ¯ÿæ †ÿˆÿë àÿ¿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ$# ¯ÿæ ¨÷æ$ö êþæ{œÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿ¨æÀÿç{¯ÿ æ †ÿæ 01.04.2011ÀÿçQÓë •æ Óæ™æÀÿ~¯ÿSö Àÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ¯ÿßÓÓêþæ 17 Àÿë 19 ¯ÿÌö F¯ÿó †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿçH D¨fæ†ÿç¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¯ÿßÓÓêþæ 17Àÿë 22 ¯ÿÌö  {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ {ÓþæœÿZÿÀÿ A抜ÿç¾ëNÿç H ÜÿÖ†ÿ;ÿ jæœÿ ¯ÿõ•ç œÿçþ{;ÿ ÓÜÿæßLÿ {Üÿ¯ÿ æ †ÿæàÿçþ Óþß þš{Àÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿë þæÓçLÿ s 300/- ÜÿæÀÿ{Àÿ µÿˆÿæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ (F Óº¤ÿêß ¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô ¯ÿßœÿÉçÅÿ œÿç{”ö ÉæÁÿß, HÝçÉæ, Ó†ÿ¿œÿSÀÿ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´Àÿ-751007Zÿ Lÿæ¾ö ¿æÁÿß ÓÜÿç†ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ) > F$# œÿçþ{;ÿ œÿç{þ§æNÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ ÓÜÿçœÿLÿàÿ ÓÜÿ ’ÿÀÿQæÖ ¯ÿßœÿÉçÅÿ œÿç{”ö ÉæÁÿß{Àÿ †ÿæ 3.8.2011ÀÿçQ Óë•æ Óç™æÓÁÿQ ¨Üÿo# ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¨÷æ$ö êþæ{œÿ œÿçþ§àÿçQ# †ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ ÓÜÿç{þæÜÿÀÿ œÿLÿàÿ {’ÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ 1. ¨Àÿêäæ{Àÿ Lÿõ†ÿLÿæ¾ö ¿ {ÜÿæB$# ¯ÿæ þí Áÿ¨÷þæ~¨†ÿ÷F¯ÿó ¨Àÿêäæ{Àÿ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç$# ¯ÿæ œÿºÀÿ
(MARK SHEET)
2. †ÿüÿÓçàÿµÿë Nÿ fæ†ÿç H D¨fæ†ÿçLÿçºæ ÓæþæfçLÿ H A$ö{œÿð†ÿçLÿ AœÿS÷ÓÀÿ (¯ÿë ~æLÿæÀÿ) Óó¨÷’ÿæßµÿëNÿ {ÜÿæB$#{àÿ †ÿæÜÿæÀÿ D¨¾ë Nÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷æ 3. Aæ¯ÿæÓçLÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ 
(Residential Certificate)
œÿç{”ö ÉLÿ, ¯ÿßœÿ H ÜÿÖ†ÿ;ÿ ÉçÅÿ, HÝçÉæ
APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO CERTIFICATE COURSE IN INSTITUTE OFHANDLOOM WEAVING & DESIGN, KHURDA
1
.
Name of the applicant: Oriya:
_______(
Both in Oriya & Englishin Block Letters).
English:
__________2. Father’s Name :_________________________3. Mother’s Name :_____________ 4. Address to which communication,___________Should be sent (with Pin Code) _______________Phone (Land Line) with STD Code/______Mobile No. (Compulsory)_______E-mail ID (if any)______5. Permanent Address___________6. a. Date of Birth ________________b. Age as on 01.04.2011_________________________7. Category (General/SC/ST/OBC or Others)____________(In case of SC/ST/OBC or others aCertificate to be attached in support).8. Whether the candidate belongs to Yes / No Weavers’ Community or Profession? (If yes attach certificatein support)9. Education Qualification (in chronological order)
Exam./Board Year of passingName of theName of the Division & PerSubject studiedSchool/InstituteBoard/University centage of Marks
10. Nearest Railway Station__________________________11. Extra Curricular Activities_________________________
DECLARATION
I hereby declare that the information furnished by me above are true and correct to the best of my knowledgeand belief.Place:________________Signature of applicantDate:________________Signature of father (or) Guardian.
Note:
1. The Candidate shall submit the attested photocopies of the following.a.Certificate/testimonials in support of his/her qualification.b.Caste/community (in case of SC/ST/OBC etc.)c.Bonafide Resident Certificate/Domicile d. Certificate in support of claim belonging to Weaver’s Community/ Profession (if applicable)2.All the above certificate in original including the Transfer Certificate from the Institution last attended at thetime of interview and admission.
Affixpassportsizephotograph
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
ÿ 23-29 fëàÿæB, 2011
 
