Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. A TE HET SÉG FO GAL MA
1.1. Az el ső lé pé sek a te het ség ér tel me zé sé hez
1.2. Jo seph Renzulli ‘há rom kö rös’ te het ség kon cep ció ja
1.3. Abraham Tannenbaum csil lag mo dell je
1.4. Franz Mönks több té nye zős te het ség mo dell je
1.6. Jane Piirto pi ra mismo dell je
1.7. Robert Sternberg in for má ciófel dol go zá si mo dell je
2.1. Gaz da gí tás, dú sí tás
2.2. Gyor sí tás
2.3. Ha té kony dif fe ren ciá lás a te het ség gon do zás ban
IRO DA LOM
2.D Kez dő be tű sze rin ti fel té te les for má zás
2.F Leg ke ve sebb vár
2.G Leg több alap rajz
2.H Át la gos nál több alap rajz
3.A A mo zi so rai nak szá mo zá sa
3.B A mo zi szé kei nek szá mo zá sa
3.C A mo zi szé kei nek szí ne zé se
3.D Cel la pi ros ra szí ne zé se fel té te les for má zás sal
3.E Cel lák ka rak te rei nek szí ne zé se fel té te les for má zás sal
3.F Jó és ki vá ló szé kek szá ma so ron ként
4.A Pas cal-há rom szög szí ne zé se
4.B Pas cal-há rom szög fel töl té se bi no miá lis együtt ha tók kal
4.C Há rom szög cel lái nak fel töl té se szö veg fájl ból
4.D Két há rom szög kö zöt ti el té ré sek fel té te les for má zá sa
4.E Sta tisz ti ka ké szí té se
5.A XVII. szá za di kas té lyok
5.B Kas té lyok is mer te té se
5.D Ka rá cso nyi aján dé kok
5.E Ka rá cso nyi aján dé kok szá mí tott me ző vel
5.F Nagy te rü le tű, sű rűn la kott or szá gok
5.G Eu ró pai, ázsiai or szá gok szá ma, te rü le tük át la ga
6.A Meg hí vot tak lis tá já nak im por tá lá sa
6.B Csa lád ta gok szá ma
6.C Meg hí vott ven dé gek szá ma
7.AMe net dí jak táb lá zat kon ver tá lá sa
7.B Me net díj meg ha tá ro zá sa
8. KAL CIUM
8.A Kal cium kon cent rá ció-vál to zás ada tok im por tá lá sa
8.B Kal cium kon cent rá ció-vál to zás jel lem zői nek áb rá zo lá sa
9. AF RI KA
9.A Ada tok kon ver tá lá sa szö veg fájl ból
9.B Se géd táb la fel töl té se
9.C Ma gyar weblap kon ver tá lá sa
9.D An gol weblap kon ver tá lá sa
9.E Ügy in té ző-or szág köl csö nös hoz zá ren de lés
9.F Hí vá sok hossza
9.G Dol go zó beosz tá sa
9.H Hí vás dí ja
9.I Hí vá sok szá ma
9.J Hí vá sok idő tar ta ma
9.K Or szá gok ada tai nak fel töl té se
9.L Fel té te les for má zás a be szél ge tés ide jé nek függ vé nyé ben
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16 Kotet Net Color

16 Kotet Net Color

Ratings:
(0)
|Views: 150|Likes:
Published by etnevelk

More info:

Published by: etnevelk on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 13 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 17 to 46 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 51 to 66 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 70 to 156 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->