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar
2
A  
DISPLAY CLASSIFIED
.....(All Odisha-Weekly).....
This advt. will appear between page no.-6 to 15 only
5x4
For 1 insertions600For 2 insertions1000For 4 insertions1600For 8 insertions2800For 12 insertions3600
5x8 or 10x4
For 1 insertions1200For 2 insertions1600For 4 insertions2800For 8 insertions5000For 12 insertions7200
¯ÿÌö ™Àÿç Éçäæ F¯ÿóœÿç¾ëNÿç Óº¤ÿêß Q¯ÿÀÿLÿë Aæ¨~Zÿ ¨æ{Q ¨ÜÿoæDdç
19
JOIN MARINETECHNICAL SECTOR
(ISO 9001 : 2008 CERTIFIED)
TRADE : MARINE MECHANICAL FITTER
6 months Course for 10th, or above students4 months Course for ITI, Diploma trade students
Managed by
:
ITEO Trust, Regd.under Govt. of OrissaJob opportunities in India & Abroad on Shipyard, OilRefinary, Steel Plants, Power Plants, Industrial Sectorsand also Ship Related Jobs.
SALARY: Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/- after completion of required training
Admission Open
 
Limited SeatsLog on :www.eeuromaritime.org
EEURO MARITIME ACADEMY
166, Soubhagya Nagar, Siripur, Unit-8, Bhubaneswar Ph-0674-2385773, M:9437114882, 9090366575
100%
DISTRICT PROJECT OFFICE, SSA, DEOGARH
In pursuance of instruction received from OPEPA vide letter no-8220(30)/lE/10 Dated 17.10.2010 application are invited in the prescribed formatfrom the interested suitable candidates duly filled and signed for the post of Block Resource Teacher on Inclusive Education (IE) as per thecriteria given below.
1.
Minimum Qualification of Resource Teacher : Passed with +2 with Diploma/ Degree in Special Education with RClregistration,
2.
Age : 18-42 Years (As on 30.07.2011),
3
.Nature of Engagement :Contractual,
4.
Remuneration:Rs.6500/- per month includingFTA of Rs.500/-,
5
.No of Vacancies :7,
6.
Place of Posting :Block Headquarters and the post are confined to the District only,
7.
Nature ofJob:Work itinerant mode i.e. to visit school to school and village to village for providing resource support to the CWSN. He/She should not haveany deficiency to work in an itinerant (mobile) mode and should be capable of taking up extensive tours and field visits.
8.
The selection will bemade on the basis of marks secured in the qualifying examination.
9.
Selection will be made at district level under the chairmanship of theCollector-cum-Chairman, SSA, Deogarh.
10.
He/She must be permanent resident of Odisha state and he must have passed at least VIIstandard in Oriya language.
11.
The prescribed application format can be downloaded from the
www.deogarh.nic.in.
 
12.
The last date ofsubmission of application
30.07.2011. 13.
 
How to apply :
The candidate can apply his/her application through Registered Post/ Speed Post.The application should reach to the office of the undersigned on or before 30.07.2011 by 5 p.m. The application received after the due date willnot be entertained. Incomplete application will summarily be rejected. The application should super scribe as “APPLICATION FOR THE POSTOF BLOCK RESOURCE TEACHER” on the top of the envelop. Candidate without a degree/ diploma in Special Education or Without RClregistration need not apply. The Collector-cum-Chairman, SSA, Deogarh reserves the right to reject the advertisement/ selection process/ terminate the BRTs at any time without assigning any reason thereof.
District Project Coordinator ,SSA, DeogarhCollector-cum-Chairman SSA, Deogarh,
Ó´æ׿Lÿþö ê †ÿæàÿçþ H œÿç¾ëNÿçÓí `ÿœÿæ
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ HÝçÉæÀÿ ¯ÿçµÿçŸ {Lÿæ~ÿ Aœÿë {Lÿæ~{Àÿ ÀÿÜÿë $# ¯ÿæ Aœÿë ¿œÿ þæs÷  çLÿ ¨æÓú ¾ë ¯ÿLÿ/¾ë¯ÿ†ÿêZÿ A¯ÿS†ÿçœÿçþ{;ÿ fÀÿë ÀÿêLÿæÁÿêœÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ Óí `ÿœÿæ ’ÿçAæ¾æDdç{¾, A{œÿLÿ ’ÿçœÿÀÿ ¨÷†ÿêäæ ¨{Àÿ
Govt. of India
 
’ÿ´æÀÿæ
AYUSH
¯ÿçµÿæS Svÿœÿ LÿÀÿæ¾æB
Yoga and Naturopathy
 
(¨÷æLÿõ†ÿçLÿ `ÿçLÿçûæ) Lÿë F$# {Àÿ ×æœÿ {’ÿB A™# Lÿ ¨÷`ÿæÀÿ ¨÷ÓæÀÿ œÿçþçˆÿ œÿí Aæ ¾ë ¯ÿ¨êÞçZÿë F{ä†ÿ÷{Àÿ œÿç{ßæfç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô µÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ Àÿæf¿Àÿ Aµÿçj `ÿçLÿçûLÿþæœÿZÿë  {œÿB FLÿ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿêß
Task Force
Svÿœÿ LÿÀÿæ¾æBdç æ ¨÷æLÿõ†ÿçLÿ `ÿçLÿçûæ {ä†ÿ÷{Àÿ fÝç†ÿ$¯ÿ¯ÿæ ¯ÿ¿NÿçþæœÿZÿë vÿæ¯ÿ LÿÀÿçFLÿ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿêß ¨Àÿêäæ LÿÀÿæ¾æB xÿçê ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿç¯ÿæ, ÓÀÿLÿæÀÿê œÿç¾ë Nÿç, A$ö  Aœÿë ’ÿæœÿ {’ÿB `ÿçLÿç  çûæÁÿß LÿÀÿæB¯ÿæ B†ÿ¿æ’ÿç, FÜÿç 
Task Force
Àÿ ¨÷™æœÿ Lÿæ¾ö ¿ æ (F Óº¤ÿêß †ÿ$¿
Director, AYUSH, New Delhi
 
Àÿë Lÿçºæ
 
International Naturopathy Organisation, NewDelhi
Àÿ ¨†ÿ÷  çLÿæÀÿë D¨àÿ²) FÜÿçLÿæ¾ö¿{Àÿ ¯ÿˆÿö þæœÿvÿæÀÿ렾렯ÿLÿ/¾ë¯ÿ†ÿêZÿë fÝç†ÿ LÿÀÿæB xÿæLÿ{¾æ{S †ÿæàÿçþ {’ÿB œÿçf Aó`ÿÁÿ{Àÿ
Health Worker
µÿæ¯ÿ{Àÿ œÿç{ßæfç†ÿ LÿÀÿç 
Experience
¯ÿÞæB D¨{ÀÿæNÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Óë {¾æSÀÿ A™# LÿæÀÿêLÿÀÿæB¯ÿæ œÿçþ{;ÿ {¾æS¿ LÿÀÿæB¯ÿæ ¨æBô  
Health Care of India
’ÿ´æÀÿæ AæS÷Üÿê ¾ë ¯ÿLÿ¾ë ¯ÿ†ÿêZÿvÿæÀÿë  ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdçæ AæS÷Üÿê ¨÷æ$ö ê/¨÷æ$ö êœÿê œÿçfÀÿ
Bio-data,
¨÷þæ~ ¨†ÿ÷œÿLÿàÿ, 2sçüÿ{sæ, 2sç5.00sZÿçAæ xÿæLÿsçLÿs àÿSæ Àÿç¨âæB àÿüÿæ¨æ ÓÜÿ {Lÿ¯ÿÁÿ xÿæLÿ {¾æ{S {ÉÌ †ÿæÀÿçQ-31 ASÎ- 2011 Óë •æ ¨vÿæB œÿçfÀÿ œÿæþ ¨ófçLÿõ†ÿ LÿÀÿæB œÿçA;ÿë æ
vÿçLÿ~æ:
D
irector,Health Care of India, Khandagiri, 1226, BBSR-30
¯ÿç.’ÿ÷:-ÓþÖ
Xerox
{’ÿæLÿæœÿê, üÿþö ¯ÿç{Lÿ÷†ÿæZÿë Aœÿë {Àÿæ™, D¨{ÀÿæNÿ Óí `ÿœÿæÀÿ A¯ÿçLÿÁÿ ¯ÿçj樜ÿ LÿÀÿç ¨÷æ$ö ê/¨÷æ$ö êœÿêZÿë üÿþö {¾æSæB’ÿçA;ÿë æ
TIMES GROUP OF INSTITUTION
(Managed by Nilachala Education Trust)
Applications are invited from eligible candidates for the following posts.
1.Physics-2nos. 2. Chemistry-2nos 3. Mathematics-2-nos 4.Biol-ogy-2nos 5. Lecture in Fire and Safety-2nos.
The candidate must have the post graduation qualification from a recog-nize university with 60% marks and a maximum experience of 3 yearsin relevant field. No age limit, retired persons are eligible. Interestedcandidates may send their resume to times paradeep@gmail.com.Kindhard copy should reach our office within 15 days.
Address: 
Municipality Market Complex
2nd Floor, Atharabanki, Paradeep
Contact:9437010983, 9778256074, 06722-223111
Our Company M/s.S. S. Papers & CraftPvt. Ltd.,
Bhubaneswar needs10 nos.
 
ACCOUNTANT
having writing knowledge inHindi, English & Oriya.Please Submit your resumeat the under mentionedaddress :
Plot No. TS-3/191Mancheswar IndustrialEstate, Behind Khabar Press ,BBSR, Ph. 9338819901
APPOINTMENT
Applications are invited for the Postof Training Officer and Asst.Training Officer in Police IndustrialTraining Institute, Tulasipur, Cuttackfor the year 2011-2012.
Name of Post :
Training Officer,
Requirement:
One,
SalaryConsolidated) :
7,000/-,
Qualification and Experience:
H.S.C. with Diploma in Electrical orMechanic Motor Vehicle with 7 yearsexperience in Industrial TrainingInstitute OR H.S.C. with I.T.I, inMechanic Motor Vehicle & Electricianwith 10 years experience in IndustrialTraining Institute. More experiencewill be preferable.2.Asst. TrainingOfficer (Electrician), One,6,500/-,H.S.C. with Diploma in ElectricalOR H.S.C. with I.T.I. in ElectricianTrade with apprentice & 3 yearsexperience.3.Asst. Training Officer(Computer),One,6,500/-, Graduatewith P.G.D.C.A in Computer with 5years experience. InterestedCandidates may apply with Bio-Dataand recent passport size Photographto the Principal Police I.T.I.,Tulasipur, Cuttack alongwith BankDraft of Rs. 200/-(Two Hundred)only in favour of President,Managing Committee, Police I.T.I.,Cuttack by 05.08.2011.
PRINCIPAL Police I.T.I.,Tulasipur, Cuttack 
ûAbò õ ùUâ^òõ, bê aù^gße
Regd by Govt. of Orissa
ùK¦âúd ^ì Z^ ^òdc@^ê iûùe Cq ieKûeú ÊúKéû¯ ùUâ õ @^ê Âû^ùe IWÿ   ògûe _âùZýK fä ûe _âû[ð  úuê _þ , Kûe, ùcKû^òcþ I Uâû`òKþ dc aòhdùe ùUâ õ @û~ûC@Qòö ùUâ õ _ùe _âcûY_Zâij fûAùi^è@û~òaö QûZâûaûie iê ]û @ö Azê K _âû[ð  ú
Principal,Institute ofEducation & Technology, A/37, Ruchika Mar-ket, Baramunda, Near State Bank of India,Bhubaneswar-3
uê iûlûZ Ke«êö
Mobile-
9238909941, 9238804415, 0674-2354014
DIRECT APPOINTMENT
Om Sai Career & Placement Services
Lÿ¸æœÿêLÿë HÝçÉæ ¨æBô 250 ¨÷æ$ö ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ¨æBô ÀÿÜÿç¯ÿæ, QæB¯ÿæ H {þÝçLÿæàÿ Óë ¯ÿç™æ Adçæ þæÓçLÿ Aæß 3000Àÿë 29000/-
+ TA/DA + ESI + EPF
,
{¾æS¿†ÿæ
:
10th, +2, +3, MBA, MCA, ITI,Diploma, B.Tech, PGDCA, Tally, Data Entry, DTP.
Address: 
Surya Vihar, Near Nishamani Hall, Link Road, Cuttack, Ph-9861612545, 9132261050
Lÿæ¾ö ¿æÁÿß Óþß : ÓLÿæÁÿ 10sæÀÿë ’ÿçœÿ 3sæ
QûZâQûZââú @ûagýK
(Approved by the Govt. of Orissa)
ùK¦âI eûRý ieKûeuÁûUòÁòKûfþ ,
NALCO, PWD
,
Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^,
Revenue Inspector
,
iùbð de, ùUâie,û`Ö icýû^þ ,
Work Sarkar
 
@ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê  
B.A.
ù~ûMýZû [ôaû _âû[ð  úuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ õ \ò@û~òaö
SC/ST
uê iê ]û \ò@û~òaö ù õ _ùe PûKòKeòùaö Azê K QûZâQûZâ úcûù^ 20 \ò^ c¤ùe
 
Principal, Regional Institute Plot No. 298,Near Side of overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003
 
uê U.50/-uû c^ò@Wÿ  ð e Kêö
WûKù~ûùM c¤ ùUâ^òõ ù^A_ûeòùa 
ORISSA STATE CIVILSUPPLIES CORPORATIONLIMITEDPLOT NO. C/2, NAYAPALLI,BHUBANESWAR-12
CORRIGENDUM TO THEADVERTISEMENT FORRECRUITMENT OF PROCUREMENTINSPECTOR/SALES ASSISTANT-cum-DATA ENTRY OPERATOR/QUALITYANALYST /JUNIOR ASSISTANT
1. This corrigendum is issued withreference to advertisementNo.RR/PI-2011/01 dated30.06.2011 for the post ofProcurement Inspector, No.CR/ SADEO-2011/02 dated 30.06.2011for the post of Sales Assistant-cum-Data Entry Operator, No.CR/ QA-2011/03 dated 30.06.2011 forthe post of Quality Analyst andCR/JA-2011/04 dated 30.06.2011for the post of Junior Assistantpublished in daily newspapers on01.07.2011 and the CorrigendumNo RR/PI-2011/05 Dated05.07.2011 for ProcurementInspector and Corrigendum NoCR/SADEO-2011/06 Dated05.07.2011 for the post of SalesAssistant-cum-Data EntryOperator published on 06.07.2011in all the leading Newspapers ofOrissa. 2. The Last date of Onlineapplication form submission isextended till 17.07.2011.3. TheLast date for receipt of hard copyof the online application form alongwith the required documentsremains the same i.e. 28.07.2011.4. The other terms & conditions ofthe above mentionedadvertisements remains the same.Managing Director OSCSCLtd.,Bhubaneswar
þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó (þÜÿçÁÿæ Ó´æ׿Lÿþö ê {s÷œÿçó) 2011-12
HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© Aæó`ÿÁÿçLÿ Éçäæs÷Î, Éçäç†ÿæþÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó {’ÿ¯ÿæ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿë æ Bbÿë Lÿ þÜÿçÁÿæ œÿçþ§àÿçQ# †ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ œÿçfÀÿ
Bio-data
ÓÜÿç†ÿ
Certificate Xerox
Lÿ¨ç, †ÿç{œÿæsç(3) üÿ{sæ H ’ÿÉsZÿæÀÿ xÿæLÿsç{Lÿs Qæþµÿç†ÿ{Àÿ {’ÿB 20’ÿçœÿ þš{Àÿ ¨vÿæB{¯ÿ æ
ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ-þæs÷çLÿ ¨æÉú H †ÿ’ÿë•ö ¯ÿßÓ Óêþæ-18Àÿë 35 ¯ÿÌö 
Principal-
R.I.S.T
Plot No.-298, Baramunda (Near Over Bridge side) BBSR-3, Ph-9238103061
HÝçÉæ Àÿæf¿ ÓÝLÿ ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ œÿçSþ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
HÝçÉæ Àÿæf¿ ÓÝLÿ ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ œÿçSþ{Àÿ$# ¯ÿæ 14sçÉæQæ ¨æBô ’ÿÀÿLÿæÀÿ {ÜÿD$# ¯ÿæ 70{SæsçvÿçLÿæ LÿƒLÿuÀÿ œÿç¾ë Nÿçœÿçþ{;ÿ (þæÓçLÿ s 4200.00ÜÿæÀÿ{Àÿ) F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdçæ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ{Àÿ LÿƒLÿuÀÿþæœÿZÿÀÿ ¨æÀÿçÉ÷þçLÿ ¯ÿõ•ç{Üÿ¯ÿæÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ Adçæ F†ÿ’ÿú ¯ÿ¿†ÿê†ÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ’ÿçœÿÀÿ 8W+æÀÿë A™#Lÿ Lÿæþ LÿÀÿë $# ¯ÿæ LÿƒLÿuÀÿþæœÿZÿ ¨æBô 30.00sZÿæ (†ÿçÀÿçÉ sZÿæ) ÜÿæÀÿ{Àÿ {’ÿðœÿçLÿ H.xÿç.F (µÿæ†ÿçAæ) ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ÀÿÜÿçæ œÿçþ§àÿçQ# †ÿ Óˆÿö æ¯ÿÁÿê ¨í Àÿ~ LÿÀÿë $# ¯ÿæ ¨÷æ$öêþæ{œÿ œÿçSþÀÿ µÿë ¯ÿ{œÿÉ´Àÿ, Óºàÿ¨ë Àÿ (xÿçµÿçfœÿæàÿ þ¿æ{œÿfÀÿ) œÿçþ§àÿçQ# †ÿ Lÿæ¾ö¿Óí `ÿê Aœÿë Óæ{À  H fçàÿâ æ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ ÀÿæDÀÿ{LÿàÿæZÿ œÿçLÿs{Àÿÿ ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿç†ÿ ÓþÖ {¾æS¿†ÿæµÿçˆÿçLÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ {’ÿB¨æÀÿç{¯ÿ æ Lÿæ¾ö ¿Óí `ÿê : µÿë ¯ÿ{œÿÉ´ÀÿþƒÁÿ A™# LÿæÀÿê ¯ÿÀÿþë ƒæ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´Àÿ, †ÿæÀÿçQ : †ÿæ 9.8.2011, Óºàÿ¨ë ÀÿþƒÁÿA™# LÿæÀÿê, Óºàÿ¨ë Àÿ, †ÿæ 12.8.2011, àÿâ æ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, †ÿæ 19.8.2011,fçàÿÈ æ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ ÀÿæDÀÿ{Lÿàÿæ, †ÿæ 17.8.2011 Óþß-’ÿç¯ÿæ 11WsçLÿævÿæÀÿë A¨ÀÿæÜÿ§5WsçLÿæ ¨¾ö ¿;ÿ æ Óˆÿö æ¯ÿÁÿê-1.{¾æS¿†ÿæµÿçˆÿçLÿ Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê, fœÿ½†ÿæÀÿçQ H vÿçLÿ~æ 2. ¨æsö {¨æsö  üÿ{sæS÷æüÿ, 3(Lÿ) LÿƒLÿuÀÿ àÿæB{ÓœÿÛœÿºÀÿ {¯ÿð™ †ÿæÀÿçQ (Q) ¯ÿ¿æ`ÿú œÿºÀÿ (S) {Ó+fœÿ üÿæÎFxÿ Aæºë àÿæœÿÛÓæs}üÿç{Lÿs 4. {¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿë œÿç¾ë NÿçÓþß{Àÿ LÿƒLÿuÀÿ ¨’ÿ¯ÿê¨æBô s 20,000/-({LÿæÝçF ÜÿfæÀÿ) fþæ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ s 15,000/-(¨¢ÿÀÿ ÜÿfæÀÿ) Aþæœÿ†ÿ H s 5000/- (¨æó`ÿÜÿfæÀÿ) {ÀÿfçÎ÷  çLÿÀÿ~ üÿçÓú (A~{üÿÀÿÖ {¾æS¿) 5. ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþ Aœÿë Óæ{Àÿ þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô ×æœÿÓóÀÿä~ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ÀÿÜÿçæ6. ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþ Aœÿë ¾æßê ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿë ÓóÀÿä~µÿçˆÿç{Àÿ œÿç¾ë Nÿç’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ 7. Aæ¯ÿÉ¿Lÿ×{Áÿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Aæ{’ÿÉLÿ÷{þ D¨ÀÿàÿçQ# †ÿ {’ÿðœÿçLÿ ÜÿæÀÿ{Àÿ ¯ÿ•}†ÿ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ æ
Óë’ÿÉöœÿ ’ÿæÓ, Óæ™æÀÿ~¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ (¨÷ÉæÓœÿ)HÝçÉæÀÿæf¿ ÓÝLÿ ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ œÿçSþ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
 
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 
 
ÿ 23-29 fëàÿæB, 2011
 
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar
3
DISPLAY CLASSIFIED
.....(All Odisha-Weekly).....
This advt. will appear between page no.-6 to 15 only
5x4
For 1 insertions600For 2 insertions1000For 4 insertions1600For 8 insertions2800For 12 insertions3600
5x8 or 10x4
For 1 insertions1200For 2 insertions1600For 4 insertions2800For 8 insertions5000For 12 insertions7200
¯ÿÌö ™Àÿç Éçäæ F¯ÿóœÿç¾ëNÿç Óº¤ÿêß Q¯ÿÀÿLÿë Aæ¨~Zÿ ¨æ{Q ¨ÜÿoæDdç
19
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
AN ISO-9001-2008
 
Certified fire training Institute
Cuttack:-
Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC ,PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160
JobGuarantee100%
üÿæßæÀÿ F¯ÿó {Óüÿúsç BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ {s÷œÿçó {œÿB
üÿæßæÀÿþ¿æœÿ µÿæ{¯ÿ {¾æS ’ÿçA;ÿë 
’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ : s 7000
+
Aœÿ¿æœÿ¿ Óë¯ÿç™æÓ¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ
:
þæs÷çLÿ ¨æÓú, ¯ÿßÓ 18Àÿë D–ÿö
ÉæÀÿêÀÿçLÿ {¾æS¿†ÿæ :
 
Daÿ†ÿæ-Aœÿë¿œÿ 5
5
Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ{¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ
14
œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ
FLÿ Óë¨÷†ÿçÏç†ÿ
India Based
Lÿ¸æœÿê œÿçfÀÿ 10sç œÿíAæ ¯ÿ÷æo ¨æBô ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿LÿLÿÀÿëAdç æ FÜÿæ {Lÿ¯ÿÁÿ (Óºàÿ¨ëÀÿ, µÿ¯ÿæœÿê¨æs~æ, {’ÿ¯ÿSÝ, Lÿ+æ¯ÿæqç, þßíÀÿµÿóf, {Óæœÿ¨ëÀÿ,læÀÿÓëSëÝæ, {LÿæÀÿæ¨ës, fߨëÀÿ, ÀÿæßSÝæ, {Lÿ¢ÿëlÀÿ, AœÿëSëÁÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, sçsçàÿæSÝ)(27 ¯ÿÌö þš{Àÿ)
PostQualificationEarnBranch-Incharge+310,600Group-Leader+28,100Clerk10th6,800Packing boy & Peon7th Above5,200
FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ
OT + Bonus
 
F¯ÿó Üÿ{ÎàÿÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçAdç æ BbÿëLÿ ¨÷æ$öê œÿçfÀÿ ÓþÖ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ 5’ÿçœÿ þš{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ
(Time-7.30 AM to 1 PM)
REABOK ENTERPRISES
BDA DUPLEX Near H.P. Petrol PumpBaramunda, Bhubaneswar,
Ph-9776095849
 
NEW VACANCY-AT-CUTTACK OFFICE
Qæàÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ
 
42 Ó¯ÿö œÿçþ§ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ
 
 
10th +2 orAbove No. BAR
 
ÓþÖ
Male/Female
H
Freshers
 
þæœÿZÿë Ó¸í‚ÿö ×æßê œÿç¾ë Nÿç, ÓÜÿç†ÿ ¨{’ÿ柆ÿçÀÿ Óë {¾æS æ {¾æS¿†ÿæ H ’ÿä†ÿæœÿë Óæ{Àÿ µÿçŸ µÿçŸ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ
 
Rs. 3500/-
Àÿë 
Rs. 8500/-
To
 
AMAZING CREATION
SANKARPUR PARIDA SAHI LANE
Near, SIVANI GLASS HOUSE
PALAMANDAP,CUTTACK-12, Ph No.- -9238100133
Contact 
 
within 7 days with complete Bio-data.
 
œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿçœÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿçœÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿçœÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿçœÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç
Hindustan Spices, AN ISO 9001-2008 CERTIFIED
ÿ¸æœÿêþ{oÉ´Àÿ ÓÜÿç†ÿ Aœÿë Së Áÿ, ¾æf¨ë Àÿ,{Lÿ¢ÿë lÀÿ,ÀÿæßSÝæ, Óë¢ÿÀÿSÝ, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ H LÿÁÿæÜÿæƒçÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾ë Nÿç¨æBô ÓþÖ fçàÿâ æÀÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
 
Post (Age 17-28)EARN QUALIFICATIONDy. ManagerRs.8300/-+3 aboveLabour InchargeRs.6750/-+2 aboveProduct SupervisorRs.4650/-10thPacking BoyRs.3200/-7th
QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS> BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë>
Time: 8 A.M. to 2 P.M.
SRIMATI ENTERPRISES
 
¨âsú œÿó.4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ,þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿú{H´ D¨xÿæLÿWÀÿ Óæþœÿæ SÁÿç, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
Cont.: 9237559242, 9938978008, Website:www.hindustanspices.com
 
*Condition apply 
PERMANENT JOBPERMANENT JOBPERMANENT JOBPERMANENT JOBPERMANENT JOB
Contact : The Manager 
MICRO EXPANSION
N
 /6-315, 1st Floor, Infront of Bank of BarodaJayadev Vihar, BBSR-15, Ph-9238100178
Vacancy -27
(No fess/No Experience)
 
FLÿ
NewCompany
 
{Àÿ
Permanent Job
 
¨æBô Bbÿë Lÿ ¨÷æ$ö êþæ{œÿ œÿçfÀÿ
Bio-data
ÓÜÿç†ÿ AæÓ;ÿæ 10’ÿçœÿ þš{Àÿ
Direct
Óæäæ†ÿLÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ
Qualification -10th/+2/Graduation
,
¯ÿßÓ(30¯ÿÌö )Àÿë Lÿþú æ þæÓçLÿ Aæß
 
Rs. 4500/ 
- Àÿë 
 
Rs. 10,000/-
REQUIRES
10th, +2, +3 Arts,Sc., Commerce or above
 
¨æÓú LÿÀÿç$#¯ÿæ
Candidates
 
þæœÿZÿë 
 
PENGUIN INDIA JOBGROUP
 
AæÓ;ÿæ
 
7
’ÿçœÿ
þš{Àÿ
Walk-In-Interview
þæšþ{Àÿ ¨÷æ$ö ê `ÿßœÿ LÿÀÿë æ
Salary
per month
3700/-, 4200/-, 8200/-
 
D–ÿö æ
Age
 
18
Àÿë  
34yrs.
 
Book Your name with Biodata before One day of Interview.
For details Contact: 
Ramnagar, 2nd Lane, Near Kamapalli Over
Bridge, Berhampur-760004, Ph-0680-2233869, Mo-9437013038
H.O.:UTKAL ASHRAM ROAD, BERHAMPUR-1
¯ç.’÷:FÜçAœë Ïæœ{À Ó´ÅLæÁêœ œç¾ë Óë {¾æS Aæ™æÀÿç†ÿÿ ¯çµçŸ ¯çÌß{À ’ä†æµçˆçL ™¢æþí ÁL †æàçþú ’çAæ¾æF >
VIDYARTHEE INSTITUTE FOR TECHNOLOGICAL STUDIES
COURSE OFFER
:
ITI/DIPLOMA /Degree in civil& architectural engineering
URGENT REQUIRED
AT-BALAKATI (NEAR UTARA SQUARE )BBSR
E -mail -vidyarthee 123@gmail.com,Phone no-0674-6444675
Admission Co-ordinator (M/F) Qualification/Age (Not require)
JOB :
Part Time/full time
Monthly income Minimum Rs 10,000/-
APPOINTMENT: In each GP/block /Sub DivisionMunicipality/Dist level. Registration fee Rs 200/-(nonrefundable) walk in Interview within 7 days
DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGYFAKIR MOHAN UNIVERSITY,
 
VYASA VIHAR, BALASORE
Advertisement for the Post of Project Assistant
Application on plain paper with complete bio-data along with self attestedtranscripts are invited from Indian nationals for the post of project assis-tant to work in project entitled “Knowledge Extraction Using Fuzzy GeneticApproach from Meteorological Data” contract no. RD/PI-ll/ITR-025 dated20th April 2011 sponsored by DRDO. The applications completed in allrespect should reach to Principal Investigator, CARS Project, Departmentof Information and Communication Technology, Fakir Mohan University,Vyasa Vihar, Balasore - 756019, Januganj, on or before 25.07.2011. Theposition is purely temporary and is conterminous with the project. Numberof Posts : 02, Qualification : M.Sc. (IT/CS), MCA, M.Tech. (CS/IT) withminimum of 60% marks. Candidate who has qualified NET / GATE will bepreferred. Programming knowledge of ORACLE and Java is mandatory.
Project Duration
: 01 Years.
Fellowship
: 12,000/- p.m. (fixed)
ADVERTISEMENT
A few posts of BEE, now re-
designated as PHEO, will befilled up on promotion from theemployees from the followingcategories of State Health andFamily Welfare Department.1. Sanitary Inspector (MPHs) 2.Surveillance Inspector (MPHS)3. Basic’Health Inspector (MPHS) 4. MPHW(M) 5. MPHW(F)6. Special Cholera Worker 7.PMW 8. Yaws Technician9. Superior Field Worker (SFW)10. V.D. InvestigatorThey must be Graduate withminimum 2 years experience inthe above posts as on31.08.2011. They have to ap-ply in the format consisting ofName, Designation, Place ofpresent posting, Date of Birth,Date of 1st Appointment in Gov-ernment service, Date of Join-ing in the present post, whetherSC/ST, whether holding DHE/ DHPE qualification. Attestedcopies of degree certificates,DHE/ DHPE certificates andcaste certificate to be submitted.-The application must reach theDirector, SIH&FW, Orissa,Nayapalli, Bhubaneswar-12, byRegistered Post / Speed Post onor before 31.08.2011 under in-timation to the concerned CDMO.Application received after duedate will not be considered.Director State Institute ofHealth and Family Welfare,
Orissa
Wanted
Lecturer/Sr. lectur-ers in civil, mechanical, ETC.,Electrical, physics, Math(B.T. with 3 to 5yrs exp) Ac-counts officer (M.Com withTally in Comp) SystemAnalyst:MCA having hard-ware knowledge with 3 to 4yrs. of exp. Salary as perAICTE norms. Apply to SCIIM,Semiliguda, Dist: Koraput orPhone to : 9437094588/ 9437025497

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jayant Mallick liked this
rohita0999 liked this
bijaya43 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->